2015-07-11

Zakończone

Konkurs Lato z Marion

 Serdecznie zapraszamy wszystkie miłośniczki pruduktów MARION do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania atrakcyjne zestawy kosmetyków. 


Co trzeba zrobić?
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....

dokończ wierszyk.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
 
3 zestawy a w każdym z nich znajdziemy:
 
1.       Szampon koloryzujący w 3 kolorach: Aksamitny brąz, Ciemny blond, Bakłażan

2.       Spray Regenerujący włosy Ocet z Malin

3.       Orientalny odżywczy olejek do włosów

4.       Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu

5.       Odświeżające chusteczki perfumowane


 
 
 
Konkurs trwa od 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015.
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Lato z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....
 
dokończ wierszyk.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 lipca 2015.

Komentarze (69)

agf (2015-07-15 09:55:08)
marion
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy sztywne, twarde niczym kłosy. Słońce, letnie powietrze i ciąża je osłabiły- dawno mi się już tak nie kruszyły. I wypadają i są słabe, matowe, co mam zrobić by zaczęły zdobić moją głowę? Przydałaby im się regeneracja i odżywienie, czegoś, co wpłynie na ich pobudzenie. Tyle teraz mam na głowie... Marion, proszę, mogę zaufać tobie?
pycia1997 (2015-07-15 00:33:22)
:)
Marion, Marion pomóż proszę,  moje włosy są nieznośne!  Maski, odżywki i płukanki,  po co? Jak one nie słuchają swojej matki.  Są suche i obciążone, bez blasku, i gładkości,  gdzie są te włosy co miałam w młodości?!  Kiedyś zachwyt w innych wzbudzały,  teraz wstyd i łzy zostały,  nie ma co płakać  bo chcę wam coś pokazać,  Marion- on zdziała cuda, uczyni włosy jak z bajki  ufam mu i zostawiam włosy w jego rękach,  bo to nie jest dla niego żadna udręka!            
Agnieszka (2015-07-14 13:39:07)
Moje nieznośne włosy
 Marion Marion pomóż proszę,  moje włosy ze wstydem noszę,  cienkie, suche poszarpanane, tylko Ty dasz im radę! Chcę by były piękne, zdrowe,  dzięki Tobie tyle mogę!  Pomoż proszę na to siano  bo się z krzykiem budzę co rano.         
Dominika (2015-07-14 11:29:02)
Marion
 Marion, Marion pomóż proszę moje włosy obdarz blaskiem Niech się lśnią i pachną slicznie, niech z nich w końcu bije życie Będą wkrótce mą ozdobą gdy im Marion doda zdrowia A więc nawet farbowane, suche, wątłe i zniszczone będą wnet z Marionem piekne bo on sprawi czary mary moje włosy będą szałem Odkąd bedę go używać zawsze będzie dla mnie mistrzem Bo me włosy zmieni wreszcie. i już każdy kto je ujrzy będzie móił " jakie piękne" a ja powiem " tak to prawda, dzięki Marion jestem ładna"   S  
Wicia (wicia2033@gmail.com) (2015-07-14 10:26:49)
Wołanie o pomoc
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy- same kłosy. Lecz nie piękne i powabne, Tylko suche, szorstkie, straszne! Ktoś mi piękne włosy schował, Chyba prądem potraktował, Bo na wszystkie strony sterczą, A me lustra ze strachu wrzeszczą. Moje włosy są jak ogień, Co panoszy się na głowie, Nigdy nie wiesz, gdzie się znajdą, Bo brak ładu jest ich frajdą. Trudno nawet je ułożyć, Trzeba dużo pracy włożyć. By wyjść z domu było można, Ta fryzura taka groźna... W całym domu moje jęki, Wybaw mnie proszę od tej udręki! Moje włosy weź w swe ręce, Niech nie cierpię męk już więcej! Zadbaj o nie od nasady, Bo ja już nie daję rady! Daj im swój boski olejek I niech cud prawdziwy się dzieje. Daj im dużo nawilżenia. Głębokiej odbudowy, odżywienia, Spraw by były jak motyle- Lekkie, piękne, lśniące, miłe... Kąp je ciągle w swym szamponie, Połóż na nich swoje dłonie, Które mocą je obdarzą, Moje włosy o tym marzą! Niech me włosy będą siłą, Która od twej marki bije, Niech utoną w dobrobycie, Które daje z Tobą mycie... Marion, Marion, nie bądź głuchy, Przyjdź z pomocą włosom suchym! Wierzę, że znajdziesz na  nie sposób, Wolę zdać się na Ciebie, niż zrządzenie losu!!! :)
madzia020292@o2.pl (2015-07-14 00:49:38)
Prośba
Marion, Marion pomóz proszę, moje włosy, które noszę nie są piękne i zadbane,   ale zawsze zaplątane. Takie szare i paskudne, takie krótkie, takie brudne. I końcówki rozdwojone, bardzo cienkie, zakręcone. Ja chcę włosy mieć błyszczące, jasne jak poranne słońce, zdrowe, długie i puszyste, żeby zawsze były czyste, żeby mi się nie plątały, zawsze dobrze układały.  Więc to Twoje jest zadanie, przede wszystkim - malowanie. Kolor tak wspaniały będzie, podziw wzbudzi zawsze, wszędzie. Rózne spraye i olejki naprawią mój problem wielki. Włosy będą nawilzone,  a co więcej - odzywione. Marzę o tym często skrycie, mówię szczerze - całe zycie. W Tobie ostatnia jest ma nadzieja, nie chcę wyglądać jak fleja. Zatem Marion pomóz proszę, bo swych włosów wręcz nie znoszę. Liczę na ratunek skromnie, proszę, nie zapomnij o mnie!    
Monia (2015-07-13 22:08:31)
Rycerz
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy są okropne! Kiedyś piękne, lekkie, świeże, dziś bez torby na nich nie wychodzę! Chcę być piękna, lakka, świeża... Lecz z włosami na mej głowie, tylko sama się ośmieszam! Marion Marion wiesz Ty dobrze, że jak rycerz na koniku, fiku-miku i po krzyku.. moje włosy będą zdrowsze. Pięknem, gładkie i zadbane. A ja lśniąca jak królewna, bez uśmiechu nie wychodzę! mypurpledance@gmail.com PS - Taka tam moja radosna twórczość własna.. ;)      
Gabrylka (2015-07-13 21:51:20)
Konkurs
Marion, Marion, pomóż proszę! Me kosmyki niczym słoma! Marion, Marion cóż doradzisz? Jak na głowie cud dokonać? Chcę by były miękkie, gładkie, pełne blasku, odżywione. Lecz to wcale nie jest łatwe, zamiast włosów - wciąż mam słomę. Cóż powiadasz? Jaka rada? Masz receptę dla mnie prostą! Moc olejków orientalnych - tym pokonam wodę morską. Wysuszenie? Po problemie! Ocet z malin wnet pomoże, i nie zniszczą już mych włosów słońce, wiatr i słone morze. Marion, Marion, jak dziękować? Efekt jest spektakularny! Cóż, bez Ciebie, nie ukrywam, los mych włosów byłby marny. Gabrylka01@wp.pl
soulone (2015-07-13 20:16:14)
Marion pomóż!
Marion, Marion pomóz proszę dluzej tego juz nie zniose. Moje włosy niegdyś piękne, Zamieniłam w siana stertę! Zaniedbałam moje loki, Nie wychodzą mi już koki, Straszą strąki suche, smutne Prostownica i suszarka były okrutne!   Marion, pomoz moim włosom Prezentować się so awesome! Chcę by pukle były zdrowe, Lśniące, piękne i jak nowe!            
krystynak@o2.pl (2015-07-13 19:39:20)
Mop czy Chłopi - oto jest pytanie
 Marion Marion pomóż proszę, moje włosy straszą wszystkich, A skoro nie śmierdzę groszem, Marion-prezent wciąż mi się śni.   Znacie mopy? Ich prezencję? Ja podobnie się przedstawiam. Albo strzechy niczym z „Chłopów”? Niczym one się objawiam…   Żeby nie być jak Boryna Albo mopik do podłogi Ma fryzura dopomina Się o Marion – cud nasz błogi!
Strona komentarzy 5 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar