Wygraj
Wygraj
Wygraj
Wygraj

2017-07-14

Zakończone

Konkurs Wygraj batony superfood raw bar od Purella Food

Tagi: nagrody

W czasach, kiedy bycie FIT i świadome odżywianie jest nieodłącznym elementem naszego życia, produkty z dodatkiem super żywności świetnie się sprawdzają. Takie właśnie są nowe batony Superfood Raw Bar od Purella Food.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy batonów superfood raw bar od Purella Food.
 
 

Co należy zrobić?

Czy składniki występujące w nowych batonach superfood raw bar od Purella Food - surowe kakao, chlorella, chia,jagody goji również goszczą w Twojej kuchni i dlaczego?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 

Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy po 3 nowe batony superfood raw bar od Purella Food.
 
Więcej o nagrodach TUTAJ.
 
 
 
Konkurs trwa od 14.07.2017 do 28.07.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj batony superfood raw bar od Purella Food_” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Czy składniki występujące w nowych batonach superfood raw bar od Purella Food - surowe kakao, chlorella, chia,jagody goji również goszczą w Twojej kuchni i dlaczego?"
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20509.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 14.07.2017 do 28.07.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy po 3 nowe batony superfood raw bar od Purella Food.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (40)

kicek93 (2017-07-21 17:26:45)
Kuchnia
Oczywiście, że wymienione składniki goszczą w mojej kuchni! Jestem zakręcona na punkcie robienia zdrowych deserów i słodyczy. Podobno moja zdrowa gorzka czekolada z nasionami goji to mistrzostwo świata i spokojnie mogłabym konkurować ze znanymi cukiernikami ;)
Natalia (2017-07-21 14:25:58)
surowe kakao, chlorella, chia,jagody goji również goszczą w Twojej kuchni i dlaczego?
W mojej kuchni goszczą: chia i jagody goji. Wiem, że są bardzo zdrowe, łatwo dostępne. Uwielbiam nasiona chia z mlekiem kokosowym i sezonowymi owocami a jagody goji jem zawsze na śniadanie z płatkami kukurydzianymi
Mimi94 (2017-07-21 13:31:05)
Konkurs
Powyżej wymienione składniki nie goszczą w mojej kuchni. Dlaczego? Chyba dlatego, że nie są ogólnodostępne, a także są mało popularne. Idąc do sklepu zawsze wybieram te same produkty spożywcze. W mojej kuchni panuje spokój - można by rzec, że nawet bezpieczna rutyna. Zawsze przygotowuję te same sprawdzone potrawy. Nowe rzeczy wprowadzam dopiero wtedy, kiedy mam okazję je wypróbować - nigdy nie biorę w ciemno! Myślę, że gdybym gdzieś kiedyś zjadła coś z powyższych to rozważyłabym samodzielny zakup. :)
an2405 (2017-07-19 11:10:50)
Gdy hemoglobiny brak...
Super, nie super - warunek jest jeden, w żelazo bogate musi być moje jedzenie ;) Szukając wersji alternatywnych dla buraka czerwonego, brokułów i strączkowych - żywności dla anemika typowego - na drodze swojej spotkałam "superfoods" tak zwane, czyli składniki przezdrowe i nieprzetwarzane. W trosce o dobro organizmu i dobry poziom hemoglobiny sięgam po nasiona chia, gorzkie kakao czy owoce żurawiny. Czasem uczę się smaków od nowa, czasem coś mi się nie uda - ale historia moich prób z "superproduktami" jest już całkiem długa :-)
Celina (2017-07-19 09:36:13)
Chia cha cha
Chia (c)ha (c)ha śmieje się gdy jest na puddingu dnie na niej goji są jagódki deser ten odgoni smutki gdy jeszcze kakao dasz nie wrócą przez dłuuuugi czas :) Zdrową przekąskę przygotuję i od razu lepiej się czuję!
meerlinn (2017-07-18 22:21:49)
zdrowie
Jestem wierną fanką Ani Lewandowskiej. To ona zainspirowała mnie do aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania. Jak pewnie wiele osób wie posiada ona w swojej ofercie batony właśnie z takimi dodatkami. Pokochałam je od pierwszego spróbowania! ;) Dodatkowo często wykorzystuję chia do puddingów z owocami. Wyznaję zasadę, że zdrowie jest bezcenne dlatego nigdy nie wróciłabym do wcześniejszego trybu życia.
Kalina Faustyna (2017-07-18 18:54:52)
Moje ciało jest moim przyjacielem
Wyczytałam niedawno -chyba u pani Beaty Pawlikowskiej-bardzo ciekawe spostrzeżenie traktujące o postrzeganiu ciała jak przyjaciela. To natchnęło mnie do pochylenia się nad tym jak traktuję mojego przyjaciela-czy zapycham go oszukaną ułudą cukrowego szczęścia, która potem konsekwentnie wypływa w biodrach, czy wlewam w niego dobre paliwo, które pozwoli mi funkcjonować z pełnym zdrowiu i szczęściu. Tak, szczęściu również,gdyż to co jemy ma nieoceniony wpływ na nasze samopoczucie. Wnioski były dla mnie raczej przygnębiające,więc postanowiłam zmienić swoje życie rozpoczynając od zmiany zawartości lodówki. I tak surowe kakao, olej z nasion chia , jagody goi- to były superodkrycia dla mnie jako nowicjuszki na drodze- podróż do zdrowej i pięknej ja. O chlorelli słyszałam,ale jeszcze nie miałam przyjemności- zatem nie mogę się doczekać wypróbowania! A z jagód goji najlepsza jest pyszna, owocowa, herbatka:) Polecam!
czuub (2017-07-17 16:54:12)
nie było, ale są
Tego typu produkty kojarzące się 'mięsożercom' z 'roślinożercami' goszczą w mojej kuchni od niedawna, a to wszystko za sprawą i mojego nowego hobby, jakim jest gotowanie, ale też dzięki temu, że mój chłopak przeszedł na dietę, a mi nie pozostało nic innego jak zmienić nasze nawyki i zostać pełnoetatową kucharką. Szukając inspiracji wyczytałam, że dieta wegańska jest znacznie mniej kaloryczna, a tak samo smaczna no i wciągnęło mnie, chłopakowi zasmakowało, a moją kuchnie opanowały goji, spirulina, chlorella i coraz dziwniejsze przepisy, generalnie nie zrezygnowaliśmy z mięsa, jednak ta dieta jest jakaś przyjemniejsza, gdy można zjeść makaron z serowym sosem z ziemniaka, który smakuje identycznie jak ten 'niewegański', a potem przegryźć deserem z chia i goji, nie martwiąc się, że kilogramy jednak nie uciekną.
patqwerty (2017-07-17 15:21:57)
Po prostu...
Powiem szczerze... surowe kakao, chlorella, chia,jagody goji w mojej kuchni nie goszczą, z prostego powodu: nie mam kulinarnych zdolności, nie umiałabym nawet tych produktów przyrządzić, ale po co mi ta wiedza skoro są batony superfood raw bar od Purella Food, w których jest wszystko to, czego do zdrowia potrzebuje mój organizm, a do tego są pyszne ! Smak i witaminy w jednym, więc po co kupować książkę kulinarną, wystarczy sięgnąć po batonik, by szybko się wzmocnić:)
Sandra San (2017-07-17 13:16:05)
Superfood
Wszystkie te składniki, a nawet więcej superfoods takich jak np. spirulina, olej kokosowy czy siemię lniane goszczą na moim talerzu codziennie. Nasz organizm działa jak maszyna. Jeżeli dostarczmy my najlepszego paliwa (zdrowe jedzenie) będzie działał najlepiej. O zdrowy organizm powinno się dbać nie tylko zewnętrznie ale i wewnętrznie poprzez odpowiednie odżywianie. Superfoods dostarczają wiele cennych składników odżywczych, urozmaicają nasze posiłki oraz po prostu są smaczne. Oczywiście nie powinny być one bazą naszej diety, ale zdrowym i ciekawym dodatkiem do naszych posiłków składających się z mnóstwa warzyw, owoców i innych cennych w składniki odżywcze pokarmach. Uważam, że jeżeli teraz zadbam o siebie za parę lat mój organizm mi podziękuje zdrowiem, zdrową cerą i nie tylko. Odpowiadając raz jeszcze na pytanie konkursowe - tak, superfoods goszczą w mojej kuchni codziennie i nie wyobrażam sobie mojego życia bez nich!
Strona komentarzy 2 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar