2015-07-11

Zakończone

Konkurs Lato z Marion

 Serdecznie zapraszamy wszystkie miłośniczki pruduktów MARION do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania atrakcyjne zestawy kosmetyków. 


Co trzeba zrobić?
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....

dokończ wierszyk.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
 
3 zestawy a w każdym z nich znajdziemy:
 
1.       Szampon koloryzujący w 3 kolorach: Aksamitny brąz, Ciemny blond, Bakłażan

2.       Spray Regenerujący włosy Ocet z Malin

3.       Orientalny odżywczy olejek do włosów

4.       Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu

5.       Odświeżające chusteczki perfumowane


 
 
 
Konkurs trwa od 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015.
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Lato z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....
 
dokończ wierszyk.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 lipca 2015.

Komentarze (69)

Baloo13 (2015-07-13 10:10:19)
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy - niech je z dumą wielką noszę! myj, odżywiaj, regeneruj na właściwą drogę kieruj! Dbaj o moje włosy codzień, w każdej dnia minucie i dobie...
krokiets@wp.pl (2015-07-13 10:07:21)
Marion pomóż!
 Marion Marion pomóż proszę moje włosy jak snop siana noszę.   Marzą mi się włosy lśniące, Jak diamenty świecące. Marzą mi się piękne loczki, Upinane w zabawne koczki.   Marion, Marion spełnij me marzenia Bo tu nic się na mej głowie nie zmienia. Tylko siano widzę i nic nie poradzę Jak ich nie odżywię to do fryzjera głowę zaprowadzę.   Sianokosy – straszna sprawa I zakończy się zabawa! Tylko w Tobie Marion pokładam nadzieje, Że mój włos swobodnie się rozwieje, Że będzie gęsty, błyszczący i zdrowy A do tego pięknie kolorowy :)   krokiets@wp.pl Pozdrawiam - Basia :)    
agus22 (2015-07-12 21:01:16)
Marion na cały rok - mój nienaganny look!
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy... wyglądają jak siano! Kurzą grzędę na głowie swej niewielkiej noszę, jak po interwencji pioruna budzę się co rano! Marion błagam, dość tej udręki, mam "kupkę nieszczęścia" na głowie, jak igła w stogu siana, gdy czeszę moje włosy, grzebień w nich znika i znaleźć go nie mogę! Ot, prostownica to dla mnie zbawienie, jednak sama mi nie pomoże, bo bez odżywki jej używanie codzienne tylko kłopotów przyspożyć może! Więc z Marion odżywką już się zbratałam, ale to dla mnie za mało! Wszak, gdyby na problem spojrzeć dokładniej, więcej kosmetyków by się przydało! Marion, Marion odżyw me włosy, spraw, by jak perełki lśniły! By, gdy zarzucę włosami siłą swą wywołały tornado, by końcówki ich mocne i niełamliwe były! Marion, och Marion zrób coś z ich kolorem, bym wreszcie coś w sobie zmieniła! Bym niczym Roszpunka długością ich i blondem złotym kandydatów na mężów kusiła! Niech moje włosy staną się jak wiosna, która barwami i świeżością do życia pobudza! Niech będą jak lato złote i niczym kłosy zbóż na wietrze falujące, bo ono do szaleństw robudza! Niech będą jak jesień w brązach skąpana, co rześkim deszczem jest skropiona, niech będą jak zima lśniące i długie, chcę wreszcie być z nich zadowolona! Marion, Marion dosyć mam tego, odżyw, zafarbuj, ułóż me włosy, my się lubimy, więc pomóż mi Marion, inaczej czekają mnie sianokosy!
Justyna (2015-07-12 14:14:42)
.
 Przepraszam za 3 komentarze ale pierwszy raz na stronie jestem. Email- justyna.szulim@onet.pl
Justyna (2015-07-12 14:13:17)
Kontak do mnie.
 
Justyna (2015-07-12 14:11:40)
Konkurs
Marion, marion pomóż proszę moje włosy naprawić wnet. Moją czuprynke zregenerować i tutaj Twój ocet z malin przyda się. Mycie, suszenie codzienne czesanie to dla nich wyzwanie i ja dobrze o tym wiem! Dlatego Marion proszę Cię byś orientalnym olejkiem odżywczym naprawił je! Będę Ci wdzięczna i dobrze to wiem i może na 3 kolory pofarbuję się!      
Jogobella.J.K. (2015-07-11 23:49:15)
Moje-mzrzenie-to-Ty@wp.pl
 Marion Marion proszę pomóż mi  Moje włosy suchę są                                                          Układać nie chcą się  Szopę noszę co dzień  Nie chcą układac się  Pomoże ktoś mi  Nie chce z szopa łazić NOW STOP   
karolinak306@wp.pl (2015-07-11 23:15:12)
Wierszyk na konkurs.
Marion, Marion pomóż proszę, moje włosy wciąż w ten sam sposób noszę. Kolor szarej myszki na włosach mam, bo przed koloryzacją stałą stracha mam. Więc szamponetką potraktuje je, aby miały odcień taki jaki chcę! Na dodatek aby się nie puszyły, olejkiem orientalnym je odbuduje bo Marion z moich włosów cuda wyczaruje.  
maja679 (2015-07-11 22:53:46)
Pomocy
Marion, Marion pomóż proszę, moje włosy to siano i ciągle je stroszę Mam włosy suche, zniszczone, niesforne i trudne do ułożenia Nawet codzienna, mozolna stylizacja sprawy tej nie zmienia Już po godzinie każda fryzura opada A mnie wtedy dołek kolejny dopada Cienkie i suche włosy to koszmar największy A tak bardzo bym chciała, żeby stan ich był lepszy Przeróżne odżywki, maski i maseczki do włosów stosuję Bo właśnie intensywnej regeneracji moja fryzura potrzebuje Wciąż jednak szukam preparatu, który chroni i wzmacnia włosy od cebulek po końce Dzięki której nie straszna mi będzie słona woda i gorące słońce Takiego, która włosy moje natychmiast odbuduje I problem rozdwajających się końcówek na zawsze zniweluje
Strona komentarzy 7 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar