2015-04-25

Zakończone

Konkurs Żywioły Original Source Extreme

Z myślą o tych, którzy w miejscu potrafią usiedzieć zaledwie minutę, są aktywni i lubią ekstremalne doznania blisko natury, marka Original Source przygotowała coś specjalnego! Oto linia żeli pod prysznic ORIGINAL SOURCE EXTREME. Nowe warianty żeli dostarczą ekstremalnie intensywnych doznań pod prysznicem i jeszcze bardziej nakręcą do działania. Poznaj ekstremalnie mrożący XXX MINT, ekstremalnie pobudzający LEMON & CHILLI, BLUE GINGER z efektem ekstremalnego odczucia  nawilżenia oraz ekstremalnie energetyzujący EUCALYPTUS & BLACK PEPPER.
 
Zapraszamy do konkursu z Original Source Extreme.Co należy zrobić?
 
Original Source Extreme to linia w której zamknięto cztery żywioły. Którym z nim jesteś? Ognistym Lemon&Chilli czy może chłodnym XXX Mint?
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy dwa zestawy Original Source Extreme + torby lniane.

 
 
Konkurs trwa od 25 kwietnia 2015 do 10 maja 2015.
 
 
Więćej o Original Source Extreme:
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Żywioły Original Source Extreme” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia od 25 kwietnia 2015 do 10 maja 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na pytanie: Original Source Extreme to linia w której zamknięto cztery żywioły. Którym z nim jesteś? Ognistym Lemon&Chilli czy może chłodnym XXX Mint?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 kwietnia 2015.

Komentarze (21)

Katarzyna Smoczyńska (2015-04-30 16:53:37)
Ognista jak limonka&chili
 Jestem jak Chili -ostra, czasem wredna potrafię przygadać , być złośliwa -szczera do bólu zawsze mówię co ślina mi na język przyniesie  -szybko można mnie wyprowadzić z równowagi -rozpalić do czerwoności -uwielbiam ostre potrawy  -kiedy się denerwuję robię się czerwona  -jestem jak ogień nie podchodź bo poparzę  Jestem jk limonka -delikatna , wrażliwa -dbam o cerę  -na dostrzeć je w moich oczach zawsze są radosne i zielone  -kocham zywe i jasne kolory  -uwielbiam orzeźwiające smaki oraz zapachy przede wszystkim perfumy i zele pod prysznic po nich czuję się rześka i lekka -kocham czuć się piękna, zadbana i tryskać energią  -uwielbiam patrzeć jak wszystko budzi się do zycia.     
ewanna (2015-04-28 00:49:24)
Ogniste Lemon&Chilli
 meteopatką miało być!!! METEOPATKĄ...
ewanna (2015-04-28 00:47:49)
Ogniste Lemon&Chilli
Mam niskie ciśnienie. I tak, jak nie wierzę w hiromancję, horoskopy i homeopatię, tak jestem zdeklarowaną homeopatką z coming outem i niskim ciśnieniem...   I żeby żyć - kolorów i mocy trzeba mi. Więc otaczam się ostrymi barwami: ciepła zółć Afryki, w wersji cytrynowej. Soczysta zieleń limonki. Barwy pobudzają, podnoszą napięcie, pobudzają do działania. Podobnie, jak chili. Czerwone, mocne, nasycone. Pełne emocji, ostrości. Ba, nawet lekko erotyczne. To jestem ja, moje barwy. Kolory, które noszę ze sobą, na sobie... Czasami w sobie... Słoneczne ciepło (niekiedy), ostrą złośliwość (poziom zlośliwości ustawiony na maksimum), orzeźwienie w świezym spojrzeniu... Ja w moich oczach. Pewnie przede wszystkim. Ale zajdźccie do mnie do domu. Przetrzujcie oczy i zapamiętajcie ilość kolorów, nasycenie barw.  Do dobre miejsce na ogniste, intensywne życie.  W innych barwach mam tylko kawę, mleko i labladora :) 
Patrycja (2015-04-27 13:40:27)
XXX Mint
 Poranek przy mnie jest tak romantyczny... jak musztra w wojsku. Dzień ze mną tak fantastyczny jak przeprawa przez rwący nurt rzeki i to pod prąd. Noc tak kojąca jak spanie pod gołym niebem w zimie. Bez uczuć, bez serca, bez radości to właśnie ja.  
tusqa18 (2015-04-27 13:36:58)
Chłodna XXX Mint
Nie boję sie: -pająków -myszy -węży Bo nie płaczę, gdy: -kroję cebulę, -stłukę sobie kolano -gdy widzę romantyczne sceny w tv   Nie brzydzę się: - krwawych scen w horrorach - skaleczonego palca przy obieraniu ziemniaków - odetkać zelwu w kuchni Nie bawią mnie: -kabarety -komedie -kawały Chłodna i zimna niczym góra lodowa, bez emocji, bez kompromisowa, bez wzruszeń, odważna i twarda- to taka sobie ja chłodna niczym XXX Mint      
Evelyn954 (2015-04-27 13:17:40)
XXX Mint
Jestem chłodnym XXX mint, ponieważ jestem osobą spokojną i powściągliwa w okazywaniu emocji, co może być odbierane przez otoczenie jako chłód. Nie należę do szalonych kobiet żądnych wrażeń i ekstremalnych przygód. Nie lubię zwracać na siebie uwagi. Jestem raczej grzecznym aniołkiem niż żywiołowym diabełkiem.
d.szulc18@wp.pl (2015-04-27 11:30:59)
Brak zdecydowania:)
XXX MINT, LEMON & CHILLI, BLUE GINGER i EUCALYPTUS & BLACK PEPPER to całość, to 100 % mnie I jak ten kameleon zmienia się w zależności od panujących wokoło warunków, tak i ja w danych sytuacjach jestem mint, chilli, ginger i pepper. Jestem XXX MINT: - Gdy przemierzam leśne ścieżki, górskie szlaki czy zostawiam ślady na piasku, które są zaraz rozmywane przez morskie fale i podziwiam bogactwo, piękno oraz harmonię przyrody. - Gdy zatapiam się w czytanej książce i znajduje się w jej świecie. - Gdy spędzam czas wspólnie z mężem przy romantycznej kolacji, czy przy wyjściu z domu. - Gdy złowrogie chmury problemów kłębią się nade mną, próbuję je odgonić i przepuścić promienie szczęścia. - Gdy piję poranną kawę na mym tarasie, podziwiam uśmiechające się do mnie kwiaty w ogrodzie i opromienione słońcem w oddali górskie szczyty, a ciepły wietrzyk delikatnie muska moje włosy i skórę. - Gdy urządzam sobie domowe SPA w moim prywatnym gabinecie odnowy (łazience) i jestem zanurzona w gorącej, pachnącej wodzie. - Gdy otulam się ulubionymi zapachami orientalnymi i owocowymi. - Gdy staję na rozdrożu i wybieram dalszą drogę życiową. Jestem LEMON & CHILLI: - Gdy zanurzam się w wirze zakupów. Oglądanie, dotykanie, przymierzanie, kupowanie ubrań to czynności, które kręcą mnie, jak ryk silnika rajdowca. - Gdy oddaje się szaleństwom i zabawom z moim synkiem. Wtedy sama czuję się, jakbym miała zaledwie kilka lat, choć moja metryka temu stanowczo zaprzecza i aż piszczy ze śmiechu. - Gdy tańczę na parkiecie dyskotekowym i poruszam ciałem w rytm muzyki, a liczne kolory świateł wirują wokoło. - Gdy lawiruję na cienkiej linii szczęścia i spełnienia, pomiędzy przepaściami porażek i niepowodzeń. Jestem BLUE GINGER i EUCALYPTUS & BLACK PEPPER: - Gdy zostaję z moim mężem sam na sam porą nocną… !
anias88@o2.pl (2015-04-27 11:21:32)
Anioł czy diablica?
Oczywiście że jestem Lemon & Chilli. Często przypalę zupę przez co dławią się moi domownicy,zdarza mi się przesolić schabowego,zrobić dziurę żelazkiem na znienawidzonym swetrze...Na kursie prawka jeździłam pod prąd (próbowałam) i przyprawiałam instruktora o ból głowy. Często jestem chamska i gdy dokuczano mi w pracy odpowiadałam ciętą ripostą nie zważając na dobre maniery. Zdarzało mi się ściągać na sprawdzianach za pomocą krótkiej spódniczki i ściemniać rodzicom że impreza to nie impreza tylko nauka na test. Mój chłopak nigdy nie wie czego się po mnie spodziewać. Raz miła i niewinna-innym razem wcielenie diabelskiej kocicy w seksownym body i skórzanych spodniach. Emanuję czarem gdy się uszykuję i mogę wtedy kusić seksapilem,ale straszę gdy wstanę rano niewyspana,choć mój chłopka twierdzi że wtedy jestem najbardziej sexi.Lubię robić wszystkim na przekór i buntować się gdy okazja jest najmniej sprzyjająca. I co z tego? Jestem sobą i drzemie we mnie rodzaj aniołka roniącego łzę nad złamanym skrzydłem motyla. Anioł czy diablica-zdecydujcie sami.
Joanna Abramczyk (2015-04-26 19:09:06)
Ognisty żywioł Lemon&Chilli
 Ogień we mnie płonie gorący jak lawa i nie schłodzi go żadna najbardziej szalona wyprawa. Wszędzie się chętnie wybiorę i na narty i na rower, bo się go nie boję. I w lecie i w zimie żadna sportowa atrakcje mnie nie ominie.
pscolka (2015-04-26 15:00:07)
Ognista jak Lemon&Chilli
Zdecydowanie drzemie we mnie Ognisty żywioł Lemon&Chilli. Z jednej strony jestem jak LEMON, czyli pomysłowa, energiczna, zabawna, orzeźwiająca oraz zawsze mająca masę świeżych pomysłów na nudę. Z drugiej strony potrafię być jak CHILLI. Ognista, wybuchowa, drapieżna, zwariowana i ciągle pędząca naprzód. Ciężko mnie zatrzymać. Dzięki żywiołom Lemon&Chilli   wybucham energią, która sprawia, że jestem szczęśliwa i spełniona.
Strona komentarzy 2 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar