Strona

2017-07-14

Zakończone

Konkurs Wygraj batony superfood raw bar od Purella Food

Tagi: nagrody

W czasach, kiedy bycie FIT i świadome odżywianie jest nieodłącznym elementem naszego życia, produkty z dodatkiem super żywności świetnie się sprawdzają. Takie właśnie są nowe batony Superfood Raw Bar od Purella Food.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy batonów superfood raw bar od Purella Food.
 
 

Co należy zrobić?

Czy składniki występujące w nowych batonach superfood raw bar od Purella Food - surowe kakao, chlorella, chia,jagody goji również goszczą w Twojej kuchni i dlaczego?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 

Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy po 3 nowe batony superfood raw bar od Purella Food.
 
Więcej o nagrodach TUTAJ.
 
 
 
Konkurs trwa od 14.07.2017 do 28.07.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj batony superfood raw bar od Purella Food_” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Czy składniki występujące w nowych batonach superfood raw bar od Purella Food - surowe kakao, chlorella, chia,jagody goji również goszczą w Twojej kuchni i dlaczego?"
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20509.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 14.07.2017 do 28.07.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy po 3 nowe batony superfood raw bar od Purella Food.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (40)

marta_1234 (2017-07-30 15:46:40)
Konkurs Wygraj batony superfood raw bar od Purella Food
Surowe kakao jest idealne do wykonania sernika na zimno. Nadaje mu ono niesamowitego smaku. Jak widać nie trzeba wiele, by cieszyć się pysznym ciastem.
kasia2006222 (2017-07-28 11:46:59)
Superfood
Surowe kakao, chlorella, chia i jagody goji to stali bywalcy mojej kuchni. Już od 3 lat staram się krok po kroku wprowadzać w swoje życie zasady zdrowej diety. Mocno wierzę, że odżywianie ma wpływ na każdy organ, każdą komórkę naszego ciała. Przysłowiowe "Jesteś tym co jesz" wcale nie jest wyssanym z palca porzekadłem. Nasze komórki ciągle odnawiają się wykorzystując składniki z tego czym karmimy nasze ciało. Często wykorzystuję super food by w pełni korzystać z skumulowanych w nich korzystnych dla organizmu człowieka związków i witamin. Super foods to produkty bogate w antyoksydanty i chlorofil, które to ratują mój organizm przed zakwaszeniem. Nadmiar produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów mącznych i rafinowanego cukru zaburza gospodarkę organizmu prowadząc do zakwaszenia, które zapoczątkowuje szereg chorób i nieprzyjemnych dolegliwości. Z szacunku do samej siebie i z ogromnej chęci polepszenia jakości swojego życia ciągle wprowadzam w swoim jadłospisie zmiany wsłuchując się w sygnały jakie daje mi mój organizm. Dla super foods zdecydowanie daje mi znak jak bardzo korzystne jest dla mojego ciała. Mam tylko jedno ciało i jeden organizm i wiem, że nikt nie jest w stanie o nie zadbać jeśli nie zrobię tego ja. Dlatego też włączam super foods d swojej diety by czuć się super nie tylko przy specjalnej okazji ale każdego dnia!
karolina25 (2017-07-27 21:19:14)
Superfoods
Każda z nas chciałaby być piękna, zdrowa i bogata. Często wydajemy wiele pieniędzy na cudowne środki w postaci kremów i kuracji, które mają nam pomóc ziścić przynajmniej dwa pierwsze pragnienia. Tymczasem wokół nas jest mnóstwo naturalnych produktów w postaci zdrowych składników, które są podstawą musli, koktajli, sałatek, zup, potraw z ryżu, ciast i innych deserów, które pomogą zachować zdrowie, urodę i dobre samopoczucie, dlatego te składniki na stałe goszczą w mojej kuchni. Te niewielkiej wielkości cudeńka są bogatą skarbnicą zdrowia, a także dobrze wyglądają, pachną i wyśmienicie smakują w połączeniu z innymi produktami. Prym wiodą u mnie jagody Goji i chia. To prawdziwe superprodukty, które są nafaszerowane substancjami odżywczymi i mają istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Trochę fantazji wystarczy, że skomponować z nimi szybkie, ciekawe i wartościowo żywieniowo posiłki, które są sycące, a przy tym pozwalają zachować smukłą sylwetkę. Są świetną alternatywą dla śmieciowego jedzenia, nafaszerowanym konserwantami i wszystkimi „E”.
slena1986 (2017-07-26 21:47:48)
Super składniki
Składniki, które znajdują się w nowych batonach superfood raw bar od Purella Food są mi znane i większość z nich, poza surowym kakao, występują w mojej codzienne diecie. Jagody goi dodaję do owsianki, którą uwielbiam na śniadanie. Ziarna chia są świetną posypką na kanapki, a Chlorella jest moim "tajnym" składnikiem w koktajlach owocowych. Uwielbiam te składniki, ponieważ są naturalne i uzupełniają moją dietę w wiele potrzebnych składników i oczyszczają organizm z toksyn. Nie wyobrażam sobie jedzenia bez tych składników.
Iwa_90 (2017-07-24 13:40:34)
Superfood
Niestety, ale składniki tj. surowe kakao, jagody goi, chrolella, chia na razie nie zagościły w mojej kuchni. Słyszałam wiele pozytywnych opinii o ich właściwościach zdrowotnych. Bardzo chętnie spróbowałabym tych produktów, ponieważ jestem ciekawa nie tylko ich właściwości zdrowotnych, ale przede wszystkim smaku.
Katarzyna (2017-07-23 19:08:41)
p
z przykrością muszę stwierdzić że składniki, które występują batonach superfood raw bar od Purella Food niestety nie występują w mojej kuchni, ponieważ moja babcia, moja mama stosowały tradycyjną kuchnie polską i ja także tak gotuje
Paulina (2017-07-23 14:39:44)
O
Jedynym z tych produktów które występują w tych batonach jest kakao. Dlaczego? Uwielbiam pić ciepłe kakao tuż po przebudzeniu oraz przed snem. Wszystkiego w życiu trzeba spróbować,a te batoniki jak i składniki w nich zawarte mogłyby przyczynić się do zagoszczenia w mojej kuchni na zawsze :)
Julia (2017-07-23 12:06:06)
Lokalnie
Składniki nowych batonów, tak zwane superfoods, owszem, goszczą w mojej kuchni, lecz w umiarkowanych ilościach. Dlaczego? Ponieważ mamy sporo naszych lokalnych superfoods, które zawierają tak samo dużo odżywczych składników, a są dużo bardziej dostępne oraz przystępne (cenowo). O czym mówię? Dlaczego nie używamy siemienia lnianego, które można porównać do nasion chia, o podobnych właściwościach. Kolejny super odżywczy produkt z polskiej ziemi to jarmuż czy pokrzywa, które niemal zbieram sama! Mogę je jeść prawie na surowo, bez interwencji chemicznych środków, jak te wykorzystywane do otrzymania chlorelli, taką jaką kupujemy w sklepie. Zamiast jagód goji zajadam się aronią i czarną porzeczką, bogatymi w wit C oraz przeciwutleniacze. Zbieram je w swoim ogrodzie, stąd wiem, że są całkowicie naturalne. Kolejny powód dla którego preferuję żywność lokalną, to oczywiście dystanse jakie te superfoods muszą pokonać. Weźmy kakao, które pochodzi w większości z Afryki, zanim dotrze na półkę pobliskiego sklepu, mija nawet kilka tygodni, a więc składniki odżywcze, które znajdowały się w nim na początku, nie mają już takiej mocy, tracą ich wiele w czasie transportu, a później jeszcze przy procesie produkcji. Dodatkowo, jak wiadomo, długi transport wymaga odpowiedniej konserwacji.. Nie jestem przeciwniczką superfoods, wręcz przeciwnie, chętnie je wykorzystuję. Nie zapominam natomiast o naszych lokalnych dobrociach. I do tego też zachęcam. Niemniej, takie batoniki zniknęłyby u mnie baaardzo szybko :)
NataliaKP (2017-07-21 21:10:48)
Superfoods to może możliwości: można rozwinąć żagle, a można utonąć ;)
Każda roślina wrzucana do wielkiego worka z napisem superfoods to tak naprawdę inny produkt, dlatego moja odpowiedź na pytanie to brutalnie szczere: zależy który ;) Jagodami goi mogłabym zajadać się od rana do wieczora, na nasiona chia także mam parę sprawdzonych pomysłów (i kilka niewypałów). Z chlorellą próbuję, chociaż jak na razie nie mam powodów do dumy... Ale i tak superfoods bardzo mnie ciekawią i poza wartością odżywczą z chęcią próbuję wycisnąć z nich także dobry smak. Każdy z nich to ciekawa konsystencja, odmienny zapach i aromat - jeśli nie na ciepło, to moze na zimno, jeśli nie w obiedzie, to w deserze. Skoro ziemniaki i pomidory wieki temu były egzotycznym kulinarnym dziwactwem, to może bez nasion chia też nie będziemy mogli kiedyś żyć ;)
Roksana (2017-07-21 19:07:33)
Oczywiście, że tak..
Uwielbiam kakao, nie wyobrażam sobie kuchni bez tych składników. Jak miałabym zrobić pyszne smakołyki, gdybym ich nie miała!?
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar