2015-07-11

Zakończone

Konkurs Lato z Marion

 Serdecznie zapraszamy wszystkie miłośniczki pruduktów MARION do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania atrakcyjne zestawy kosmetyków. 






Co trzeba zrobić?
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....

dokończ wierszyk.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
 
3 zestawy a w każdym z nich znajdziemy:
 
1.       Szampon koloryzujący w 3 kolorach: Aksamitny brąz, Ciemny blond, Bakłażan

2.       Spray Regenerujący włosy Ocet z Malin

3.       Orientalny odżywczy olejek do włosów

4.       Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu

5.       Odświeżające chusteczki perfumowane


 
 
 
Konkurs trwa od 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015.
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Lato z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....
 
dokończ wierszyk.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 lipca 2015.

Komentarze (69)

kupiska (2015-07-25 20:00:27)
Marion
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>Marion Marion pom&oacute;ż proszę,</strong></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>moje włosy.....</strong></span></span></div> przez suszenie,prostowanie nie sa zdrowe matowe.pozbawione blasku...<br /> co mam zrobic powiedz prosze jestem bez wyjscia jestem w potrzasku...<br /> kiedys ładne gęste,gładkie co mam zrobic obciąc je? marion marion dobrze wie...<br /> że najlepsze na zniszczenie jest MARIONOWE OCALENIE...<br />
magda1811 (2015-07-25 17:55:04)
Wiersz
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy pomocy wzywają, One poplecione są jak kosze, I niską wytrzymałość mają, Staram się i je pielęgnuję, lecz na krótko im to pomaga, nie amatorskiej ręki potrzebuję, lecz kosmetycznego maga, Takiego co klątwę odczaruje, złym specyfiokom biada, zdrowie i szczęście podaruje, piękny wygląd im nada, Marion Ty jedna potrafisz, Pokonać złego włosowego potwora, Piękno realnym uczynisz, Niech z głowy znika zmora,
aw123 (2015-07-25 17:18:41)
Marion
 Marion pomóż proszę, moje włosy są zniszczone, a końcówki rozdwojone! Co dzień myję, pielęgnuję, lecz pomocy potrzebuję. Wstaje rano, w lustro patrzę, aż się boję co zobaczę... A tam widok osobliwy i niestety jest prawdziwy. Jest ogromne to wyzwanie ich dokładne rozczesanie. Każdy w swoją idzie stronę,  jakby na mnie obrażone. Włosy suche niczym siano, zawsze wieczór, no i rano. Siły do nich mi brakuje i się strasznie irytuję. Modelować ich nie sposób, nawet z pomocą innych osób. Ciągle pyta mnie fryzjerka - to są włosy ? czy froterka?  
Vingag (2015-07-25 12:38:00)
Apel o pomoc
Marion, Marion, pomóż proszę! Moje włosy.... ja CZAPKĘ NOSZĘ! Bo tego siana pokazać się nie da, na głowie koszmar, masakra, bieda! Włos (tak znszczony) na głowie się jeży, bo ta fryzura kompletnie nie leży! Układa się tak, jakbym z łóżka wstała i jeszcze głową jak rockman miotała... Końcówki suche i rozdwojone, za to przy głowie aż przetłuszczone, trzy ruchy szczotką, garść włosów w dłoni... kto mnie przed byciem łysą obroni? :(
Marzenna S (2015-07-24 18:28:19)
Marion konkurs
Marion Marion pomóż proszę Moje włosy odżyw trochę Daj im tego co potrzeba Trochę blasku trochę nieba Odżywienia Ty im dodasz Bo Tobie go nie szkoda Żebym miała piękna głowę Zdrowsza była o połowę Bo gdy zdrowe włosy mama To o resztę lepiej dbam Chodzę z podniesioną głową Odżywiona no i zdrową Bo Ty Marion dajesz wiele I na co dzień i w niedzielę Chcę Cię zawsze mieć u siebie Nie potrafię żyć bez Ciebie
onlyme30 (2015-07-23 20:51:15)
Pomocna dłoń ;)
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy wciąż tarmoszę, czeszę, spinam, tapiruję, ładu za nic w nich nie czuję! Marion Marion pomóż proszę, moje włosy wciąż pustoszę, brak koloru, puszystości, zero jest w nich sprężystości! Marion Marion pomóż proszę, moje włosy wciąż unoszę, nie potrzeba im poklasku, ino nawilżenia, blasku, nie chcę widzieć na nich matu, i wypadania mieć dramatu, chcę by były lekkie, miękkie, spraw by w końcu były Piękne!
jesienny deszcz (2015-07-23 10:30:59)
Pielęgnacyjne zmysły
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy, które noszę długie, lecz z końcami zniszczonymi nazwać je wymarzonymi!   Lekkie, miękkie i w szalonym kolorze wszak to modne w letniej porze. Szykowne mimo ostrego słońca, podziwiane przez panów bez końca!   Marion Marion pomóż proszę, również moja twarz potrzebuje wytchnienia. By nie było na niej zmęczenia cienia i była promienna od głębokiego nawilżenia   Dobrze mieć w domu eksperta kosmetycznego, by nie szukać produktu zastępczego!
ela1996koczera@interia.pl (2015-07-22 19:12:15)
ostatni ratunek
 Marion,marion pomóż proszę, moje włosy są puszące i jak siano wyglądają wiele szczęścia już nie dają. Wielu ludzi odstraszają twej odbudowującej kuracji wymagają. W kucyk je codziennie wiąże i tak różnicy tym wielkiej nie zrobię. O twoją pomoc bardzo proszę po za tobą nikt inny mi nie pomoże.    
Diana slonko_di@o2.pl (2015-07-22 11:00:39)
Marion
Marion, Marion pomóż!- proszę w wielkiej desperacji, Uratuj mnie z tej rozpaczliwej sytuacji, Bo me pukle w straszliwej pogrążonej stragnacji, A ja straciłam pozostałości determinacji. By być jak Wenus skrycie marzyłam Lecz stylizacji bez namysłu nadużyłam. W użyciu wciąż były prostownice, suszarki, lokówki, A teraz me usta wygięte w podkówki. Eksperymenty na mej głowie się sprawdzały, Lecz kondycje moich włosów doszczętnei zrujnowały. Dziś są pozbawione witalności, energii i blasku, Na próżno szukać dla nich poklasku. Suche niczym w lecie pszeniczne kłosy, Wysyłam do niebies błagalne głosy. Bo ich stan właśnie woła o pomste do nieba, Chyba z długością pożegnać się trzeba. Nim jednak usłuszę dźwięk odcinanych pasm, Pomóż Marion!- Najwyższy już czas.  
Kasia (2015-07-21 22:40:31)
Oda do Mariona
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy są warte grosze, natychmiastowej pomocy potrzebują - mój wygląd rujnują nowy kolor, odżywienie - to moich włosów marzenie! Na fryzurę patrzeć już nie mogę, na twarzy mam wypisaną trwogę. Płacz makijaż mi rozmywa, tusz i kredka się rozpływa. Micelar mi niezbędny, a potem odświeżenie. Szampon, spray i olejek to moje pragnienie!
Strona komentarzy 2 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar