2016-07-04

Zakończone

Konkurs Letnia pielęgnacja z marką NOVA Kosmetyki

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy od NOVA Kosmetyki seria GoCranberry. Zestawy, które z pewnością pomogą Ci zadbać o cerę latem.

 
 
Pytanie konkursowe:

„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
3 zestawy kosmetyków, w których skład wchodzą:
 
Żurawinowa Pianka do mycia twarzy GoCranberry
Intensywnie nawilżające serum na noc GoCranberry
Ochronna Pielęgnacja - Krem do twarzy na dzień SPF 10
 
Konkurs trwa od 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016.
 
 
Więc o NOVA Kosmetyki TUTAJ.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Letnia pielęgnacja stóp z marką NOVA Kosmetyki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:
 
„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 
Uczestnicy przystępując do Konkursu swoje odpowiedzi zamieszczają w komentarzach pod konkursem.
 
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian 
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu 
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
 
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora 
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
 
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 lipca 2016 r.
 
 
 

Komentarze (52)

Ewa (2016-07-12 11:33:04)
GoCranberry!
Aby pielęgnować twarz i dekolt możesz wybrać pomiędzy aż 13 produktami z serii GoCranberry! Z racji, że jest ich tak wiele - każdy znajdzie coś dla siebie. Mój numer jeden to krem "Ochronna Pielęgnacja - Krem do twarzy na dzień SPF 10". W ciągu dnia moja skóra jest wysuszona, dlatego potrzebuje ona ciągłego nawilżania. Jestem pewna, że ten produkt spełni moje oczekiwania i zadba o wspaniały wygląd mojej twarzy każdego dnia!
batman27 (2016-07-11 21:30:45)
NOVA
Do pielęgnacji twarzy i dekoltu przeznaczono 13 produktów z serii GoCranberry. Nie testowałam jeszcze kosmetyków tej firmy więc nie wypowiem się na temat działania kosmetyków tego typu, ale chciałabym w końcu przetestować wyróżnioną przez tak wiele osób markę by cieszyć się jej rezultatami.
MaciejL (2016-07-11 11:37:21)
Żurwawinowe zatracenie
W serii GoCranberry znajduje się 13 ultrakosmetyków , które doskonale nadają się do pielęgnacji twarzy i dekoltu. Jako młoda osoba, mieszkająca w dużym mieście zmagam się z zanieczyszczona skórą, dlatego potrzebuję preparatu, którym mogę oczyszczać skórę nawet 3 razy dziennie, nie naruszając przy tym naskórka, ani nie wprowadzając na skórę zbędnych chemikaliów. Pianka oczyszczająca GoCranberry jest zarazem delikatna dla skóry, skutecznie pozwala pozbyć się sebum oraz zanieczyszczeń z całego dnia, ale nie pozwala żeby skóra się przesuszyła. Żurawina jest jednym z najbardziej wszechstronnych składników ponieważ działa ona antybakteryjnie, antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo, oraz nadaje skórze promienny, młody wygląd. Cała seria GoCranberry to kompleksowe utrzymanie idealnego stanu skóry.
Aniela (2016-07-11 08:51:10)
GoCranberry - Mistrzowska Drużyna
Seria GoCranberry składa się z 13 produktów przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i dekoltu Na podium stawiam swój ulubiony, niezastąpiony Żurawinowy Płyn micelarny GoCranberry - idealny do demakijażu twarzy, oczu i ust (wybawienie dla mojej suchej i wrażliwej cery). To perfekcjonista i mistrz w swoim fachu, od którego zaczynam ciąg rytuałów codziennej pielęgnacji twarzy. Pierwszą butelkę Płynu Marki Kolastyna dostałam w prezencie – teraz nie wyobrażam sobie bez tego preparatu początku i zakończenia dnia! Jego magia tkwi w skuteczności i wszechstronności: usuwa martwy naskórek i makijaż, poprawia koloryt skóry, rozświetlając ją delikatnie. Okazał się być bardzo skuteczny a jednocześnie delikatny; przy tym świetnie radzi sobie usuwaniem każdego, nawet wodoodpornego (!) makijażu. Nie wysusza, nie ściąga skóry - ale łagodzi ewentualne podrażnienia (słońce już (!) pozostawiało swoje ślady mimo ochrony) i daje poczucie świeżości. Za każdym razem jestem pod wrażeniem, jak wiele dobrego może sprawić ten specyfik. Naturalnie - artysta! Bardzo duży plus za opakowanie z pompką! Bardzo ułatwia to dozowanie płynu, wpływa na jego wydajność (to lubię!) i pozwala na utrzymanie sterylności kosmetyku. Polecam. Ja się z nim zaprzyjaźnię na dłużej!
Felicite (2016-07-10 20:56:13)
Żurawinka
Do pielęgnacji twarzy i dekoltu wprowadzono 13 produktów. Najbardziej spełnia moje oczekiwania Ochronna Pielęgnacja - Krem do twarzy na dzień SPF 10 , ponieważ zawiera wszystkie cenne składniki, jakim potrzeba mojej skórze, a których nie znalazłam w żadnym innym kremie, ponadto zawiera filtr ochronny, co jest bardzo ważne, szczególnie latem.
DominikaP (2016-07-10 16:02:09)
GoCranberry
Marka NOVA Kosmetyki wprowadziła aż 13 produktów do pielęgnacji twarzy i dekoltu z niesamowitej serii GoCranberry. Dla spektakularnych efektów kosmetyków tych najlepiej używać jako cały zestaw, jednak nie ukrywam, że mam swojego faworyta. Micelarny Żel Do Mycia Twarzy i Demakijażu marki GoCranberry zdecydowanie zasługuje na pierwsze miejsce. Moja skóra jeszcze nigdy nie była tak oczyszczona! Już po pierwszym użyciu od razu odczułam przyjemny efekt odświeżenia na mojej problematycznej, tłuste, wrażliwejj cerze. Co więcej - żel ten nie posiada alergenów, i rzeczywiście nie wywołał żadnego podrażnienia podczas demakijażu. Dzięki regularnemu stosowaniu zauważyłam ogromną poprawę kondycji skóry. Teraz jest gładka i miękka jak nigdy wcześniej. Polecam!
amary090@gmail.com (2016-07-09 02:13:01)
GoCranberry!
Seria GoCranberry to aż 13 kosmetyków przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu! Idealnym dla mnie kosmetykiem byłoby Intensywnie Nawilżające Serum Przeciwzmarszczkowe na noc GoCranberry. Dlaczego? Ponieważ od pół roku jestem dumną 20-latką. Młodość pełną parą ale zauważyłam, że moja skóra potrzebuje już pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Rodzinne skłonności do powstawania zmarszczek dały o sobie znać i na obecnym etapie mojej pielęgnacji poszukuję bez owocnie super serum, które pomogłoby mi na dłuugo zachować promienni i młodzieńczy wygląd. Pozdrawiam!
zycietopasja (2016-07-08 17:06:43)
GoCranberry
Produktów z tej serii jest 13. Najbardziej zainteresował mnie "Krem nawilżający do twarzy Lekka Formuła GoCranberry", dlaczego? Ponieważ zmagam się z moją wrażliwą i suchą skórą już dłuższy czas,a jest ona nadzwyczaj wymagająca. Przetestowałam różnego rodzaju kosmetyki, aby dać choć chwilę wytchnienia mojej skórze. Dzięki temu kremowi właśnie to stało się realne. Krem daje cudowne uczucie nawilżenia, nie tylko po nałożeniu, ale również długo po wchłonięciu. Idealny pod makijaż,dzięki swojej lekkiej formule szybko się wchłania , a to duża zaleta, szczególnie rano, kiedy liczy się każda sekunda.
Natalia S. (2016-07-08 16:15:28)
Konkurs GoCranberry
Seria GoCranberry składa się z 13 produktów przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i dekoltu. Moim ulubionym produktem z tej serii jest maseczka do twarzy. Pachnie ona obłędnie, zresztą jak cała seria. Ma ona wodnistą konsystencję, dzięki czemu całkiem przyjemnie się ją nakłada bez obaw, że zaraz zaschnie nam na twarzy zanim zdążymy ją równomiernie rozprowadzić. Świetnie nawilża i koi skórę. Zwłaszcza tą przesuszoną, wrażliwą lub narażoną np. na długie przebywanie na słońcu. Jej skład jest na tyle zachęcający, że już kilka moich przyjaciółek ją zakupiło i naprawdę są zadowolone. To może świadczyć tylko o tym, że to naprawdę dobry produkt!
Kinga (2016-07-08 16:12:19)
Inteligentnie Nawilżający Krem Do Twarzy na dzień
Kosmetyków jest 13. Od dziecka borykam się z nadmiernie suchą skórą i nieustannie poszukuję głęboko nawilżających kremów, które ukoją, nawilżą i przywrócą równowagę mojej skórze. Całkiem niedawno otrzymałam krem "Inteligentnie Nawilżający Krem Do Twarzy na dzień" - i jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ do tej pory skupiałam się na kosmetykach przeznaczonych tylko do skóry z atopią, pomijając kremy, które są przeznaczone również dla osób ze skórą mocno wrażliwą. Krem naprawdę dobrze nawilża, nie podrażnia i co najważniejsze - nie uczula! Mogę z czystym sumieniem polecić każdej dziewczynie / kobiecie - która szuka kremu intensywnie nawilżającego, nie zostawiającego filtru na twarzy i wydajnego!
Strona komentarzy 4 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar