2015-07-11

Zakończone

Konkurs Lato z Marion

 Serdecznie zapraszamy wszystkie miłośniczki pruduktów MARION do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania atrakcyjne zestawy kosmetyków. 


Co trzeba zrobić?
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....

dokończ wierszyk.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
 
3 zestawy a w każdym z nich znajdziemy:
 
1.       Szampon koloryzujący w 3 kolorach: Aksamitny brąz, Ciemny blond, Bakłażan

2.       Spray Regenerujący włosy Ocet z Malin

3.       Orientalny odżywczy olejek do włosów

4.       Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu

5.       Odświeżające chusteczki perfumowane


 
 
 
Konkurs trwa od 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015.
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Lato z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....
 
dokończ wierszyk.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 lipca 2015.

Komentarze (69)

Angelika (angelikaslonko@interia.pl) (2015-07-21 22:25:48)
konkurs
Marion, Marion pomóż proszę, Bo swą fryzurą ludzi płoszę, Na ulicy wciąż uciekają z krzykiem, Czy już czas skontaktować się z medykiem? Pod czapką swój wstyd ukryję, Albo może peruki użyje, Czym zasłużyłam sobie na te katuszę? Marion, ulecz mą zbolałą duszę! Nikt w mój koszmar nie wierzy, Ale na głowie włos mi się jeży. Czy to w dzień powszedni czy w niedzielę Każdy włos na czworo dzielę I w nerwach rwę głosy z głowy, Czy są na to inne sposoby? Moja psychika już na włosku wisi, Może na głowę dokleję liści...? Ale usłyszałam kojący głos, Bo ktoś mnie wziął pod włos, I obiecał: "Włos Ci z głowy nie spanie, gdy kosmetyków z Marion użyjesz dokładnie" O mały włos skinheadem nie zostałam Zanim do tej rady się nie dostoswałam. I do tego czasu moje włosy są piękne i zdrowe, Lśnią niczym światła sylwestrowe, Ich kolor hipnotyzuje oczy, A blask nie jednego zauroczy. Do pełni szczęścia potrzebują tylko sprey'u regenerującego Orientalnej odżywki i szamponu koloryzującego.
gość (2015-07-21 22:18:55)
konkurs
Fajny konkurs ;)
Małgorzataking (2015-07-21 21:25:24)
Zadowolona z Mariona
Marion Marion pomóż proszę moje włosy czekają na sponsorowane przez Ciebie rozkosze. Ich drogocenne właściwości bardzo dobrze znam, bo od wielu lat z satysfakcją z nich korzystam. Piękne włosy to absolutna podstawa, a z produktami Mariona to banalnie prosta sprawa. Z Marionem każda fryzura jest zawsze udana, Uśmiech na mej twarzy gości od samego rana a satysfakcja z Marionem jest na 100% gwarantowana
Klaudek (2015-07-21 17:51:05)
Kapryśny nieład
 Marion ,Marion pomóż,proszę. Moje włosy osłabione, szaro bure,jak nie moje. Marion ,Marion pomóż,proszę. Ja swoich włosów nie znoszę. Włosy mam strasznie kręcone, szopę wielką mam na głowie. Z domu czasem wyjść nie mogę, przez ten nieład na mej głowie. Marion ,Marion pomóż,proszę ja swoich włosów nie znoszę. Gdybym nagrodę w Waszym konkursie wygrała, cała bym się radowała. Marion ,Marion pomóż,proszę ja swoich włosów nie znoszę. Sprayem i odżywką włosy podreperuję, a chusteczkami buzię wypucuję. Marion ,Marion pomóż,proszę
haaiti (2015-07-21 04:22:10)
daje radę
Marion Marion, pomóż proszę moje włosy cierpią katusze codziennie związane je noszę żeby uleczyć ich zniszczone dusze. dbać się staram, przy kolorze naturalnym zostałam żeby włosy odpoczęły i mi więcej takich numerow nie robiły nie okiełznane to takie przecie, włosy, proszę, tak nie możecie! Marion idzie mi z pomocą Już włosy lepiej na głowie się noszą Odbudował je raz, dwa już nie zniszczy ich nigdy żadna farba
kropka010 (2015-07-20 21:39:08)
Szczęśliwa
 Marion, Marion pomóz proszę...... Włosy me blond są od dziecka kręcone lecz ostatnio niestety suche i zniszczone Stosowałam magiczne szampony, odżywki, maski i ampułki z każdej aptecznej i drogeryjnej półki. Po ich użyciu zawsze wielkie oczekiwaie a po wysuszeniu włosów.... tylko rozcarowanie.... W końcu ze stanem mych kędziorów musiałam się pogodzić i marzeniami przestać się zwodzić Lecz....przypadkiem usłyszałam o włosów olejowaniu i spędzać czasu mnóstwo zaczęłam na testowaniu Makadamia, lniany, arganowy Lecz dopiero olejek Marion okazał się przełomowy Przez innych włosomaniaków w internecie polecony i przezemnie bez chwili zwłoki zakupiony A legendarny jego zapach jest niedoceniany przezemnie jest uwielbiany i chętnie wdychany. Bo gdy zamknę oczy do Indii mnie przenosi i orientalny zapach się wokół mnie unosi. Na włosy me olejek nakładam A rano po umysiu jak zawsze układam Do meritum czas przejsc - stan mych włosów Ach ile po pierwszym nałożeniu było radosnych ochów Teraz tak cudownie miekkie, lśniące i piękne mam włosy Mogę z nich robić koki, warkocze a nawet kłosy i wszystkie inne najwymyślniejsze fryzury I wyglądam świetnie - wakacje w Grecji, mieście czy Mazury  
MartynaKKK (2015-07-20 17:59:13)
KONKURS
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy są paskudne, nic nie warte i okrutne. Wcale się nie układają i mi tylko smutek pogłębiają, są zniszczone,rozdwojone i pomocy potrzebują, by się zregenerowały i by mi uśmiech dały! 
slena1986 (2015-07-18 20:36:13)
O Marion!
 Marion Marion pomóż proszę, moje włosy już nie znoszę. Niczym siano, ciągle suche, rozdwojone, no i kruche. Są nijakie i matowe, zaprzątują koją głowę. Zero blasku i koloru, no i brak im też wigoru. O ich ścięciu już myślałam, nawet łysa już być chciałam. Już w peruce lepiej może wyglądałabym. O Boże! Sio ode mnie myśli złe. Swoje włosy piękne chcę! Marion Marion zdziałaj cuda. Z Twą pomocą mi się uda. Włosy odzyskają zdrowi, będą oczkiem w mojej głowie. Odzyskają blask diamentów, już nie będzie złych momentów. Kolor będzie żywy, zdrowy, piękny lśniący, całkiem nowy. Marion Marion zdziałaj cuda, bym jak luba Robin Hooda, blaskiem włosów olśniewała i urodą onieśmielała. Mym orężem będziesz Marion, w walce z włosów mych awarią. 
Monika R. (2015-07-18 20:01:02)
Włosy moje nieszczęśliwe...
 Marion, Marion, pomóż proszę, Moje włosy nieszczęśliwe, Suche, wredne i łamliwe, Cały czas się buntują, Mych decyzji nie szanują. Łamią, puszą się codziennie, Chociaż dbam o nie sumiennie. Krzyczą, wrzeszczą, ślą roszczenia, Nie mam nic do powiedzenia. Szczotka sobie już nie radzi, Suszarka zaraz wiarę w siebie straci… Chyba nic ich nie wygładzi. Kucyk, warkocz, koczek może? Mam nadzieję że coś im w końcu pomoże, Bo jedyne co oferują mi rozpuszczone, To modna miotłowa fryzura napuszona. Mam nadzieje że kiedyś dzień taki przyjdzie, Że chwalić się będę pięknymi włosami, Zarzucać je na ramię i bawić się kosmykami. Trzepotać rzęsami i kusić lokami. A kiedy ktoś zapyta: „Jak o włosy zadbałaś?”  odpowiem  „W ręce Marion się oddałam”.
Antarees (2015-07-18 16:41:58)
sandra-machula@wp.pl
   Marion, Marion, pomóż proszę, moje włosy chyba zwariowały A zaczęło się od tego, że rano się ułożyć nie chciały Próbowałam je jedwabiem wygładzić, ale to nic nie dało A gdy wyszłam na zajęcia, to i tak się spuszyły, bo lało Potem bez skutku próbowałam je ujarzmić odżywką w sprayu Równie dobrze mogłam nałożyć sobie na głowę łyżkę kleju Bo posklejały się strasznie od niej i od gorąca na dworze Ponieważ upały są złe i ragiczne wręcz w tej roku porze Olejowanie nie pomaga, żaden olejek nie pasuje Jedyny efekt to taki, że od tego skręt się ciągle psuje Od szamponu się plączą i nie mogę ich kompletnie rozczesać I nie udaje mi się ich nawet na mokro z odżywką czesać Nie mogę ostatnio dobrać pasującego balsamu do włosów A moja pielęgnacja nie przynosi tak jak kiedyś kokosów Więc Marion, może masz na tę sytuację jakieś dobre rady Bo naprawdę nie chcę i nie mam siły szukać z włosami zwady Może jakąś pielęgnację dla suchych loków zaproponujesz I moje zdrowie psychiczne i fizyczne szybko uratujesz.  
Strona komentarzy 3 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar