2014-12-01

Zakończone

Konkurs Świąteczny Prezent od Eveline

Zapraszamy do Świątecznego Konkursu z Eveline. Do wygrania atrakcyjne zestawy nagród. Bądźcie z Eveline na Święta. 
  
Co należy zrobić?

Świąteczny prezent od Eveline pachnący wanilią? Napisz, które kosmetyki Eveline o zapachu waniliowym znalazłabyś w takim prezencie? Dokończ zdanieWanilowy prezent od Eveline ... 
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy:
 
5 zestawów. W każdym z nich znajdziemy:
 
1. Intensywnie nawilżający krem-żel na dzień i noc Hydra Booster
2. Ujędrniająco-wygładzający balsam do ciała pod prysznic Argan Oil
3. Nawilżające mleczko micelarne do demakijażu twarzy i oczu Argan Oil
4. Krem serum do rąk i paznokci Argan & Vanilia
5. Żelowa maseczka SOS dla bardzo suchej skóry Face Therapy
 
 
Konkurs trwa od 01 grudnia 2014 do 14 grudnia 2014. 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Świąteczny Prezent od Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 01 grudnia 2014 do 14 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Świąteczny prezent od Eveline pachnący wanilią? Napisz, które kosmetyki Eveline o zapachu waniliowym znalazłabyś w takim prezencie? Dokończ zdanie – Wanilowy prezent od Eveline ... 
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 grudnia 2014.

Komentarze (125)

Laki (2014-12-15 11:43:44)
waniliowe święta
 W moim prezencie nie zabrakłoby oczywiście kosmetyków z linii argan & wanilia :)  Jako pierwszego użyłabym balsamu z peelingiem 2w1 pod prysznic , aby złuszczyć zmarzniętą i wysuszoną od zimowego powietrza skórę, następnie nałożyłabym luksusowy balsam, a wchłodniejsze dni wybrałabym masło do Ciała. Niezbędny także okazałby się krem- serum do rąk- rękawiczki to nie wszystko! o dłonie trzeba dbać.Taki prezent byłby idealny na świąteczną porę. Olejek arganowy ( lub też młodości) jak nic innego odżywia skorę, a wanilia.... tego zapachu i wrażeń zmysłowych nie da się opisać!
verona (2014-12-15 01:07:06)
Wanilowy prezent od Eveline
Luksusowy Balsam do ciała ARGAN&VANILLA Eveline Cosmetics i Balsam z peelingiem 2w1 do ciała pod prysznic ARGAN&VANILLA Eveline Cosmetics to zestaw na święta idealny, byłby prezentem niepowtarzalnym! Waniliowy prezent od Eveline jest jak czarodziejska różdżka - magiczna, po prostu bajkowa i fantastyczna! Ten prezent czaruje, sprawia, że jak w niebie się czuję! "Hokus pokus! Czary mary!" Jeden dotyk i świat nie jest już szary! W mig przeniesie mnie do krainy marzeń, gdzie czeka moc pozytywnych wrażeń! Na tropikalnej plaży się znajdę i nowy smak przygód odnajdę. Poczuję dużo słońca i będę tryskać pozytywną energią bez końca! Moja skóra będzie z negatywnych emocji uwolniona, poczuje się jak nowo narodzona! Z waniliowym prezentem swoje naturalne piękno odkrywam codziennie, podkreślam to, że jestem kobietą niezmiennie! Otulona zapachem wanilii pełna blasku przyciągnę spojrzenia, bo Eveline spełnia nawet najskrytsze marzenia!
gosia56 (2014-12-15 00:57:47)
konkurs
 Wanilowy prezent od Eveline to:  SPA PROFESSIONAL MASŁO DO CIAŁA ARGAN & VANILLA Balsam do ciała ARGAN & VANILLA Balsam + Peeling do ciała pod prysznic ARGAN & VANILLA
marcia7 (2014-12-15 00:48:11)
konkurs
SPA PROFESSIONAL MASŁO DO CIAŁA ARGAN & VANILLA Balsam do ciała ARGAN & VANILLA Balsam + Peeling do ciała pod prysznic ARGAN & VANILLA  Wanilowy prezent od Eveline to najlepszy prezent dla wszystkich Pań.
Anorka (2014-12-14 23:03:13)
Waniliowy prezent od Eveline...
Waniliowy prezent od Eveline będzie idealny Bo razem z kokosowym jest mi nierozłączny, I kiedy znajdę czasu chwilę Sięgnę po Argan&Wanilla. I z zachwytem stwierdzam zawsze Że nic tak pięknie nie pachnie, Zmiękcza, nawilża i tonizuje A swym zapachem nas oczarowuje. Dlatego chętnie sięgam po nowości różne Które wanilię mają w swej recepturze, Czy to w kuchni, czy to w łazience   Wanilia zawsze u mnie w mieszkaniu będzie!
martucha89 (2014-12-14 22:09:43)
waniliowe love
 Waniliowy prezent od Eveline sprawi, ze na mej buzi uśmiech się pojawi. Moje ciało będzie wypielęgnowane, a zmysły węchowe pozaspokajane.  :) Kocham wanilię! Dajcie zaznać odrobiny luksusu i wybierzcie mnie! <3  
Dorota L. (2014-12-14 21:56:51)
Wanilowy prezent od Eveline...
 ...balsam z peeleingiem do ciała pod prysznic. Nie wyobrażam sibie lepszego zakończenia dnia, niż GORĄCY PRYSZNIĆ z unosząceym się zapachem WANILI. Aż się rozmarzyłam. 
SylwiaFoj (2014-12-14 21:23:59)
waniliowa misja specjalna;-)
Waniliowy prezent od Eveline, to… dobry sposób, by przy użyciu smakowitych kosmetyków pobudzić mój apetyt. Od ostatniej poważnej choroby i utraty sporej ilości kilogramów, trudności z przyrostem masy ciała, to mój problem numer 1! Jakoś nic mi nie smakuje, nie odczuwam głodu, jem, bo coś muszę:-( Wpadłam właśnie przy okazji waniliowych kosmetyków na pewien pomysł, że może wykorzystując preparaty pachnące moimi ukochanymi zapachami uda mi się zachęcić moje kubki smakowe do większego wchłaniania chociażby tych pychotek, które lubię! To co waniliowe towarzyszy mi od kiedy pamiętam! Waniliowe lody, babeczki, serniczki, ciasteczka z kremem waniliowym, ptasie mleczka, cappuccino i inne smakołyki to grupa tych za które…,oj… wiele bym dała! Teraz może czas na kosmetyki kuszące aromatyczną wanilią! Żeby eksperyment mógł się powieść, to waniliowa pielęgnacja powinna być kompleksowa, dlatego w prezencie od Eveline nie może zabraknąć produktu: Balsam +Pelling do ciała pod prysznic Argan & Vanilla, który zadba o skórę mojego całego ciała, a jego zapach przyniesie odprężenie i błogostan po ciężkim dniu. Potem czas zadbać wieloaspektowo o skórę dłoni, do czego bez wątpienia przyda się: Waniliowy Krem-Maska do Rąk i Paznokci. Zwłaszcza teraz w zimie wymaga ona intensywnej regeneracji, dobrego nawilżenia i ochrony przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Na koniec, by jeszcze bardziej zatroszczyć się o moją wymagającą skórę ciała wykorzystam: spa professional masło do ciała Argan & Vanilla. Jego nowoczesna formuła doskonale odżywi, zregeneruje i co najważniejsze nawilży suchą skórę, a jego ciepły i egzotyczny aromat wanilii ukoi moje zmysły, utrzyma przez wiele godzin w ciągu dnia zrelaksowany organizm i może zachęci mnie, by skonsumować na śniadanko jakąś waniliową babeczkę i popić ją tak samo pysznie pachnącym cappuccino;-) Głęboko wierzę więc w to, że działając na zmysły zapachem rozkosznej wanilii uda mi się pobudzić moje kubki smakowe, dzięki czemu zyska i moja skóra „częstowana” dobrze dbającymi o nią kosmetykami, a także moje ciało, nabierając dzięki nim nieco masy;-)
onlyme30 (2014-12-14 20:34:08)
Waniliowa pokusa :)
Waniliowy prezent od Eveline w małym słoiczku ukryty, byłby dla mojej skóry niczym smakołyk wyśmienity, ta pachnąca pokusa MASŁO DO CIAŁA ARGAN & VANILLA się nazywa i przed moją skórą piękny raj odkrywa, bo wystarczy, że musnę nim moje ciało, a już zawsze będzie ono wanilią pachniało :)
Radekf (2014-12-14 20:07:50)
Eveline
Waniliowy prezen od Eveline idealnym prezentem dla mojej żony 
Strona komentarzy 1 z 13
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar