Kruk/
Strona

2017-02-07

Zakończone

Konkurs Floslek na Walentynki

Walentynki tuż tuż, a czy już wiesz, co byś najbardziej chciała dostać od swojej drugiej połowy w prezencie? 


Zapraszamy do Walentynkowego konkursu z marką Floslek.
 
 
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Napisz jaki kosmetyk Floslek chciałabyś dostać od ukochanego na Walentynki i dlaczego?
 
Swoją odpowedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 nagrody: Voucher do sklepu internetowego www.floslek.pl na 60 zł i darmową dostawę.
 
 
 
 
 
 
Konkurs trwa od 13.02.2017 do 20.02.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Floslek na Walentynki” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: “Napisz jaki kosmetyk Floslek chciałabyś dostać od ukochanego na Walentynki i dlaczego?”.
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20033/Konkurs-Floslek-na-Walentynki.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 13.02.2017 do 20.02.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 nagrody: Voucher do sklepu internetowego www.floslek.pl na 60 zł i darmową dostawę.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (35)

Joanna (2017-02-20 23:34:49)
Najważniejsze są buziaki ;)
Jestem wprost uzależniona od pomadek ochronnych, błyszczyków i innych kosmetyków do pielęgnacji ust. Mój facet o tym wie bo nieraz wracałam się do domu tylko dlatego że zapomniałam włożyć pomadki do torebki. Po prostu muszę mieć przy sobie i już! Zadbane,nawilżone i błyszczące usta są piękne i kuszące, a co najważniejsze nie pieką, nie sprawiają dyskomfortu. Tak więc w pakiecie do walentynkowego bukietu róż chciałabym dostać różaną wazelinę kosmetyczną do ust ;) Dzięki wazelinie kosmetycznej Flosek dbanie o usta stałoby się przyjemnym rytuałem a różowe poręczne pudełeczko byłoby ozdobą mojej kosmetyczki :)
Żbik (2017-02-20 22:51:02)
Flos-lek
Jakieś 2 miesiące temu koleżanka poleciła mi żel pod oczy firmy Flos-lek z chabrem i świetlikiem. Byłam bardzo sceptycznie nastawiona, gdyż cena tego produktu nie jest wygórowana - więc odwrotnie, bardzo niska. Myślałam, że jakość produktu będzie adekwatna do ceny. NA SZCZĘŚCIE MYLIŁAM SIĘ! Zdałam sobie sprawę, że dbanie o okolice oczu jest bardzo ważną sprawą i tak naprawdę każda pomoc im się przyda, gdyż najciężej pracują, a zmysłem wzroku odbieramy prawie 90 procent informacji.Chciałabym dostać kosmetyk do pielęgnacji okolic oczu. Myślę, że wypełniający krem na kurze łapki pomógłby mi zwalczyć ten mały defekt. Może za dużo się uśmiecham? Tak czy tak, dalej będę się uśmiechała, ale warto mieć antydotum na taki mój urok :)
Anett13 (2017-02-20 21:15:44)
Cuda dla kopciuszka
Jestem mamą półrocznego chłopca i na wszystko brakuje mi czasu, ciągle biegam umazana kaszką, która jednak kiepsko sprawdza się w roli odżywczej maseczki. Dlatego chciałabym dostać od mojego mężczyzny na walentynki PEARLS Serum rozświetlające. Liczę na to, że przed wszelkimi wyjściami będzie ono potrafiło zdziałać prawdziwe cuda i zamieni, jak dobra wróżka - kopciuszka w piękną królewnę o skórze nawilżonej, rozświetlonej i pozbawionej wszelkich zmarszczek.
Zaczarowany Ołówek (2017-02-20 20:22:59)
Prezent na Walentynki
Haha- mi przydałyby się wszystkie kosmetyki! ;D Ale jeśli miałabym wybrać ten jeden to zdecydowanie postawiłabym na Szampon regeneracyjny do włosów suchych i zniszczonych. Mam długie gęste włosiska, ale co z tego, skoro wyglądają tak, jakbym trzymała je codziennie w piekarniku... Najgorszy jest moment, kiedy mój facet próbuje ,, czesać" rękami moje wlosy. Achhhh- to mogłoby być takie piękne uczucie ...! Ale nagle okazuje sie, że Jego ręka utkwiła w moim suchym gąszczu i bajka się kończy :( Szarpie wtedy niesamowicie próbując się uwolnić.. ;D hehe... Poszukuję właśnie jakiegoś naprawdę działającego szamponu, który pomógłby moim włosiskom. Dlatego chciałabym dostać od mojego mężczyzny na Walentynki ten konkretny szampon od Floslek :) A nuż widelec ten kosmetyk okazałby się strzałem w dziesiątkę? Ooo- ja byłabym zachwycona, mój facet byłby zachwycony... Chciałabym móc zarzucać do tyłu bajeczne, lśniące, zadbane i nawilżone włoski- czy proszę o tak wiele??
karolina25 (2017-02-20 18:51:16)
Konkurs
Przyznaję, że mam obsesję na punkcie czekolady, wanilii i wszystkiego, co słodkie, dlatego najchętniej chciałabym dostać od ukochanego masło do ciała Wanilia i czekolada. Zawiera słodki, zniewalający, ciepły zapach dla zmysłowej ślicznotki. Wanilia i czekolada to słynne afrodyzjaki, które tworzą esencję namiętnej kobiecości. Skrywają w sobie zarazem niewinną słodycz i grzeszne uniesienie. Do tego masło do ciała o tej porze roku ma bogatszą wartość odżywczą i pozostawia moją skórę gładką, miękką, nawilżoną i przyjemną w dotyku, którą nie tylko ja mogę poczuć, ale również mój ukochany. Poczucie winy? Bez przesady. Życie jest po to, by smakować je w pełni....
wiktoriab (2017-02-20 13:35:30)
Odpowiedź konkursowa
Od ukochanego chciałabym otrzymać ogromny zapas żelu ze świetlikiem lekarskim i babką lancetowatą do powiek i pod oczy marki FLOSLEK. Jest to kosmetyk, bez którego już od kilku lat nie mogę się obejść. Każdy kto mnie zna, wie że borykam się z problemem ogromnych cieni pod oczami. Jedynym produktem, który przynosi mi ulgę i zmniejsza bardzo widoczne sińce jest właśnie wspomniany przeze mnie żel. Gdybym posiadała spore zapasy tego żelu, nigdy już nie musiałabym się martwić problemem moich cieni pod oczami. W końcu wyglądałabym na wypoczętą i radosną osobę, którą oczywiście jestem.
Pearl (2017-02-20 01:14:54)
Ahh ta czekolada
Od ukochanego na Walentynki najbardziej chciałabym dostać masło do ciała Wanilia & Czekolada. Byłby to wręcz idealny upominek na to święto, ponieważ przywodzi na myśl nasze pierwsze spotkanie - w kawiarni, gdzie zamówiliśmy ciastka o podobnym smaku :) Myślę, że to byłby wspaniały prezent dla nas obu - zapach na mojej skórze, ubraniu, który by nam cały czas przypominał o pierwszych wspólnych chwilach, wymienionych spojrzeniach, długich rozmowach czy pocałunkach. Nic by chyba lepiej nie tworzyło nastroju niż mus Wanilia & Czekolada :)
PrincessKindka (2017-02-19 22:41:11)
Flosek, który uszczęśliwa nosek
Płyn micelarny najbardziej cenię od firmy Flosek. Zdania nie zmienię. Ten płyn dokładnie oczyszczający, to dla mej skóry kompres kojący, która go pragnie jak student piwa, niczym oklasków na scenie diwa. niczym pampersów najmłodsze dzieci. Bo wszyscy wiemy – czas szybko leci, zmarszczki wychodzą, niszczy się skóra i kosmetyków potrzebna fura. A że chcę młodość swoją przedłużyć, to płynu micelarnego użyć muszę codziennie: z rana, z wieczora. Oczyszczać cerę – to moja zmora, która ratunkiem się okazuje, kiedy na twarzy pryszcz wyskakuje. Albo naczyńka widać nieładnie, ten płyn złagodzi je delikatnie. Na Walentynki i nie od święta, ale mój chłopak o tym pamięta, że płyn do skóry wrażliwej Flosek, on uszczęśliwi mą buzię i nosek! https://www.floslek.pl/18,pokaz_produkt_lab/498,p%C5%82yn-micelarny%20do%20sk%C3%B3ry%20wra%C5%BCliwej.html
Marta (2017-02-19 19:04:18)
A jeśli chłopak wrzuci mnie w zaspę?
Jaki kosmetyk Floslek chciałabym dostać od ukochanego? To proste - wszystkie! Ale jeśli miałabym wybrać jeden, zdecydowałabym się na Bio-ochronny krem zimowy. Dlaczego właśnie ten krem, kiedy do wyboru mam mnóstwo kosmetyków? Ponieważ uważam, że pielęgnację należy zaczynać od podstaw, szczególnie w okresie zimowym - na nic się zdadzą podkłady, kremy rozświetlające czy korektory, jeśli spod nich będzie przebijać skóra sucha, zniszczona, spękana od mrozu. To taki detal, który jest ważny, a bardzo często się o nim zapomina. Dlaczego jeszcze? Ponieważ najlepszy prezent to taki, który cieszy obie strony, a kremu ochronnego może używać cała rodzina. Ponieważ zarówno ja, jak i mój chłopak uwielbiamy aktywności zimowe. A jeśli niespodziewanie znajdę się w zaspie lub moja twarz zostanie natarta śnieżkami, mogę mieć pewność, że krem zapewni mi właściwą ochronę i zapobiegnie odmrożeniu :) I na sam koniec - koło słodkiego, migdałowego zapachu nie da się przejść obojętnie!
figa100 (2017-02-19 18:02:55)
konkurs
Jako że mam urodę, którą określiłabym mianem "nienachalnej" (termin zaczerpnięty od Pani M.Czubaszek) staram się eksponować jak najmocniej jej największy atut, mianowicie oczy. W związku z tym zawsze mam odpowiednio wytuszowane rzęsy, bez umalowania których nie wyjdę z domu nawet za cenę spóźnienia. Dbam także o ich pielęgnację w celu której raz na jakiś czas aplikuję im kurację olejkiem rycynowym, co niestety nastręcza pewnych trudności i wymaga cierpliwości. Zatem idealnym prezentem dla mnie byłoby STYMULUJĄCE SERUM DO RZĘS MARKI FLOSLEK. Moje firanki z pewnością zyskałyby na atrakcyjności, oczy nabrałyby hipnotyzujących właściwości i kusiły mojego ukochanego jeszcze bardziej. Według tradycji platońsko-plotyńskiej oczy są zwierciadłem duszy więc warto zadbać o ich odpowiednią oprawę, w czym pomoże umiejętne wyeksponowanie rzęs, Floslek ma w swoim asortymencie wspomniane serum, które doda magii mojemu spojrzeniu.
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar