2014-12-16

Zakończone

Konkurs Bonduelle na święta

Gotowanie na parze to według dietetyków i specjalistów do spraw żywienia najzdrowsza metoda przyrządzania posiłków. Jednak nie każdy z nas ma czas i sprzęt odpowiedni do przygotowywania ich w ten sposób. Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wychodzi marka Bonduelle, która rozszerza swoją linię „Gotowane na parze” o nowy produkt -  zielony groszek – jedyny taki na rynku.

Portal udziewczyn.pl zaprasza do konkursu, w którym do wygrania zestawy od Bonduelle. 


 

Zadanie konkursowe: W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku.
 
 
 
Nagrodami 3 pakiety po 5 opakowań nowości Bonduelle – zielonego groszku „Gotowane na parze”.
 
 
Konkurs trwa od 16 grudnia 2014 do 30 grudnia 2014. 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Bonduelle na święta” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 grudnia do 29 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 16 grudnia 2014.

 

Komentarze (46)

ania0606 (2014-12-25 20:31:28)
konkurs
 mój mąz otwiera puszke z groszkiem i poprostu zjada groszek.
ania0606 (2014-12-25 20:31:22)
konkurs
 mój mąz otwiera puszke z groszkiem i poprostu zjada groszek.
ania0606 (2014-12-25 20:31:20)
konkurs
 mój mąz otwiera puszke z groszkiem i poprostu zjada groszek.
daariap (2014-12-25 09:20:21)
Ślinka Leci
Zupa krem groszkowo-cynamonowa • 450 g (1 paczka) zielonego mrożonego groszku • 4 ziemniaki • 1 por • 1/2 marchewki • 1/2 pietruszki • 2 łyżki masła • 5 - 6 szklanek wody • 1/4 - 1/3 szklanki śmietany 30% • 3/4 (trzy czwarte) łyżeczki mielonego cynamonu • duża garść świeżego lubczyku lub 3 łyżeczki suszonego Mrożony groszek wsypać do miseczki. Ziemniaki obrać, opłukać, pokroić w kostkę. Pora obrać z zewnętrznych liści, przyciąć korzonki i zielone końce. Pozostałą białą i jasnozieloną część przekroić wzdłuż na pół i opłukać pod bieżącą wodą, posiekać na poprzeczne kawałki. Marchewkę i pietruszkę obrać, opłukać, przekroić wzdłuż na 2 części. W dużym i szerokim garnku roztopić masło, dodać pory i zeszklić je mieszając od czasu do czasu przez około 3 minuty, następnie dodać ziemniaki, marchewkę i pietruszkę, posolić i dalej smażyć mieszając co chwilkę przez około 3 minuty. Wlać 5 szklanek wody i zagotować. Przykryć i gotować pod przykryciem przez około 15 minut aż ziemniaki będą miękkie. Dodać groszek i gotować na umiarkowanym ogniu bez przykrycia przez około 4 - 5 minut, aż groszek będzie miękki (nie można go za długo gotować bo zrobi się bardziej twardy). Na minutę przed końcem dodać suszony lubczyk (świeży dodajemy na końcu). Wyjąć marchewkę i pietruszkę z zupy, resztę zmiksować na gładki krem z dodatkiem cynamonu, śmietany i świeżego lubczyku (listki + gałązki), zachowując część listków do podania. Gdyby zupa była bardzo gęsta należy dodać więcej wody. W razie potrzeby zupę doprawić solą. Podawać posypując świeżo zmielonym pieprzem, świeżym lubczykiem, kroplą śmietany, szczyptą cynamonu i grzankami z chleba razowego. Zupa dobra jest zaraz po ugotowaniu, ale nabiera głębszego smaku w miarę upływu czasu.  
magi18 (2014-12-23 17:46:29)
przepis na konkurs
 Makaron penne z kurczakiem w serowym sosie. Składniki: - 100 g piersi z kurczaka - 1 opakowanie sosu/fixu 4 sery - 100 g pieczarek - 50 g groszku - 200 g makaronu penne - 150 mililitrów śmietany 18% - 100 mlililitrów wody - 50 gramów startego sera - olej do smażenia Przygotowanie: 1) Ugotuj makaron w osolonej wodzie. 2) Pokrój piersi kurczaka w kostkę, pieczarki w ćwiartki. 3) Usmaż je razem na patelni. 4) Wymieszaj dokładnie sos/fix ze śmiataną oraz wodą. 5) Zalej składniki na patelni przygotowanym sosem/fixem, po czym dodaj makaron. Ponownie zagotuj, do momentu gdy sos zgęstnieje. Podawaj makaron posypany parmezanem i zielonym groszkiem.  
Iwona (2014-12-23 07:56:22)
Zupa wigilijna z zielonego groszku
 -1 cebula -pietruszka, marchewka,seler -zielony groszek -suszone sliwki bez pestek -maka 2 lyzki maslo 2 lyzki Ze skladnikow zgotowac zupe tradycyjnie pod koniec gotowania dodac groszek, z maki i masla zroic zasmazke... dodac do gotujacej sie zupy. Sliwki  namoczyc , ugotowac i dodac do ugotowanej zupy. Postna a u mnie kroluje od lat na stole.  
GosiuniaPL (2014-12-23 02:35:36)
Marchewka z groszkiem
 Najlepsze danie na świecie, które w sumie uwielbiam od małego, które mama daje do obiadu jest marchewka z groszkiem.  Składniki:  4-5 marchewek, 1 puszka zielonego groszku, sól, pieprz, 2 łyżki masła, niecała łyżka mąki, odrobina wody Przygotowanie: Marchewkę pokroić w kostkę i wrzucić do garnka, dolać trochę wody, wsypać trochę soli i cukru. Następnie gotować na małym ogniu co jakiś czas mieszając. Zasmażkę przygotowujemy w następujący sposób: roztapiamy masło na patelni, dodajemy mąkę i następnie mieszamy.Gdy marchewka staje się miękka, dodajemy odsączony groszek i zasmażkę i chwilę mieszamy.    Smacznego :)
wiewiorczak (2014-12-22 21:53:47)
Risotto z groszkiem konserwowym
Risotto z groszkiem konserwowym zielonym.   Składniki 40 dag ryżu 1 puszka groszku konserwowego 1 mała cebula 10 dag masła 10 dag tartego żółtego sera 3-4 szklanki rosołu ( może być z kostki) 1 łyżeczka kurkumy koperek sól do smaku.Cebulę obieram i kroję w drobną kostkę. Na patelni roztapiam masło i podsmażam cebulę. Do cebuli wsypuję surowy, opłukany ryż i stopniowo podlewam rosołem, gotując, aż będzie miękki. Doprawiam solą i kurkumą Na końcu wsypuję odsączony z zalewy groszek i starty żółty ser. Wszystko podsmażam razem przez chwilę, cały czas mieszając by nie przypalić ryżu. Nakładam na talerze i posypuje posiekanym koperkiem
Monisia (2014-12-22 18:35:39)
sałatka śledziowa idealna na święta
 Składniki: 4 płaty śledzi marynowanych 1 puszka groszku 1 mały słoiczek marynowanych pieczarek 4 Szt ogórkó konserwowych pół pęczka szczypiorku Mały gesty jogurt naturalny 2 łyżki majonezu 1 łyżka musztardy sól, pieprz do smaku Płary oddzielamy od skóry i kroimy w centymetrowe paski, ogórki kroimy na pól i w cienkie plasterki, szczypiorek siekamy, dodajemy puszke groszku, odsączamy krojone pieczarki dodajemy cały jogurt, majonez, musztarde, sol i pieprz do smaku i gotowe. Pyszna salatka sledziowa idealne na wigilie :-)
Angelika Adamiak (2014-12-22 17:44:10)
sałatka warstwowa gyros
 Składniki: pierś z kurczaka kukurydza groszek papryka ogórek kiszony majonez ketchup przyprawy do smaku wedle uznania kapusta pekińska Przygotowanie: Pierś z kurczaka kroimy w małe kawałeczki i smażymy na wodzie z przyprawami wedle swojego uznania (ja dodaję curry, ostrą paprykę i bazylię). Czekam wystygnie. Wszystkie warzywa kroimy w drobne kawałeczki. W dużej szklanej misce na przemian przekładamy warstwami: kapusta, kurczak, papryka, ogórek, kukurydza, groszek, ketchup, majonez i tak kilka razy aż do wykorzystania wszystkich składników. Na koniec sałatkę wkładamy do lodówki. Gotowe, smacznego!  
Strona komentarzy 3 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar