2016-07-04

Zakończone

Konkurs Letnia pielęgnacja z marką NOVA Kosmetyki

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy od NOVA Kosmetyki seria GoCranberry. Zestawy, które z pewnością pomogą Ci zadbać o cerę latem.

 
 
Pytanie konkursowe:

„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
3 zestawy kosmetyków, w których skład wchodzą:
 
Żurawinowa Pianka do mycia twarzy GoCranberry
Intensywnie nawilżające serum na noc GoCranberry
Ochronna Pielęgnacja - Krem do twarzy na dzień SPF 10
 
Konkurs trwa od 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016.
 
 
Więc o NOVA Kosmetyki TUTAJ.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Letnia pielęgnacja stóp z marką NOVA Kosmetyki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:
 
„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 
Uczestnicy przystępując do Konkursu swoje odpowiedzi zamieszczają w komentarzach pod konkursem.
 
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian 
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu 
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
 
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora 
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
 
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 lipca 2016 r.
 
 
 

Komentarze (52)

Panalpinka (2016-07-15 10:29:56)
Konkursik
Do pielęgnacji twarzy i dekoltu jest przeznaczonych 13 prawdopodobnie rewelacyjnych produktów, które chętnie bym przetestowała. Jak wiadomo, z biegiem mijających lat nasza skóra potrzebuje coraz więcej troski i wsparcia. Tylko dostosowane do jej potrzeb kosmetyki mogą oddalić wizję "starczej skóry". Ja już kończąc moją przygodę z 2 z przodu, zaczynam coraz częściej zastanawiać się, jak pomóc mojej skórze przetrwać w zdrowym wyglądzie. Zwykle w dzień mam makijaż, ale noc jest dla mnie świętością. Wtedy regeneruję się, a moja skóra razem ze mną, dlatego chciałabym móc przetestować Intensywnie nawilżające serum na noc GoCranberry, które miałoby swoją szansę na zadziałanie bez ingerencji innych składników.
Joanna1234 (2016-07-14 18:07:28)
Konkurs z GoCranberry
Seria GoCranberry 13 produktów posiada i w rankingach bezkonkurencyjnie wypada. Krem do twarzy na dzień SPF 10 najbardziej spełnia moje oczekiwania, gdyż nie doprowadza do mojej skóry wysuszania. Dzięki niemu moja cera jest wygładzona i od razu czuje się jak nowo narodzona! Wysoka temperatura, wilgotność czy środowiska zanieczyszenie, to dla skóry z kremem GoCranberry nie jest to żadne zagrożenie. Krem się tak lekką formułą cechuje, że jako baza pod makijaż także króluje. Kompozycja zapachowa żadnych alergenów nie zawiera, dlatego po jego zastosowaniu nic mojej skórze nie doskwiera. Ponadto produkt ten jest hypoalergiczny, a jego skład wprost fantastyczny!
Jagoda (2016-07-13 23:23:04)
Konkurs GoCranberry
Do pielęgnacji twarzy i dekoltu jest przeznaczonych trzynaście produktów z serii GoCranberry. Kiedyś całkiem przypadkiem natrafiłam na produkt GoCranberry, gdy przyjaciółka smarowała się masłem do ciała. Z ciekawości sama je wypróbowałam bo bardzo je sobie chwaliła. I oczywiście miała rację. Moja skóra była bardzo delikatna i miękka. Postanowiłam lepiej zapoznać się z tą marką. Zauważywszy że ma sporo kosmetyków do stóp, a z zrogowaciałą skórą na stopach od zawsze mam problem, wybrałam się na zakupy. Zaopatrzyłam się w peeling cukrowy i solny, oraz krem ochronno pielęgnacyjny. Już tego samego wieczoru zrobiłam sobie w domowe spa, i byłam szczerze powiedziawszy zachwycona działaniem produktów do stóp. Ulga od twardej skóry na piętach! Cudowny zapach rozbudził moje zmysły! Oraz przyjemne uczucie po kremie na twarzy, czułam że moja skóra w końcu oddycha i odżyła! Następnego dnia poleciłam produkty GoCranberry mojej mamie i babci, które również zaopatrzyły się z te produkty i z zadowoleniem polecały je znajomym.
Zuzanna (2016-07-13 21:27:48)
Trafiony w 10
Go Cranberry juz od dawna serce me podbilo. Od pierwszego razu gdy tylko spróbowałam, życie z suchą skóra latwiejsze uczyniło, od tamtego czasu dozgonnie pokochałam. W bogatej ofercie znajdziemy co chcemy, W samej kategorii dekold i twarz Królują serum, pianki i kremy. W liczbie trzynastu, to wszystko dla nas. Mam swój produkt ulubiony chociaż wszystko mi pasuje. Nawilżający krem do twarzy na dzien, inteligentny, zaskakuje... . Cudownie nawilża (to ważne dla mnie), koserwantow nie ma w nim, porow nie zatyka, cudownie pachnie, najlepszym przyjacielem stał się mym. Z suchą skóra już skonczylam, po co tyle męczyć sie. Jak to dobrze że trafiłam. Jak to dobrze ze on jest.
Erna (2016-07-13 10:38:44)
Konkurs z GoCranberry
W serii GoCranberry 13 produktów jest przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i dekoltu. Moje oczekiwania spełnia Intensywne Nawilżające Serum Przeciwzmarszczkowe na Noc, dlatego że moja cera dojrzała sucha, potrzebuje doskonałego nawilżenia, perfekcyjnego wygładzenia zmarszczek, intensywnej regeneracji w nocy aby samego poranka wyglądała młodziej i była pełna blasku
angelika (2016-07-13 09:44:16)
Cranberry-cudowności, słodkości dla skóry
Seria GoCranberry posiada 13 wspaniałych produktów i dzis po raz pierwszy mam stycznośc z nimi,czytam fora i widze,że maja super opinie. Chętnie wypróbowałabym te kosmetyki bo twarz potrzebuje zmian;) a pianka myślę,że sprawdziłaby się dla mnie najlepiej, lubie lekkie konsystencje, które delikatnie ale perfekcyjnie oczyszczają skórę i wtedy można ją wspaniale odżywić
Żaneta (2016-07-13 08:30:31)
Cranberry -żurawinowe szaleństwo
Fenomenalna marka jaką jest Nova pozwala nam cieszyc sie aż 13 kosmetykami do twarzy i dekoltu. Który najlepszy ? Najchętniej używałabym wszystkich naraz ale moje serce skradł hipoalergiczny,inteligentny krem do twarzy.idealnie nawilża moją suchą cerę, dzięki niemu moja skóra zarówno pod makijażem jak i bez wygląda aksamitnie,pełna blasku i mega nawilżona. Jak dla mnie numer 1 -spełnia moje wszystkie oczekiwania-nawilża,odżywia i nie zostawia świecącej twarzy. No i tej zapach,który utrzymuje się przez długi czas.Byłabym mega szczęśliwa gdybym wygrała produkty z tej serii, przydałby się w 100% bo przez najbliższy czas nie zamienie go na żaden inny :)
Julka (2016-07-12 21:41:24)
Konkurs
W tej serii jest aż 13 produktów, jednak ja zawsze sięgam po żurawinowy płyn do demakijażu, który nie tylko świetnie zmywa makijaż, ale zostawia skórę oczyszczoną, pachnącą i całe szczęście nawilżoną.
Ewelina (2016-07-12 16:29:33)
Konkurs
Jest to 13 produktów z tej serii. Ja wypróbowałabym Krem do twarzy na dzień SPF 10, bo ochrona na dzień jest najważniejsza a często zapominamy o niej. Na noc zawsze robimy wiele, a to w dzień nasza skóra jest narażona na negatywne czynniki. Ten krem mógłby pomóc mi spowolnić procesy starzenia, odnowić jej strukturę i poprawić jej kondycję. Myślę,że byłby to strzał w dziesiątkę:)
natala.lala (2016-07-12 12:39:01)
Cranberry
W serii GoCranberry aż 13 produktów przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu. Njbardziej interesuje mnie pianka oczyszczająca, pnieważ lubię tego typu kosmetyki,które delikatnie ale zdecydowanie usuwają wszystkie zabrudzenia, pozostawiając cerę czystą lecz jednocześnei nawilżoną. Latem skóra narażona jest na tak wiele czynników uszkadzających jej strukturę, że ten jeden wydaje mi się szczególnie dobrym wyborem.
Strona komentarzy 3 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar