2014-12-21

Zakończone

Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE

Jakiś czas temu wszystkie pokochałyśmy masła do ciała. Producenci kosmetyków prześcigają się w różnych propozycjach pod kątem pielęgnacji naszego ciała, ale również niesamowitych zapachów. Mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania pysznie pachnące, zimowe Masła do ciała Body Creme LAMBRE. Zapraszamy
  
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania są dwa masła Body Creme z limitowanej edycji zimowej:
 
 
 
 
 
 
Body Creme Pomarańcza i Czekolada

 


 
 
 
 
Body Creme Jabłko i Cynamon
 
 
 
 
 
Opis:
 
 
LAMBRE - Body Creme - limitowana edycja zimowa
 
Masła do ciała Body Creme LAMBRE – skutecznie regenerują i intensywnie odżywiają skórę. Chronią ją przed utratą wilgoci, przywracają elastyczność i jędrność. Masła Body Creme wyróżniają się kremową konsystencją, koją zmysły ciepłymi nutami owoców i słodkim aromatem. Ciało staje się cudownie miękkie, komfortowo nawilżone i naturalnie zmysłowe, a Ty jesteś zrelaksowana, odprężona i w doskonałym nastroju. Wszystkie masła Body Creme zawierają trehalozę, masło shea, masło kakaowe, olej winogronowy oraz naturalne ekstrakty roślinne, zapewniające kompleksowe działanie.
 
Dostępne na www.lambre.pl
 
 
Konkurs trwa od 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2014.
 
 

Komentarze (70)

Oliwia (2014-12-26 14:41:10)
Lambre
1. Truskawka i bazylia, marakuja, wanilia, orzech laskowy  2. Głębokie nawilżanie skóry.  Cukrowe peelingi, które zedrą martwy naskórek przez co nakładany krem nawilżający będzie głębiej wchłaniał się w naszą skórę. Dodatkowo jeśli robi się samemu taki peeling np. oliwka i cukier można jeszcze bardziej nawilżyć swoją skóre i zostawić na niej delikatny słodki posmak.  Relaksujące kąpiele Świąteczny czas w którym marzymy odpocząć, wszelkiego rodzaju olejki, płatki, sole i płyny do kąpieli mogą świetnie nas zrelaksować i odświeżyć naszą skórę.   Na noc zawsze nakładam grubą warstwę kremu mocno nawilżającego na buzię i usta ponieważ to one są najbardziej narażone na suche powietrze na zewnątrz. Resztę ciała jak zawszę smaruję nawilżającym balsamem z rozświetlającymi drobinkami co nadaje ciału pięknego koloru zimą :)
Katarzyna (2014-12-26 14:16:32)
Konkurs
 1. Body cream truskawka i bazylia. 2. Na podstawie ustawy 7 art.5 ogłaszam, ze winna szarosci i szorstkosci naszej skóry jest zima, aby ją ukarać kazda kobieta zmuszona jest, aby natychmiast uzyc maslo Lambre. Drogie kobiety zacznijmy walczyc!
Kasia (2014-12-26 14:08:36)
Lambre
Moj ulubiony balsam Lambre to maslo z wanilia, ktorego zapach niesamowicie dziala na moje zmysly! Gdy za oknem pojawia sie zima Moja skora robi sie szara i mroz ją za poliki trzyma. Puścić nie chce jej uparcie, Zarzeka się otwarcie. Walke z nią zaczynam i otwieram pierwsze starcie. Nie chce z nią mieć nic wspólnego. Ona walczy ze swoim ego. Biorę, więc do ręki Lambre masło I na mysl przychodzi mi takie hasło: Body cream dobry na kazdy zimowy dzień!
paulachwa (2014-12-26 02:36:35)
konkurs lambre
1.Marakuja, Strawberry and basil,Hazelnut(orzech laskowy),Vanilia  2.Pomimo że zimą okrywamy skore wieloma warstwami ubrań, konieczna jest rownież jej systematyczna pielęgnacja!!Niestety nasza skora zimą potrzebuje więcej skupienia uwagi , ponieważ jest narażona na wiele czynnikow,ktore źle wpływają na jej kondycje .. ;( ale nie ma co się martwić jest wiele sposobow ,aby nasza skora była piękna i promienna jak latem i nie trzeba wydawać na to dużo pieniędzy wystarczy chęć !! pielęgnacja domowa: -Odpowiednia dieta,  -picie dużej ilości płynow -nawilżanie pomieszczen -Maseczka z awokado(jest świetna dla suchej skory, ktora zima bardzo podrażnia. Bardzo prosta w wykonaniu: rozgnieć miąższ awokado widelcem, dodaj kilka kropli oliwy z oliwek i nakladamy miksturę na twarz. Ta odżywcza maseczka dostarczy  wielu witamin, minerałow i antyoksydantow oraz składnikow zmiękczających, ktore walczyć będą z zimową suchością ) -maseczka mleczna( produkty nabiałowe dobrze odżywiają zmęczoną skore. Możesz wykorzystać jogurt naturalny, maślankę, kefir, śmietanę. Nałozyc wybrany produkt na skore  omijając okolice oczu. Potrzymaj 10-15 minut i zmyj chłodną wodą. ta maseczka odżywia i odmładza, przywraca naturalnie i chroni przed wpływem zimowej pogody. -maseczka z białek jajka(Jest najlepsza dla tłustej skory z rozszerzonymi porami. Nalozyc  białko na twarz, pozwolic maseczce wyschnąć i zmyj wodą. Maseczka odświeża skore i sprawia, że wygląda ona zdrowo. Zimą tworzy na skorze naturalną barierę ochronną przed mrozem i wiatrem) -maseczka z płatkow owsianych(To dobra kuracja dla skory  podrażnionej przez wiatr i mroz , maseczkę mieszając w rownych proporcjach płatki owsiane, zoltko jajka i miod. Trzymaj na twarzy przez 20 minut, zmyj ciepłą wodą. Maseczka ta zmiękcza, odświeża i leczy .) -maseczka bananowa(Najlepiej nadaje się dla skory mieszanej. Zmiksuj banana ze słodką śmietanką na papkę i nałoż na twarz na 30 minut. Maska wygładzi, zmiękczy, nawilży i odżywi skore) - trzeba pamiętać o tym jak wychodzi się na dwor aby zastowować krem ochronny !!!! Nigdy nie nakładamy kremu nawilżającego rano, gdyż składniki nawilżające pod wpływem mrozu mogą jedynie zaszkodzić skorze i spowodować podrażnienia i zaczerwienienia. Jeżeli mamy cerę tłustą wystarczy krem lekki, odżywczy, tłusty, a w przypadku cery suchej czy wrażliwej warto wybrać krem tłusty. Należy jednak zaaplikować go na skore twarzy około 20 minut przed nałożeniem makijażu, gdyż inaczej na sk pozostanie skorze sk tłusty filtr i będziemy miały problemy z nałożeniem i utrzymaniem ładnego makijażu. Bardzo ważnym punktem pielęgnacji skory zimą jest pamiętanie o aplikowaniu kreA mow pielęgnujących na noc. -Zimą szczegolnie polecane są zabiegi, ktore poprawią nasza kondycje, warto zatem wybrać taki zabieg, aby miał działanie rozgrzewające oraz był wykonywany wraz z użyciem olejkow aromatycznych czy kadzideł. -Warto pamiętać o wykonywaniu raz w tygodniu peelingu na całe ciało (może być taki sam jak dla dłoni) i stosowaniu balsamow; odżywczych oraz nawilżających. Itd.. itd..  łADNĄ SKORE MAMY BO O NIĄ DBAMY !!!  NIE MOWIMY NIE I DO PRACY BIERZEMY SIĘ !! KREMY ROZNE STOSUJEMY PRZEZ KTORE LADNIE PACHNIEMY!! JEMY OWOCE I WARZYWA BO TO NA NASZA CERE WPLYWA!! WODA ODRŻYWIA NASZĄ SKÓRE I MUR PRZED BAKTERIAMI BUDUJE !!!
klaudia (2014-12-25 21:03:46)
sposób na pielęgnację zimową KONKURS
1. Truskawka i Bazylia, Wanilia, Orzech, Jabłko i Cynamon 2. Zimą pielęgnacja ciała to przyjemność... kilka razy w ciągu dnia: nakładam pomadkę nawilżającą na mróz, smaruję dłonie regenerującym kremem do rąk, ciało traktuję balsamem odżywczym, który sprawia, że moje skóra jest gładka.... a na twarz nakładam tłusty krem ochronny :)
A.Przybysz (2014-12-25 20:42:15)
Konkurs
Znam masło truskawka i bazylia, waniliowe i z marakują Na zimę najlepiej ubierać się ospowiednio do pogody, brać cie[łą kąpiel i po niej smarować się masłem do ciała LAMBRE. Pić dużo wody i brać witaminy A i E i jeść swieże warzywa i owoce. Jeśli to możliwe spać conajmniej 8 godzin,
Agata (2014-12-25 19:38:51)
Konkurs Lambre
 1. o zapachu orzecha laskowego, o zapachu marakui, o zapachu truskawek z bazylią, o zapachu wanilii  2. Moje pomysły na pielęgnację ciała zimą to przede wszystkim porządny peeling ciała (najlepiej kawowy domowej roboty), a zaraz po nim wysmarowanie się grubą warstwą rozgrzewającego, pachnącego balsamu i owinięcie się folią spozywczą na ok 20min. Lekko niewygodne, ale po tym czasie ciało jest maksymalnie nawilzone, jędrne i gładkie. Ponadto w okresie zimowym większą uwagę zwracam na pielęgnację dłoni, regularnie smaruję je kremem, a na noc nakładam grubszą warstwę kremu i bawełniane rękawiczki.
Patrycja K. (2014-12-25 16:49:53)
konkurs Lambre
 1. Znam masła do ciała marki Lambre o zapachu truskawki z bazylią, wanilii, marakui, orzechów laskowych 2. Mój pomysł na pielęgnację ciała podczas zimy to peeling domowej roboty, aromatyczna kąpiel z dodatkiem olejku pomarańczowego oraz po dokładnym wysuszeniu ciała wsmarowanie odżywczego masła do ciała najlepiej o zapachu kojarzącym się z zimą czy rozgrzewające balsamy.  
maja679 (2014-12-25 16:05:26)
Lambre
- o zapchu orzecha laskowego - o zapachu  kuszącej wanilii - o tropikalnym zapachu marakui - o apetycznym zapchu soczystych truskawek i bazylii Gdy zima ciężka nadchodzi Mróz i wiatr skórze szkodzi Więc ją dobrze chronię Od kremu nigdy nie stronię Wybieram tłuste, zimowe Więc mam spokojną głowę Tłuste wazelinki i balsamy na usta stosuję Tak sobie z mrozem flirtuję Na cieplejszą pogodę odkładam szminki i błyszczyki Bo wiem, że zawierają nieodpowiednie na mróz składniki Mieszkania nie przegrzewam i często je wietrze Bo nic tak skórze nie szkodzi jak suche powietrze A gdy na narty się w góry wybieram To zawsze wazelinkę i krem z filtrem ze sobą zabieram
Ana (2014-12-25 13:57:07)
Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE
1.Znam również takie masła do ciała Lambre: - o zapchu orzecha laskowego, - o tropikalnym zapachu marakui, - o apetycznym zapchu soczystych truskawek i bazylii, - o zapachu  kuszącej wanilii. 2.Oto mój sposób na zimową pielęgnację ciała: Niektórzy na tegoroczną zimę lubią ponarzekać, bo nie mogą jej się doczekać. Ale gdy przyjdzie mróż, śnieg i zimowa pora, będzie to dla nas zmora. Wtedy o swoje ciało szczególnie dbam, a moje rady chętnie zdradzę Wam. Wtedy dużo wody piję, bo chcę moją skórę ukoić. A gdy jest sobota i czasu mam wbrud, zadaję sobie taki oto trud. Peeling i maseczka to sobotnia podstawa, by wyglądać jak laseczka. Żadnych tabletek nie biorę, dla mnie wystarczą sezonowe owoce. Warzywa oczywiście też chetnie jem, bo przecież żywienie dla Naszego ciała ważne jest.. Z kremami i masłami nigdy nie rozstaję się, Wam radzę to też. I już skóra nawilżona jest,pachnie tak, że każdy za mną ogląda się.
Strona komentarzy 4 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar