2014-11-18

Zakończone

Konkurs Mikołajkowa katastrofa

Zestawy kosmetyków na Mikołaja? Idealny prezent dla naszych włosów. Zapraszamy do konkursu, a może to właśnie Tobie Mikołaj przyniesie taki upominek. Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

Mikołajkowa katastrofa - czyli czego z pewnością nie chciałabyś dostać na Mikołajki od swojego chłopaka.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków Marion, a w każdym z nich znajdziemy:

1.       2 szampony koloryzujące Marion Color Intensywna Czerń i Czekoladowy Brąz

2.       Błyskawiczna Odżywka do włosów farbowanych Natura Silk

3.       Mgiełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury Termoochrona

4.       Kreda koloryzujaca włosy Czerwona

5.       60-cio sekundowa maseczka do włosów Ocet z malin

6.       Bankietowa maska skompresowana Marion SpaKonkurs trwa od 18 listopada 2014 do 01 grudnia 2014.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Mikołajkowa katastrofa” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 18 listopada 2014 do 01 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Mikołajkowa katastrofa - czyli czego z pewnością nie chciałabyś dostać na Mikołajki od swojego chłopaka.


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 listopada 2014.

Komentarze (121)

Gosia (2014-11-21 13:12:01)
Mikołajkowa katastrofa
nie chciałabym dostac prezentu dla niego, a nie dla mnie typu: zbereźna bielizna, wiertarka czy szlifierka.
justyna1 (2014-11-21 12:04:36)
konkurs
Są prezenty bardziej widziane i mniej . U mnie do tej mniejszości zaliczyć można np- karnet na siłownie ( pomyślałabym sobie,że nie odpowiada mu moja figura) bilet na mecz ( prezent bardziej dla niego niż dla mnie) oraz wszelkie prezenty w których pomyli me imię czy inicjały ( rozmiar mogę jeszcze wybaczyć bo facie akurat na tym się nie znają ale literki chyba rozróżniać potrafią)
grupis1 (2014-11-21 11:32:04)
Katastrofa na 102!
Najgorszym z możliwych prezentów byłby ten, który świadczy o kompletnej nieznajomości tego, w czym gustuję. O ile nowemu chłopakowi można to wybaczyć, to facetowi z którym jesteś 3 lata - niekoniecznie. Do dziś mam płytę Roya Orbisona - i co ja mam z nią zrobić?! Kolejnym prezentem - porażką jest pozbieranie wszystkiego i sklecenie z tego "prezentu-niespodzianki" : jakaś bombonierka, jakaś kawa, wszystko z krótkim terminem ważności. Bleeee ...
AgaMilewska (2014-11-21 10:59:10)
katastrofa
 Krawat damski Apaszka Talerze Alkomat Słodycze Trunek Rondel Owoce Francuski klucz Antyperspirant  
jola1234@wp.pl (2014-11-21 10:55:06)
o nie!
Mój facet co roku daje mi prezent od siebie, prezent który zrobi sam, lub wyszukał kogoś kto zrobi coś co sam wymyślił. Np. torebka uszyta z mojej ukochanej poplamionej bluzki, nie nadawała się do niczego, ale żal mi ją było wyrzucić z sentymentu... Etui na komórkę, która według jego projektu uszyła jakaś magiczna krawcowa. Śliczna półeczka zbita na moje korale i naszyjniki, pomalowana na fioletowo-biało tka by pasowała do mojego pokoju idealnie! Nie chciałabym NIGDY dostać prezentu ze zwykłego sklepu, prezentu który może dostać każda dziewczyna. Bo nie ważne co to jest, liczy się to, że pomyślał, postarał się, włożył jakiś wkład w ten prezent i serce, który zrobił lub zdobył on z myślą o mnie :) to naprawdę jest cudowne! czuję się wyjątkowa dzięki temu!
Basia (2014-11-21 10:45:06)
Mikołajkowa katastrofa
Mój partner jest bardzo praktyczny. W tamtym roku dostałam od niego drabinę, żeby łatwiej  mi było otwierać okna dachowe. Całkiem niedawno naprawiał mi kontakt i mówił, że bardzo by mi się przydał komplet śrubokrętów i młotek. Całkiem więc możliwe że to będzie mój prezent mikołajkowy...
Mappet (2014-11-21 10:34:31)
mikołajkowa katastrofa
Choć chęci ma dobre, artysta z niego niesłychany... na Mikołajki mogę dostać ciepłe majtki w stylu 'na babcie'. Chęci ma dobre, ale na litość... takie wielkie? Za duże? Czy ja wyglądam grubo? Co za katastrofa...
cattie (2014-11-21 10:26:49)
Mikołajkowa katastrofa
Bombonierki kiedy jestem na diecie!  Płyty Ewy Chodakowskiej bo to znaczy, że moja dieta jest do bani... Kremu na zmaszczki bo On myśli, że 60+ to jakiś bonus. Im więcej tym lepiej...      
magwella (2014-11-21 10:21:16)
Mikołajkowa katastrofa
Zwykle zastanawiamy się, co chcielibyśmy dostać, ale czego nie chcielibyśmy? To coś nowego! Spróbujmy pomyśleć... NIE chciałabym dostać od mojego chłopaka prezentu, którego nie wybrałby z secem. Prezentu, który nic nie mówi - o mnie, o nim, o nas. Nie wzrusza, nie rozśmiesza, albo chociaz nie złości ;) Gotowy zestaw kosmetyków zdjęty na chybił-trafił z drogeryjnej półki? Perfumy kupione tylko dlatego, ze są akurat na topie?Bizuteria wybrana wyłącznie ze względu na swoją cenę? Nie! Wobec takich aletrnatyw wolę po prostu buziaka i moją ulubioną gorącą czekoladę, bo tylko on potrafi przyrządzać ją dokładnie tak, jak lubię - z sercem :) 
Taila28 (2014-11-21 10:09:05)
Mikołajki
 Ja nie chciałabym dostać od chłopaka na Mikołajki SPRZĘTU KUCHENNEGO :( facetom wydaje się, że kobieta będzie zadowolona jak dostanie np. patelnię, garnek, opiekacz czy mikser. Kupując tego typu prezent facet/ chłopak myśli, że prace w kuchni ma juz z głowy a dla nas kobiet to będzie pomoc. Tymczasem my kobiety chętnie widziałybyśmy naszych chłopców w kuchni. Gotujących, pomagających....razem. I jeśli i tym razem dostanę taki prezent będę ZŁA :( 
Strona komentarzy 9 z 13
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar