2011-01-16

WARTO WIEDZIEĆ

Późne rodzicielstwo

29% respondentów biorących udział w badaniu na potrzeby projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” planuje posiadanie potomstwa w najbliższej przyszłości. Połowa odrzuca plany rodzicielskie, z czego ponad 30% - zdecydowanie. Częściej kategoryczne odrzucanie rodzicielstwa deklarowały kobiety. Dlaczego?

W świetle badań przeprowadzonych w projekcie „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” realizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, największy wpływ na założenie rodziny, a także jej późniejszy kształt, mają czynniki zewnętrzne związane z funkcjonowaniem rynku pracy i sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych. O ile w przypadku rodzin bezdzietnych partnerzy mogą swobodnie realizować się na gruncie zawodowym, o tyle pojawienie się dziecka oznacza, zwłaszcza w pierwszych latach jego życia, zastój w rozwoju kariery przynajmniej jednego z małżonków.

Świadomość niestabilnej sytuacji na rynku pracy oraz potrzeba zapewnienia dziecku stałej opieki bez udziału osób trzecich sprawiają, że przed podjęciem decyzji o powiększeniu rodziny partnerzy stają przed kilkoma dylematami. Najważniejszy z nich to możliwość zapewnienia bytu materialnego nowemu członkowi rodziny przy ograniczonym lub zerowym wkładzie finansowym matki (rzadziej ojca). Często problemem jest zorganizowanie opieki dla dziecka, jeśli sytuacja finansowa nie pozwala na rezygnację z pracy żadnego z partnerów. Uczestnicy badań przeprowadzonych w projekcie podkreślali, że główną przeszkodą jest w tym obszarze niewystarczająca ilość placówek opiekuńczych . Natomiast prywatna opieka dla dziecka przekracza materialne możliwości większości rodzin.

Podobne pytania zadają sobie rodziny już mające potomstwo, kiedy zastanawiają się nad posiadaniem kolejnego dziecka. Dopiero wychowanie choćby jednego dziecka daje rodzicom możliwość właściwej oceny wpływu powiększenia rodziny na całokształt jej funkcjonowania. To wtedy matki i ojcowie przekonują się czy osoba, która przerwała aktywność zawodową lub znacznie ją ograniczyła ma szanse ponownie ją zwiększyć. Dla większości rodzin decyzja o posiadaniu pierwszego dziecka jest w zasadzie oczywista.

Coraz częstszym problemem jest więc nie tyle decyzja o posiadaniu dziecka, co ciągłe odkładanie jej w czasie. Trend ten paradoksalnie wyraźniej zaznacza się w rodzinach dobrze sytuowanych w hierarchii społecznej: wysoki status społeczny i wykształcenie idą w parze z dużymi aspiracjami zawodowymi i większą świadomością ograniczeń, jakie na rodzica nakłada posiadanie dziecka lub dzieci. W przypadku osób dobrze zarabiających także decydujące okazują się czynniki ekonomiczne. Pary przyzwyczajone do pewnego poziomu życia nie chcą lub nie potrafią łatwo z niego rezygnować, a także chcą podobny status i warunki rozwoju zapewnić swojemu potomkowi. Problemem jest także ewentualny powrót na poprzednie miejsce pracy po przerwie na urodzenie i wychowanie potomka. Rodziny zajmujące niższe pozycje w hierarchii społecznej mają mniejsze trudności z podjęciem decyzji o posiadaniu dzieci – tu zwycięża tradycyjny podział ról, według którego mężczyzna bierze na siebie całą odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, a kobieta rezygnuje z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. Często praca kobiety jest w takich rodzinach na tyle słabo wynagradzana, że nie pokrywałby nawet ewentualnych kosztów ponoszonych na opiekę nad dzieckiem w sytuacji gdyby matka zdecydowałaby się na kontynuowanie pracy zawodowej po urodzeniu dziecka.

Kobiety i mężczyźni patrzą na kwestię powiększenia rodziny z odmiennych perspektyw.
Dla mężczyzny decydujący jest czynnik ekonomiczny i to chęć zapewnienia bytu partnerce i dziecku wpływa na odkładanie w czasie decyzji o posiadaniu potomka. Tymczasem dla kobiety najistotniejsza wydaje się kwestia rezygnacji z pracy, co świadczy o dużej świadomości niestabilnej sytuacji kobiet na rynku pracy, obawie o karierę zawodową i dezaktualizację kwalifikacji. Aktywność zawodowa dla mężczyzny wiąże się z wyrzeczeniami na gruncie życia rodzinnego, podczas gdy dla kobiety wybór rodzicielstwa oznacza dobrowolne obniżenie własnej wartości w oczach ewentualnego przyszłego pracodawcy.

Z badań ilościowych przeprowadzonych w projekcie „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” wynika, że z punktu widzenia decyzji o posiadaniu dziecka marginalna jest obawa, że jedno z partnerów nie włączałoby się w opiekę nad dzieckiem. Postrzeganie przyczyn, dla których kobiety i mężczyźni odkładają decyzję o powiększeniu rodziny jest zbieżne u obojga płci. Powody kategorycznego odrzucania rodzicielstwa są podobne. Wśród głównych argumentów przemawiających za odkładaniem w czasie decyzji o powiększeniu rodziny wymienia się zbyt niskie zarobki. Wśród badanych dominuje także przekonanie, że są zbyt młodzi na posiadanie potomstwa, mają także obawy, czy podołają obowiązkom, jakie niesie za sobą rodzicielstwo. Młode małżeństwa deklarują także obawy z powodu braku wsparcia instytucjonalnego ze strony państwa oraz pomocy ze strony rodziców. O odkładaniu w czasie decyzji o potomstwie decyduje także lęk przed utratą pracy, spełnianie aspiracji zawodowych, poświęcanie się karierze oraz świadomość, że czas spędzony w pracy uniemożliwi wychowanie dziecka oraz poświęcanie mu niezbędnej uwagi.

Czynniki wpływające na decyzje o posiadaniu pierwszego lub kolejnego dziecka są odbiciem warunków na rynku pracy oraz stereotypowego pojmowania mężczyzny, który ma być odpowiedzialny za utrzymanie rodziny i kobiety, której kulturowym obowiązkiem jest wychowanie dziecka.

„Prawo pracy przewiduje rozwiązania ułatwiające godzenie ról dotyczące zarówno szczególnej ochrony kobiet w ciąży, uprawnień pracowników posiadających małe dzieci oraz zasad przyznawania urlopów macierzyńskich, wychowawczych i ojcowskich” – mówi dr Elwira Gross-Gołacka, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Na uwagę zasługują zwłaszcza te ostatnie – urlop ojcowski jest ważnym narzędziem budującym relacje zarówno między ojcem i dzieckiem, jak i między małżonkami poprzez częściowe wyrównanie obowiązków wychowawczych. Uprawnienie to przysługuje ojcu niezależnie od tego, czy na urlopie macierzyńskim przebywa matka dziecka. Fakultatywny charakter tego świadczenia sprawia, że dotychczas niewielu ojców zdecydowało się na skorzystanie z tej formy wsparcia.  Na taką decyzję wpływa także niedoinformowanie i nieznajomość praw mężczyzn w tym zakresie.

Popularyzacja elastycznych form zatrudnienia, edukowanie pracodawców oraz pracobiorców w obszarze ich praw, a także rozwiązania instytucjonalne związane między innymi z dostępem do opieki nad dziećmi mają istotny wpływ na decyzję obojga rodziców o posiadaniu potomstwa i sprawiają, że wizja rodzicielstwa staje się bardziej atrakcyjna.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar