2020-03-21

WSPIERAMY AKCJE

ANSWEAR.com wraz z marką MEDICINE Everyday Therapy łączą siły i szyją maseczki dla polskich szpitali!

Tagi: akcja, pomoc

Rozprzestrzeniaja?ca sie? pandemia koronawirusa wywołuja?cego chorobe? COVID-19 postawiła w stan gotowos´ci polska? słuz˙be? zdrowia, kto´ra zmaga sie? z niedoborem s´rodko´w ochronnych, nie tylko na oddziałach zakaz´nych. Sklep interneto- wy ANSWEAR.com wraz z marka? MEDICINE Everyday Therapy postanowiły uszyc´ i przekazac´ do krakowskich szpitali 20 tysie?cy jednorazowych maseczek sanitarnych. Pierwsza partia trafi do wybranych placo´wek jeszcze w tym tygodniu.

 
Sytuacja zagroz˙enia epidemiologicznego postawiła wszystkich w niecodziennej sytuacji i ma negatywny wpływ na sektory przemysłu i biznesu, a takz˙e na z˙ycie ludzi. Podczas gdy wie?kszos´c´ z nas decyduje sie? na pozostanie w domu i ograniczenie kontakto´w z innymi, uwaga wszystkich kieruje sie? w strone? polskiej słuz˙by zdrowia, kto´ra stane?ła na pierwszej linii frontu w walce z nowym patogenem. Juz˙ teraz docieraja? do nas niepokoja?ce informacje o braku dosta- tecznej ilos´ci sprze?tu ochronnego nie tylko w szpitalach zakaz´nych, ale takz˙e na zwykłych oddziałach, na kto´rych ochro- na przed bakteriami i wirusami jest konieczna kaz˙dego dnia.

 
Pandemia koronawirusa uderzyła ro´wniez˙ w branz˙e? modowa?, ale ANSWEAR.com wraz z marka? MEDICINE Everyday Therapy dokładaja? wszelkich staran´, by nie tylko zmierzyc´ sie? z nowa? sytuacja?, ale tez˙ nies´c´ pomoc. Dlatego postanowili- s´my wykorzystac´ swoje dos´wiadczenie w branz˙y fashion w celu wsparcia najbardziej potrzebuja?cych szpitali. Marki wspo´l- nie rozpocze?ły produkcje? maseczek ochronnych, kto´re zostana? nieodpłatnie przekazane placo´wkom szpitalnym w Krakowie – Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecie?cemu oraz Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Z˙eromskiego.

  
Do wykonania 20 tysie?cy jednorazowych maseczek marki zakupiły atestowane materiały od polskich producento´w. Wie?kszos´c´ partii artykuło´w ochronnych zostanie uszyta w szwalni, jednak do produkcji i dystrybucji maseczek zaangaz˙o- wali sie? takz˙e pracownicy ANSWEAR i MEDICINE, kto´rzy mimo napie?tej sytuacji w branz˙y nie rezygnuja? z działan´ pro publico bono. Pierwsze partie maseczek zostały juz˙ przekazane szpitalom w Krakowie. Całos´c´ znajdzie sie? w placo´wek do kon´ca naste?pnego tygodnia.


Obecna sytuacja jest trudna zaro´wno dla branz˙y, jak i dla jej pracowniko´w. Wierzymy jednak, z˙e wspo´lny wysiłek, odpowiedzialnos´c´ i wzajemne wsparcie przyczynia? sie? do tego, z˙e COVID-19 wkro´tce zostanie pokonany, a nasze z˙ycie oraz praca wro´ca? do normalnos´ci.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar