2014-12-21

Zakończone

Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE

Jakiś czas temu wszystkie pokochałyśmy masła do ciała. Producenci kosmetyków prześcigają się w różnych propozycjach pod kątem pielęgnacji naszego ciała, ale również niesamowitych zapachów. Mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania pysznie pachnące, zimowe Masła do ciała Body Creme LAMBRE. Zapraszamy
  
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania są dwa masła Body Creme z limitowanej edycji zimowej:
 
 
 
 
 
 
Body Creme Pomarańcza i Czekolada

 


 
 
 
 
Body Creme Jabłko i Cynamon
 
 
 
 
 
Opis:
 
 
LAMBRE - Body Creme - limitowana edycja zimowa
 
Masła do ciała Body Creme LAMBRE – skutecznie regenerują i intensywnie odżywiają skórę. Chronią ją przed utratą wilgoci, przywracają elastyczność i jędrność. Masła Body Creme wyróżniają się kremową konsystencją, koją zmysły ciepłymi nutami owoców i słodkim aromatem. Ciało staje się cudownie miękkie, komfortowo nawilżone i naturalnie zmysłowe, a Ty jesteś zrelaksowana, odprężona i w doskonałym nastroju. Wszystkie masła Body Creme zawierają trehalozę, masło shea, masło kakaowe, olej winogronowy oraz naturalne ekstrakty roślinne, zapewniające kompleksowe działanie.
 
Dostępne na www.lambre.pl
 
 
Konkurs trwa od 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2014.
 
 

Komentarze (70)

justyna1 (2014-12-22 12:21:43)
konkurs
odp.1 Masło do ciała z orzechami laskowymi, masło do ciała z marakują, waniliowe masło do ciała, masło do ciała truskawka&bazylia, odp.2  Z racji tego że zimą skóra ma tendencję do przesuszania skupiam się na jej odpowiednim nawilżaniu. W tym celu systematycznie złuszczam martwy naskórek i nawilżam za pomocą olejku arganowego zastępując go do czasu do czasu olejkiem kokosowym. Do tego raz dziennie wieczorem wmasowuje w niego masło nawilżajaco-regenerujące. Przed każdym wyjściem z domu pamiętam o nałożeniu kremu ochronnego na twarz , pomadki ochronnej na usta i kremu na dłonie. A poza tym dbam o siebie tak jak zwykle tak więc - oczyszczam skórę, nakładam maseczki ,kremy i blasamy i czerpie z tego radość. Bo ja uwielbiam te wszystkie zabiegi:)
lady076 (2014-12-22 12:06:11)
masła do ciała
truskawka i bazylia wanilia marakuja orzech laskowy Zimą przede wszystkim rozsmakowuję się w kremach do rąk - to właśnie dłonie są najbardziej narażone na zniszenia zimą.
Marta Z. (2014-12-22 12:02:42)
moja pielegnacja
 Maracuja, Vanilla, Hazelnut, Strawberry & Basil Moja zimowa pielęgnacja to to wieksza troska o moją skórę.  Natłuszczam ja np. używam pomadki ochronna o tych właściwościach. Stosuje też takie balsamy do ciała, a przed wyjściem spryskuję się  mocniejszym zapachem perfum.  Na ta porę roku dla poprawienia sobie nastroju  używam pięknie pachnącym żeli pod prysznic.  
AnnaMaria (2014-12-22 12:01:58)
Konkurs Lambre
 Odpowiedz na pytanie 1 :  Masło do ciała z orzechami laskowymi, masło do ciała z marakują, waniliowe masło do ciała, masło do ciała truskawka&bazylia, Odpowiedz na pytanie 2: Zimą nasza skóra jest szczególnie narażona, przez wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych może być podrażniona. w tym okresie potrzebuje szczególnej pielęgnacji. Aby pięknie wygladała ja mam dużo motywacji. Krok pierwszy to oczyszczanie tak zaczyna się o nią dbanie Najlepiej produktami sprawdzonymi, bez mydła i bez alkoholowymi. Aby nie dodać efektów wysuszających. Uzywać kremów nawilżających, Nie możemy zapominać o witaminach. Podumowując : oczyszczanie, używanie kremów, peelingi, witaminki i dużo uśmiechu oraz pozytywnej energii !    
kurczakers (2014-12-22 11:54:17)
Zima mi nie straszna!
 Amber body butter, hazelnut, maracuja, strawberry&basil i vanilla body creme      Jak dbam o siebie i swoja rodzinę zimą? Przede wszystkim i w pierwszej kolejności staram się dbać o zdrowie, czyli tran, leki uodparniające, dużo dużo, jak najwięcej owoców, zwłaszcza tych z witaminą C, np. kiwi Konieczna jest herbata z imbirem [nie z paczki!] i cytryną, które mają walory baaaardo rozgrzewające   Natomiast jeżeli chodzi o moją skórę, to z corocznego doświadczenia wiem, że pielęgnacja musi być na najwyższym poziomie, inaczej zaczyna skóra sinieć pod wpływem niskiej temperatury, a skóra np. dłoni, zaczyna lekko "pękać", także najważniejszy jest intensywny krem do rąk - przeznaczony do niskich temperatur, którym nieustannie smaruje ręce swoje oraz dzieciaków Dobrym sposobem jest także smarowanie dłoni na noc i zakładanie rękawiczek.   Zima to dla mnie okres, kiedy najwięcej inwestycji robię właśnie w kosmetyki do pielęgnacji dłoni oraz... stóp! Te drugie również zmęczone w ciepłym, zimowym obuwiu zasługują na dobre kosmetyki.   Zwieńczeniem kosmetykowego zapotrzebowania jest niezwykle intensywny, pachnący i jedwabisty płyn do kąpieli, który umili mi zimowe temperatury, podczas gorącej kąpieli w zaciszu mojej łazienki Dwa razy dziennie balsamuje ciało do cery ekstremalnie wysuszonej, które niestety zimą, jest w szczególności podatne na to.   Konieczny jest balsam do ust, który nakładam w warstwie centymetrowej na usta, przed każdym moim wyjściem z domu. Córka również ma już ten nawyk we krwi   A na półeczce w łazience stoi także odżywka do włosów, która swoje zastosowanie ma, zwłaszcza w te mroźne dni. Na deser - czapka, rękawiczki, szal, trzy pary skarpet i można funkcjonować! Pozdrawiam!
miechowianka (2014-12-22 11:31:03)
Konkurs Lambre
1. Maracuja, Vanilla, Hazelnut, Strawberry & Basil 2. Moja pielęgnacja ciała w zimie jest prosta:  - do mycia używam tylko delikatnie oczyszczających żeli/mydeł - dwa razy w tygodniu wykonuję pobudzający ukrwienie masaż na oliwce antycellulitowej masaż bańką chińską - dwa razy w tygodniu masaż szczotką do ciała pod prysznicem (jako peeling) - po kąpieli nawilżam ciało masłem/balsamem do ciała
camillaF (2014-12-22 11:18:31)
Lambre
 1. Masło do ciała truskawka i bazylia, wanilia, z marakują, z orzechami laskowymi 2. Zimą nie rozstaję się z masełkami do ust. Obowiązkowe są też nawilżające kremy do twarzy i balsamy o wyraźnych nutach zapachowych. W okresie świątecznym lubię pachnieć wanilią, goździkami i cynamonem, dlatego kosmetyki o takich nutach zapachowym wybieram najcześciej :) Włosom nadaję pokory za pomocą błyskawicznych odzywek bez spłukiwania :)   
EWA HANNA (2014-12-22 10:01:56)
Lambre
  1/masło Shea, masło kakaowe,   2/- BODY CREME APPLE&CINNAMON     - BODY CREME CHOCOLATE&ORANGE to ten pomysł    na zimową pielęgnację ciała -tyle mojej radości, ile skóra    pozbawiona chropowatości
kas0 (2014-12-22 08:36:27)
Konkurs Lambre
 1. Amber body butter, hazelnut, maracuja, strawberry&basil i vanilla body creme  2. Zimą najważniejszym etapem pielęgnacji ciała jest dla mnie nawilżanie masłami do ciała (najchętniej takimi których zapachy kojarzą się ze Swiętami - jabłko z cynamonem, pierniczki, czekolada z pomarańczą itd.).  
aleks1983 (2014-12-22 07:56:46)
Lambre
 1. Strawberry and basil, Hazelnut, Vanilla,Maracuja 2. Pomysły na pielęgnacje ciała podczas zimy: Skóra zimą jest  bardzo przesuszona, ja wybieram domowe sprawdzone sposoby, takie jak: -kąpiel z dodatkiem oleju z pestek winogron -peeling kawowy -olejek cynamonowo-goździkowy do ciała -maseczka (banan+mleko+płatki owsiane) na twarz -maseczka (oliwa + zółtko+ sok z cytryny) na włosy.   -  
Strona komentarzy 7 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar