2014-11-25

Zakończone

Konkurs Ever After High

6 grudnia w Mikołajki, w Złotych Tarasach odbędzie się specjalny pokaz finałowego odcinka Dzień Koronacji, w którym wszyscy fani Ever After High, dowiedzą się, która bohaterka została Królową Baśni. Na premierze gościem specjalnym będzie Maria Niklińska. Na wydarzeniu obecne będą także znane fanki opowieści Ever After High, Natalia Szroeder, Julka Wróblewska oraz Gabrysia Raczyńska J. Do wygrania zaproszenia właśnie na ten event, a dla pierwszej osoby, która odpowie na pytanie konkursowe nagroda specjalna – lalka Blondie Lockes!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pytanie konkursowe: 

Wymyśl własne zakończenie swojej ulubionej baśni.

Nagrody:


Miejsce 1: lalka Blondie Lockes plus 1 podwójne zaproszenie 
Miejsce 2: podwójne zaproszenie na event
Miejsce 3: podwójne zaproszenie na eventKonkurs trwa od 25 listopada 2014 do 01 grudnia 2014 do godz 18:00.


UWAGA:

Ogłoszenie wyników 01 grudnia. 

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Ever After High” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 listopada 2014 do 01 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Wymyśl własne zakończenie swojej ulubionej baśni.


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 listopada 2014.
                      

Komentarze (34)

weronika (2015-01-18 19:29:27)
kapturek
gdy kapturek i babcia żyli zdrowo przyszedł wilk i powiedział że przeprasza wszyscy więc się pogodzili i mieszkali przez wiele lat razem czasami się sprzeczali ale potem było ok gdy przyszedł myśliwy chciał zabić wilka ale babcia powiedziała że jest ok KONIEC
anetamatusiak (2014-12-09 19:54:47)
arielka
 tryton powinien sprawić ze ksiąze eryk był syrenem i zeby arielka i eryk mieszkali pod wodą w pałacu z ojcem trytonem
Monia (2014-12-04 11:41:38)
Halo?
 Wiecie, że premiera lada dzień? A wyniki obiecywaliście jeszcze 1 grudnia, nieładnie :( 
Joanna Smolarek (2014-12-03 11:55:20)
Wyniki
Na pewno będą wkrótce...
Jasia (2014-12-02 23:48:17)
Wyniki
 I co z wynikami?;)
Joanna Smolarek (2014-12-01 22:21:49)
bajka o trzech świnkach cz.IX
 Onieśmielone zwierzątka nie wiedziały, co powiedzieć. Królowa ofiarowała im dużo smakołyków, flecik, o który cichutko poprosiła ta w kratkę, a wszystkie otrzymały srebrzyste łańcuszki z medalionem - wizerunkiem uratowanych sióstr. Na ich cześć odbył się wspaniały bal, podczas którego otrzymały też medale za odwagę i szczególne zasługi dla krainy Amaro, przywracając pokój i szczęście jej mieszkańcom. Wszyscy wspaniale się bawili dziękując trzem świnkom. One, zakłopotane,  ale dumne i szczęśliwe, uśmiechały się do Amarczyków. Dobro zawsze zwycięża zło, a wrażliwe serduszko i szlachetność są nagrodzone.
Joanna Smolarek (2014-12-01 22:21:11)
bajka o trzech świnkach cz.VIII
- Dziękuję ci, Świnko !- kropkowa świnka przytuliła Pasiastą z całej siły. Dumna i szczęśliwa Pasiasta wzięła tę w kropki za łapkę i poszły dalej. Wkrótce dotarły do bramy zamkowej. Zaprowadzono je przed oblicze Mireli. Była zaskoczona tym spotkaniem.  - Macie dla mnie kwiat aberysu? - spytała niedowierzając. - To dla ciebie, pani- odezwała się Pasiasta i wręczyła śliczny kwiat. - Nareszcie, teraz zawsze będę piękna i młoda- odparła. - Uwolnisz także królową- stwierdziła świnka w kropki. Mirela, zachwycona kwiatem i odurzona jego wonią, skinęła głową. Straże przyprowadziły królową Lidarię. Jej jasne włosy mieniły się w słońcu jak złoto. Rozejrzała się po sali i podeszła do Mireli. - Byłaś dla mnie zła i okrutna, ale wybaczam ci. Zostań ze mną w zamku- mówiąc to  wzięła siostrę za rękę i dotknęła ich splecionymi dłońmi do kwiatu. Znała jego czarodziejską moc. Był to kwiat młodości, przyjaźni i miłości. Wiedziała, że może zmienić jej zawistną siostrę w dobrą, taką, jaką była kiedyś, nim zazdrość ją zniszczyła. I tak się stało. Wokół nich pojawił się świetlisty pył, a sylwetki na chwilę zniknęły z oczu. Gdy pył opadł, wszyscy ujrzeli Lidarię i zupełnie inną, piękną i młodą, dobrą Mirelę. Siostry padły sobie w objęcia. Najmodsza świnka płakała, a starsze patrzyły zaskoczone nie wiedząc, co powiedzieć. Strażnicy popatrzyli po sobie. Nagle królowa Lidaria podeszła do świnek. - Dziękuję wam, kochane. To wasza zasługa, że znowu jesteśmy razem. Nawet nie wiecie, jaka jestem szczęśliwa, że odzyskałam siostrę. Trzeba wam to jakoś wynagrodzić. Proście, o co tylko chcecie.
Joanna Smolarek (2014-12-01 22:20:05)
bajka o trzech świnkach cz.VII
 Z lękiem w małych serduszkach udały się do groty. Przepiękne kryształowe ściany  lśniły wszystkimi kolorami tęczy. W głębi, przy krystalicznie czystym źródełku rósł wspaniały, srebrny kwiat. Miał długie, podłużne płatki, a z wnętrza kielicha wystawały niebieskie pręciki. Koło niego stał strażnik w srebrnym stroju. Był to elf, o którym opowiadał im skrzacik. Jego twarz była poważna i surowa. - Witamy cię, Srebrny elfie - zaczęła nieśmiało Pasiasta. Mamy dla ciebie podarunek. Mówiąc to spojrzała na najmłodszą, a ta wyjęła z torby swój flecik, przewiązany czerwoną wstążeczką i podała go elfowi. Ten popatrzył na przybyłych chłodno, ale wziął prezent. Nie wiedział, co z nim zrobić. Świnka w kratkę domyśliła się i pokazała, jak gra się na instrumencie. Elf uśmiechnął się i szybciutko zabrał go z powrotem. Próbował grać. Ta w kropki zaśpiewała mu piosenkę. Stanął zauroczony jej śpiewem. Po chwili zapytał, co ich tu sprowadza. - W krainie Amaro dzieje się źle - odpowiedziała już śmiało Pasiasta. Potrzebujemy kwiatu, żeby zła Mariela odeszła i znowu było, jak dawniej. Jeśli jej go oddamy, uwolni królową. Prosimy, pozwól go wziąć - Świnka w paski błagalnie popatrzyła na Elfa. Ten zastanawiał się, ale patrząc na zwierzątka, podszedł w końcu do pięknego kwiatu, zerwał go i ofiarował najmłodszej. Uśmiechnął się i powiedział: - On wam pomoże odzyskać to, co stracili mieszkańcy Amaro. - Dziękuję za ten niezwykły, grający dar - pokłonił się nisko przed nimi. One również podziękowały i kłaniając się opuściły grotę. Teraz należało szybko dostać się do zamku. Zadowolone schodziły w dół, skacząc po kamyczkach. Wtedy ze szczeliny, ukrytej w skale wypełzł wąż i zaatakował tę w kropki. Przerażona świnka nie mogła się ruszyć ze strachu. Dzielna Pasiasta szybko przyszła jej z pomocą. W okamgnieniu pokonała węża, rozprawiając się z nim patykiem i kamieniem.
Joanna Smolarek (2014-12-01 22:19:13)
bajka o trzech świnkach cz.VI
 - Kwiat znajduje się w Kryształowej Grocie, a pilnuje go Srebrny Elf. Bardzo trudno będzie wam go dostać. Jest jeden sposób, by zechciał go oddać. Trzeba mu podarować coś wyjątkowego. W zamian za to może zgodzi się dać wam kwiat. Trzeba z nim rozmawiać grzecznie, spokojnie, bo inaczej nic z tego. Jeszcze jedno: On uwielbia muzykę - to jego sekret, którego nikomu nie zdradza. - Dziękuję ci, kochany skrzacie! - wykrzyknęła Świnka w kratkę. - Bardzo nam pomogłeś. - Musicie się pospieszyć, bo kwiat przekwitnie za kilka dni. Następny pojawi się dopiero za rok.  - Ojej, to zaraz wyruszamy- odezwała się ta w kropki, patrząc na Pasiastą, która czekała na nią stojąc trochę na uboczu. Nie chciała przestraszyć skrzacika. - Dam wam na drogę moje bułeczki jagodowe, wzmocnią was. - Oby szczęście wam dopisało, bo już wszystkim zbrzydły rządy Marieli. Trzy świnki pożegnały się ze skrzatem, dziękując mu za pomoc. Powędrowały wąską ścieżką między skałami, wspinając się pod górę. Dróżka miała ich zaprowadzić do ukrytej wśród ostępów Kryształowej Groty. Szły i szły, aż zmęczone dotarły do groty. Wtedy ta w kropki przypomniała sobie słowa Zeflika. Zaniepokojona spojrzała na Pasiastą. - Nie mamy nic w podarunku dla Srebrnego Elfa. Co my teraz zrobimy?-zafrasowała się Świnka w kropki. - Nie martw się, mamy. Najmłodsza wyciągnęła ze swojej torby podróżnej malutki, drewniany flet. - Bardzo lubię ten flecik. Nie mam nic innego, więc podarujemy mu to. - Ale to twoja ulubiona zabawka - wykrzyknęły świnki. - Nie szkodzi. Chętnie oddam ją, żeby tylko elf zgodził się dać nam kwiat aberysu.
Joanna Smolarek (2014-12-01 22:18:30)
bajka o trzech świnkach cz.V
 Wyruszyły w podróż, by odnaleźć niezwykły kwiat i uratować piękną krainę Amaro, która podczas rządów nowej królowej stawała się coraz bardziej zaniedbana. Nie wiedziały,  w którą stronę się udać, więc postanowiły pójść prosto. Po pewnym czasie znalazły się w ślicznej dolince. Rosły tam ogromne, pomarańczowe drzewa, różowe krzewy, płynął warto mały strumyczek. Nad nim stała dziwna, niewielka chatynka. Koło niej kręcił się raźno malutki skrzacik śpiewając coś pod nosem. Miał długą brodę, trochę spiczaste uszki, a cały ubrany był na zielono. Na głowie tkwiła śmieszna czapeczka. Gdy zobaczył trzy dziwne Świnki, zamierzał się schować. Najmłodsza, która lubiła skrzaty i umiała z nimi rozmawiać, podeszła powolutku do niego i powiedziała: - Witaj, nie bój się, nie zrobimy ci nic złego. Jestem Świnka w kratkę, a to moje najlepsze przyjaciółki. Skrzatek wysunął głowę zza krzaka i przyglądał się jej badawczo. Wreszcie przekonany słowami sympatycznej Świnki wyszedł z ukrycia. - Mam na imię Zeflik. Po co tu przyszłyście? - odezwał się cichutko. - Szukamy kwiatu aberysu, ale nie wiemy, jak wygląda i gdzie może rosnąć - odrzekła ta w kratkę. - O, to wyjątkowy kwiat, posiadający magiczną moc....ale do czego wam potrzebny? - zaciekawiony skrzat nadstawił uszy. - Musimy go odnaleźć za wszelką cenę. Oddamy go nowej królowej, a ona uwolni Lidarię. W waszym kraju znowu zapanuje radość i wszyscy będą szczęśliwi. Tylko gdzie go szukać?- świnka posmutniała, a jej piękne oczki wypełniły się łzami. -  No już nie płacz, powiem ci, jak do niego trafić. Twarzyczka najmłodszej rozjaśniła się w uśmiechu.
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar