2014-12-16

Zakończone

Konkurs Bonduelle na święta

Gotowanie na parze to według dietetyków i specjalistów do spraw żywienia najzdrowsza metoda przyrządzania posiłków. Jednak nie każdy z nas ma czas i sprzęt odpowiedni do przygotowywania ich w ten sposób. Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wychodzi marka Bonduelle, która rozszerza swoją linię „Gotowane na parze” o nowy produkt -  zielony groszek – jedyny taki na rynku.

Portal udziewczyn.pl zaprasza do konkursu, w którym do wygrania zestawy od Bonduelle. 


 

Zadanie konkursowe: W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku.
 
 
 
Nagrodami 3 pakiety po 5 opakowań nowości Bonduelle – zielonego groszku „Gotowane na parze”.
 
 
Konkurs trwa od 16 grudnia 2014 do 30 grudnia 2014. 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Bonduelle na święta” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 grudnia do 29 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 16 grudnia 2014.

 

Komentarze (46)

Katarzyna Lewandowska (2014-12-29 22:59:27)
Makaron z zielonym groszkiem i serem plesniowym
 Pyszne i szybkie danie na zimowy wieczor. Skladniki  -150g makaronu (najlepiej spaghetti lub penne(rurki) -pol opakowania sera plesniowego np gorgonzola (75g) - 250g mrozonego groszeku bonduelle lub z puszki. - kilka plasterkow boczku - uprazone na suchej patelni orzeszki pini do posypania dania - sol i pieprz   1. Na patelni podsmazyc na oliwie czosnek nastepnie dodac boczek i zrumienic. Potem dodac groszek, zalac odrobina wody i przykryc na okolo 10 minut. W przypadku groszku na parze Bonduelle nie trzeba czekac 10 minut jedynie podgrzac go do odpowiedniej temperatury.   2. Ugotowac makaron w osolonej wodzie.Nastepnie wymieszac z sosem na patelni i przelozyc na dwa talerze. Posypac zrumienionymi orzeszkami pini, posypac serem plesniowym. Dodac odrobine soli i pieprzu. Proste a jakie pyyyszne! :) Idealnie komponuje sie z lampka wina :) Zglodnialam ide poszukac groszku w szafce!  
andziakadula (2014-12-29 22:34:41)
Risotto z zielonym groszkiem
Świetne i proste w wykonaniu dla początkujących. Rozpuścić kostkę rosołową w jednym litrze wrzącej wody. Cebulę obrać i drobno posiekać. Filety pokroić w kostkę, na oleju zeszklić cebulę a nastepnie dodać mięso. Smazyć tak długo aż płyn odparuje. Wsypac ryż i smażyć do zeszklenia a następnie podlewać ryż przygotowanym rosołem. Dusić do czasu aż ryż będzie miękki, dodac groszek i dusić jeszcze przez chwilę. Na koniec dodać masło, wymieszac i udekorować listkami bazylii.
martalobos (2014-12-29 12:21:15)
pasztet bez pieczenia z zielonym groszkiem
 * 2 puszki zielonego groszku bonduelle * 3 łyzki oleju * cebula * 1 łyżka zielonego pieprzu w ziarnach * 3 ząbki czosnku * 5 łyżek uprazonego słonecznika * 2 łyżki posiekanego koperku * ok. 1 łyżeczki soli * 3 łyzki kaszy manny Groszek wrzucam na sitko, przelewam wodą. Na patelni rozgrzewam olej, smażę na nim pokrojoną cebulę do zeszklenia, dodaję groszek, podgrzewam chwilę, wlewam 1/4 szklanki wody i podgrzewam 5 minut lub nieco dłużej- sprawdzamy groszek łopatką czy jest miękki. Do blendera wrzucam słonecznik, miksuję chwilę, dodaję zawartość patelni /patelnię odstawiamy, nie myjemy ;) i miksuję, jeśli macie problem można kapnąć odrobinę wody, ale całość nie musi być zmiksowana jakoś ekstra gładko: niedomiksowane kawałki słonecznika przyjemnie chrupią, a kawałki groszku dodają całości uroku :) Zresztą groszek można rozgnieść widelcem, a słonecznik wrzucić do woreczka i ubić nieco wałkiem np.- to na wypadek gdybyście nie mieli blendera :) Na patelnię wrzucam pieprz w całości (można go częściowo rozbić, ale ja wolę w całości) nie bojąc się ilości, podgrzany zielony pieprz jest super :), po chwili dodaję zmiksowaną pastę, płaską łyżeczkę soli, 2 łyżki wody i kaszę, porządnie wszystko mieszam podgrzewając przez kilka minut. Dodaję koperek i przeciśnięty przez praskę czosnek, mieszam, wyłączam gaz i zostawiam na ok 10 minut. Po tym czasie sprawdzamy czy smakowo wszystko jest ok, wg mnie było, więc zapakowałam masę do przelanej zimną wodą foremki- w tym wypadku szklanki i wstawiam do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na noc. Masę dorzucam stopniowo, dociskając wkładane warstwy łyżką lub dłonią. Po zastygnięciu wystarczy pasztet obrysować nożem, odwrócić do góry nogami, potrząsnąć i zjadać :) w formie krojonej lub smarowanej. SMACZNEGO  
Weronika13 (2014-12-28 22:30:54)
Japońska zupa krem z bobu i zielonego groszku
SKŁADNIKI (2 porcje): 2 szklanki ugotowanego bobu 1 szklanka wyłuskanego, świeżego, zielonego groszku  lub małe opakowanie świeżego groszku cukrowego 1/2 szklanki mleka roślinnego (sojowego, migdałowego lub z nerkowców) bez dodatków, najlepiej domowego 1,5 szklanki bulionu z nori (instrukcja przygotowania poniżej)  1 łyżeczka jasnej pasty miso sól do smaku 6 kostek (ok. 1/2 kostki) silken tofu (lub zwykłego tofu) do przybrania: świeże listki mięty, posiekany szczypiorek, posiekana zielona pietruszka,rzeżucha   RZYGOTOWANIE: Najpierw przygotujmy nasz bulion (inspirowany tym przepisem). Pół arkusza nori tniemy na mniejsze kawałki, wrzucamy do dużej szklanki/słoika i zalewamy gorącą wodą (1,5 szklanki), odstawiamy.Następnie w małym rondelku zagotowujemy trochę wody i wrzucamy do niej groszek (wyłuskane kulki lub jeśli używamy cukrowego to odcinamy wcześniej jego końcówki i odrywamy włókna, podobnie jak w fasolce szparagowej), podgotowujemy 5-7 minut, po tym czasie płuczemy zimną wodą i odcedzamy. Obieramy bób i wrzucamy go do kielicha blendera, dodajemy podgotowany groszek i mleko, miksujemy wszystko na gładko. Przelewamy zmiksowaną zupę do rondelka i delikatnie podgrzewamy. W międzyczasie wyjmujemy ze szklanki/słoika płaty nori i dodajemy bulion do rondelka. Gdy zupa jest już ciepła zdejmujemy ją z ognia i dodajemy do niej miso, dokładnie mieszamy aby pasta dobrze się rozpuściła i połączyła z resztą składników. Jeśli trzeba, dodajemy więcej soli. W miseczkach układamy kostki tofu i wlewamy zupę, dekorujemy wedle uznania.Zupa doskonale smakuje również na zimno, w formie chłodnika, jeśli planujemy ją w ten sposób zaserwować, należy przed rozlaniem do miseczek, dobrze schłodzić ją w lodówce (1-2h). SAMCZNEGO  
karolina25 (2014-12-28 19:53:59)
Konkurs Bonduelle
MAKARON SOBA Z GROSZKIEM, SEZAMEM I NERKOWCAMI Na łyżce oliwy z oliwek smażę zgnieciony ząbek czosnku i łyżeczkę startego świeżego imbiru. Do tego wsypuję słupki z małej marchewki, posiekaną białą część dymki oraz groszek. Duszę ok. 10 min, aż warzywa będą miękkie, po czym mieszam z 3/4 szklanki ugotowanego makaronu gryczano- pszennego soba (ew. razowego spaghetti), 1/2 łyżki sezamu podprażonego na patelni i 2 łyżkami połówek nerkowców.   
buncia88 (2014-12-28 15:10:29)
Jo ze śląska
Błachy, pyszny no i zdrowy, ślaskie on ozdabia stoły! Od wieków robią go nasze babcie i ciocie, rzecz jasna mowa o sląskim szałocie! Składniki: 3 duże ziemniaki 2 marchewki, 4 jajka ugotowane na twardo 2 średnie ogórki kiszone, pół selera korzeń pietruszki puszka groszku zielonego Bonduelle 3 łyżki czubate Majonezu Jedna łyżka musztardy sól i pieprz do smaku Ziemniaki posolone ugotować, marchew, pietruszke i seler również. Kiedy wszystko ostygnie pokroić w kosteczkę. Tak samo postąpić z ogórkami i jajkami. Dodać groszek i wszystko wymieszać. Dodać majonez i musztardę. Doprawić pieprzem, solą i...voila! Proste jak kalosz a pyszne i zdrowe!
Monika18 (2014-12-27 21:40:32)
Pierogi z Groszkiem
Pierogi z groszkiem Składniki na ciasto 500 gram mąki tortowej 3 łyżki mąki ziemniaczanej 2 łyz oliwy z oliwek pół szklanki ciepłe wody szklanka mleka ciepłego soł do smaku Wykonanie Na stolnice wysypac obie mąki wymieszac ję zrobic wgłębenie i wlać olej. Mleko z  woda wymieszac i wlac do mąki. Dodać sół i zagnieść ciasto. Rozwałkować cieniutko i wyciąć krążki. Składniki na farsz 30 dag filetu z kurczaka cebula 5 łyż oliwy 20 dag zielonrgo groszku jajko ugotowane na twardo sól pieprz Wykonanie Kurczak ugotować następnie przemielić przez maszykę razem z jajkiem i cebulą. Do masy mięsnej dodać oliwę wymieszać. Starannie dodac groszek lekko uprzeni rozgnieciony widelcem dodac soł i wymieszać wszysko razem.  Formować małe kuli i nakładać na krazki. sklejać pierogi. Pierogi gotować w dużej ilośći osolonej wody az wypłyną około 5-7 min. Dodatkowo pół kostki masła bułka tarta.  Masło rozgrzac na patelni dodac bułke kilka łyżek wegług uznania. Podsmażyc 5 min. Ugotowane pierogi polać sosem. Smacznego
Weronika (2014-12-27 19:42:17)
Potrawka z groszkiem i ziemniakami
500g zielonego groszku 3 srednie ziemniaki pokrojone w kosteczke 2 marchewki pokrojone w plasterki 1 cebula pokrojona w piórka 2 ząbki czosnku 1 lyzka koncentratu pomidorowego 1/4 szklanki oliwy peczek koperku lyżeczka cukru sól, pieprz, Podgrzewamy w garnku polowe olivy, dusimy leciutko cebule, dodajemy wyciśnięty przez praskę czosnek, chwilę dusimy. Nastepnie wkladamy ziemniaki, marchew, groszek, koncentrat, cukier, sól i pieprz. Zalewamy do polowy woda. Przykrywamy garnek i gotujemy na wolnym ogniu okolo 20 minut, dodajemy pozostala czesc olivy i drobno posiekany koperek, kontynujemy gotowanie jeszcze na 10 minut danie powinno pozostac tylko w olivie. Smacznego!
anulka505 (2014-12-27 13:38:29)
zupa krem
 Na szare zimowe dni za oknem coś energetyzującego i zielonego na talerzu. Szybkie, łatwe i niezwykle zdrowe… Zupa krem z zielonego groszku. Potrzebujemy: Puszka zielonego groszku 1 duża cebula Łyżka oliwy z oliwek Szklanka mleka Sól, pieprz, chili do smaku W garnku rozgrzewamy oliwę z oliwek. Dodajemy pokrojoną na niewielkie kawałki cebulę i chwilę dusimy aż cebula się zeszkli. Dodajemy odcedzony groszek i dusimy razem około 3 minuty. Następnie wlewamy mleko i zagotowujemy. Garnek zdejmujemy z ognia i miksujemy blenderem do uzyskania jednolitej konsystencji. Ponownie stawiamy na ogień doprawiamy wedle uznania do smaku i ponownie zagotowujemy. Jeśli uznamy, że krem jest zbyt gęsty możemy dolać niewiele wody. Gotowe!!! Nalewamy porcję do miseczki i posypujemy szczypiorkiem lub koperkiem. PYCHOTA… SMACZNEGO!!!
marek świec,i (2014-12-26 11:42:13)
she
zielony groszek, kojarzy się, mi, się, tylko, z jedna, mega, najlepsza, salatka,na, swieci, krouuje, na nszym, stole, od lat, z okazji, urodzin, iminin, swiat, itp., kartoflestandt, czy li salatka, zeimnieczana, prosta, smaczna, potrzebnde, składniki, ziemniaki, ugtowac, groszek, marchewka, odsaczyc, z zaleyw, ogorek, kiszony, majonez, , sol, do smaku, wszytkie, składniki, kroimy, w, kostke, laczzymy, ze sobą, mieszamy, z majonezem, do, smaku, doparwiamy, sola, volia, palce, liac, smacznego
Strona komentarzy 2 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar