Strona
Kruk/

2017-02-12

Zakończone

Konkurs Wygraj książkę R.P. Evansa Ścieżki nadziei

Autor, czytany przez miliony fanów na całym świecie, okrzyknięty mianem "lekarza dusz” - kończy podróż, która odmienia życie i pozwala odzyskać nadzieję.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania finałowa, ostatnia powieść bestsellerowego cyklu Dzienniki pisane w drodze R.P.Evansa. 
 
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Czy kiedyś pisałaś dzienniki lub pamiętnik i dlaczego to robiłaś?
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mym książkę R.P. Evansa "Ścieżki nadziei".
 
 
 
 
Więcej o nagrodzie:
 
TUTAJ.
 
 
Konkurs twra od 12.02.2017 do 26.02.2017. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj książkę R.P. Evansa Ścieżki nadziei” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Czy kiedyś pisałaś dzienniki lub pamiętnik i dlaczego to robiłaś?".
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20065.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od dnia 12.02.2017 do 26.02.2017..
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Wyłonienie zwycięzcy zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. książka R.P. Evansa "Ścieżki nadziei".
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komentarze (17)

Patrissa (2017-03-03 13:58:06)
Terapia przez pisanie
Większość nastolatek pisze pamiętniki, zazwyczaj są to popularne 'Złote myśli' lub po prostu opisują swoje pierwsze miłostki. Dla mnie pamiętnik był formą terapii, mieszkałam w małej miejscowości, zawsze cicha, ale mająca swoje zdanie, najlepsza uczennica w klasie, jedna z lepszych w szkole. Niestety to nie dodawało mi znajomych, a wręcz przeciwnie drwiny, wyśmiewanie się, lukru nie dodawała moja sytuacja w domu. Matka bez pracy i ojciec nadużywający alkoholu, który znęcał się nademną psychicznie i fizycznie. Często wylewałam na papier co myślę, taka forma buntu, krzyczałam to co chciałam by inni usłyszeli, a czego nie miałam odwagi powiedzieć. Pamiętnik był moim spowiednikiem. Mogłam wyrzucić emocje, zamiast je tłamsić w sobie- dużo mi to pomogło. Teraz jestem pewną siebie dorosłą kobietą z gronem przyjaciół, a o przeszłości nie myślę, chociaż dzięki niej jestem tak 'zahartowana'.
anikirax (2017-02-26 23:02:55)
anook
Sama prowadzę pamiętnik już ponad 8 lat, bardzo regularnie, co jest czasem ciężkie, jednakże naprawdę pamięć jest zawodna, a tak to zawsze można wrócić wspomnieniami bądź przypomnieć sobie cenne momenty, ulotne chwile i małe, piękne rzeczy. To tak w skrócie, bez szczegółów.
agf (2017-02-25 14:00:18)
Pamiętniki
Och, chyba każda z nas kiedyś pisała! Pamiętam, że zaczęło się modą na pamiętniki z kłódeczkami. Takie chińskie, w pastelowych kolorach, często z pachnącymi kartkami i właśnie kłódeczką. Zapisywałam w nich całe elaboraty, pisałam o wszystkim, co się działo. Dlaczego? W sumie sama nie wiem, ale jako, że czytałam bardzo dużo książek, lubiłam sobie wyobrażać, że sama jestem bohaterką jednej z nich i to książka o mnie. Hm, tak obiektywnie patrząc to akcji tam w nich było mało ;) Potem, gdy już byłam starsza, a wiadomo, że życie nastolatki obfituje w całe tony emocji, dziesiątki wzlotów i upadków, miłosnych problemów, konfliktów ze starszym pokoleniem, prowadziłam pamiętnik pisany w "Kalendarzu szalonego małolata". Był gruby jak książka, miał różne fajne miejsca do wpisywania swoich uwag, złotych myśli, ja obklejałam go dziesiątkami naklejek, wklejałam pamiątki, suszone kwiaty, otrzymane liściki i wszystko,co wydawało mi się ważne. Był to sposób nie tylko zapisania fragmentu mojego życia, uchronienia tego, co się działo, od zapomnienia, ale i radzenia sobie właśnie z tym natłokiem emocji, przemyślenia, złapania dystansu. I choć teraz pamiętnika nie prowadzę to myślę sobie, że jednak te wszystkie blogi chociażby, które przecież są formą pamiętnika, jednak są takie bezduszne. Nie ma to jak piękny zeszyt i długopis w ręku :)
Sabina FK (2017-02-24 06:28:48)
Pamiętnik
Pisałam pamiętniki,kilkanaście lat temu,była to moja ,,przyjaciółka",której powierzałam wszystkie sekrety i przemyślenia.Wiedziałam ,że to ktoś kto wysłucha,kogo nie znudzą moje opowieści i spostrzeżenia,, nie skrytykuje i zrozumie.Mając Przyjaciół nawet tych naprawdę szczerych zawsze mamy 1%wątpliwości,że gdy się posprzeczamy,czy też z innych powodów,rąbek naszej tajemnicy może zostać uchylony.Pamiętnik to coś,wspaniałego,na jego kartki możemy przelać wszystko to co nas cieszy,lub to z jakiego powodu cierpieliśmy.Jest to zapis naszego życia uporządkowanie swoich uczuć, spokojne zastanowienie się nad jakimś wydarzeniem.Do dzisiaj zachowały się moje pamiętniki,do których lubię czasami zaglądać, :D
Anetka (2017-02-23 11:45:12)
Oj tak ;)
Oczywiście, jak chyba każda nastolatka przeżywająca swoje mniejsze lub większe miłosne uniesienia, pisałam kiedyś pamiętnik. Głównie w celu zapisywania tam swoich miłosnych niepowodzeń (niestety) oraz opisywania moich aktualnych obiektów westchnień. Po jakimś czasie jednak prawdziwe, odwzajemnione zauroczenie zawładnęło mną na tyle, że pamiętnik poszedł w odstawkę. I tak tylko po latach czasem zaglądam do niego, uśmiechając się delikatnie pod nosem i wspominając lata "młodości" ;)
czubagosia@interia.pl (2017-02-23 09:24:44)
pamiętnik
Był kiedyś krótki okres w moim życiu, kiedy pisałam pamiętnik. Był to czas mojej młodości, okres dojrzewania. W tym okresie życia człowiek, szczególnie młoda dziewczyna przeżywa rożne rozterki, pierwsze zauroczenia, sympatie. Często wtedy nie jest rozumiana, wysłuchiwania nawet przez najbliższych. Czułam taką potrzebę wewnętrzną aby to co czuję, myślę przelać na papier, szczególnie rzeczy z których się nikomu nie zwierzałam. Czasem czułam lęk przed tym, że ktoś znajdzie przypadkiem pamiętnik i go przeczyta. Dlatego te najskrytsze przemyślenia zostały na zawsze w moim sercu przez nikogo nie odktyte.
PatrycjaS-k1991 (2017-02-22 00:59:40)
Pamiętnik
Wiele razy, w różnych okresach mojego życia miałam ochotę zwierzyć się kartkom papieru. Niestety zabrakło mi odwagi, gdyż wstydziłam się tego, że ktoś mógłby to przeczytać, oraz choć to dziwnie zabrzmi, wstydziłam się przed samą sobą. Moje kompleksy wygrywały i uznałam, iż moje myśli nie są warte przelewania na papier. Później, kiedy to popularne stały się różnego rodzaju portale, na których można anonimowo pisać wpisy przypominające kartki z pamiętnika, zdobyłam się na odwagę. Czytałam też zwierzenia innych i zobaczyłam,że nie tylko ja mam problemy, nie tylko ja mam kompleksy. Poznając siebie odkryłam w sobie piękno zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Łatwiej mi też zwierzyć się komuś bliskiemu, a w razie potrzeby napiszę coś w moim e-pamiętniku. :)
Justyna (2017-02-17 14:08:39)
Mój dziennik uczuć :-)
Pisałam pamiętnik-zwłaszcza w wakacje.Dlaczego?Ano,zawsze miałam bujną wyobrażnię i myślałam,że kiedyś stanie się światowym bestsellerem,a ja będę dzięki niemu sławna i bogata.Ponadto ja byłam bardzo skryta,a taki pamiętnik nie dość,że wysłuchał to jeszcze przyjął bez problemu to,co z siebie wylewałam...A wylewałam morze łez powierzając jedynemu mojemu"przyjacielowi"nastoletnie tajemnice.Dziś wydaje mi się to odległe i nierealne,ale pamiętam ile ten kajet znaczył dla mnie,jak go ukrywałam przed domownikami i co wieczór zapełniałam zwierzeniami.To był mój konfesjonał,i zawsze wiedziałam,że wysłucha uważnie i nie oceni.Super sprawa-taki dzienniczek uczuć,który pozwalał mi obserwować samą siebie z boku.Lepszy niż psycholog ten mój pamiętnik był.Mam go do dziś...Właściwie tylko jeden"tom"-reszta znała zbyt prawdziwe prawdy i uległa zniszczeniu ;-)
MARTA Z. (2017-02-16 19:44:36)
Pisałam i coś o tym napiszę
Pisałam wczasach szkolnych. Dziennie zajmowało mi to nawet do 1.5 godziny, a długopisy czy ołówki szybko się wypisywaly. Opisywalam wszystko, nawet dokładne dialogi. To bylo dla mnie cenna lekcja- opisując wszystko nabieralam dystansu do całego świata i poszczególnych osób. Pisanie było dla mnie chwila wytchnienia któtka czy długa.
Gosiaczek (2017-02-16 09:42:12)
Pamiętnik
Oczywiście, że prowadziłam pamiętnik. Była to moja forma wyżalenia się, czy opisania mojego szczęścia. Jestem osobą raczej skrytą i nie lubię opowiadać o swoich problemach, zawsze przychodziło mi to z trudem, dlatego też opisywałam o nich na kartkach, co pomagało mi pozbyć się złych emocji kumulowanych w sobie i od razu robiło mi się lżej na duszy! Naprawdę nie jest łatwo otworzyć się nawet przed bliskimi i opowiedzieć im o wszystkim co nas gryzie, a papier nie pyta, on po prostu słucha i rozumie. Nigdy nie doradzi nam czegoś, czego dokładnie w tym momencie nie chcieliśmy usłyszeć!
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar