2014-12-16

Zakończone

Konkurs Bonduelle na święta

Gotowanie na parze to według dietetyków i specjalistów do spraw żywienia najzdrowsza metoda przyrządzania posiłków. Jednak nie każdy z nas ma czas i sprzęt odpowiedni do przygotowywania ich w ten sposób. Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wychodzi marka Bonduelle, która rozszerza swoją linię „Gotowane na parze” o nowy produkt -  zielony groszek – jedyny taki na rynku.

Portal udziewczyn.pl zaprasza do konkursu, w którym do wygrania zestawy od Bonduelle. 


 

Zadanie konkursowe: W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku.
 
 
 
Nagrodami 3 pakiety po 5 opakowań nowości Bonduelle – zielonego groszku „Gotowane na parze”.
 
 
Konkurs trwa od 16 grudnia 2014 do 30 grudnia 2014. 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Bonduelle na święta” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 grudnia do 29 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 16 grudnia 2014.

 

Komentarze (46)

Marta (2014-12-22 14:55:07)
Zupa krem z groszku
Co potrzebne: 1 puszka groszku 2 kulki mozarelli 1 kostka bulionetka woda W garnku robimy wywar z wody i bulionetki, można także dodać pieprz. Jak wywar będzie zrobiony, wrzucamy do niego odcedzony groszek i gotujemy, aż będzie w miarę miękki. Do blendera wrzucamy pokrojone kulki mozarelli, do tego ugotowany groszek i dolewamy łyżkę lub dwie wywaru, w którym gotował się groszek. Ilość wywaru zależy od tego, czy chcemy ten krem mieć gęsty czy rzadki. Blendujemy to wszystko i gotowe :) Smacznego!
ela444444 (2014-12-22 13:07:41)
konkurs
 Ja zaproponuje makaron z groszkiem gotowanym na parze .  Makaron rurki gotujemy al dente , odcedzamy da  Cebulę pokrojoną w kostkę dusimy w rondelku pod przykryciem .Kiedy będzie już miękka dodajemy groszek gotowany na parze 2 łyżki śmietany  i jakieś 2-3 minuty razem dusimy aż powstanie sos . Polewamy na makaron i posypujemy tartym serem parmezanem lub innym . Danie tanie na każdą kieszeń i do tego smaczne .Smacznego 
justyna1 (2014-12-22 12:16:01)
konkurs
JA uwielbiam grillowanego łososia na kołderce z zielonego groszku  A więc kawałek łosiosia czyścimy a następnie grillujemy na patelnii podlewając go odrobinkę sokiem z cytryny. w tym samym czasie w osolonej wodzie gotujemy zielony groszek.Gdy groszek jest mięciutki odcedzamy go i blendujemy z dodatkiem świeżej miety, szczypiorku i rozmarynu. Na talerz nakładamy łosiosia a na niego właśnie taką groszkową kołderkę. Polecam.
marek świec,i (2014-12-22 08:57:06)
mniam, minian,
zielony, grozek, kojarzy, się, tylko, nalelepszza, saltka, na śweicie kroulje, na nszym stole, od z okazji, urodzin, ,iminin, świat, itp.,Kartoflasd, czyli, salatka, zimieczznego, ,rosta, isamczne, Pootrzebne, skaldniki, ziemniaki, ugtoac, groszek, marrchewake, odsaczumu, zalewy, ogroek, kisozny, majonez, sol, do smaku, Wszystkie, składniki, kroimy, w, kostke, laczeymy, ze sobą, ,z majoznenme, do smaku, oparwimy, sorka, voila, palce, izc, smaznego
Katreeen (2014-12-22 01:10:03)
Przepis
Zapiekanka z groszkiem 5-8 dużych ziemniaków puszka groszku 0,4 kg mielonego mięsa sól kilka ząbków czosnku mielona papryka 5 lyżek śmietany starty żółty ser oliwa z oliwek 1 cebula pół lyżeczki cukru pieprz Ziemniaki oskrobać i całe ugotować. Po uotowaniu, pokroić je w grube plastry, a następnie połowę z nich ułożyć na dnie naczynia żaroodpornego. Na patelni rozgrzaćoliwę z oliwek. Dodać rozgniecione ząbki czosnku i pokrojoną w piórka cebulę. Po 4 minutach dodać mięso. Smazyc na dużym płomieniu.Doać paprykę i sól. Po usmażeniu mięsa, wyłożyć je na warstwę ziemnaków w naczyniu żaroodpornym. wyłożyć na nie drugą warstwę ziemniaków. Następnie polożyć groszek. Smietanę wymieszać z pół łyżeczki cukrem, solą  i pieprzem oraz startym serem. Całość wylać na groszek Włożyć ro rozgrzanego piekarnika na ok 40 minut.
Marta94 (2014-12-21 23:54:09)
Pyszny galat z warzywami
 Ja stawiam na tradycyjną kuchnię polską. U mnie w domu na stole bardzo często pojawia się galat (galareta). Nazw jest tak samo dużo jak sposobów jego przygotowania. My robimy go od lat według tego przepisu: SKŁADNIKI: -kilogram mięsa wieprzowego lub drobiu (w zależności od naszych upodobań smokowych) -litr wody na każdy kilogram mięsa -jedna, duża marchew -cztery jajka -puszka zielonego groszku -pięć płaskich łyżeczek żelatyny -przyprawy: sól, pieprz w ziarkach, liść laurowy, ziele angielskie -natka pietruszki Przygotowanie: 1. Wywar: do garnka wlewamy wodę i wrzucamy umyte mięso, marchew i przyprawy (wedle uznania). Gotujemy. Gdy wszystko jest już miękkie wyciągamy mięso i kroimy je na małe kawałki. Wrzucamy je z powrotem do wywaru z przyprawami (bez marchwi) i dodajemy żelatynę. Ponownie gotujemy, aby żelatyna się rozpuściła. 2. Dekoracja: pokroić ugotowane jajka, marchew i nać pietruszki. Na dnie pojemników ułożyć groszek, jajka, marchew i natkę pietruszki (w dowolne wzory). 3. Gdy wywar lekko ostygnie, ostrożnie wlać go do pojemników z warzywami. Gdy danie całkiem ostygnie odstawić je do lodówki, aby zastygło.  4. Zastygnięty galat delikatnie wyciągamy z pojemników na talerzyk.  Gotowy galat można podawać z cytryną i octem. SMACZNEGO!
Pjjjoonaaa (2014-12-21 15:23:34)
Roladki z kurczaka faszerowane serem
Roladki z kurczaka faszerowane serem. Kurczak:   2 pojedyncze piersi kurczaka sól i pieprz 1 ząbek czosnku szczypta startej skórki z cytryny i 2 łyżeczki soku 1 łyżka roztopionego masła 1/2 łyżki miodu 120 g sera topionego lub żółtego sera cheddar 120 g szynki parmeńskiej (lub innej suszonej czy wędzonej lub boczku) opcjonalnie - 3 łyżki białego wina Groszek:   2 szklanki mrożonego groszku 1/2 ząbka czosnku szklanka listków bazylii sól i pieprz 2 łyżeczki soku z cytryny 2 łyżki miękkiego masła Przygotowanie: Piersi kurczaka: można przygotować wcześniej i do czasu pieczenia surowe trzymać w lodówce. Oczyścić z błonek i kostek, przekroić w poprzek na 2 cieńsze filety, dodatkowo roztłuc je w grubszych miejscach tak aby były w miarę równe. Oprószyć solą (nie za dużo, szynka jest słona), pieprzem. W miseczce połączyć starty czosnek ze skórką z cytryny, sokiem z cytryny, roztopionym masłem i miodem. Wymieszać i natrzeć kurczaka. Na każdym filecie położyć kawałeczki sera i zawinąć w roladkę, owinąć w szynkę i ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Pod przykryciem można przechowywać w lodówce lub od razu piec. Piekarnik nagrzać do 200 stopni C. Do naczynia z kurczakiem wlać wino (niekoniecznie) i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez 22 minuty (jeśli roladki były zimne, z lodówki, pieczemy je przez 25 minut). Pesto z groszku: mrożony groszek wysypać na sitko i rozmrozić na sitku pod ciepłą wodą. Zagotować osoloną wodę w garnku, wrzucić groszek i gotować przez 3-5 minut, dokładnie odcedzić, włożyć z powrotem do garnka (odłożyć trochę groszku do dekoracji), drobno starty ząbek czosnku, posiekaną bazylią, doprawić świeżo zmielonym pieprzem oraz solą do smaku, dodać sok z cytryny i masło. Zmiksować blenderem lub rozgnieść wszystko praską do ziemniaków (niekoniecznie dokładnie, pesto może mieć ziarnistą strukturę). W tym momencie możemy też połączyć pesto z tłuczonymi ziemniakami. Na podgrzane talerze wyłożyć groszek, na wierzchu położyć roladkę z kurczaka, udekorować odłożonym groszkiem, tartym serem i miętą
Agnieszka (2014-12-21 00:31:59)
Placki z zielonego groszku
 Składniki: 2 szklanki mrożonego groszku (300g) 2 jajka 1/2 szklanki mleka 1 szklanka mąki 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia szczypta soli do podania np. ser feta z jogurtem i sałatka z pomidorów   Sposób przygotowania: Ugotuj groszek w osolonej wodzie. Rozstrzep jajka z mlekiem,dodaj mąkę,sól i proszek do pieczenia. Połącz z ugotowanym groszkiem. Smaż placuszki na niewielkiem ilości mocno rozgrzanego oleju. Podawaj z serem feta,wymieszanym z gęstym jogurtem naturalnym.  Opcjonalnie również z dowolną świeżą sałatką np. z pomidorów.  
Marusha (2014-12-18 18:58:08)
Sałatka z groszkiem i łososiem
  Składniki - 200 g łososia wędzonego - 1 szklanka ugotowanego ryżu - 1/2 puszki groszku konserwowego - 1/2 puszki kukurydzy konserwowej - 3 jajka ugotowane na twardo - zielona cebulka lub szczypiorek - majonez ( można użyć jogurtu naturalnego) - sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania 1. Łososia i jajka pokroić w drobną kostkę. Zieloną cebulkę drobno poszatkować. Wymieszać wszystko z ryżem, groszkiem i kukurydzą. Doprawić do smaku.Wymieszać z majonezem, udekorować. Dobrze jest przed podaniem sałatkę schłodzić.
patrycja hubczyk (2014-12-18 10:01:22)
zupa rybna z zielonym groszkiem
Składniki: włoszczyzna, kawałek karpia, sztrucla, zielony groszek bonduelle, pieprz i sół, łyżka oliwy z oliwek. Przygotowanie: gotujemy bulion rybny na początek włoszczyzne wraz z przyprawami gdy warzywa lekko zmiękną dodajemy kawałek karpia gotujemy razem z przyprawami okolo pol godziny po tym czasie dosypujemy groszek i czekamy aż "zawrze" zupe podajemy z grzankami ze sztrucli przygotowanymi na oliwie z oliwek mowie wam pychota a jaka prosta :)  
Strona komentarzy 4 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar