2014-11-26

Zakończone

Konkurs Święta z Biovax

Pielęgnacja Biovax na święta? Marzy Ci się taki prezent? Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania atrakcyjne zestawy kosmetyków do pielęgnacji włosów Biovax Oleje Naturalne

 

Co trzeba zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jaki jest Twój wymarzony prezent pod choinkę?
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy Biovax Oleje Naturalne do pielęgnacji włosów.

 

Zestaw świąteczny Biovax z olejami naturalnymi Argan, Makadamia, KokosW skład zestawu wchodzą: szampon regenerujący i odżywka Beauty Benefit 60 sekund z olejami naturalnymi oraz serum wzmacniające do włosów A+E. Kompozycja starannie dobranych, szlachetnych olejów zamkniętych w szamponie i odżywce Biovax, zapewni kompleksową rewitalizację i odmłodzenie włosów na całej ich długości. Kuracja uwalnia naturalne piękno i energię włosów, przywracając im zmysłowy wygląd oraz utrzymując je w doskonałej formie.
 
 
 
 
 
Konkurs trwa od 26 listopada 2014 do 11 grudnia 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Święta z Biovax” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 26 listopada 2014 do 11 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jaki jest Twój wymarzony prezent pod choinkę?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 26 listopada 2014.
                      
 
 
 

Komentarze (153)

asiad2 (2014-12-14 22:42:09)
Magia
 Dostać MAGICZNĄ RÓŻCZKĘ bym mogła w tym czasie obdarować wszytskich ludzi uśmiechem i pozytywizmem. Były by to najpiekniejsze święta w życiu  a ja miałabym satysfakcję ze spełnienia dobrego uczynku;)
ewanna (2014-12-11 22:36:51)
wymarzony prezent
Książki. Mogę nawet podać autorów i tytuły. Ostatni tekst Jacka Dehnela (dajmy sobie ostatnią szansę), Gniew Miłoszewskiego. Najnowszy - niestety niekryminalny - Mankell. Drogie "Zdarzyło się wczoraj"... boski cykl felietonów historycznych. I dwa ostatnie Wrońskie :) Coby starczyło na całe świeta i jeszcze na trochę po. Dla przypomnienia (rodzino kochana i znajomi) jam Ewa - więc prezenty przynajmniej powinny się dwoić, ot co! :) 
emerycia (2014-12-11 22:35:22)
wymarzony prezent
Najlepszym prezentem jest taki podarowany od serca, wykonany własnoręcznie, z uczuciem. Taki prezent ma duszę. Marzę o takim prezencie, którego nie kupi się w sklepie a będzie wyjątkowy, niepowtarzalny.
ewa85 (2014-12-11 22:28:00)
Jaki jest Twój wymarzony prezent pod choinkę?
Jestem mamą,żoną i córką.Mój mąż pracuje na nocki,ja często do 22 a czasem też w nocy.Wiem,że aby coś w życiu osiągnąć to trzeba do tego dojść samemu dlatego ciężko pracuje poświęcając swój czas.Chciałabym aby mojej rodzinie nigdy niczego w życiu nie brakowało.Prezent o jakim marzę to trochę czasu spędzonego wspólnie z moją rodziną,ponieważ tego mi brakuje na co dzień.Chciałabym wyjechać z moimi najbliższymi chociaż na kilka dni razem z dala od pracy,obowiązków,sprzątania i gotowania, obiadów,na przykład do spa gdzie moglibyśmy razem odpoczywać,bawić się,spacerować,rozmawiać,pływać w basenach i chodzić na masaże.Rzeczy materialne nie są ważne,najważnieszy jest czas,bo jest bezcenny a niewłaściwie wykorzystany przepada bezpowrotnie.Piękne wspomnienia zostają na zawsze w sercach :)
mika19 (2014-12-11 22:09:09)
:)
niespodzianka! tylko ona jest kanciapką świątecznej radości duszy!
lebensgefahr (2014-12-11 21:37:51)
choinka pod choinke
W dzisiejszych, konsumpcyjnych czasach, gdy myslimy o Swietach, gwiazdce i choince, zazwyczaj skupiamy sie na prezentach, podarunkach i innych ladnych pakunkach. Wszyscy popadamy w szal zakupow i wszyscy szukamy najlepszych pomyslow, byle tylko "prezent" byl udany. I choc drobne podarunki moga byc cenne, to jednak coraz czesciej mam wrazenie, ze przeslaniaja nam one prawdziwa Symbolike Swiat oraz zaburzaja ich specyficzny nastroj. Choinka to bowiem nie tylko kosz na(d) prezenty, ale tez swoisty klimat, nastroj, bezinteresowne piekno i atrybut cieplych, rodzinnych spotkan. Dlatego tez wlasnie, by zwrocic uwage na swiateczna symbolike i przypomniec o tym, ze Swieta to nie tylko podarki, paczki i ozdobne torebki, pragnelabym pod choinke otrzymac... choinke. Male, urocze drzewko muniaturke, ktore, jako mniejsza wersja choinki "wlasciwej", byloby czyms wiecej niz tylko prezentem - byloby wektorem i kierunkowskazem, mowiacym wszystkim wokol - prawdziwe Swieta to cos wiecej niz to, co lezy "pod choinka". :)
asiakali (2014-12-11 21:18:11)
Mój wymarzony prezent
Pod choinką chciałabym znaleźć coś wyjątkowego, zachwycającego. Mogłaby być to biżuteria srebrna z niebieskimi kamieniami, piękna sukienka ozdobiona cekinami, a nawet przyznam szczerze marzę o dobrym thrillerze. Z dobrą książką zanurzyłabym się w ulubionym fotelu z kubkiem gorącej czekolady i zatopiłabym się w lekturze. Kocham książki i zawsze mi ich mało, a thrillery... cóż lubię żeby coś się działo.
inga45 (2014-12-11 20:51:31)
Najlepszy prezent świąteczny
 Najlepszym prezentem pod choinkę byłaby dla mnie pewność, że wszyscy będą zdrowi i będą mogli pełnymi garśściami czerpać radość z wyjątkowej, magicznej  świątecznej atmosfery. Nic tak bowiem nie psuje nastroju jak choroba. Wobec nagłej, nieprzewidzianej niedyspozycji jestem bezsilna. Tracę humor, apetyt i nerwy. Nic mnie nie cieszy i nic nie jest w stanie oderwać moich myśli od osoby, która nie może w pełni cieszyć się Świętami.
Patiszonex (2014-12-11 18:45:53)
Nosowym szeptem...
Rzecz prozaicznie przyziemna, ale kobieca niezwykle – nowe buty. Zobaczyłam je na wystawie i przemówiły do mnie tym swoim cichym lekko nosowym  szeptem, mocą dobrze wyprofilowanego uwodzenia, miękkością przyciągania, czarem skórzanych wykończeń, euforią barwy. Buty marzeń, które chciałam posiadać, nosić i się nimi cieszyć w jesienno-zimowym sezonie, takim i szarym i burym. Obiecywałam mężowi (Mikołajowi), że będę nadal prała i prasowała, gotowała obiady i podawała kolacje, pilnie uczyła się matematyki, sprzątała, także za szafkami. Że będę miła dla męża zawsze i dla teściowej czasami,  zrealizuję plan diety i nie zapomnę o zapłaceniu rachunku. Częściej też będę wyprowadzała psa na spacer, aby pochwalić się nowymi butami, ale oczywiście wszystko dla dobra i zdrowia psa, którego przecież też bardzo kocham.  
Jussssti (2014-12-11 17:19:36)
Wymarzony prezent
 moim najlepszym prezentem byłby skok na bungee,skok ze spadochronu.Uwilebiam adrenalinę i chciałabym spełniac swoje marzenia:)
Strona komentarzy 1 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar