Wygraj
Wygraj
Wygraj
Wygraj

2017-07-14

Zakończone

Konkurs Wygraj batony superfood raw bar od Purella Food

Tagi: nagrody

W czasach, kiedy bycie FIT i świadome odżywianie jest nieodłącznym elementem naszego życia, produkty z dodatkiem super żywności świetnie się sprawdzają. Takie właśnie są nowe batony Superfood Raw Bar od Purella Food.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy batonów superfood raw bar od Purella Food.
 
 

Co należy zrobić?

Czy składniki występujące w nowych batonach superfood raw bar od Purella Food - surowe kakao, chlorella, chia,jagody goji również goszczą w Twojej kuchni i dlaczego?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 

Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy po 3 nowe batony superfood raw bar od Purella Food.
 
Więcej o nagrodach TUTAJ.
 
 
 
Konkurs trwa od 14.07.2017 do 28.07.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj batony superfood raw bar od Purella Food_” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Czy składniki występujące w nowych batonach superfood raw bar od Purella Food - surowe kakao, chlorella, chia,jagody goji również goszczą w Twojej kuchni i dlaczego?"
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20509.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 14.07.2017 do 28.07.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy po 3 nowe batony superfood raw bar od Purella Food.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (40)

Marek (2017-07-15 21:35:01)
Regularnie używane
Nasiona Chiab spożywam prawie codziennie w porannym koktajlu owocowo warzywne, jagody goji dodaje do nocnej owsianki, prawdziwe kakao używam do biegania deserów, w którym goszczą też nasiona Chia, czasem łyżka kakao trafi na do koktajlu bananowego, a chlorella spożywam w tabletkach kiedy posiłkami, popijając dużą ilością wody. Wszystkie te produkty zacząłem używać, gdy ponad rok temu zmieniłem dog lepiej sposób odżywiania, na śniadanie koktajle, drugie śniadanie płatki owsiane, generalnie pięć niedużych posiłków w ciągu dnia, schudłem w ciągu roku 15kg, której lepiej lepiej się czuję, mam lepszą kondycję, dużo więcej siły, po pracowitej dniówce mogę bez problemu przejechać Nb 50km na rowerze...
Natalia Niewiadomska (2017-07-15 21:25:17)
NataliaAngelika
Dopiero teraz zaczynam się świadomie odżywiać. Do swojej diety z w/w produktów dodałam nasiona chia. Zasmakowały mi jako dodatek do jogurtów, oraz koktajli, dodaję je również do kolorowych sałatek. Lubię ich chrupkość a do tego do SUPER FOOD ;)
Kinga (2017-07-15 20:01:24)
Konkurs
Niestety, nie znam tych produktów. Główną przyczyną jest fakt, że w miejscu gdzie mieszkam, a także w pobliskich miejscowościach, ciężko kupić te produkty. Z teorii wiem, że są one bardzo bogate w wartości odżywcze, zdrowe, a także wzbogacają dietę w odpowiednie witaminy. Z miłą chęcią wypróbuję takie batoniki, bo warto kosztować nowości, a jeśli ich smaki przypadną Mo do gustu - wysile się, by znaleźć te produkty i mieć je w swoim jadłospisie na codzień.
Oktawia (2017-07-15 18:45:05)
Żyj w zdrowiu i szczęściu
Wszystkie z wymienionych produktów są na co dzień używane w mojej kuchni. Surowe kakao to najlepsza alternatywa na ciężki i przygnębiający dzień. Lekarstwo na całe zło a na dodatek cudowny afrodyzjak. Chlorella jest używana ze względu na jej zawartość białka która porównywana jest z białkiem zwierzęcym i przy diecie wegetariańskiej to idealne rozwiązanie. Chia jest dla mnie bardzo ważna pod względem zawartości błonnika który jest bardzo potrzebny przy zespole jelita drażliwego. A jagody goji po prostu bardzo lubię i cieszy mnie to że mogę łączyć przyjemne z pożytecznym bo te maleńkie owoce są skarbnicą witamin i minerałów.
Andżelika (2017-07-15 15:35:11)
Zdrowie jest najważniejsze
Produkty te i wiele innych goszczą w mojej kuchni na codzień. Od okresu ciąży zaczęłam sięgać tylko po zdrowe produkty i tak już pozostało do dziś. Przygotowując posiłki dla mojej rodziny używam naturalnych składników ponieważ kieruje się znanym powiedzeniem "jesteś tym co jesz". Uważam że zdrowe jedzenie oraz aktywność fizyczna pozwolą nam na długie i zdrowe życie.
Dominika Klępka (2017-07-15 13:16:15)
To, co natura najlepszego daje
Jestem miłośniczką nowości w kuchni, uwielbiam eksperymentować, bawić się smakami, łączyć ze sobą różne produkty, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać niesmaczne, a jednak są rewelacyjne. Kuchnia to mój "konik", w niej czuję się jak ryba w wodzie. To w kuchni się relaksuję, oddaję całą siebie. Kuchnia to mój sekretny ogród. Znajdują się tam różne produkty z różnych stron świata, a wśród nich także surowe kakao, chlorella, chia,jagody goji, gdyż te proste składniki dbają o moje ciało, zdrowie i dobre samopoczucie.
Ruda Tworzy Cuda (2017-07-15 12:13:33)
Naturalnie i zdrowo
Oczywiście, że tak! Mam pozytywnego bzika na punkcie zdrowego stylu życia i wszelkie nowe i stare superfood goszczą w mojej kuchni na co dzień. A dlaczego? Bo moje zdrowie jest najważniejsze i to najlepsza życiowa inwestycja na jaką nie tylko mogę, ale muszę sobie pozwolić. Dodaję je do koktajli, zdrowych słodyczy, sałatek i dań obiadowych- takie małe cuda bardzo wzbogacają smak i są skarbnicą wartości odżywczych. Polecam każdemu!
Izabella Soualhia (2017-07-15 11:33:43)
Batony pełne energii
Oczywiście że występują w mojej kuchni!! Przecież to samo zdrowie?? Nasiona Chai przeważnie dodaje do deserów jednym z moich ulubionych jest czekoladowy deser z nasionami chia i mlekiem migdałowym. Jagody goji wykorzystuje przeważnie do sałatek jak np. Sałatka z kozim serem i jagodami goni mniam mniam. Za to z chlorella wychodzą przepyszne smoothie oddające energii.
Konrad Terlikowski (2017-07-15 11:24:46)
Batony - zdrowe jedzenie
Od niedawna zaczęły gościć. Przeszliśmy z żoną na dietę, a te produkty pomagają utrzymać dietę, jeść smacznie i zarazem mieć wystarczająco siły i energii, aby ćwiczyć i wrócić do formy.
Marta Potrzebka (2017-07-15 10:09:05)
batony
Zbam o moją formę, dlatego stosuję zdrowe i naturalne produkty w kuchni.
Strona komentarzy 4 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar