Strona

2017-02-12

Trwające

Konkurs Wygraj książkę R.P. Evansa Ścieżki nadziei

Autor, czytany przez miliony fanów na całym świecie, okrzyknięty mianem "lekarza dusz” - kończy podróż, która odmienia życie i pozwala odzyskać nadzieję.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania finałowa, ostatnia powieść bestsellerowego cyklu Dzienniki pisane w drodze R.P.Evansa. 
 
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Czy kiedyś pisałaś dzienniki lub pamiętnik i dlaczego to robiłaś?
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mym książkę R.P. Evansa "Ścieżki nadziei".
 
 
 
 
Więcej o nagrodzie:
 
TUTAJ.
 
 
Konkurs twra od 12.02.2017 do 26.12.2017. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj książkę R.P. Evansa Ścieżki nadziei” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Czy kiedyś pisałaś dzienniki lub pamiętnik i dlaczego to robiłaś?".
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20065.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od dnia 12.02.2017 do 26.12.2017..
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Wyłonienie zwycięzcy zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. książka R.P. Evansa "Ścieżki nadziei".
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komentarze (10)

Justyna (2017-02-17 14:08:39)
Mój dziennik uczuć :-)
Pisałam pamiętnik-zwłaszcza w wakacje.Dlaczego?Ano,zawsze miałam bujną wyobrażnię i myślałam,że kiedyś stanie się światowym bestsellerem,a ja będę dzięki niemu sławna i bogata.Ponadto ja byłam bardzo skryta,a taki pamiętnik nie dość,że wysłuchał to jeszcze przyjął bez problemu to,co z siebie wylewałam...A wylewałam morze łez powierzając jedynemu mojemu"przyjacielowi"nastoletnie tajemnice.Dziś wydaje mi się to odległe i nierealne,ale pamiętam ile ten kajet znaczył dla mnie,jak go ukrywałam przed domownikami i co wieczór zapełniałam zwierzeniami.To był mój konfesjonał,i zawsze wiedziałam,że wysłucha uważnie i nie oceni.Super sprawa-taki dzienniczek uczuć,który pozwalał mi obserwować samą siebie z boku.Lepszy niż psycholog ten mój pamiętnik był.Mam go do dziś...Właściwie tylko jeden"tom"-reszta znała zbyt prawdziwe prawdy i uległa zniszczeniu ;-)
MARTA Z. (2017-02-16 19:44:36)
Pisałam i coś o tym napiszę
Pisałam wczasach szkolnych. Dziennie zajmowało mi to nawet do 1.5 godziny, a długopisy czy ołówki szybko się wypisywaly. Opisywalam wszystko, nawet dokładne dialogi. To bylo dla mnie cenna lekcja- opisując wszystko nabieralam dystansu do całego świata i poszczególnych osób. Pisanie było dla mnie chwila wytchnienia któtka czy długa.
Gosiaczek (2017-02-16 09:42:12)
Pamiętnik
Oczywiście, że prowadziłam pamiętnik. Była to moja forma wyżalenia się, czy opisania mojego szczęścia. Jestem osobą raczej skrytą i nie lubię opowiadać o swoich problemach, zawsze przychodziło mi to z trudem, dlatego też opisywałam o nich na kartkach, co pomagało mi pozbyć się złych emocji kumulowanych w sobie i od razu robiło mi się lżej na duszy! Naprawdę nie jest łatwo otworzyć się nawet przed bliskimi i opowiedzieć im o wszystkim co nas gryzie, a papier nie pyta, on po prostu słucha i rozumie. Nigdy nie doradzi nam czegoś, czego dokładnie w tym momencie nie chcieliśmy usłyszeć!
Basia1234a (2017-02-13 16:03:30)
Mój przyjaciel...pamiętnik
Dla niektórych jedyny przyjaciel i powiernik. Dla niektórych... czyli dla takich, jaką w młodości byłam ja: nieśmiała, raczej samotna, szara myszka z garstką przyjaciół. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że pisanie było dla mnie formą terapii. Pamiętnik rekompensował mi brak osoby, której mogłabym zwierzyć się z tego, co czuję:) Myślę, że taki „szufladowy” przyjaciel jest lepszy niż niejeden realny. Mogłam mu powierzyć najskrytsze swe sekrety, opowiedzieć o rozczarowaniach, nadziejach, planach. On nigdy mnie nie zdradził, nie zadawał zbędnych pytań, nie wyśmiewał ani bagatelizował moich problemów, zawsze wierny, nigdy nie miał mnie dość:) „Milczał”, prowokując do zwierzeń, pozwalając, bym to ja mówiła. Dziś też piszę. Lecz teraz dziennik, w którym opisuję swoją przygodę m.in. z macierzyństwem. Pragnę utrwalić najpiękniejsze momenty mojego – naszego życia. Robię to dla siebie i dla nich: dla mojego męża i naszych dzieci. Już cieszę się na myśl o tym, że kiedyś, gdy będę sędziwą staruszką, wraz z mężem będę wspominać nasze życie:)
Emilka B (2017-02-13 15:26:17)
Konkurs
Oczywiście, że pisałam pamiętnik ;) jak każda dziewczyna w podstawówce. Pisałam tam o swoich "wielkich miłościach", o tym jak moje przyjaciółki są okropne, zdradliwe, ale też jednocześnie wspaniałe. Obgadywanie nauczycieli. Opisywanie każdej minuty swojego życia. Oczywiście nie brakowało wyrażeń typu "Drogi pamiętniczku jest godzina 14, właśnie zjadłam na obiad schabowego i ziemniaki". Czego najbardziej żałuję? Że nie zachowałam żadnego do tej pory, taka kapsuła czasu to świetna sprawa, powrót do przeszłości, odnalezienie w sobie na nowo dziecka, odnalezienie tej osoby, niewinnej, cieszącej się chwilą. Wiem, ze wiele mogłabym się nauczyć o dziewczynki którą byłam w wieku ok 10 lat. Ps. czy konkurs trwa na pewno do 26 grudnia, a nie lutego?
Bonna (2017-02-13 08:29:23)
Pamiętnik
Pisałam pamiętnik, w tej chwili nie jestem całkiem pewna, jaka była przyczyna chęci spisywania swoich myśli w pamiętniku. Może potrzeba zwierzenia się komuś bliskiemu, a może chęć możliwości wrócenia do tego, co było za jakiś czas. Obecnie nie prowadzę pamiętnika, lecz jak byłam młodą dziewczynką, to zapisałam sporo zeszytów służących mi jako pamiętniki.
SabinaP (2017-02-13 05:06:44)
pamiętnik
Oczywiście, że pisałam pamiętnik. Miałam wtedy około 17, 18 lat. W pamiętniku pisałam o wszystkim. O rodzicach, rodzeństwie, obowiązkach domowych, szkole, koleżankach i najważniejsze o chłopakach, którzy zwrócili moją uwagę. Był dla mnie wszystkim. Zabierałam go wszędzie ze sobą, bo nie chciałam, żeby rodzice przypadkiem go znaleźli. Chroniłam go jak mogłam, żeby tylko nie dostał się w nie powołane ręce. Kiedyś nawet w szkole jeden z chłopaków z mojej klasy porwał mi go i uciekł do wc męskiego. Byłam tak zdezorientowana i podbuzowana, że nie zwracałam uwagi i jak wpadłam do męskiego wc, to myślałam, że go rozszarpię. Uratowana. Nic nie zdołali przeczytać z innymi kolegami. Na dodatek było o tym chłopaku dużo w pamiętniku, bo byłam w nim zakochana bez wzajemności oczywiście. Miałabym zranione serce, gdyby się o tym dowiedział. Ta historia między innymi była przyczyną spalenia w piecu mojego pamiętnika i już nigdy nie przelałam moich sekretnych myśli na papier.
Sylwia Waligóra (2017-02-12 17:04:53)
Pamiętnik?- Jasne!
Pisałam pamiętniki bardzo, bardzo dawno temu, gdy byłam w szkole podstawowej. Przelewałam na papier wyznania i emocje, o których nie mogłam lub nie chciałam nikomu powiedzieć. Był to dla mnie sposób na katharsis.
dominikaszczerbajackson@onet.pl (2017-02-12 12:16:44)
jasne, że tak :)
Pisałam dzienniki i pamiętniki. Bardzo to lubiłam, jednak z czasem mi się to nudziło. Moim problemem jest brak motywacji i szybkie znudzenie. Nie umiem robić czegoś regularnie :( Załuje.. bo teraz bym chętnie wrociła do lat młodzienczych.
smoothcriminaal@wp.pl (2017-02-12 12:15:27)
Oczywiście
Pisałam pamiętniki, aby móc później wspominać co się działo na jakim etapie mojego życia. Byłam w tym całkiem niezła, skrupulatna, opisywałam dość impresjonistynczym i emocjonalnym językiem. Jednakowoż podczas swojej przeprowadzki zagubiłam wszystkie pamiętniki :(
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar