2015-07-11

Zakończone

Konkurs Lato z Marion

 Serdecznie zapraszamy wszystkie miłośniczki pruduktów MARION do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania atrakcyjne zestawy kosmetyków. 


Co trzeba zrobić?
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....

dokończ wierszyk.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
 
3 zestawy a w każdym z nich znajdziemy:
 
1.       Szampon koloryzujący w 3 kolorach: Aksamitny brąz, Ciemny blond, Bakłażan

2.       Spray Regenerujący włosy Ocet z Malin

3.       Orientalny odżywczy olejek do włosów

4.       Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu

5.       Odświeżające chusteczki perfumowane


 
 
 
Konkurs trwa od 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015.
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Lato z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....
 
dokończ wierszyk.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 lipca 2015.

Komentarze (69)

wodniczka (2015-07-17 18:25:59)
Marion, Marion
Marion, Marion pomóż proszę moje włosy osłabione wypadają, są łamliwe, prawie jakby zniewolone.  Z rana siano na mej głowie, do tego szorstkie i suche i na wszystkie me zabiegi pozostają calkiem głuche. Wcieram zioła, sok z cebuli, skrzyp polny nawet użyłam, odzywiam się także zdrowo i już nadzieję straciłam. Ich stan z dnia na dzień jest gorszy, zatem wciąż są zbuntowane, kiedyż będą pięknie lśniły, nadzwyczajnie nawilżone. Ufam że "Marion" tu tylko potrafiłby zdziałać cuda moje włosy w mig odżywił skutecznie, to nie ułuda. Wówczas bym miała urocze pukle włosów, a nie pióra, i na głowie pod włosami znów byłaby zdrowa skóra. Tak skończyłyby się troski których dotąd nie ma końca, z odbudowaną fryzurą śmiałabym się jak do słońca! :)
Kciukowa (2015-07-17 11:39:02)
Zbuntowane włosy
 Marion, Marion, pomóż proszę! moje włosy wciąż szaleją Jedne w prawo, drugie w lewo, Ciągle się ze mnie śmieją.. Mam już dość, nie wytrzymam!  Zaraz je trochę po przycinam... Trochę mi ich żal, bo teraz płaczą.  Ale i tak po chwili znów po głowie skaczą.  Co mam zrobić? Tak nie może być!  Z nimi nie da się żyć!  Najpierw się kręcą potem prostują,  One pomocy bardo potrzebują!  Z domu nie mogę się oddalić, Bo nie chce się ze wstydu spalić... Te włosy z tego radość mają, Że ludzie się ze mnie śmieją i wzywają.  Błagam je aby przestały, ale one jak głuche. Jednego dnia są strasznie suche, Drugiego zaś strasznie tłuste.  Te włosy są wredne, samolocie i puste!  Gorzej być chyba nie może... Może ktoś mi wreszcie pomoże..  Wielki problem z włosami mam, I sama sobie z nimi rady nie dam... Marion, Marion, Ty się na tym znasz, Może mi jakąś rade dasz?  Niesamowite włosy mi wyczaruj, I na jakiś ładny kolor pomaluj. Bo męczę się z nimi całymi latami Chciałabym kiedyś nie walczyć włosami...     
backslaash@gmail.com (2015-07-17 10:22:44)
Wiersz
Marion Marion pomóż proszę, Moje włosy które noszę,  Z racji częstych stylizacji Wymagają pielęgnacji. A szczególnie ciepłą porą, Uciążliwą są mi zmorą, Słońce świeci na nie latem Przesuszają mi się zatem. Zimą tez ich nie rozpieszczę Mrozem, czapką znów podniszczę By uniknąć ich skracania, Podejmuję się wyzwania Piszę co mi myśl podsuwa, Chociaż konkurencja czuwa. /Magda T.  
Kora (2015-07-16 20:09:21)
Do Marion
Marion Marion pomóż proszę ! Moje włosy tak wołają. Czy Ty słyszysz głosy? To krzyczą moje włosy. Włos do włosa aż się jeży i krzyczy : Marion ratuj ! Marion pomóż ! Bo w niedolę wpadły włosy i o pomoc błagają : Marion !! Marion ? Czy usłyszysz krzyk rozpaczy ? ... Czy zrozumiesz ? ....glos.... mych wlosów ?
Marta (2015-07-16 17:13:10)
Konkurs
 Marion, Marion pomóż proszę moje włosy są suche... troche  Mam pocichu nadzieję  wreszcie, że Ty mi pomożesz nareszcie Moje włosy suche, nieznośne , dostaną nowe życie. To proste!    
Erna (2015-07-16 13:02:11)
Konkurs Marion
Marion, Marion, pomóż proszę, moje włosy o pomoc wołają Dlatego że latem żle wyglądają, łamia się i matowieją. Słońce im szkodzi i wiatr wysusza, Koloryzujacy szampon by im się przydał, Odżywka regenerująca i kolor chroniąca Oraz kuracja z olejkami pomoc znaczną by im dała. Piękne włosy chcę bardzo mieć, Żeby słońce im jak najmniej szkód wyrządziło, Marion, proszę, daj moim włosom to co masz najepsze Szampon koloryzujący, spray regenerujący oraz olejek odżywczy. Ja i moje włosy, będziemy Ci wdzięczne.
łatka_pyskatka (2015-07-16 10:24:22)
Marion, pomocy
 Marion, Marion pomóż proszę Moje włosy ślą Ci  depeszę: Kolor na nas już wypłowiał Potrzebny szamponów koloryzujących przydział Raz bląd, brąz lub tez bakłażan Aby zmian mi pozazdrościł nawet Paryżan Przez to lato suche i zniszczone jesteśmy Bez twych preparatów co czynilibyśmy? Ocet z malin daj nam dziś Aby efektu zazdroscił mi nawet Zdziś Może trochę orientu by się tez przydało Lecz bez od ciebie olejku na nic się to zdało
Czapeczka (2015-07-16 01:23:45)
Głowa
 Marion Marion pomóż proszę,  moja głowa swędzi i szaleje od drapania czerienieje...:)  
Fringilla (2015-07-15 23:25:15)
Rozmowa przed lustrem
 „Marion, Marion pomóż proszę” - moje włosy wciąż szlochają: Że im źle, że im smutno. Pewnie sporo racji mają. Raz oklapną lub się spuszą, innym razem matowieją, Nie chcą błyszczeć i marudzą znów z nadzieją, By im Marion dziś pomogła. - „Tylko ona zdziała cuda” – Tak mi mówią, uciekając spod suszarki. – „Jej na pewno to się uda!” - „Co się uda?” – macham szczotką rozwścieczona. - „Spróbuj” – nakłaniają .– „W końcu sama się przekonasz”.
Kaka28 (2015-07-15 20:28:26)
Cudo
 Marion , Marion pomóż proszę,  moje włosy osłabione,  ja tak bardzo zawiedziona - że dziś z domy wyjść nie mogę . Szukam, lukam i główkuję, jak poprawić mój stan włosa, by do jutra nie być łysa, już mnie przezywają ,,Kryszak''. Na sklepowych półkach, pełno żelów, spray'ów, masek ale żadna nie pomaga, wyjść z depresji moich włosow. Aż tu nagle .... w kącie, w rogu, stoi fiolka moich marzeń, firma MARION to jej znaczek.  Tania, duża i  poręczna, lecz na problem mój skuteczna. Jedna kropla , tego dzieła, bujne włosy mi sprawiła .      
Strona komentarzy 4 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar