2015-07-11

Zakończone

Konkurs Lato z Marion

 Serdecznie zapraszamy wszystkie miłośniczki pruduktów MARION do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania atrakcyjne zestawy kosmetyków. 


Co trzeba zrobić?
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....

dokończ wierszyk.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
 
3 zestawy a w każdym z nich znajdziemy:
 
1.       Szampon koloryzujący w 3 kolorach: Aksamitny brąz, Ciemny blond, Bakłażan

2.       Spray Regenerujący włosy Ocet z Malin

3.       Orientalny odżywczy olejek do włosów

4.       Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu

5.       Odświeżające chusteczki perfumowane


 
 
 
Konkurs trwa od 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015.
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Lato z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....
 
dokończ wierszyk.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 lipca 2015.

Komentarze (69)

pannapaulina@onet.pl (2015-07-13 17:07:27)
Oda do pielęgnacji
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy... Ich nie znoszę. Jeden w lewo, drugi w prawo, szczotką trzeba działać żwawo. Tu jednak problem wielki powstaje, szczotka i grzebień rady nie daję. Hmm... To chyba włosy zniszczone: suche, łamliwe, bardzo spalone. Marion posłucham rady twej: "Obficie olej na włosy lej" "To nie wystarczy"-Marion chichoczę "Potrzebny jeszcze jest z malin ocet" Teraz gdy dbam o moje włosy lśnią o każdej porze dnia i nocy. I powiem wam szczerze tylko Marion w sprawach włosów wierze.
marta_1234 (2015-07-13 16:24:00)
Marion, Marion pomóż proszę moje włosy...
 Marion, Marion pomóż proszę moje włosy chcą  pomocy. Rozdwojenie, przetłuszczenie bez tego życie to moje marzenie. Śnie o takiech co są  piękne i wspaniałe. Takie, które są ideałem. Ideałem absolutnym. Czym wymarzonym i wyśnionym.
gapiw (2015-07-13 14:25:49)
Ptasie gniazdo
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy smutne, suche. Marion Marion, pomóż proszę, ja na głowie siano noszę. Myje, myje, chucham, dmucham, a na głowie ptasie gniazdo. Musisz dać mi swoje cuda, bo samej mi się nie uda.  
ludzka_istota@o2.pl (2015-07-13 13:16:55)
Włośny poemat na temat
Marion, Marion, pomóż proszę! Moje włosy gęste, ładne, chociaż latem...ludzi płoszę, gdy ich wzrok na mą głowe padnie! Istne siano- kopka prawdziwa, puch, loczki i coś strasznego, Marion! W Tobie nadzieja jedyna, by uniknąć zakładu fryzjerskiego. Tu wygładzić, tam ugrzecznić-  i już całkiem inna głowa, od pomysłów może pęcznieć, i być przy tym zywiołowa.  
gwolska (2015-07-13 12:59:07)
Konkurs Lato z Marion
 Marion, Marion pomóz, proszę, moje włosy się panoszą chaos, zamęt na mej głowie, ja chcę zadbać o ich zdrowie. Spraw, by były zawsze lśniące jedwabiste i pachnące,  pomóz spełnić me marzenie i dać włosom odzywienie, nieco musnąć je kolorem, bym nie była wciąz upiorem.      
joannaparys1@buziaczek.pl (2015-07-13 12:44:45)
konkurs
 Marion, Marion pomóż proszę moje włosy malowane chcą być piękne i zadbane. Długie, mocne i błyszczące jak pięknie złociste słońce. Takie staną się z pewnością mocne, gładkie i sprężyste gdy użyje kosmetyków marki Marion oczywiście. Lecz by me włosy cieszyły wasze oczy jak piękno porannej rosy produktów Marion potrzebuję za których sprawą me włosy najpiękniejsze się stanął.
Zielona (2015-07-13 12:39:54)
Prośba do Mariona ;)
Marion, Marion, pomóż proszę, moje włosy płaczą codziennie w poduszkę, a ja, jak przystało na bardzo wrażliwą dziewuszkę, płaczów tych i jęków znieść po prostu nie mogę, choć bardzo bym chciała - sama im nie pomogę. Wiem, że bardzo nabroiłam i co to dużo mówić: grzeczna to ja nie byłam... Lecz zanim wysnujesz jakieś teorie, pozwól, że powiem Ci tę historię:  Nie za górami i nie za lasami, a w mieście, co zwą je Sadowicami, żyło dziewczę bezmyślne okropnie, co zawsze chciało wyglądać modnie! Torturowało swą czuprynę lokówką, prostownicą, z żadnymi skutkami tej masakry się nie licząc... Raz, dwa, trzy, machało dziewczę suszarką, nawyków swoich było więźniarką! Szarpała włosy, czesząc je szczotką, taką to była okrutną trzpiotką! Dusiła fryzurę gumką, nie znała przy tym litości, do włosów swoich nie czuła miłości, Nie znała też maski, serum, odżywki, za to lubiła kombinować: zmieniając kolory, ścinając grzywki... wśród wszystkich grzechów przeciw włosom nie pominęła żadnego, doprawdy - słynęła z okrucieństwa nieprzeciętnego... Aż nadszedł dzień sądu, gdy dziewczę w lustrze dostrzegło odbicie i gorzko zapłakało nad włosów swoich życiem! Okrutne przechodziła męki, gdy grzechy sobie uświadomiła, lecz prosić o wybaczenie dziewczyna postanowiła! Na nic pacierze, prośby i modły - wszystkie zaklęcia wówczas zawiodły... Hokus pokus, czary mary - magicznym sztuczkom nie dawała już wiary. Lecz wiatr przyniósł jej wieść o Czarodzieju Marionie, który przywracał włosom życie, uzdrawiał i niezwykłe miał moce, prosiła więc go nieustannie - i we dnie i w noce, by zjawił się u niej i pomógł jej fryzurze, wszak ponoć on jak nikt zna się na naturze i leczy włosy naturalnymi składnikami! A dziewczę nie chce traktować włosów nożyczkami! Marion, Marion, proszę więc o pomoc Ciebie, Czarodzieja, póki jeszcze nie zgasła we mnie nadzieja! ♥
barara (2015-07-13 11:57:20)
konkurs
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy które noszę strasznie się buntują bo pomocy potrzebują chcą być silne,mocne,zdrowe no i pięknie kolorowe chcą błyszczeć  jak szable stalowe nigdy nie matowe Na dodatek odżywione odpowiednio nawilżone swą objętość chcą poszerzać i wiedzieć w którą stronę zmierzać. Bo jak do tej pory to po prostu są potwory we wszystkie strony się wywijają wogóle się nie układają. Postulatów mają wiele Marion ,wiem że ty dasz radę dlatego też proszę cię o poradę by me włośy piękne były i już nigdy nie biadloiły.
rubik (2015-07-13 11:48:02)
Marion Twoim sukcesem
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy brzydkie noszę. Moje włosy wysuszone, słońcem bardzo popalone. By przydała się maseczka, bo zniszczona ich cząsteczka. Moc Klejnotów świetna sprawa on z kłopotu mnie wybawia Kiedy myję nim codziennie one zawsze są promienne. Diamentowy blask mych włosów nie potrzeba już rozgłosów.
blackana (2015-07-13 10:57:55)
Konkurs
Marion, Marion pomóż proszę, moje włosy co dzień stroszę! Suche, słabe, połamane, nie poradzę nic już na nie! Potrzebuję odżywienia, by móc ziścić me marzenia. Bujne loki, piękne falę, chcę je nosić doskonałe!
Strona komentarzy 6 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar