Wygraj
Wygraj
Wygraj
Wygraj

2017-02-24

Zakończone

Konkurs Wymarzone miejsce na ślub

Zaręczyny to cudowny moment – mnóstwo emocji i ekscytacji, a także planów, jak będzie wyglądać Wasz wymarzony ślub. To czas, kiedy możecie zrealizować wszystkie swoje marzenia, niezależnie, czy wolicie skromną uroczystość dla najbliższych, czy wielkie przyjęcie, o którym znajomi będą mówili latami. Czasami jednak przychodzi myśl – jak ja to wszystko zorganizuję? Bez obaw, jest na to łatwe rozwiązanie!

 
Planner Perfekcyjna Panna Młoda poprowadzi Was krok po kroku, tak, aby w dniu ślubu wszystko było zapięte na ostatni guzik. 
 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania Planner Perfekcyjna Panna Młoda od Papierowy Dizajn.
 
 
Europapier Planner Ślubny

Co należy zrobić?
 
"Wymarzone miejsce na ślub to...? Plaża o zachodzie słońca, górskie schronisko czy sala pełna przyjaciół?" 
 
 
Swoją odpowiedź zammieść w komentarzach pod konkursem. 
 
 
Co można wygrać?
 
 
Do wygrania mamy Planner Perfekcyjna Panna Młoda od Papierowy Dizajn.
 
Więcej o planerze TUTAJ.
 
 
Europapier Planner Ślubny
 
 
Europapier Planner Ślubny
 
 
Europapier Planner Ślubny
 
 
 
Zdjęcia są przykładowe.
 
 
 
Zapraszamy na facebooka:
 
https://www.facebook.com/PapierowyDizajn/
 
 
Konkurs trwa od 27.02.2017 do 13.03.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wymarzone miejsce na ślub” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Wymarzone miejsce na ślub to...? Plaża o zachodzie słońca, górskie schronisko czy sala pełna przyjaciół?".
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20150.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od dnia 27.02.2017 do 13.03.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Wyłonienie zwycięzcy zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. Planner Perfekcyjna Panna Młoda od Papierowy Dizajn.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (10)

pannap (2017-03-02 09:42:11)
ślub
Ślub cywilny. Ja w butelkowozielonej długiej sukni. On- jak on sobie wymarzy, może być frak i cylinder, mogą być dżinsy i trampki. Wokół nas najbliższa rodzina i przyjaciele. Wcale nie oznacza to, że będzie nas mało, bo mam dużo rodzeństwa. Potem wszyscy jedziemy do mojego rodzinnego domu, gdzie czekają namioty. Pierwszy taniec do piosenki, którą usłyszałam w wieku 11 lat i od jej pierwszych taktów wiedziałam, że to TA piosenka. Dalej bawimy się przy dźwiękach Florence, Zenku i Beyonce. Goście zajadają się flakami, tatarem, łososiem. W oddali szemrze fontanna czekolady. Kelnerkami są dziewczyny z mojej wioski, kucharka też tutejsza. Leją się litry wódki i wina. Po paru godzinach, wujkowie bezpiecznie przysypiają na leżakach. Obowiązkowe oczepiny, ale ma być zabawnie,a nie przaśnie. Potem dwuwarstwowy tort jagodowy. Zabawa będzie trwać do rana.
kama19940 (2017-03-01 16:18:12)
Moje Wielkie Polskie Wesele
Mój wymarzony, najpiękniejszy dzień w życiu to Zwykłe Wiejskie duże wesele z całą rodziną i wszystkimi przyjaciółmi. Duża sala udekorowana w piękne Kwiaty i balony, stoły nakryte z klasą i kolorem, scena na której będzie grał Zespół Muzyczny oraz drużba . Wszyscy goście się bawią a kamerzysta wraz z fotografem uwieczniają całą uroczystość. Kucharka gotująca pyszne potrawy dla mych gości. I jak to wszystko zaplanować bez Plannera ? NIEREALNE
ja..on (2017-02-28 23:44:46)
upojeni zapachem woody...
Moim marzeniem jest złożenie przysięgi małżeńskiej w miejscu, które jest równie wyjątkowe jak sama okoliczność, czyli nad jeziorem. Tłem byłaby bezsprzecznie spokojna, stonowana, prowokująca do wyciszenia i poddania się urokowi chwili woda, muskana od czasu do czasu zadziornie powiewem wiatru. Cisza wyrażająca radość naszych serc przerywana szumem drzew, odgłosami natury, zapachem słońca...ja, On, nasi najbliżsi i piękno przyrody: bez zbednego przepychu czy przesadnych zdobień weselnych, całkowita naturalność i świeżość.
agasam9 (2017-02-28 20:18:33)
konkurs
Ja i On, rodzice, kilkoro przyjaciół w małym wiejskim kościółku. Bez wesela, bez orkiestry, bez prezentów i całego tego zbędnego hałasu.
Ciekawska Magdalena (2017-02-28 17:30:23)
Konkurs
Mój wymarzony ślub to cichy i spokojny mały ślubik, gdzie jesteśmy tylko my ;D
marta Z (2017-02-28 11:07:15)
Mój wymarzony slub
Mój wymarzony ślub to tylko z rodziną oraz przyjaciółmi. W ładnie, skromnie ozdobionej sali, która będzie nadawała uroczystości wyjątkowy klimat. Biel, beż, złoto, srebro, róż, błękit- połączenie tych wszystkich kolorów sprawi, że wszystko stanie się jeszcze piękniejsze.
karola93 (2017-02-27 16:37:39)
Wymarzone miejsce na ślub
Moje wymarzone miejsce na ślub? Wszędzie tam, gdzie pozwolą mi na wpuszczenie mojego psiaka- w końcu gdyby nie skoczył na mojego wybranka podczas jednego z rytunowych spacerów, nie miałabym nawet okazji planować ślubu... :) Mój Czworonożny Prrzyjaciel musi więc być na nim gościem honorowym!
Gosiaczek (2017-02-27 11:36:08)
Wmarzony ślub
Moim wymarzonym miejscem na ślub byłby niewielki drewniany Kościółek, który znajduje się na szczycie góry - oczywiście góry n tyle dużej, abym mogła się tam dostać w pięknej białej sukni i wysokich szpilkach:) Klimatyczny drewniany Kościółek w góralskim stylu a dookoła piękne górskie widoki, lasy i pełno zieleni! Wokół wszyscy najbliżsi mi ludzie! Zdecydowanie wymarzone klimaty na ślub!
Teresa (2017-02-27 08:52:05)
konkurs
Moje wymarzone miejsce na ślub? nie ważne gdzie -ważne z kim. W tak wyjątkowym dni nie ważne jest miejsce ale osoby i bliscy którzy będą ze mną w tej ważnej dla mnie chwili. Nie wyobrażam sobie ślubu bez rodziny, bez najbliższych, bez przyjaciół. To oni w dużej mierze nadadzą magii temu wydarzeniu.
Zuzanna J (2017-02-27 08:07:31)
Ślub śladami dziadków
Moje wymarzone miejsce na ślub, znam je od małego. To mały, stary kościółek na Mazurach. W połowie murowany, w połowie drewniany. Panuje w nim cisza i spokój. Przez wielkie witraże wpada do środka kolorowe światło. To właśnie w tym kościele ponad 65 lat temu sakramentalne "tak" powiedzieli sobie moi dziadkowie. Kochali się jak mało kto. Może dlatego to miejsce kojarzy mi się z miłością, bezpieczeństwem. Wierzę, że ślub właśnie w tym kościele zagwarantuje nam najpiękniejsza miłość, a dziadkowie z góry będą pilnować abyśmy tej miłości nie pogubili idąc przez drogę zwaną życiem. (3.08.2018 to masz wielki dzień! ?)
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar