2014-12-21

Zakończone

Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE

Jakiś czas temu wszystkie pokochałyśmy masła do ciała. Producenci kosmetyków prześcigają się w różnych propozycjach pod kątem pielęgnacji naszego ciała, ale również niesamowitych zapachów. Mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania pysznie pachnące, zimowe Masła do ciała Body Creme LAMBRE. Zapraszamy
  
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania są dwa masła Body Creme z limitowanej edycji zimowej:
 
 
 
 
 
 
Body Creme Pomarańcza i Czekolada

 


 
 
 
 
Body Creme Jabłko i Cynamon
 
 
 
 
 
Opis:
 
 
LAMBRE - Body Creme - limitowana edycja zimowa
 
Masła do ciała Body Creme LAMBRE – skutecznie regenerują i intensywnie odżywiają skórę. Chronią ją przed utratą wilgoci, przywracają elastyczność i jędrność. Masła Body Creme wyróżniają się kremową konsystencją, koją zmysły ciepłymi nutami owoców i słodkim aromatem. Ciało staje się cudownie miękkie, komfortowo nawilżone i naturalnie zmysłowe, a Ty jesteś zrelaksowana, odprężona i w doskonałym nastroju. Wszystkie masła Body Creme zawierają trehalozę, masło shea, masło kakaowe, olej winogronowy oraz naturalne ekstrakty roślinne, zapewniające kompleksowe działanie.
 
Dostępne na www.lambre.pl
 
 
Konkurs trwa od 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2014.
 
 

Komentarze (70)

AnaisRoue (2014-12-22 21:40:04)
Odp. :)
PYTANIE 1 -Masło do ciała truskawka i bazylia -Waniliowe masło do ciała -Masło do ciała z marakuja -Masło do ciała z orzechami laskowymi PYTANIE 2 W okresie zimowym stosuje jak najbardziej naturalną pielęgnację twarzy, dłoni i ciała. Oczyszczam skórę delikatnymi preparatami, zimą zamieniam typowy żel na emulsję lub kremowy żel do mycia. Unikam gorącej wody, dokładnie osuszam twarz po umyciu. Tonizuje skórę przy użyciu ziołowych naparów, wykorzystuje w tym celu suszone kwiaty nagietka, bratka, rumianku lub lipy. Odpowiedni krem na dzień zapewnia mi ochronę i komfort, szczególnie podczas długich pobytów na świeżym powietrzu. Dobieram go odpowiednio do typu cery. Krem nakładam min. pół godziny przed planowanym wyjściem na mróz. Skórę wokół oczu – w tym okresie - pielęgnuje bogato natłuszczonymi kremami. Czasami używam czystych maseł roślinnych (masło karite). Usta natłuszczam natomiast ochronnym balsamem lub pomadką, tak często, jak zachodzi potrzeba. Codziennie wieczorem funduje skórze porcję porządnego odżywienia i nawilżenia. Po demakijażu, oczyszczeniu i użyciu toniku lub ziołowego naparu, nakładam krem, bogaty w składniki nawilżające, regenerujące, witaminy. Przed nałożeniem kremu, 2-3 razy w tygodniu wmasowuje w skórę serum lub robię maseczkę (np. z awokado, które zawiera dużo witamin i minerałów). 1-2 razy w tygodniu wykonuje, także peeling z kawy lub cukru z dodatkiem olejków.
Emilia (2014-12-22 21:34:29)
Masełeczka z pięknymi zapachami
1. Inne masła tej firmy: truskawska z bazylią, marakuja, orzech laskowy, wanilia 2. Zanim kupię cokolwiek dużo czytam o danym produkcie w Internecie, szczególnie jeśli chodzi o pielęgnację twarzy i włosów. W sumie o twarz dbam wyjątkowo przez cały rok z wiadomych przyczyn. Zimą skupiam się bardziej na inne części ciała, gdyż są poddane okrutnej próbie - zimna, mrozu, suchego powietrza w domu. Pielęgnacja skóry na całym ciele - obowiązkowo po każdej kąpieli wmasowuję balsam, który dobrze nawilży i natłuści skórę, ale także szybko się wchłonie. Dużą uwagę skupiam na łokciach i kolanach bo te też dają popalić, gdy o nich zapomnę. Skórę piet traktuję jeszcze poważniej, bo z nią mam same problemy. Często moczę stopy w ciepłej wodzie z jakąś kolorową solą do zmiękczenia skórek. Następnie wykonuję peeling całych stóp. Kiedy już skończę, biorę się za nawilżanie problemowej skóry pięt. Zakładam bawełniane skarpetki, najczęściej na całą noc, aby nic się nie powycierało tylko wchłonęło się  w skórę pięt. Nie zapominam także o dłoniach. Robię sobie taki zabieg, który obejmuje peeling a potem wmasowywanie kremu do rąk. A na twarz maseczka z zielonej glinki (do cery tłustej). Skóra po niej jest mięciutka i wygładzona, wszelkie kremy na zimę wchłaniają się o niebo lepiej.
wiewiorczak (2014-12-22 21:18:50)
Lambre
1.Hazelnut body creme Maracuja body creme Strawberry & basil body creme Vanilla body creme 2.Stawiam na kremy i balsamy ochronne,,dobrze sprawdzają sie z miodem i cytryna które odzywiaja sprawiając ,ze skóra staje się miekka chronią przed wysychaniem .Do tego odpowiedni balsam ochronny do ust i spray do włosów .Takze dbam o dłonie nawolzam je specjalnym krem z wazeliny i parafina .Lubię zapach pierników ,cynamonu ,czy gożdzików a takze mocnego czerownego winna i intensywnego zapachu anyzu.
Ailis Em. (2014-12-22 20:42:41)
Lambre
Hazelnut body creme Maracuja body creme Strawberry & basil body creme Vanilla body creme Zimową porą niedoskonałości na mej skórze wiele, Przesuszenie, zaczerwienienie lub nawet przebarwienie... Więc ten czas zimowy Jest dla mego ciała bardzo wyjątkowy. Nieskazitelna skóra jest moim celem, By jej piękno zapewnić sposobów jest wiele. Po pierwsze mą skórę natłuszczać będę,  W tym celu różne emolienty nabędę. Najlepsze balsamy zawsze stosuję,  Olejki i kremy także aplikuję. Dostarczanie witamin skórze to podstawa,' Warzywa i owoce to bardzo ważna sprawa. Peelingi cukrowe też stosuję, Gdy wygładzenia me ciało potrzebuje. Oto sposoby moje! Tak właśnie zimą me ciało ukoję.   
Aguś 1234 (2014-12-22 17:29:43)
konkurs
 1-TRUSKAWKA I BAZYLIA,ORZECH,WANILIA.MARAKUJA.  2-Skóra zimą oczywiście potrzebuje dużo nawilżenia.Ja stosuję masło do ciała które jest o niebo lepsze od wszystkich balsamów.  
ronalda (2014-12-22 15:42:43)
:)
te masła super, pięknie pachną. lubię też masełka flosleka, zapach jest troszkę mniej intensywnie
KasiaW (2014-12-22 15:19:18)
MASŁA DO CIAŁA LAMBRE
1. Do czynienia miałam z masłem waniliowym i masłem z marakują. Znam jeszcze masło do ciała z bazylią i truskawką oraz z orzechem laskowym, ale tylko z widzenia ;) 2. Jestem osobą, która cierpi na ciągły brak czasu i pielęgnację ciała ograniczam do zbędnego minimum. Rano, po szybkim, chłodnym prysznicu (chłodnym, bo gorący dodatkowo wysusza skórę), nacieram skórę masłem, kremem, lub olejkiem. Tej zimy jest to kremik Oriflame. Często kupuję różne kosmetyki do ciała, gdyż lubię eksperymentować z zapachami. Zresztą każdy produkt ma inne działanie i efekty zazwyczaj mnie zadziwiają. Wieczorem, po prysznicu, czy kąpieli z dodatkiem olejków natłuszczających, smaruję skórę kremem o intensywnym działaniu. Zawsze rano stawiam bardziej na zapach produktu, (bo lubię, gdy mi skóra ładnie pachnie <3 ). Za to na noc stosuję kremy i masła o skutecznym działaniu, internsynej regeneracji. Gdybym miała więcej czasu, pewnie bardziej zajęłabym się moim ciałem. Ale na razie mam nadzieję, że mój pomysł na pielęgnację mu odpowiada :)
mariposa (2014-12-22 14:22:02)
konkurs
1. Vanilla, Hazelnut, Strawberry&basil, Maracuja 2. Rytuał zimowy - nniezawodny -rano rozgrzewam cialo śmiało -oczyszczam skórę płynem micerlanym, ktory dla mnej cery jest kosmetykiem idealnym -nie zapominam takze o zewnętrznym wzmocnieniuz rutinoscorbin się zaprzyjaźnilam, dzięki któremu swe naczyńka krwionośne skutecznie wzmocnilam -z najwyższa starannością dbam o twarzy natłuszczenie, dzięki czemu nie narzekam na policzkow zmarznienie - dłonie we nacieram obficie gliceryną, a raz w miesiącu to nawet parafiną - balsamem nawilżającym obficie się smaruję, dzięki czemu moja skóra na przesuszenie nie choruje - dbam o swoją skórę oczyszczjąc z zanieczyszczeń podczas gorących kąpieli, taki harmonogram regularnie  stoduje od poniedziałku do niedzieli.
sosna (2014-12-22 13:42:55)
Konkurs Lambre
1.Maracuja,Vanilla body creme,Hazelnut, Strawberry and basil. 2.Moja skóra zimą sucha Kosmetyków dobrych słucha Potrzebuje nawilżenia Wtedy wszystko się w niej zmienia Dobry balsam i oliwka To jest dla niej moc odżywka Wcieram w całe moje ciało Skórze nigdy nie jest mało Rączki,nóżki ciepło lubią Też balsamu nie odmówią Aby szorstkie też nie były Zimę również polubiły
marek świec,i (2014-12-22 12:27:14)
Konkurs LAmber
1 Sksbrery- ball an Hazehnull spaday zima, jest, przeszusoszona, domowe, sprzwdozen, sosoosby, ,kapiel, z dodatkiem, oleju, z pestek, wingorn, olejek, cynamowo, godzikowy, do ciala, msaczka, oliwa, sok, z cykeryny, na wlosy,
Strona komentarzy 6 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar