2014-11-18

Zakończone

Konkurs Mikołajkowa katastrofa

Zestawy kosmetyków na Mikołaja? Idealny prezent dla naszych włosów. Zapraszamy do konkursu, a może to właśnie Tobie Mikołaj przyniesie taki upominek. Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

Mikołajkowa katastrofa - czyli czego z pewnością nie chciałabyś dostać na Mikołajki od swojego chłopaka.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków Marion, a w każdym z nich znajdziemy:

1.       2 szampony koloryzujące Marion Color Intensywna Czerń i Czekoladowy Brąz

2.       Błyskawiczna Odżywka do włosów farbowanych Natura Silk

3.       Mgiełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury Termoochrona

4.       Kreda koloryzujaca włosy Czerwona

5.       60-cio sekundowa maseczka do włosów Ocet z malin

6.       Bankietowa maska skompresowana Marion SpaKonkurs trwa od 18 listopada 2014 do 01 grudnia 2014.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Mikołajkowa katastrofa” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 18 listopada 2014 do 01 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Mikołajkowa katastrofa - czyli czego z pewnością nie chciałabyś dostać na Mikołajki od swojego chłopaka.


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 listopada 2014.

Komentarze (121)

Jujulka26 (2014-11-27 14:41:29)
Mikołajkowa katastrofa
 Z całą pewnością i przekonaniem nie chciałabym dostać na Mikołajki od swojego chłopaka  butów, wszystko inne przyjmuję. Nie kupuj mi butów mój miły i tak w nich nie będę chodziła, dlatego że buty żle wróżą dla związku, dane w prezencie symbolizują rozpad i klęskę. Możesz mi kupić nawet patelnię, będę Ci piekła placki codziennie
Eva Pe (2014-11-27 09:03:08)
Katastrofa? Jaka katastrofa?
 Napewno nie chcialabym dostać ....yyyy, aaaa, eeeee. Chyba nie ma takiego prezentu. Raczej od swojego męza przyjęłaym każdy prezent - i fajne skarpety, i wybrany przez niego kosmety (bo ma fajny gust i wie co lubię a czego nie znoszę). Chyba najbardziej zawiedziona byłabym, jakbym nie dostała nic. Ze wszystkich innych prezenót - i tych mniej i tych bardziej trafionych, potrafiłabym się cieszyć i wykorzystać je na maksa.
łatka_pyskatka (2014-11-26 23:44:45)
Mikołajkowa katastrofa
 Ostatnio na moim ciele pojawiły się male rozstępy, bardzo chcialabym z nimi skutecznie zawalczyć. Dla tego marzy mi się aby na swięta otrzymać jakiś cudowny kosmetyk, licze na to ze moja mama siostra lub przyjaciółka sprezentuja mi coś sprawdzonego na tegoroczne mikołajki. Ale umarłabym ze wstydu i zażenowania gdyby ofiarodawca- nawet najbardziej skutecznego- preparatu na rozstępy byłby mój chlopak. Oznaczaloby to dla mnie ze zauważył to co najbardziej chciałam przed nim ukryć. Te niby małe rozstępy, spędzajace mi sen z powiek mogly by mi zepsuć całą radość z mikolajkowego randkowania z moim chłopakiem. 
martinaangel (2014-11-26 21:12:13)
katastrofa na mikolajki...
Katastrofą byłoby gdyby ZAPOMNIAŁ o Mikołajkach i nie kupił mi NIC! Wówczas byłoby mi niezmiernie przykro :(  martinaangelmk@gmail.com  
JUSTA (2014-11-25 12:04:03)
KONKURS
KOCHAM PREZENTY NAWET TE NAJMNIEJSZE NIETRAFIONE.LICZY SIĘ PAMIĘĆ,MIŁY GEST ,MAŁY BUZIACZEK.TRAGEDIĄ BY BYŁO GDYBY NIE MIAŁ KTO NAM DAWAĆ TYCH PREZENTÓW 
agutek (2014-11-25 11:39:20)
prezent od serca..
 A ja potrafię się cieszyć z każdego prezentu, który jest dany od serca dla serca.... Może to być patelnia.. Przecież lubię gotować i wcale nie uważam, że to oznaczeń, że mam być dla niego tylko kucharką, mogą być to pantofle, bo wie, że marznę w stopy, skarpetki z reniferem, a czemu nie?  Lubię gdy ubieram coś co wywołuje uśmiech na mej często zatroskanej twarzy, szampon, oczywiście, przecież nie oznacza to, że chodzę z tlustymi włosami, tylko uwielbiam je układać, mop, też nie oznacza że mnie chce zagonic do roboty, bo lubię prace domowe ...jednym zdaniem : nie ma takiej rzeczy, której bym nie chciala dostać od osoby, którą kocham i ona mnie. Bo nie liczy się prezent, tylko chęci i pamięć! 
gracka (2014-11-25 09:37:52)
Oooo nie!
Klasyczne "nietrafienia": patelnia (?!), rajstopy, szampon do włosów- no koszmar dobitnie świadczący o darczyńcy! Znaczy, że "odfajkowano" prezent i byle tylko był ładny papier do zapakowania... Niestety zdarzają się takie prezenty. A wystarczy przez chwilę pomyśleć, skupić uwagę na danej osobie. I nie chodzi o wilekość porfela!
mamaviktorii (2014-11-25 08:15:23)
katastrofa
U mnie katastrofa mikołajkowa miała miejsce rok temu. Po urodzeniu dziecka walczyłam o odzyskanie figury, no i mój ślubny  najwidoczniej chciał mnie motywować wręczając mi....wagę łazienkową:( Chęć rozbicia tej wagi na jego głowie była na prawdę nieodparta, powstrzymywała mnie jedynie obecność rodziny. W tym roku już na początku listopada dobitnie wyjaśniłam mu że JESTEM JUŻ ZADOWOLONA ZE SWOJEJ FIGURY i prezenty mającę "poprawić" moją figurę czy też "motywujące' nie będą mile widziane :D Gdybym jeszcze raz miiała coś takiego dostać to chyba wolę już nie otrzymać żadnego prezentu :P
wodnik (2014-11-25 00:20:36)
Chusteczki do nosa
Na pewno chusteczek do nosa które kiedyś na Mikołajki ofiarował mi chłopak, a mamie zaś dał pomadki w pięknym pudełeczku. Na początku myślałam że ze zdenerwowania pomylił prezenty, ale skąd! - powiedział mi że w końcu chusteczki zawsze będę miała w torebce. Taki prezent wprost katastrofa,, ech...:(
agus22 (2014-11-24 15:03:11)
Nic specjalnego ;)
"Cześć Kochanie!" - już od progu mój Mikołaj woła zadowolony, "Prezent na Mikołajki mam dla mojej pięknej żony!" "Byłaś grzeczna w tym roku???" - pyta z uśmiechem na twarzy, A mnie prezent w postaci pięknych, złotych kolczyków już się marzy. "Poczekaj, poczekaj...wieczorem go dostaniesz" - mąż wie, jak napięcie budować, a ja z ekscytacji zaczynam już wariować. A może kupił mi bransoletkę logiem APART oznaczoną? A może bilety do Grecji na romantyczną podróż, bym mogła odpocząć? Więc czekam i miotam się po domu, by nie zwariować, już nie mogę się doczekać, cóż tam mogę dostać! Ja memu Misiowi sygnecik z grawerem kupiłam, wiem, że chce taki dostać, a ja bym mu wymarzonego prezentu nie odmówiła. I wreszcie przyszła ta chwila, gdy wymieniamy się prezentami, powstrzymuję się, by nie zdradzić się ze swoimi emocjami! On otwiera swoje pudełeczko i uśmiech radosny połączony z błyskiem w oku mówi mi, że z prezentem idealnie trafiłam, "A Ty nie chcesz zobaczyć, co dostałaś???" - mąż przypomina mi, że jeszcze tego nie sprawdziłam! Więc otwieram swój prezent, swoją drogą pokaźnych rozmiarów, a w środku...kula niczym do czynienia czarów! Przeźroczysta, wielka, w niej ma twarz zszokowana się odbija, Pytam: "Co to???", a mąż swą odpowiedzią mnie dobija... "To lampa ledowa, spójrz, wystarczy dotknąć i świecić zaczyna". "Ale Skarbie, po co mi ona?" - pytam, "Bo mówiłaś, że ostatnio widzieć gorzej zaczynasz." "Co?" - mocno się zdziwiłam! "Mówiłaś, że w nocy, gdy idziesz do łazienki, to wciąż się potykasz, a lampa sufitowa za mocno po włączeniu będzie się świeciła i mnie budziła." No tak, lampki nie mam przy łóżku, a ostatnio na swój wzrok narzekałam, ale na pewno takiego prezentu na Mikołajki dostać bym nie chciała! Bo to trochę dobijające, gdy dostaje się coś, co potwierdza naszą niezgrabność i wady, co razem z wiekiem się pogłębiają, a prezenty, które coś nam wytykają i ładnie nie wyglądają radości nie dają! Jednak co by nie kupił mi mój Misio, to kochać go nie przestanę, bo grunt, że prezenty z troski i miłości są darowane! :)
Strona komentarzy 4 z 13
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar