2011-04-15

KSIĄŻKA

Oglądaj Club TV oraz weź udział w naszym konkursie!

Od 21 kwietnia 2011 r., w czwartki i piątki o godz. 19.00 zapraszamy do Club TV na nowy serial Dziewczyny z Manhattanu! Dowiemy się, jak wygląda życie pięknych i niezależnych dziewczyn w mieście, które nigdy nie śpi... Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczyny do oglądania Club TV do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Każda z was ma szansę wygrać jedną z 3 książek pt: „Łóżko” Janusza Leona Wiśniewskiego ufundowanych przez internetowy sklep www.Merlin.pl.Co należy zrobić?
Aby zdobyć nagrodę wystarczy kliknąć Lubię to (pod treścią konkursu) oraz odpowiedzieć na poniższe pytanie oraz wypowiedzieć się na podany poniżej temat:


Ile przyjaciółek ma główna bohaterka Shallon Lester?

Oraz

Jak Ty realizujesz swoje zawodowe plany w swoim mieście?


Na Wasze odpowiedzi i krótkie wypowiedzi czekamy do 30 kwietnia 2011. Poprawne odpowiedzi wraz z danymi adresowymi należy przesłać na maila Agnieszka@udziewczyn.pl

Nagrody do laureatek konkursu zostaną wysłane pocztą.

Serdecznie zapraszamy


Dziewczyny z Manhattanu to beztroski serial przedstawiający prawdziwe życie Shallon Lester, autorki poczytnych blogów dla kobiet i grupy jej przyjaciółek z Manhattanu. Widzowie będą mieli szansę zobaczyć, w jaki sposób dziewczyny realizują swoje zawodowe plany w mieście, które nigdy nie śpi. Te młode, ambitne kobiety szaleją na całonocnych imprezach, zmieniają facetów jak rękawiczki, ale przede wszystkim wspierają się w trudnych chwilach. Choć pozornie ich życie to wieczna zabawa, często muszą borykać się z sytuacjami, które wystawiają na próbę ich poglądy, miłości i przyjaźnie.

O kanale Club TV:

Club TV zna potrzeby współczesnych kobiet i wie, co chcą oglądać. To nowe spojrzenie na telewizję lifestylową. Club TV to rozrywka najwyższej jakości i atrakcyjne, różnorodne programy skierowane są do nowoczesnych kobiet.

Sponsor nagrody:
Merlin.pl jest jednym z najstarszych i największych polskich sklepów internetowych. Działalność rozpoczął 1 kwietnia 1999 roku i od lat znajduje się w czołówce sklepów internetowych. Oferuje ponad 200 tysięcy produktów, w tym: książki, muzykę, filmy, zabawki, kosmetyki, odzież, artykuły sportowe, multimedia, elektronikę oraz sprzęt fotograficzny Posiada ponad milion zarejestrowanych klientów oraz blisko 100 tysięcy realizowanych zamówień miesięcznie. Więcej na www.merlin.pl

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Club TV” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15.04.2011 do 30.04.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest kliknięcie Lubię to, które znajduje się pod konkursem, udzielenie odpowiedzi na pytanie: Ile przyjaciółek ma główna bohaterka Shallon Lester?
oraz wyrażenie własnej opinii: Jak Ty realizujesz swoje zawodowe plany w swoim mieście? Odpowiedzi należy przesyłać na maila: Agnieszka@udziewczyn.pl. W tytule maila należy napisać: Konkurs z Club TV.


Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu klikają Lubię to oraz wysyłają poprawną odpowiedź i własną opinię na maila Agnieszka@udziewczyn.pl.
Mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które kliknęły Lubię to, udzieliły poprawnej odpowiedzi i których opinie były najciekawsze.
Laureaci Konkursu (3 osoby) otrzymają po egzemplarzu książki "Łóżko" Janusza Leona Wiśniewskiego.
Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu  zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 15 kwietnia 2011 r.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (1)

Dłuży fiut.. (2011-12-02 13:19:26)
Ruchać je chcę
 Ula ale dzieki dobrze by sie je ruchało moim dużym penicem...
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar