2014-12-21

Zakończone

Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE

Jakiś czas temu wszystkie pokochałyśmy masła do ciała. Producenci kosmetyków prześcigają się w różnych propozycjach pod kątem pielęgnacji naszego ciała, ale również niesamowitych zapachów. Mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania pysznie pachnące, zimowe Masła do ciała Body Creme LAMBRE. Zapraszamy
  
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania są dwa masła Body Creme z limitowanej edycji zimowej:
 
 
 
 
 
 
Body Creme Pomarańcza i Czekolada

 


 
 
 
 
Body Creme Jabłko i Cynamon
 
 
 
 
 
Opis:
 
 
LAMBRE - Body Creme - limitowana edycja zimowa
 
Masła do ciała Body Creme LAMBRE – skutecznie regenerują i intensywnie odżywiają skórę. Chronią ją przed utratą wilgoci, przywracają elastyczność i jędrność. Masła Body Creme wyróżniają się kremową konsystencją, koją zmysły ciepłymi nutami owoców i słodkim aromatem. Ciało staje się cudownie miękkie, komfortowo nawilżone i naturalnie zmysłowe, a Ty jesteś zrelaksowana, odprężona i w doskonałym nastroju. Wszystkie masła Body Creme zawierają trehalozę, masło shea, masło kakaowe, olej winogronowy oraz naturalne ekstrakty roślinne, zapewniające kompleksowe działanie.
 
Dostępne na www.lambre.pl
 
 
Konkurs trwa od 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2014.
 
 

Komentarze (70)

sylwester tylman (2014-12-27 21:03:52)
pan
 skora zima potrzebuje szczegolnej ochrony dlatego tez trzeba zadbac o ochrone a jednoczesnie zapewnienie odpowiedniej pielegnacji skory.
Katreeen (2014-12-27 17:29:02)
Konkurs
truskawka i wanilia wanilia marakuja orzech laskowy Zimowa pielęgnacja ciała: Zimą skóra potrzebuje szczególnej troski. Niskie temperatury, wiatr czy ogrzewane pomieszczenia są dla niej bardzo niekorzystne. Często czujemy, że skóra staje się sucha. Trzeba więc ją odpowiednio nawilżyć. Jest na to parę skutecznych sposobów. Ja zamiast plynu dokąpieliużywam olejków, które natluszczają skórę. Mydło zastępuję nawilżającymi żelami. Nie zapominam o odpowienim  balsamie do ciała. Ważne jest nakładanie tego kosmetyku na lekko wilgotną skorę, dzięki czemu większa ilość wody zatrzyma się w nakorku. Raz w tygodniu stosuję peelingi.  Po każdym takim zbiegu nalezy wmasować dopowiedni balsam do ciała albo krem do twarzy. Krem nawilżający do twarzy zresztą wklepuję codziennie, ale tę czynność poprzedzam spryskaniem twarzy wodą. Dodatkowo staram się pić co najmniej dwa litry wody dziennie, aby nawilzyć się od wewnątrz. Piję herbatki ziołowe, które dodatkowo wmacniają moją odporność.O tej porze roku nie można również zapomnieć o delikatnej skorze ust. Doskonale sprawdza się wazelina albo różnego rodzaju balsamy do ust. Należyje nakladać koniecznie przed wyjściem na dwór. Istotne znaczenie w odpowiednim dbaniu o skórę zimową porą, ma dieta. Chociaz sezon na owoce i warzywa sie skończył, nie można o nich zapomnieć. Potrzebujemy witamin i wielu cennych składników odżywczych , które pomogą utrzymać skórę w dobrej kondycji.
Ewelina (2014-12-27 15:28:18)
Lambre
1. Strawberry and basil, Hazelnut, Vanilla, Maracuja, masło Shea, masło kakaowe 2. Zimowa pielęgnacja ciała: ja raz w tygodniu poświęcam wieczór tylko dla siebie i na pielęgnację ciała: pełna wanna z ciepłą wodą z dodatkiem olejku z drzewa herbacianego TTO, na szafce stawiam zapachowe świecę, w drugim pokoju włączam muzykę, a do wanny zabieram książkę i zamykam drzwi na klucz, tak w wannie spędzam czas do momentu, aż nie zmarszczy mi się skóra na wszystkich palcach u stóp, następnie tradycyjne mycie ciała, po czym zaczynam pilling domowym sposobem, czyli: mieszam suchą kawę mieloną z dodatkiem olejku do ciała, i tą papką masuję całe ciało a następnie bardzo dokładnie spłukuję, trzeba szczególną uwagę poświęcić na włosy tuż nad szyją, gdyż kawa wchodzi wszędzie. Po takim przygotowaniu ciała smaruję grubą warstwę masła kakaowego. Połączenie najpierw kawy a następnie masła kakaowego nadaje skórze świetlisty przyciemniony kolor.
magda (2014-12-27 13:28:30)
jakie sa twojesposoby na pielegnacje ciala
masla sa o zapachu brzoskwini mandarynki  pomarancza   kiwi a  moje pielegnacja ciala jest taka ze uzywam balsamow do ciala olejkow masla do ciala 
Daniel (2014-12-27 11:16:51)
masełko
Marakuja, Strawberry and basil, Hezelnut Dobrym sposobem na pielęgnacje skóry jest przedewszystkim codzienny trening, a poza tym należy wzmacniać skórę po przez różnego rodzaju olejki nawilżające, kąpiele relaksacyjne, masaże
Anika Julia (2014-12-27 10:56:55)
pielęgnacja
Vanilia, Marakuja, orzechowe... Mój sposób na zimową pielęgnację to przede wszystkim nawilżanie i smarowanie balsamem bądź też - lepszy wybór, bo lepiej się wchłania - masłem do ciała! Należy również pamiętać o kremie ochronnym z filtrem na części ciała, które zostają odsłonięte.
Marietta (2014-12-27 10:01:00)
Konkurs
 1. hazelnut, maracuja, strawberry&basil, vanilla 2. To nie prawda, że zimna to szczególny okres dla cery - kazdy jest szczególny i kazdy wymaga bysmy odpowiednio zadbali o naszą cerę. Nalezy pamiętać o nawilzeniu, ale tylko wieczorem. Gdy wiem, że będę musiała wyjść na zewnątrz stawiam na kosmetyki natłuszczające gdyz te nawilzające mogą doprowadzić nawet do odmrożeń i o tym trzeba bezwzględnie pamiętać. Zdrowa skóra w dużej mierze zależy od naszego samopoczucia więc w zimowym okresie stawiam na kosmetyki o świątecznych zapach: pierników, cynamonu, pomarańczy. Szczególnie w tym okresie staram się dbać o swoje włosy ponieważ są bardzo długie i zawsze narazone na działanie pogody. Dla nich sama robię kosmetryki na bazie jajek: szampon jajeczny z miodem, odżywkę z jajek i olejku rycynowego oraz kiedy wiem, ze nigdzie nie muszę wyjść płukankę piwną.  To mój niezawodny sposób na zimowe zmagania z pielęgnacją ciała. Zawsze działa, a przy okazji poprawia humor. 
PAULINAS (2014-12-26 21:07:32)
konkurs Lambre
1. znam masło orzechowe, truskawkowe i bazylia, waniljowe, marakuja.  2. moje sposoby na pielęgnacje skóry zimą to kąpiel w płynie Delicious Moments Bubble Bath, później wcieram w ciało mleczko do ciała wygładzające smooth sensation. co dwa dni robie sobie piling z kawy parzonej i oliwki dla dzieci . :)  
Agnieszka (2014-12-26 19:04:40)
Konkurs
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE? - truskawka i bazylia - wanilia - marakuja - orzech laskowy Wszystkie z nich mają cudowny zapach i świetnie nawilżają,ale i tak moim ulubieńcem jest  orzech laskowy.  Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała? Moje pomysły na zimową pielęgnację to przede wszystkim peeling kawowy,świetnie oczyszcza nasze ciało,nadaję mu miękkości i cudownie pachnie kawą.  Ważne są w pielęgnacji mojego ciała,kąpiele w mleku. Tak  W MLEKU! Mleko w kosmetycę,spisuję się bardzo dobrze. A kąpiel mleczna to prawdziwy rarytas.    
karolina25 (2014-12-26 15:59:51)
masła do ciała
1. truskawka i bazylia, wanilia, orzech laskowy, marakuja 2. Zimą całe ciało wymaga staranniejszej pielęgnacji. Skóra pozbawiona dostępu powietrza jest wysuszona i  łuszczy się, a dodatkowo drażni ją ubranie. Przyjemna zabawa, z efektem miłym dla oka i przyjazna dla kieszeni to naturalne sposoby pielęgnacyjne. Raz w tygodniu robię peeling całego ciała: mieszam pół słoika miodu z cukrem trzcinowym (sypię, ile się zmieści). Można też dodać kilka kropli olejku z kiełków pszenicy i wcieram w skórę. Taki peeling zmiękczy ją i odżywi. O tej porze roku ciało potrzebuje również nawilżenia: 100 g zmielonych migdałów wsypuję do 1 l mleka, dodaję 10 kropli olejku migdałowego i wlewam płyn do wanny z ciepłą wodą. Po kąpieli stosuję masła do ciała, które mają bogatszą konsystencję niż mleczka i balsamy, i świetnie sprawdzają się o tej porze roku. Kosmetyki działają wyłącznie na powierzchniową warstwę skóry, dlatego trzeba zadbać o odpowiednie jej odżywienie także od wewnątrz: wykluczyć z diety potrawy tłuste i smażone, jeść jak najwięcej świeżych warzyw i owoców oraz pić dużo wody.   
Strona komentarzy 3 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar