2016-07-04

Zakończone

Konkurs Letnia pielęgnacja z marką NOVA Kosmetyki

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy od NOVA Kosmetyki seria GoCranberry. Zestawy, które z pewnością pomogą Ci zadbać o cerę latem.

 
 
Pytanie konkursowe:

„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
3 zestawy kosmetyków, w których skład wchodzą:
 
Żurawinowa Pianka do mycia twarzy GoCranberry
Intensywnie nawilżające serum na noc GoCranberry
Ochronna Pielęgnacja - Krem do twarzy na dzień SPF 10
 
Konkurs trwa od 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016.
 
 
Więc o NOVA Kosmetyki TUTAJ.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Letnia pielęgnacja stóp z marką NOVA Kosmetyki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:
 
„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 
Uczestnicy przystępując do Konkursu swoje odpowiedzi zamieszczają w komentarzach pod konkursem.
 
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian 
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu 
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
 
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora 
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
 
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 lipca 2016 r.
 
 
 

Komentarze (52)

Kinga (2016-07-08 16:11:35)
Inteligentnie Nawilżający Krem Do Twarzy na dzień
Od dziecka borykam się z nadmiernie suchą skórą i nieustannie poszukuję głęboko nawilżających kremów, które ukoją, nawilżą i przywrócą równowagę mojej skórze. Całkiem niedawno otrzymałam krem "Inteligentnie Nawilżający Krem Do Twarzy na dzień" - i jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ do tej pory skupiałam się na kosmetykach przeznaczonych tylko do skóry z atopią, pomijając kremy, które są przeznaczone również dla osób ze skórą mocno wrażliwą. Krem naprawdę dobrze nawilża, nie podrażnia i co najważniejsze - nie uczula! Mogę z czystym sumieniem polecić każdej dziewczynie / kobiecie - która szuka kremu intensywnie nawilżającego, nie zostawiającego filtru na twarzy i wydajnego!
PaulinGc (2016-07-08 14:52:40)
NOVA Kosmetyki seria GoCranberry
Seria GoCranberry oferuje aż trzynaście produktów do pielęgnacji twarzy oraz dekoltu. Spory wachlarz kosmetyków pozwoli każdej z nas wybrać ten ulubiony. Jedyny, Moją perełką okazała się maseczka do twary, której używam regularnie. Doskonałe rezultaty widać już po pierwszym razie. Poprawia wygląd oraz kondycje skóry. Pozostawia skórę wygładzoną, miękką i miłą w dotyku. Moja twarz skłonna do podrażnień odzyskała miękkość oraz nawilżenie. Maseczkę stosuje już dłuższy czas dlatego śmiało mogę stwierdzić, że stosowana systematycznie przywraca skórze jędrność i elastyczność. Skład na piątkę z plusem. Konsystencje zapachowe zdecydowanie na plus. Ten kosmetyk zajął już honorowe miejsce w mojej kosmetyczce, może Ty się skusisz? gwarantuje, że nie pożałujesz:)
Justyna Berger (2016-07-08 13:53:42)
GoCranberry
Seria GoCranberry oferuje 13 kosmetyków przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu. W moje oczekiwania i potrzeby najlepiej wpisałby się krem do twarzy na dzień SPF 10 z tej serii, który nie tylko pielęgnuje, ale przede wszystkim chroni, wrażliwą, skłonną do podrażnień cerę, dokładnie taką jak moja. Prowadzę aktywny styl życia, więc zależy mi na skutecznej pielęgnacji przez cały rok. Podoba mi się, że specyfik ten posiada najwyższej jakości fotostabilny filtr fizyczny. Ufam, że będzie moim wiernym towarzyszem podczas codziennych wyzwań i stanie się niezastąpionym przyjacielem, który pozostanie ze mną na dobre i na złe. Plusem produktu jest wygodne, poręczne opakowanie i przystępna cena. Wiem, że się polubimy i kondycję mojej cery wspólnie poprawimy ;-)
Aleksandra (2016-07-07 12:58:47)
NOVA Kosmetyki z serii GoCranberry
Moi zdaniem produktów z serii GoCranberry przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i dekoltu jest 13. Najbardziej moje oczekiwania spełnia żurawinowa pianka do mycia twarzy, ponieważ jest bardzo lekka i bardzo łatwo się ją nakłada. Genialnie myje twarz i pozostawia ją świeżą, gładką i ładnie pachnącą. Po kilkukrotnym zastosowaniu widać, że likwiduje zaskórniki i inne problemy skórne. W dodatku nie podrażnia cery i nie wywołuje reakcji alergicznej. Jest tak jakby stworzona dla mojej cery, dla jej potrzeb. Odżywia ją, nawilża, nie pozostawia tłustej warstwy i matowi skórę. Dla mnie bardzo ważne jest, aby moja cera wyglądała pięknie i zdrowo. Dlatego ten kosmetyk jest dla mnie numerem jeden i zawsze pozostanie. Nie zamienię go na żaden inny. Zachwycił mnie swoim działaniem i zaskakuje do tej pory. Inne produkty przeznaczone do mycia nie są aż tak wydajne i nie mają tak bogatego działania jak ta pianka. W dodatku bardzo łatwo i szybko się spłukuje, co jest dodatkową jej zaletą, ponieważ nienawidzę, gdy muszę kilkakrotnie przemywać twarz wodą, ponieważ produkt nie chce się spłukać. Ten kosmetyk pozostanie ze mną na zawsze i będę zabierać go wszędzie, ponieważ nie wyjmę go z mojej kosmetyczki, no chyba, żeby go użyć :)
MammaDamma (2016-07-07 12:38:24)
GoCranberry
Moim zdaniem kosmetyków do pielęgnacji twarzy i dekoltu z serii GoCranberry jest 13. Myślę, iż najciekawszym kosmetykiem do mojej cery wydaje się być Krem do pielęgnacji delikatnej skóry szyi i dekoltu. Dlaczego? Po pierwsze kocham żurawinę pod każdą postacią, kocham swój dekolt :) Składniki aktywne w w/w kosmetyku są w moich priorytetach w walce z niedoskonałościami szyi i dekoltu. A przecież nie tylko twarz jest ważna, liczę więc, że gdy wygram te kosmetyki to dokupię do nich ten przeze mnie opisany, żeby mieć komplet do walki z czasem :)
Jola (2016-07-07 01:01:46)
GoCranberry
Moim zdaniem jest ich 13.najbardziej moje oczekiwania spełnia żurawinowa pianka do mycia twarzy a to dlatego że dla mnie podstawą jest codzienne oczyszczanie twarzy zanim wyjdę z domu i zanim pójdę spać.Tą piankę bardzo przyjemnie się nakłada,jest bardzo delikatna i super usuwa wszystkie zanieczyszczenia.bardzo ważne jest to że jest hipoalergiczna-dla mnie to bardzo ważne by nie zawierała konserwantów,alergenów,bo niestety już miałam takie przypadki że coś kupiłam,a potem jakieś krostki swędzące na buzi i kosmetk szedł w kosz.Poza tym jest przebadana dermatologicznie,a to mi daje poczucie bezpieczeństwa że nie kupuję czegoś made in tandeta.Ja akurat mam cerę mieszaną,u mne super się sprawdza-ani nie wysusza,ani nie podrażnia,nie świecę się po niej.Super zmywa makijaż,nie potrzebuję dodatkowo jeszcze jakiś preparatów do demakijażu.Moja skora po niej jest odżywiona,odświeżona,oczyszczona i szczęśliwa.
Magdalena S. (2016-07-06 23:49:23)
NOVA Kosmetyki seria GoCranberry Konkurs
Moim zdaniem produktów tej wspaniałej marki jest przynajmniej 16. W całej serii odnaleźć możemy nie tylko produkty, które typowo pielęgnują naszą skórę - mam na myśli zbawienne olejki nawilżające, kremy do twarzy, maseczki, kremy pod oczy, a także serum działające przeciwzmarszczkowo. Do produktów zaliczmy jeszcze preparaty, które oczyszczają skórę twarzy oraz dekoltu, ale w taki fantastyczny sposób, iż jednocześnie pozostawiają ją gładką, wypoczętą, nawilżoną oraz wzbogaconą składnikami działającymi zbawiennie na skórę. Kosmetyk, który bardzo przypadł mi do gustu, to żurawinowa pianka do mycia twarzy. Dlaczego? Myślę, że każda osoba po pierwszym wyciśnięciu produktu na dłoń może dosłownie poczuć walory tej pianeczki. Jest przy tym delikatna, nie działa agresywnie na skórę, bo pozbawiona jest konserwantów oraz alergenów, które robią największą krzywdę naszej skórze. Używam ją zarówno rano jak i wieczorem, jest wydajna i dobrze się rozprowadza :) Pozdrawiam serdecznie, Magdalena
Izabela S. (2016-07-06 18:14:24)
NOVA Kosmetyki seria GoCranberry
Moim zdaniem kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji dekoltu i twarzy występują w 13 wersjach. Moje oczekiwania w 100% spełnia Lekka Formuła - Krem Nawilżający Do Twarzy na dzień GoCranberry Lekka Formuła - Krem Nawilżający Do Twarzy na dzień GoCranberry. Mam skórę atopową, skłonną do zaczerwinień, podrażnień i uczuleń. Kremy dobieram strannie, wybieram tylko te przebadane dermatologicznie, niezawierające substancji zapachowych które mogą wywołać u mnie alergię. Czytając opinię o tym właśnie kremie jestem zachwycona. Wreszcie znalazł się taki, który może sprostać wszystkim moim wymaganiom. Taki z efektem WOW! Może właśnie w tym konkursie będzie dane mi go wygrać i przetestować na sobie ;)
Wioleta (2016-07-06 17:53:28)
GoCranberry
Według mnie produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu jest 13. Wszystkie moje oczekiwania spełnił "Krem nawilżający do twarzy Lekka Formuła GoCranberry". Posiadam wrażliwą skórę twarzy, dlatego przez długi czas ciężko było mi znaleźć odpowiedni krem do twarzy, większość z nich musiałam nakładać nawet kilka razy dziennie. Krem GoCranberry, który nabyłam, nie tylko daje świetne uczucie nawilżenia zaraz po nałożeniu, ale również długo po tym. Twarz jest lekka w ogóle nie obciążona kremem. Moja skóra przestała się nadmiernie wysuszać oraz przestałam odczuwać nieprzyjemne ściąganie. Krem świetnie radzi sobie z podrażnieniami oraz zaczerwieniami powstałymi samodzielnie bądź podczas procesów pielęgnacyjnych takich jak np. peelingi. Skóra mojej twarzy może w końcu odetchnąć z ulgą ;)
Króliczek (2016-07-06 14:12:17)
NOVA Kosmetyki
Jest 13 produktów do szeroko pielęgnacji twarzy i dekoltu.Moim faworytek jest żurawinowy płyn micelarny.Uwielbiam ten kosmetyk, używam w te upały nawet w ciągu dnia dla odświeżenia i uczucia czystości.Jest dla każdego, łagodny ,nie podrażnia i możliwy do zastosowania nawet gdy jesteśmy poza domem, idealny w podróży.
Strona komentarzy 5 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar