Strona

2016-04-28

Zakończone

Konkurs Cidrex Plus na wiosnę

 Zapraszamy do wiosennego konkursu, w którym do wygrania suplement diety Cidrex Plus.

 

Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Czy wraz z przyjściem wiosny, zaczyna się Twoje odchudzanie oraz czy sięgasz po suplementy diety? Dlaczego?
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy zestawy nagród:
 
I miesjce 2 opakowania suplementu diety Cidrex Plus
II miesjce 2 opakowania suplementu diety Cidrex Plus
III miejsce 1 opakowanie suplementu diety Cidrex Plus
 
 
Konkurs trwa od 27.04.2016 do 11.05.2016.
 
 
Więcej o Cidrex Plus TUTAJ.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Cidrex Plus na wiosnę” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 27.04.2016 do 11.05.2016 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:
 
Czy wraz z przyjściem wiosny, zaczyna się Twoje odchudzanie oraz czy sięgasz po suplementy diety? Dlaczego?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 
Uczestnicy przystępując do Konkursu swoje odpowiedzi zamieszczają w komentarzach pod konkursem.
 
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian 
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu 
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
 
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora 
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
 
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 27 kwietnia 2016 r.
 

Komentarze (36)

marcia7 (2016-05-11 23:56:11)
konkurs
Tak sięgam, aby działać kompleksowo, obok zdrowej diety i ruchu na świeżym powietrzu.
Zuzanna (2016-05-11 21:05:27)
Konkurs
Początek wiosny, nie długo wakacje jade nad morze to czas zacząć się odchudać. Na pewno ćwiczenia, diety , ale jak się uda to i suplementy diety. Odchudzam się od października dietą, ale często podjadam i schudłam 10 kg. Liczy się ładna figura do opalania więc różne suplementy na 100%
prawdziwa (2016-05-11 18:15:08)
Czas na zmiany...
Choć z początkiem zimy zawsze solennie sobie przyrzekam odstąpienie od zgubnych przyzwyczajeń,na obietnicach zwykle się kończy.Zbyt mało ruchu tłumaczę sobie niesprzyjającymi warunkami pogodowymi,a zajadanie zbyt dużej ilości słodyczy tym,że przecież ze względu na brak słońca,muszę mieć alternatywę do poprawy własnego samopoczucia.Na efekty nie trzeba wówczas długo czekać.Zbędne kilogramy pojawiają się w szybkim tempie.Oczywiście staram się nie zauważać problemu.W końcu nadmiar tkanki tłuszczowej zawsze można przecież ukryć pod obszernymi swetrami.Gorzej jest w momencie,gdy przychodzi czas,aby zamienić je na lżejsze ubrania.A te w nieubłagany sposób w najlepsze obnażają wszelkie żywieniowe grzeszki.Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca,zwykle trudno mi zaakceptować w lustrze widok swojej "pozimowej figury",której charakterystyczną oznaką są wylewające się ze spodni boczki.Wtedy nie mam innego wyjścia,jak tylko wziąć się natychmiast do działania.Owszem wspomagam się suplementami diety,jednak nie zapominam o tym,że spektakularne efekty można osiągnąć wyłącznie wtedy,kiedy zmieni się sposób odżywiania oraz zacznie ćwiczyć.W tej kwestii żadne kompromisy nie wchodzą w grę.Chcę dobrze wyglądać,muszę się poświęcić,koniec i kropka.Przy wyrzeczeniach pierwsze zmiany w wyglądzie sylwetki najczęściej zauważam dopiero,albo już,jak kto woli po miesiącu i staram się je utrzymać przynajmniej do jesieni.A później ?No niestety historia lubi się powtarzać,ale tłumaczę sobie,że to już taka moja natura.Na szczęście kolejna wiosna zawsze następuje :)
Natt. (2016-05-11 14:25:59)
Idealna figura mi się marzy :)
W ubiegłą wiosnę miałam pierwsze podejście do odchudzania. Trochę udało się zrzucić, ale miałam zbyt mało motywacji, by ciągnąć dietę dalej. Z tegoroczną wiosną zaś podjęłam wyzwanie :) Ta pora roku zdecydowanie sprzyja zmianom. Ja postanowiłam się zmienić i odnaleźć nową JA :) Staram się zdrowo odżywiać, regularnie ćwiczę, ale potrzebni mi także sprzymierzeńcy! Dlatego stosuję suplementację. Błonnik lub też tabletki wspomagające metabolizm ułatwiają walkę o lepsze ciało i samopoczucie :) Z nimi wierzę, że łatwiej i szybciej osiągnę swój cel :)
Domiiniika (2016-05-11 01:28:37)
Zdesperowana kobieta.
Nigdy na wiosnę nie zaczynałam szału odchudzania. Nie widziałam takiej potrzeby. W tym roku sprawa się zmieniła, bo zauważyłam, że parę kilo przytyłam. Przez jesień i zimę nie żałowałam sobie kalorii, bo myślałam, że przytycie mi nie grozi. Kiedy z szafy wyciągnęłam wiosenne rzeczy to ogromne rozczarowanie przeżyłam. Jakbym jeszcze trochę bardziej z kaloriami przesadziła to już bym wcale się w mój rozmiar nie mieściła. Dlatego na tę wiosnę porządnie wzięłam się za odchudzanie, aby latem mojemu facetowi życia nie zatruwać i nie marudzić jaka to ja jestem brzydka i gruba. Chciałabym latem dobrze czuć się we własnym ciele, bo o tej porze roku nie schowam zbędnych kilogramów pod swetrem, czy dresem. Zdrowe odżywianie, wysyłek fizyczny i suplementy diety to priorytet każdej dbającej o siebie kobiety.
hancia be (2016-05-10 21:30:50)
Dojrzałe odchudzanie
Oczywiście, że tak! W końcu nie ma lepszej motywacji niż wiosna i budząca się do życia przyroda. A przede wszystkim wiosna poprzedza lato! Czas na odkrywanie ciała. Dieta i ćwiczenia to podstawa. Ale często nie wystarcza, dlatego sięgam po odpowiednie suplementy. Mój dojrzały wiek również nie ułatwia mi pracy nad moją figurą, a suplementy to świetne wsparcie. Zaprzyjaźniłam się z nimi już dawno, ponieważ w moim wieku już nie tak łatwo zgubić zbędne kilogramy.
agos3009 (2016-05-10 21:17:46)
coraz bliżej lato ;)
Wiosną wszystko budzi się do życia, Także i ja pragnę wyjść z ukrycia. Z dumnie podniesioną głową, Rano dres zakładam i biegam - by być zdrową. Nie unikam także ćwiczeń siłowych, Chociaż wiem, że efekt nie będzie natychmiastowy. Muszę po zimie zrzucić kilogramy zbędne, By latem me ciało wyglądało obłędnie. Duże znaczenie ma zdrowa dieta, Powinna o nią zadbać każda kobieta. Wyrzucam z niej słodycze i potrawy tłuste, Bo to przecież są tylko kalorie puste. Zastępuję je owocami i warzywami świeżymi, Szczególnie tymi sezonowymi. Nie zapominam także o piciu wody, Odpowiednie nawodnienie, to ważny element naszej urody. Organizm mój pragnie odbudowy i regeneracji, Odpowiedniej, zdrowej suplementacji. Dlatego także nimi się ratuję, Zażywając suplementy diety mam więcej energii i lepiej się czuję.
Karolinaa20 (2016-05-10 16:41:31)
Lato tuż tuż..
Wiosna to chyba czas gdy każda kobieta przechodzi na dietę, tą najpopularniejszą- "od jutra". Wystające boczki, wałeczki pod pachami to tylko kropla w morzu wiosennych zmartwień.. Z pomocą przychodzą suplementy diety z których korzystam lecz tylko z tych naturalnych, które nie spowodują uszczerbku na zdrowiu. Wybieram je skrupulatnie, sprawdzając co tylko możliwe. To niezastąpiona pomoc w walce o letnią figurę. Faceci na plaży oszaleją, a panie będą patrzeć z zazdrością (bo przecież kobiety odchudzają się dla innych kobiet :)) Tak czy inaczej wypróbuje CIdrex Plus by przekonać się na własnej skórze czy moje przeczucie mnie nie zawiedzie i rzeczywiście jest to doskonały suplement diety !
karolina25 (2016-05-10 14:17:32)
Cidrex Plus na wiosnę
Wraz z nadejściem wiosny zrzucam z siebie grube swetry i kurtki. I wtedy okazuje się, że moja sylwetka pozostawia wiele do życzenia. W pozbyciu się zbędnych kilogramów pomagają lekkie potrawy. Po prostu na moim talerzu króluje więcej warzyw i owoców w formie sałatek, naturalne soki, woda. Warto również zainwestować w specjalny garnek do gotowania na parze i przygotowywać w nim warzywa lub ryby. To nie tylko smaczne, ale i zdrowe jedzenie. Witaminy i minerały pochodzące z pożywienia docierają bez przeszkód, wraz z krwią, do skóry właściwej. Jednak sposób życia po zimie nie zawsze pozwala na zachowanie dobrze skomponowanej, urozmaiconej, zdrowej diety, a nieodpowiednie odżywianie odbija się negatywnie na wyglądzie i sylwetce. Dodatkowo zjadana przez nas żywność jest przetwarzana przemysłowo, co zubaża jej cenne substancje, zawiera też sporo chemikaliów. Praktycznie nie sposób zaspokoić potrzeb organizmu podczas codziennych posiłków. W takim wypadku sięgam po suplementy diety, bo ograniczenia kaloryczności posiłków niosą ze sobą zmniejszenie ilości niezbędnych składników odżywczych, które warto uzupełnić dla swojego zdrowia.
Panalpinka (2016-05-10 08:59:52)
wiosenny szał
Wraz z nadejściem wiosny co roku towarzyszyło mi poczucie nadmiaru kilogram. W tym roku jest inaczej, w tym roku towarzyszy mi poczucie totalnej porażki, bo za 4 miesiące mój wymarzony ślub, a brzuch i nogi wołają o pomstę do Boga! Kilka dni temu postanowiłam, że dam radę stracić tu i ówdzie i póki co się trzymam w postanowieniu. Dotychczas nie sięgałam po suplementy, ponieważ wszędzie słyszy się, że nic nie dają. Jednak jeżeli wiedziałabym, że pomogą przetrwać te ciężkie walki, oczywiście sięgnęłabym po nie.
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar