Konkursy/

2016-07-04

Zakończone

Konkurs Letnia pielęgnacja z marką NOVA Kosmetyki

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy od NOVA Kosmetyki seria GoCranberry. Zestawy, które z pewnością pomogą Ci zadbać o cerę latem.

 
 
Pytanie konkursowe:

„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
3 zestawy kosmetyków, w których skład wchodzą:
 
Żurawinowa Pianka do mycia twarzy GoCranberry
Intensywnie nawilżające serum na noc GoCranberry
Ochronna Pielęgnacja - Krem do twarzy na dzień SPF 10
 
Konkurs trwa od 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016.
 
 
Więc o NOVA Kosmetyki TUTAJ.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Letnia pielęgnacja stóp z marką NOVA Kosmetyki” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 lipca 2016 do 18 lipca 2016 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:
 
„Ile produktów z serii GoCranberry przeznaczonych jest do pielęgnacji twarzy i dekoltu? Który z nich najbardziej spełnia Twoje oczekiwania i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 
Uczestnicy przystępując do Konkursu swoje odpowiedzi zamieszczają w komentarzach pod konkursem.
 
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian 
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu 
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
 
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora 
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
 
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 lipca 2016 r.
 
 
 

Komentarze (52)

Szeleszcząca (2016-08-04 11:04:45)
Kosmetyki
Kosemtki ekstra, polskie, bez parabenów, polecam
AgaWojtk (2016-07-18 23:28:26)
Nova GoCranberry
Jest 12 kosmetyków do pielęgnacji twarzy i dekoltu. Fakt, że jakiś czas temu przekroczyłam 30-stkę niestety widoczny jest nie tylko w dowodzie, ale także i na mojej skórze, dlatego w myśl zasady, że 'lepiej jest zapobiegać niż leczyć' chcę dać skórze mojej twarzy najlepsze składniki, które zniwelują pierwsze oznaki jej starzenia, a także powstrzymają ten proces jak najdłużej. Bogactwo substancji aktywnych, jakie zawiera Intensywnie Nawilżające Serum Przeciwzmarszczkowe na noc GoCranberry, pozwala mi wierzyć, że pomoże mi on zachować młody i zdrowy wygląd twarzy, tak, by za dwadzieścia lat nadal słyszeć: „w ogóle nie wygląda Pani na swój wiek";-)
Aleksandra (23.lola.92) (2016-07-18 23:27:16)
Konkurs
13, Moje oczekiwania najbardziej spełnia micelarny żel do mycia twarzy i demakijażu GoCranberry, bo idealnie pasuje do mojej wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii cery. Właściwie to, że mam alergię, która objawia się na skórze twarzy dowiedziałam się używając nieodpowiednio dla mnie żelu do twarzy. Dlatego też teraz starannie dobieram kosmetyki, szczególnie te do twarzy, a żel od GoCranberry sądząc po opisie jest idealnym produktem do mojej wymagającej odpowiedniej pielęgnacji cery.
lebensgefahr (2016-07-18 23:02:54)
:)
Jeżeli weźmie się pod uwagę wszystkie kosmetyki - zarówno do pielęgnacji twarzy, jak i twarzy i dekoltu - to zbierze się ich 13. A który z nich spełnia moje oczekiwania najlepiej? Tego nie wiem, gdyż nie miałam okazji jeszcze stosować kosmetyków z serii GoCranberry. Jeżeli jednak miałabym wybierać na podstawie opisów, to stwierdziłabym, że najbardziej polubię krem do twarzy na dzień "Ochronna Pielęgnacja". Dlaczego? Uwielbiam produkty naturalne i takie, które posiadają filtr przeciwsłoneczny. Jego obecność jest dla mnie podstawową kwestią, którą sprawdzam przy wyborze kremu do twarzy. Z takim kremem mogę bowiem powiedzieć sobie: "go!" i wyjść na spacer, na rolki, nad wodę, czy w jakiekolwiek inne miejsce, w którym będę mogła w pełni cieszyć się z natury i z lata! :)
SylwiaFoj (2016-07-18 22:38:38)
konkurs Nova
Doliczyłam się 12 preparatów do pielęgnacji twarzy i dekoltu. Dbanie o skórę wokół oczu to według mnie, świetny patent, by oszukać czas! Oczy są nie tylko zwierciadłem naszej duszy, ale i odzwierciedleniem naszej dbałości o piękny wygląd. Kiedy na troskę o nią poświęcimy odpowiednią ilość czasu, zadbamy o właściwą dietę, nawadnianie organizmu od środka i zdrowy sen, to uda nam się wstrzymać nieco proces starzenia się i tym samym cieszyć się młodzieńczym wyglądem! Aby wspomóc proces pielęgnacji tej części naszej twarzy warto wybrać do tego dobry kosmetyk, a po informacjach od producenta Odżywczo-Wygładzającego Kremu Pod Oczy GoCranberry myślę, że jest to produkt, który jest w stanie zaspokoić potrzeby mojej skóry. Wyśmienity dobór składników, a także, co dla mnie niezwykle ważne lekka, hipoalergiczna formuła są dodatkowym atutem preparatu, skłaniającym mnie do jego wypróbowania.
matysek (2016-07-18 21:49:09)
Konkurs
Z serii GoCranberry przeznaczonych jest 12 produktów do pielęgnacji twarzy i dekoltu. Olejek do Demakijażu Twarzy i Oczu,ponieważ uwielbiam kosmetyki na bazie olejków.Olejek skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia.Jest skarbnicą witamin,dobrodziejstwem natury,gdyż zapobiega starzeniu skóry.Dodatkowo wygładza,reguluje odpowiedni poziom nawilżenia,a moja skóra tego potrzebuje.Potrzebuje ukojenia.zmysłowej gładkości i elastyczności.
Justyś K. (2016-07-18 18:05:29)
Konkurs GoCranberry
Z serii GoCranberry do pielęgnacji twarzy i dekoltu przeznaczonych jest 13 kosmetyków. Moje oczekiwania najbardziej spełnia Aktywnie oczyszczający peeling do twarzy GoCranberry. Przy regularnym stosowaniu widocznie poprawił wygląd mojej skóry, która stała się delikatna, wygładzona i miękka. Mam też wrażenie, że jest też bardziej sprężysta i mniej skłonna do podrażnień. Peeling GoCranberry zagościł już na stałe w mojej łazience :)
zanka88 (2016-07-18 18:03:12)
Konkurs
Produktów GoCranberry przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i dekoltu jest 13. Najbardziej zainteresował mnie aktywnie oczyszczający peeling do twarzy, a przyczyną tego stanu rzeczy są kwestie astronomiczne i już wyjaśniam dlaczego. Od zawsze moja cera sprawiała mi mnóstwo problemów, bo już od wczesnych lat musiałam zmagać się z trądzikiem. Teraz wyglądam już zdecydowanie lepiej, ale nadal dużo brakuje mi do upragnionego ideału i oczywiście ucierpiała na tym wszystkim moja pewność siebie i poczucie własnej wartości. Największym moim problemem są bardzo widoczne pory skóry, które jak sobie czasem żartuję wyglądają jak kratery na księżycu. Tam prezentują się zjawiskowo i hipnotyzująco, ale na mojej twarzy już nie tak bardzo spektakularnie. Z tego też powodu te cuda natury wolę oglądać przez teleskop, a we własnym lustrze chcę widzieć jak największą gładkość oraz przeciętność i mam przeczucie, że ten peeling idealnie poradziłby sobie z moim astronomicznym problemem :D
Torebkaa12 (2016-07-18 17:00:54)
GoCranberyy
Do pielęgnacji twarzy i dekoltu przeznaczonych jest 8 produktów z serii Go Cranberry. Nie sposób wybrać jednego produktu spośród tych wszystkich cudenek z serii GoCranberry, gdyż wszystkie kosmetyki spełniają moje oczekiwanie, jednak zdecydowałam się na Odżywczo-Wygładzający Krem Pod Oczy GoCranberry. Kurze łapki, cienie czy worki pod oczami, naciągnięta skóra to od zawsze moje poranna i poprysznicowa zmora. Skóra po kąpieli i po przebudzeniu jest nieprzyjemnie napięta, szorstka, mało elastyczna, dlatego krem odżywczo-wygładzający pod oczy to mój jedyny ratunek na pomoc moim zmęczonej i już nieco wysłużonej skórze wokół oczu. Potrzebuję poczuć coś lekkiego i delikatnego na powiekach, coś co je wygładzi, nawilży i głęboko odżywi, a także ochroni przed utratą wody. Sądzę, że krem pod oczy GoCranberry idealnie się do tego nadaje, dlatego też nie omieszkam go wypróbować.
ZosiaTel (2016-07-18 12:20:25)
Konkurs GoCranberry
Kosmetyków do pielęgnacji twarzy jest 13. Najbardziej do gustu przypadła mi maseczka do twarzy GoCranberry ze względu na to, iż jest hipoalergiczna i nie zawiera konserwantów. Kosmetyk jest uniwersalny dla wszystkich typów skóry, bardzo dobrze nawilża i wygładza skórę dzięki zawartości naturalnych olejów i skoncentrowanych składników. Nie muszę już kupować kilku maseczek o rożnym zastosowaniem tylko wystarczy mi ta jedna a moja cerą będzie promieniała świeżością i witalnością. Zawsze po nią sięgam kiedy moja twarz potrzebuje odżywienia i relaksu i polecam ja wszystkim kobietom, które tak jak ja lubią kosmetyki z naturalnych składników a przy tym maja wszechstronne działanie.
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar