2016-07-04

Zakończone

Konkurs Letnia pielęgnacja z marką NOVA Kosmetyki

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy od NOVA Kosmetyki seria GoCranberry. Zestawy, które z pewnością pomogą Ci zadbać o cerę latem.

 
 
Pytanie konkursowe:

„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
3 zestawy kosmetyków, w których skład wchodzą:
 
Żurawinowa Pianka do mycia twarzy GoCranberry
Intensywnie nawilżające serum na noc GoCranberry
Ochronna Pielęgnacja - Krem do twarzy na dzień SPF 10
 
Konkurs trwa od 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016.
 
 
Więc o NOVA Kosmetyki TUTAJ.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Letnia pielęgnacja stóp z marką NOVA Kosmetyki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:
 
„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 
Uczestnicy przystępując do Konkursu swoje odpowiedzi zamieszczają w komentarzach pod konkursem.
 
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian 
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu 
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
 
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora 
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
 
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 lipca 2016 r.
 
 
 

Komentarze (52)

Agnieszka K. (2016-07-18 12:17:00)
GoCranberry idealne dla mnie
Produktów z serii GoCranberry przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i dekoltu jest 13. Moje oczekiwania najbardziej spełnia Intensywnie Nawilżające Serum Przeciwzmarszczkowe na noc GoCranberry 30 ml. Uważam, że tak jak ja regeneruję się w nocy, podczas snu, tak samo moja skóra powinna się wtedy regenerować. Serum sprawia, że skóra staje się jędrna, nawilżona, pełna blasku. Co więcej, spłyca zmarszczki i zmniejsza przebarwienia, co wg mnie jest rewelacyjnym połączeniem. Podoba mi się skład serum, o pozytywnym działaniu witamin C i E wiedziałam, zaskoczył mnie za to skwalan. Dzięki temu składnikowi serum jest wyjątkowe i to mój wybór numer 1.
Adriana D (2016-07-18 11:22:29)
Idealna pielęgnacja skóry
Nova Kosmetyki w swojej ofercie posiada 9 kosmetyków z serii GoCranberry, które przeznaczone są do pielęgnacji skóry twarzy i dekoltu. Jak dla mnie strzałem w dziesiątkę jest produkt "Inteligentnie Nawilżający Krem Do Twarzy na dzień GoCranberry". Dlaczego? Jednym ze skutków ubocznych niedoczynności tarczycy, na którą choruję, jest sucha skóra. Niestety wiele kremów nie jest w stanie odpowiednio nawilżyć mojej skóry i przez to cały czas zmagam się z suchymi płatami odchodzącymi z brody czy z nosa. Makijaż? Mogę zapomnieć, jeśli nie zastosuję wcześniej idealnie nawilżającego kremu. Poruszam się na rowerze do pracy, na studia, na zakupy, przez co moja skóra bardzo często musi przeciwstawić się trudnym warunkom. Mowa tu o słońcu, deszczu, zanieczyszczeniach. W związku z tym uważam, że idealnym dla mnie i mojej skóry kremem jest ten z serii GoCranberry , który zapewni mi inteligentne nawilżenie. Poprawi koloryt skóry oraz stworzy barierę ochronną, która zapobiegnie wysuszeniom.
Madźka (2016-07-18 10:01:01)
Ukojenie jak marzenie
Jest 7 produktów GoCranberry do pielęgnacji twarzy i dekoltu. Dla mnie najlepszym jest Odżywcze Ukojenie to krem do twarzy dla mnie jak marzenie Nie klei się, nie lepi i pachnie wyśmienicie dlatego do moje skóry pasuje wyśmienicie moja skóra dzięki niemu jest jędrna i elastyczna a przy tym wygląda jak bardzo estetyczna.
MagdalenaT (2016-07-18 07:45:35)
GoCranberry
Wg mnie kosmetyków do pielęgnacji twarzy i dekoltu jest 8. Najbardziej moje oczekiwania spełnia krem do pielęgnacji twarzy i dekoltu. Zawsze miałam problem z tym , by dobrać odpowiedni krem pielęgnacji tej części ciała, zazwyczaj po ich użyciu miałam lekko podrażnioną skórę. Krem GoCranberry zawiera naturalne składniki i brak w nim jest konserwantów, więc jest idealny dla mojej wrażliwej skóry. Jest to kosmetyk, którego szukałam od dawna na sklepowych półkach, aż w końcu się pojawił ;-) Mój dekolt będzie w końcu wygładzony i sprężysty, a zmarszczki już nie będą tak widoczne. Latem będę go mogła prezentować w całej okazałości, a nie chować go pod golfami. Krem będzie od dzisiaj moim najlepszym sprzymierzeńcem w walce z niedoskonałościami mojej skóry na szyi i dekolcie.
dianalor (2016-07-17 23:31:28)
odpowiedź
Seria GoCranberry składa się z 13 produktów do twarzy i dekoltu. Moja walka z problemami trądzikowymi doprowadza mnie już do szału... Wszelkie kremy, maści, antybiotyki w kremach, doustne, dieta i nic... Szukam dalej! W związku z tym, liczę że może te kosmetyki będą w stanie pomóc opanować mój paskudny problem... :(
mika19 (2016-07-17 20:23:09)
konkurs
13 Wszystkie-O skórę swoją codziennie dbam bo jedną ją tylko mam! Chodzę więc do kosmetyczki, zawsze tam otwarte drzwiczki. Kosmetyków odpowiednich też używam bo chcę żeby w noc i dzień skóra zdrówkiem cieszyła się.
Joanna P (2016-07-17 14:22:05)
GOCRANBERY
Produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu jest 13. Najlepszy jest wg mnie "Krem nawilżający do twarzy Lekka Formuła GoCranberry". Bardzo lubię lekkie kremy które zapewnią nawilżenie, a do tego można je stosować pod makijaż i nie ważą się z podkładem. Właśnie takie właściwości ma Krem GoCranberry. Twarz jest lekka w ogóle nie obciążona kremem. Moja skóra przestała się nadmiernie wysuszać oraz przestałam odczuwać nieprzyjemne ściąganie. Krem świetnie radzi sobie z podrażnieniami oraz zaczerwieniami powstałymi samodzielnie bądź podczas procesów pielęgnacyjnych takich jak np. peelingi.
karolina25 (2016-07-17 13:53:35)
GoCranberry
13 kosmetyków Oczyszczanie to obowiązkowy punkt codziennej pielęgnacji. Robię to najdelikatniej jak potrafię, a do tego potrzebuję odpowiednich kosmetyków, dlatego najbardziej do gustu przypadł mi Olejek do Demakijażu Twarzy i Oczu GoCranberry. Wpisuje się idealnie w obecny trend na stosowanie olejków, czyli eliksirów piękna. Jest skuteczny jak komandos, a przy tym delikatny niczym płatek kwiatów. Nie trzeba mocno pocierać skóry, by dokładnie i w naturalny sposób usunąć wszystkie zanieczyszczenia i makijaż. Dzięki temu skóra niepotrzebnie się nie stresuje, a ma dodatkowo zapewnioną odpowiednią pielęgnację. Najwyższej jakości olejki, żurawinowy i ze słodkich migdałów, poprawiają wygląd skóry, rozświetlają cerę i gwarantują jej optymalną dawkę nawilżenia. Jednocześnie ojej tworzy na rodzaj tarczy ochronnej przed negatywnym wpływem czynników środowiska i ułatwia utrzymanie naturalnej równowagi skóry. Pomaga przez to również magazynować wodę. Nie pozostawia tłustych śladów i uczucia lepkości.
szuszu26 (2016-07-17 12:36:03)
GoCranberry
Seria GoCranberry składa się z 13 produktów do twarzy i dekoltu; Jestem bardzo zadowolona z Inteligentnie nawilżającego kremu do twarzy - moja skóra jest sucha, a krem na prawdę daje rade, pięknie odżywia skórę twarzy i do tego ten zapach!!! :)
againes97 (2016-07-16 11:42:25)
Konkurs GoCranberry
Do pielęgnacji twarzy i dekoltu jest przeznaczonych 13 kosmetyków z serii GoCranberry. Wyobraźcie sobie osobę uczuloną na prawie każdy składnik występujący w kosmetykach codziennego użytku. Ma ona zaplanowane ważne spotkanie następnego wieczoru, ale jej skóra wygląda fatalnie, więc postanawia wypróbować ostatni nabytek, przy okazji zmywając poprzedni makijaż. Może będzie lepiej. Ale takiego efektu nikt się nie spodziewał. Skóra nie tyle zaczerwieniona , co dosłownie czerwona, a najmniejszy dotyk sprawia ból. Ze spotkania nic nie wyszło oprócz postanowienia: nie testować kosmetyków dzień przed ważnych wydarzeniem. Postanowienie (jak to z reguły z nimi bywa) niedotrzymane, ale wybór Micelarnego Żelu do Mycia Twarzy i Demakijażu z serii GoCranberry był najlepszy w życiu. Nie dość, że nie uczula, to pozostawia uczucie świeżości, a skóra jest przyjemna w dotyku i niepodrażniona. Sporym plusem jest również to, że nie trzeba stosować dwóch oddzielnych kosmetyków - do mycia twarzy i do demakijażu. Może nie zawsze tradycyjne już łamanie postanowień jest czymś złym?
Strona komentarzy 2 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar