2014-12-16

Zakończone

Konkurs Bonduelle na święta

Gotowanie na parze to według dietetyków i specjalistów do spraw żywienia najzdrowsza metoda przyrządzania posiłków. Jednak nie każdy z nas ma czas i sprzęt odpowiedni do przygotowywania ich w ten sposób. Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wychodzi marka Bonduelle, która rozszerza swoją linię „Gotowane na parze” o nowy produkt -  zielony groszek – jedyny taki na rynku.

Portal udziewczyn.pl zaprasza do konkursu, w którym do wygrania zestawy od Bonduelle. 


 

Zadanie konkursowe: W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku.
 
 
 
Nagrodami 3 pakiety po 5 opakowań nowości Bonduelle – zielonego groszku „Gotowane na parze”.
 
 
Konkurs trwa od 16 grudnia 2014 do 30 grudnia 2014. 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Bonduelle na święta” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 grudnia do 29 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 16 grudnia 2014.

 

Komentarze (46)

alams (2014-12-18 09:25:32)
sałatka z tuńczykiem
MOim popisowym daniem jest sałątka z tuńczykiem POtrzebe będą - makaron kokardki -puszka groszku -puszka kukurydzy -puszka tuńczyka -majonez -papryka konserwowa - ogórki konserwowe Makaron gotujemy i studzimy w tym czasie kroimy w kostkę paprykę i ogóki dodajemy groszek,kukurydzę tuńczyka i makaron całość doprawiamy solą i pieprzem a na końcu dodajemy majonez i dokładnie mieszamy Smacznego!!!
Iwona Ch. (2014-12-16 16:28:17)
Omlet z groszkową pastą i rzeżuchą
 Omlet z groszkową pastą i rzeżuchą Składniki na omlet: - 4 jajka - 1 łyżeczka masła - sól - duża garść rzeżuchy   Składniki na pastę groszkową: 150 g zielonego groszku 2 łyżki serka śmietankowego zmiażdżony jeden mały ząbek czosnku albo pół większego (jeżeli ktoś nie lubi może go pominąć:) sól, pieprz  Do groszku dodajemy serek, zmiażdżony czosnek i wszystko dokładnie blendujemy. Pastę doprawić solą i pieprzem. Jajka wbić do miseczki i roztrzepać, doprawić solą. Na rozgrzanej patelni rozpuścić masło i usmażyć dwa omlety. Gotowe omlety posmarować masą groszkową, posypać rzeżuchą i złożyć na pół. 
BEATA NOWAK (2014-12-16 07:43:13)
Krem z zielonego groszku na bogato z gruszką
 Składniki : 1 i 1/2 bulionu drobiowego 400 gr groszku 1 cebula 2 łyżki masła sól, pieprz 1 kieliszek wytrawnego wina białego  1 gruszka  100 ml śmietanki 30 % groszek ptysiowy  Wykonanie: do wcześniej przygotowanego  bulionu wsypujemy groszek na masełku przysmarzamy cebulkę dodajemy do zupy i łyżkę masła, następnie dodajemy pokrojoną gruszkę i wszystko razem miksujemy na koniec kieliszek wytrawnego wina i doprawiamy do smaku solą pieprzem ja od czasu do czasu dodaje też trochę papryki czerwonej słodkiej na sam koniec zabielamy śmietanką. Wlewamy na talerz posypujemy groszkiem ptysiowym i szamamy :) Mniam :) Życzę smacznego :)    
iwa643 (2014-12-16 06:47:53)
łosoś w groszku
 Grillowany łosoś z sosie porowym z groszkiem składniki     2 szt łosoś filet,     2 szt por (biała część),     1/2 puszki groszek zielony Bonduelle     1/2 łyzeczki Ziarenek smaku Winiary     3 łyżki śmietany 12%, lub jogurtu     pieprz biały     Sól morska     1 łyżeczka oleju rzepakowego     4 łyżki białe wino Filet z łososia myjemy odcinamy skórę solimy sola morską i grillujemy na patelni grillowej. Pora myjemy i kroimy w plasterki. Groszek odcedzamy. Na patelni na oleju podsmażamy pora gdy zacznie mięknąć podlewamy go winem -mieszamy aż wino zredukuje się .Podlewamy wodą przegotowaną kilka łyżek i dusimy. Doprawiamy przyprawa uniwersalną i pieprzem. Dodajemy odcedzony groszek. Mieszamy i zaciągamy śmietaną lub jogurtem. Podajemy rybę z sosem.  
inga45 (2014-12-16 01:17:24)
Puree z zielonego groszku - idealny dodatek do drugiego dania
 Puree z zielonego groszku to dodatek, który gości na mym stole zarówno na co dzień, jak i od święta np. w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Aksamitne, pachnące zielone puree z groszku doskonale komponuje się z różnego rodzaju mięsami, ziemniakami, a także frytkami w towarzystwie których stanowi rodzaj gęstego dipu. Przygotowanie tej zdrowej potrawy jest niezwykle proste, smak wyborny, a co najważniejsze decydując się na podanie puree z zielonego groszku, nie muszę martwić się o świeżość warzywa, gdyż zawsze używam groszku z puszki.   Składniki: - 3 puszki zielonego groszku -  5 dkg masła - 1 łyżeczka maggi lub połowa kostki bulionowej -  2-4 łyżki  śmietany kremówki - sól - pieprz   Przygotowanie: Groszek wraz z zalewą przelewamy z puszek do garnka, mocno podgrzewamy i odcedzamy. Dodajemy masło, maggi, dwie łyżki kremówki i miksujemy. Jeśli puree jest zbyt gęste dodajemy więcej śmietany. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Smacznego!
she (2014-12-16 01:11:38)
mniam,mniam...
Zielony groszek?Kojarzy mi się tylko z jedną najlepszą sałatką na świecie.Króluje na naszym stole od lat z okazji urodzin,imienin,Świąt itd.Kartoffelsalat czyli sałatka ziemniaczana.Prosta i smaczna. Potrzebne składniki: -ziemniaki(ugotować) -groszek,marchewka(odsączamy z zalewy) -ogórek kiszony, -majonez, -sól do smaku Wszystkie składniki kroimy w kostkę,łączymy ze sobą i mieszamy z majonezem.Do smaku doprawiamy solą. Voila,palce lizać!Smacznego :)
Strona komentarzy 5 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar