Wygraj
Wygraj
Wygraj
Wygraj

2015-11-21

Zakończone

Konkurs hollywoodzki uśmiech

Wybór skutecznej, wybielającej pasty do zębów o niższej ścieralności jest istotny w walce o zapewnienie zdrowia jamy ustnej, ponieważ stosowanie pasty niewłaściwego typu może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. 

 
Zapraszamy do konkursu, który zapewni zdrowie Twoich zębów. 
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Opisz swój sposób na prawdziwie hollywoodzki uśmiech.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem
 
 
Do można wygrać?
 
Do wygrania mamy trzymiesięczny zapas wybielających past do zębów Beverly Hills Formula. Zestaw składa się z czarnej, wybielającej pasty do zębów Beverly Hills Formula Natural Black, pasty wybielającej Beverly Hills Formula Natural Sensitive i pasty wybielającej Beverly Hills Formula Natural Total Protection. 
 
Opis nagrody:
 
Beverly Hills Formula Natural White Black to innowacyjna, wybielająca czarna pasta do zębów z węglem aktywnym, którego działanie zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Węgiel aktywny nie tylko skutecznie i bezpiecznie wybiela zęby, ale również eliminuje bakterie powodujące nieświeży oddech i neutralizuje pozostałe zapachy, dzięki czemu pozostawia uczucie świeżości przez cały dzień. Dzięki niskiej, jak na pasty wybielające,  ścieralności na poziomie 90 RDA pasta jest łagodna dla szkliwa, a jednocześnie bardzo skuteczna w usuwaniu przebarwień. Zapobiega także osadzaniu się kamienia nazębnego. Dla lepszego usuwania przebarwień warto jest pozostawić pastę na zębach przez 1 minutę przed szczotkowaniem.
 
Zawartość fluoru zapewnia szybką i długotrwałą ochronę przed atakiem kwasów oraz przyczynia się do wzmocnienia, remineralizacji i utwardzenia zębów dla pełnej ochrony szkliwa.
 
Wybielająca pasta do zębów Beverly Hills Formula Natural White Black jest dostępna w dobrych drogeriach, aptekach i sieci Piotr i Paweł oraz sklepach internetowych, obecnie w opakowaniach promocyjnych o pojemności 75 ml + 25 ml gratis w cenie około 15 złotych. www.beverlyhillsformula.pl.
 
 
 
 
Konkurs trwa od 21 listopad 2015 do 06 grudnia 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs hollywoodzki uśmiech” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 listopad 2015 do 06 grudnia 2015
 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Opisz swój sposób na prawdziwie hollywoodzki uśmiech.
 
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
 
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 listopada 2015.

Komentarze (35)

mika19 (2015-12-07 01:04:05)
konkurs
(Beverly Hills Formula+motywacja +wiedza) x wysiłek +wytrwałość do kwadratu = SUKCES Wygrały marzenia...
ewanna (2015-12-06 22:27:57)
hollywood
Hollywoodzki? To tak: zęby powinny być białe, jak u Śnieżki. Podejrzewam, że Hollywoodowi wystarcza do tego photoshop (nawet mój ma taką funkcję: wybielanie), ale na galę oskarową to nie wystarczy. Więc może niech będą nieskazitelnie zdrowe - co oznacza profilaktyczne wizyty u dentysty co pół roku (szukam w myślach seksownego filmowego dentysty i nic! Może poza takim jednym z Glee). Do tego pasty wybielające. Codziennie, regularnie. W to wierzę. Bo np. zdecydowanie nie przekonuje mnie półprofesjonalne domowe wybielanie - półprofesjonalne to są filmy klasy B, i z nimi możemy zaryzykować, pamiętając jednakowoż, że co się zobaczyło, to się już nie odzobaczy :). Z zębami - za duże ryzyko. Trzy - jak ma być hollywoodzko, to powinno być szeroko. W tej wersji śmieję się tylko wtedy, kiedy mnie coś rozbawi. Ostatnio to działa albo serialowo (Modern Family, skoro w klimatach fabryki snów jesteśmy), albo zawodowo (moja fabryka to szkoła, i powiem szczerze, że "produkty", na których pracuję są w stanie rozbawić mnie do łez). Plus jest taki, że oni wyglądają i uśmiechają się zdecydowanie bardziej gwiazdorsko niż ja :) Tyle. The (happy) end.
takajestem (2015-12-06 21:15:38)
Marzenie o pięknym uśmiechu
Powiem,że szczerze zazdroszczę,iż te wszystkie opisane w wypowiedziach zabiegi,które de facto również wypróbowałam osobiście,sprawiają,iż ich właścicielki cieszą się iście hollywoodzkim uśmiechem.W moim przypadku sprawa nie jest taka prosta.Dbam o zęby regularnie,szczotkując je z użyciem wybielających past,a pomimo to daleko im do śnieżnobiałej barwy,Ciągle szukam na nią sposobu,dlatego,kiedy zobaczyłam,że nagrodą w konkursie jest trzymiesięczny zapas wybielających past do zębów Beverly Hills Formula,działających ponoć cuda,postanowiłam spróbować,bo być może to jest właśnie jedyna moja szansa na to by wreszcie szeroko się uśmiechać bez najmniejszego skrępowania.
Madlen Pop (2015-12-06 20:50:04)
Dziękuję Ci mamo!
Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda...pamiętacie tą piosenkę z dzieciństwa która miała za zadanie zachęcić małych leniuszków do regularnego mycia zębów? Zawsze podśpiewywałam ją z moją mamą, wykonując koliste ruchy różową szczoteczką z dinozaurem! Kochałam ten mały wspólny rytuał i po dziś pasta szczotka i kubek z ciepłą wodą bardzo miło mi się kojarzą:) To właśnie dzięki staraniom mamy uśmiecham się właśnie do siebie iście hollywudzkim uśmiechem. Większość przyzwyczajeń została mi do dziś! Szczoteczkę z dinozaurem zmieniłam jedynie na porządną z średnio twardego włosia, a podśpiewywany repertuar na trochę bardziej współczesny. Po dziś uwielbiam wygłupiać się podczas mycia zębów! Zawsze starannie dobieram pastę, sprawdzając jej skład, nakładam odrobinę i szczotkuję żwawo w rytm ulubionej muzyki! Szeroki uśmiech towarzyszący tej czynności pozostaje mi na cały dzień! Dzięki mamie zęby zawsze miałam zdrowe jak z reklamy, a każdą czynność, nawet nie kojarzącą się z zabawą, potrafię przeobrazić w przygodę! To właśnie mój sposób na piękny, zaraźliwy uśmiech rodem z filmów Hollwood!
AnnaO (2015-12-06 19:08:44)
Pogoda ducha
Mój hollywoodzki uśmiech zapewnia mi przede wszystkim pogoda ducha. Naukowcy z Univeristy College w Londynie stwierdzili, że u ludzi, którzy są szczęśliwi ryzyko śmierci jest mniejsze o 35%. Radość - to mój sposób na siebie. CIESZĘ SIĘ pięknem otaczającego świata. "Jeśli modlisz się o Cadillaca a Bóg zsyła Ci osiołka - jedź na osiołku!" CIESZĘ SIĘ tym, co przynosi mi skromne, ale godne życie. "Mam prawo" - Mam prawo do potknięć, słabości. Nie jestem ideałem. CIESZĘ SIĘ z tego, że nie jestem ideałem. W tym właśnie cała radość. Świat nie jest ciekawy dlatego, że jest ekscytujący. CIESZĘ SIĘ nawet wtedy, kiedy moje życie jest monotonne i przewidywalne. Właśnie dzięki temu osiągam poczucie bezpieczeństwa. Nie zawieram relacji tylko z ludźmi, od których mogę coś dostać. CIESZĘ SIĘ z relacji z ludźmi, którym ja mogę coś dać! CIESZĘ SIĘ nawet z najmniejszych sukcesów. One też zasługują na nagrodę. Choćby skromną. Kąpiel w wannie, zakup ciekawej książki, tabliczka czekolady też dają mi dużo radości. CIESZĘ SIĘ kiedy pojawia się problem. Bo to tak naprawdę nie problem tylko szansa i wyzwanie. Wczoraj to przeszłość, jutro - niepewność. CIESZĘ SIĘ z dnia, który właśnie jest. Tylko na to mam wpływ. Codziennie rano, w łazience, uśmiecham się do mojego odbicia w lustrze. Nie przejmuję się, jeśli zobaczę dodatkową zmarszczkę. CIESZĘ SIĘ z tego. To znak czasu, znak tego, że mam coraz więcej życiowych doświadczeń, którymi mogę dzielić się z innymi ludźmi. Siedemnaście mięśni trzeba, żeby się uśmiechnąć, Radość życia mi zapewnia hollywoodzkie piękno!
Magda (2015-12-06 16:54:07)
Hollywoodzki uśmiech na wesoło
Zawsze marzyłam,powiem Wam szczerze O zębach białych jak pierze Jak śnieg,jak chmury,jak perły Moje zęby powodowały tylko nerwy W tych zębach już siebie widziałam Niestety, moje w żółtym odcieniu miałam Wybielałam je więc pastami Nieskutecznymi,mówiąc między nami Wodą utlenioną je polewałam Pomysłu lepszego nie miałam A efekt śmiechu był warty Zęby stroiły sobie ze mnie żarty W buzi kolor złota Taka to była robota I poszłam w końcu po rozum do głowy By zyskać wygląd szałowy Kupiłam Beverly Hills Formula pastę Moje zęby lśniły białym blaskiem burgundowo@interia.pl
Aneta (2015-12-05 22:43:36)
Pół żartem, pół serio o moim uśmiechu rodem z Hollywood
Hollywoodzki uśmiech to ja mam od dziecka, Nawet gdy w buzi nie było jeszcze ani jednego ząbeczka. Potem gdy urosły dostałam szczoteczkę, I każdego wieczoru na twarzy miałam z pasty maseczkę. Rano z mamą także wciąż boje toczyłam, Bo ja z pasty sobie śniadania robiłam. Gdy kolejne lata mojego życia mijały, To i zęby, jeden za drugim, mi wypadały. Na ich miejscu następne mi wyrastały, Ale o zgrozo!! Odcień kości słoniowej miały. Jakież to zabiegi ja nie przerabiałam, A do dentysty to co dzień praktycznie leciałam. Tam też dostałam instrukcję od Pani Dentystki, Jak zadbać o uśmiech nie niszcząc swej płytki. Po pierwsze myć zęby po każdym posiłku, To nie wymaga właściwie żadnego wysiłku. Po drugie nić dentystyczną zakupić trzeba, I wtedy już jest bliska droga do nieba. Ważne, by po szczotkowaniu zęby płynem do ust płukać. A to prosta droga by sukces w Twoje drzwi zaczął pukać. To są trzy kroki, lecz z czwartym to już nie nuda, Hollywoodzki uśmiech z BEVERLY HILLS FORMULA teraz na pewno się uda!
kasia90 (2015-12-04 22:43:54)
Zniewalający uśmiech
Zniewalający piękny uśmiech to nie tylko hollywodzki uśmiech.To mój uśmiech pewnej siebie kobiety która wie jak o niego zadbać i jak go wyeksponować. Taki uśmiech osiągnę pewnie tylko dzięki tej paście, bo żadne inne mi tego uśmiechu nie dały. Dlatego liczę że będę mogła wkońcu ujrzeć ten uśmiech patrząc przed lustro a nie w ekrany telewizorów.
Aleksandra (2015-12-04 20:47:17)
Piękne zęby, dbamy o nie, uśmiech gwiazdki ma w koronie :)
Mój przepis na hollywoodzki uśmiech to systematyczna nad nim praca, żeby móc bielą świecić, to musi się opłacać! Przekazuję pieniądze na cel szczytny i zdrowy, bo kto ma braki w uzębieniu, najczęściej już nie jest "piękny i młody"... Ze szczoteczką nigdy skłócona nie byłam, w takie konflikty wszak niechętnie wchodziłam... Zawsze mi mówili: "Oh, Ty to masz szczęście!" a ja zwyczajnie, Wróżkę Zębuszkę spotykałam we śnie... Do tego dieta, owoce, czereśnie... Pasta wybielająca, by uśmiech perłowy był wreszcie! Tą puentą zakończyć wszak muszę, idę myć ząbki, a uśmiechem do dbania o nie, kuszę... :)
jacksparrow (2015-12-04 18:38:35)
hollywoodzki usmiech
Mój przepis na hollywoodzki uśmiech: - szczypta Julii Roberts - odrobina Sofii Loren - 2 łyżeczki Jennifer Aninston - garstka Brada Pitta - doprawić Johnnym Deppem I można się cieszyć nieziemskim uśmiechem.
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar