2014-12-21

Zakończone

Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE

Jakiś czas temu wszystkie pokochałyśmy masła do ciała. Producenci kosmetyków prześcigają się w różnych propozycjach pod kątem pielęgnacji naszego ciała, ale również niesamowitych zapachów. Mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania pysznie pachnące, zimowe Masła do ciała Body Creme LAMBRE. Zapraszamy
  
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania są dwa masła Body Creme z limitowanej edycji zimowej:
 
 
 
 
 
 
Body Creme Pomarańcza i Czekolada

 


 
 
 
 
Body Creme Jabłko i Cynamon
 
 
 
 
 
Opis:
 
 
LAMBRE - Body Creme - limitowana edycja zimowa
 
Masła do ciała Body Creme LAMBRE – skutecznie regenerują i intensywnie odżywiają skórę. Chronią ją przed utratą wilgoci, przywracają elastyczność i jędrność. Masła Body Creme wyróżniają się kremową konsystencją, koją zmysły ciepłymi nutami owoców i słodkim aromatem. Ciało staje się cudownie miękkie, komfortowo nawilżone i naturalnie zmysłowe, a Ty jesteś zrelaksowana, odprężona i w doskonałym nastroju. Wszystkie masła Body Creme zawierają trehalozę, masło shea, masło kakaowe, olej winogronowy oraz naturalne ekstrakty roślinne, zapewniające kompleksowe działanie.
 
Dostępne na www.lambre.pl
 
 
Konkurs trwa od 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2014.
 
 

Komentarze (70)

MAGDALENA12 (2014-12-29 19:54:19)
Lambre
 1. Orzechowe, waniliowe, truskawka i bazylia. ( tyle kojrzę, ponieważ tych używałam tylko :)  2. Główną bazą ochronną jaką stosuje 2 razy w tygodniu w okresie zimowym jest maść z witaminą A. Tani i efektowny środek pozwalający na szybką regenerację przesuszonego i uszkodzonego naskórka. A przez resztę tygodnia balsam czy masło, zależy co akurat posiadam, o przepięknym zapachu, dla swoich zmysłów i chłopaka :)   
aga1oo (2014-12-29 19:43:14)
LAMBRE
1. Masła do ciała Lambre : truskawki z bazylią, tropikalna Marakuja, wanilia i orzech laskowy. 2. Zimą wysuszona skóra potrzebuje delikatności. Podstawa to peealing, a potem to już szaleństwo : nawilżanie, odżywianie, ujędrnianie. Moim faworytem ,działanie ekspresowe ! , jest oliwka dla dzieci. Wcieram ją po prysznicu w wilgotną skórę. Cudownie nawilża, lekko natłuszcza, chroni skórę. Działa rewelacyjnie. Wieczorem stosuję zamiennie balsamy do ciała ( do balsamu dodaję odrobinę olejku arganowego ), masła, które perfekcyjnie zmiękczają skórę, cudownie nawilżają, odżywiają, wygładzają...masła dla ciała są jak balsam dla duszy ;) :) Kosmetyki, ich działanie połączone z delikatnym masażem, wklepywaniem, muskaniem...moja skóra to lubi, bo to dotyk piękna.
Ela (2014-12-29 19:16:10)
konkurs lambre
1.Truskawka i bazylia, Marakuja, Orzech, Wanilia, Amber Body Butter 2. *Kąpiel w soli     *odpowieni  balsamie do ciała     *Krem nawilżający do twarzy     *peelingi
9barbarka9 (2014-12-29 11:40:29)
Konkurs LAMBRE
1. Masło do ciała z orzechami laskowymi, masło do ciała z marakują, waniliowe masło do ciała, masło do ciała truskawka&bazylia. 2. Zima to idealny czas na skóry regenerację, Wszystkich zaniedbań eliminację Dziennie muszę wypijać 2 litry wody By dodać przez to sobie urody. Uwalniam w ten sposób zbędne toksyny, Więc nie robię tego bez przyczyny. Jem regularnie, dobrze się odżywiam By ma skóra wiedziała, że dla jej dobra to wyczyniam. Poranna kąpiel z łagodzącym peelingiem By skóra była gładka, działam na nią dopingiem. Używam szorstkiej rękawiczki poprawiającej krążenie Która działa na jej ukrwienie i dotlenienie. Nawilżanie skóry po myciu to obowiązek Bo balsam i ja to nierozłączny związek. O dekolt i piersi warto też dbać By żadna kobieta nie musiała się o nie bać. Użyć można także kompresu z oliwy, Brak jędrności nie będzie nam dolegliwy. Skórze pomogą nawet spacery Promienie UV są przydatne dla cery. Nastąpi także cellulitu redukcja Czyli spacer to naturalna liposukcja Moja skóra potrzebuje wiele pielęgnacji, Ale czego się nie zrobi dla pięknej skóry i karnacji.  
Beata_R29 (2014-12-29 10:35:20)
konkurs Lambre
1) Truskawka i bazylia, Marakuja, Orzech, Wanilia a także Amber Body Butter - masło antycellulitowe. 2) Regularne ćwiczenia fizyczne by skóra była jędrna. Do tego peeling i masaż gąbką pod prysznicem. Następnie wcieranie balsamów, maseł by skóra byla nawilżona, gładka i pięknie pachnąca.
Erna (2014-12-29 10:27:56)
Konkurs LAMBRE
Odp.1. Znam inne masła do ciała Lambre:             - HAZELNUT BODY CREME,             - MARACUJA BODY CREME,             - STRAWBERRY & BASIL BODY CREME,             - VANILLA BODY CREME. Odp. 2. Moje pomysły na zimową pielęgnacje ciała to:              - nawilżanie suchym olejkiem ciała po każdym prysznicu,              - domowe SPA : Kąpiel w soli morskiej z płatkami róży. Peeling oczyszczajacy i                aromatycznym balsamem regeneracja ciała.            
ilona997@wp.pl (2014-12-29 00:50:17)
konkurs lambre
Owszem znam sie doskonale z truskawka i bazylia jest jeszcze: wanilia, orzech laskowy ,marakuja. Podstawa zimowej pielegnacji jest nie odpuszczanie sobie pielegnacji .Nawilzanie powtarzane jak mantra ukoi w mrozne dni i wsuche wieczory nasza skore.Moj pomysl moze nie blyskotliwy ale skuteczny to kapiel  z dodatkiem zmiekczacza wody dostepnego niestety tylko w wersji bezzapachowej dla dzieci, szkoda ze jeszcze nie wymyslono czegos podobnego dla doroslych.nastepnie doza olejku do ciala lub masla gdyz balsamy sa jak dla mnie zbyt lekkie przy moich warunkach.koniecznie peelingi gdyz skora mnoej oddycha przy takiej dawce kosmetykow i ciasnych ubraniach.kremy ochronne na twarz i to chyba tyle :)  
nika88 (2014-12-28 21:44:29)
Odpowiedź na pytania konkursowe
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE? Znam jeszcze masełka w wersjach: truskawka i bazylia, wanilia, marakuja, orzech laskowy. Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała? Zimą nasza skóra wymaga szczególnej uwagi. Narażona jest bowiem nie tylko na mroźne powietrze, ale także suche powietrze jakie panuje w mocno ogrzewanych domach czy biurach. Podstawą zimowej pielęgnacji jest według mnie nawilżanie, ale żeby nie było nudno za pomysł podam kąpiel z olejkami o właściwościach nawilżających np. sezamowym czy arganowym. Te olejki mają wspaniałe właściwości pielęgnacyjne, jednak nie pachną zbyt przyjemnie dla nosa, dlatego warto do takiej kąpieli dodać kilka kropli ulubionego olejku eterycznego np. kojącego zmysły lawendowego czy lekko orzeźwiającego eukaliptusowego. Dobrym pomysłem jest stworzenie własnych kul musujących. W internecie można znaleźć mnóstwo przepisów na takie kule np. z suszonymi płatkami róż lub innych kwiatów. Po takiej kąpieli warto zapewnić skórze dodatkową ochronę używając maseł lub balsamów np. nieznanej mi dotąd marki Lambre. :-) Pozdrawiam!
prawdziwa (2014-12-28 18:11:11)
lambre
1.Masło do ciała truskawka&bazylia,Masło Waniliowe,Masło z orzechami laskowymi 2.Szczerze powiedziawszy moja wyjątkowo wrażliwa skóra nie przepada za zimą.Schowana z racji niskich temperatur pod bardzo grubą warstwą ubrań (a wierzcie mi,jestem strasznym zmarzluchem) reaguje w sposób dla mnie bardzo trudny do zaakceptowania.Przesusza się nadmiernie,reagując pieczeniem,swędzeniem i bardzo nieprzyjemnym uczuciem ściągnięcia.Owszem mogłabym zacisnąć zęby i wmawiać sobie,ze inaczej nie będzie i muszę jakoś przetrwać te kilka miesięcy..Ale niestety nie potrafię.Bo my kobiety już tak mamy.Jesteśmy niebywale wytrwałe w dążeniu do ideału,a tym niewątpliwie jest zadbane ciało.Tak więc pogodziłam sie z faktem,ze zimą  pielęgnacja mojej skóry wymaga sporego poświęcenia i w tej kwestii nie pozwalam sobie na jakiekolwiek zaniedbania.Peelingi w celu złuszczenia przesuszonego martwigo naskórka całego ciała,w celu przywrócenia mu świezości,dostarczanie skórze maksimum nawilżenia,maseczki na twarz,włosy,dłonie,stopy itd.Stosuję większość zabiegów,o których napisały tutaj dziewczyny.i dochodzę do wniosku,ze skoro wszystkie zimą  nie potrafimy się bez nich obejść,to znaczy,ze są absolutną koniecznością. Od siebie dodam jeszcze niezastąpiony olejek kokosowy,który (choć brudzi wszystko dookoła) wręcz uwielbiam,bo działa cuda.Nakładając go na noc na całe ciało,mam pewność,ze rankiem moja skóra będzie aksamitnie gładka i miękka w dotyku,a podrażnienia znacznie zniwelowane.Zapominam wtedy na chwilę,ze kiedykolwiek miałam z nią problemy.Ale tylko na chwilę...bo ona, przecież nie uznaje kompromisów.
Wioletta Całus (2014-12-28 17:35:31)
Konkurs
 1.Strawberry & Basil, Maracuja, Hazelnut, Vanilla  2.Moim sposobem na nawilżanie ciała zimą jest używanie kremowych żeli, które ładnie  pachną, nawilżanie skóry masłami do ciała najlepiej o zapachu vanilli lub owocowych  i stosowanie balsamów  nawilżających.W dzień  też spryskuję się moimi ulubionymi perfumami lub mgiełką. Na usta zazwyczaj nakładam pomadkę nawilżającą.  
Strona komentarzy 2 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar