2014-11-18

Zakończone

Konkurs Mikołajkowa katastrofa

Zestawy kosmetyków na Mikołaja? Idealny prezent dla naszych włosów. Zapraszamy do konkursu, a może to właśnie Tobie Mikołaj przyniesie taki upominek. Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

Mikołajkowa katastrofa - czyli czego z pewnością nie chciałabyś dostać na Mikołajki od swojego chłopaka.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków Marion, a w każdym z nich znajdziemy:

1.       2 szampony koloryzujące Marion Color Intensywna Czerń i Czekoladowy Brąz

2.       Błyskawiczna Odżywka do włosów farbowanych Natura Silk

3.       Mgiełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury Termoochrona

4.       Kreda koloryzujaca włosy Czerwona

5.       60-cio sekundowa maseczka do włosów Ocet z malin

6.       Bankietowa maska skompresowana Marion SpaKonkurs trwa od 18 listopada 2014 do 01 grudnia 2014.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Mikołajkowa katastrofa” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 18 listopada 2014 do 01 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Mikołajkowa katastrofa - czyli czego z pewnością nie chciałabyś dostać na Mikołajki od swojego chłopaka.


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 listopada 2014.

Komentarze (121)

lebensgefahr (2014-12-01 19:09:23)
antyprezent
 Mikołajki? Nie wiem nawet, co to jest. Choć w sumie... mikołajki to chyba taka dziecinna tradycja oparta na prezentowaniu dla prezentowania. A my, tzn para: ja+mój chłopak uwielbiamy takie dość absurdalne okazje wyśmiewać, tudzież podważać ich wątpliwą zasadność. Na czym bowiem polega to święto, jak nie na tym, by po prostu czynić nieco zakamuflowany handel wymiennymi dobrami? Ano na niczym - nie ma tutaj bowiem, wedlug nas, strony świętującej, nie ma rzeczywistej okazji - jest tylko wymiana przedmiotów, wymuszana powszechną w tym czasie zachętą pt  "bo tak się robi". My natomiast jesteśmy indywidualistami i robimy nie tak, jak się robi, tylko tak, jak nam się zachce. Dlatego też wlaśnie mamy swą własną mikołajkową tradycję, a polega ona na tym, że ja wręczam parterowi prezent w postaci banknotu stuzlotowego, a On darujemi mi dokładnie taki sam prezent. W efekcie oboje dostajemy prezent w postaci szopki z szopki, czyli.. masę śmiechu z mikolajkowego pędu ogarniającego lud pędzony zyskiem rozmaitych sprzedawców. Ów prezent jest moim ukochanym prezentem mikołajkowym, dlatego też - odpowiadając w końcu na zadane w konkursie pytanie - muszę rzec, że KAŻDY INNY mikołajkowy prezent byłby dla mnie.. totalną katastrofą. ;)
MARjankaXL (2014-12-01 17:18:21)
nieTRAFINY Prezent
A ja na mikołajki to niechciałabym dostać albumu z najpiękniejszymi cmentarzami świata !
efffciaa (2014-12-01 15:51:42)
mikołajkowa katastrofa
 Za nic w świecie nie chciałabym dostac od swojego chłopaka na mikołaja jakiegoś sprzętu AGD ! lub kosmetyków na niedoskonałości skóry ! chyba bym go ... chociaż na taki prezent nie liczę bo moje kochanie zawsze strzela w 10 ;-)
enigma1990 (2014-12-01 15:44:29)
prezenty
 Uwielbiam dostawać prezenty i raczej ze wszystkich się cieszę, ale są dwa takie prezenty, które, gdybym dostała od ukochanego, ba od kogokolwiek, to przez długie miesiące nie odzywałabym się do niego i musiał by za to przepraszać wiele razy.  Pierwszym z tyk prezentów. jest szczotka do czyszczenia toalet.  a drugum, jakiś preparat na odchudzanie. Za takie prezenty pewnie musiałby szukać sobie nowej dziewczyny.  
Agnieszka F (2014-12-01 15:34:00)
mikołajkowa katastrofa
Ja wiem misiu ze mnie kochasz i ja odwzajmniam to uczucie  Wiem ze chcesz poznac calz moj swiat i ja to samo czuje ale kredka do oczu , puder , cienie do powiek , szampon , perfumy , prosze nie dokonuj tego wyboru. z doswiadczenia napisze  wam faceci i Tobie misiu zostawcie nam odrobine naszego kobiecego swiata najbardziej inymnego i od lat wypracowanego. Bo nic mi nie sprawia  takiej przyjemnosci jak samotne buszowanie po drogeriach i sobie samej kosmetykow  kupowanie. Ja tzlko dokonam wlasciwego dla siebie wyboru szamponu bo nauka potezna jest sprawdzanie w jakim akurat moje wlosy sa stanie , zniszczone , farbowane a moze normalne . i nietestz tzlko ja to jestem w stanie ocenic po godzinie obserwacji ich w lustrze i dokonac odpowiedniej kuracji . Wiesz ze oczy mam zielone wiec prosze nie kupuj mi cieni do powiek w tym samzm kolorze , bo sa drogie i ci sie podobaja bo taki makijaz nie wyglada ladnie ale zebz to wiedziec tak jak ja od 15 lat nad kobiecymi pismami musialbys siedziec .Wiec prosze docen ma szczerosc i w tzm roku nie rob swiatecznej dla mnie katasrofy . Wiec napisze juz teraz do ciebie czego chce najbardziej abysmy w koncu znalezli czas dla siebie tak jak kiedys i spedzili go cudownie na kolacji w romantycznej restauracji  
Rys222 (2014-12-01 14:20:47)
Nie przesadzajmy
 Każdy prezent daje nam tą namiastkę szczęścia, za każdym razem pojawia się uśmiech na twarzy. Najlepsze są podarunk, które pochodzą prosto z naszego serca, tak zwane handmade. Kiedy ktoś da ci coś takiego, to wiesz, że się napracował, nawet jeśli mu nie wyszło. Nie jest to wtedy takie odbębnienie sprawy - pojdę do sklepu i kupię pierwszą lepsza rzecz z brzegu, tylko aby cos było. Wracając do tematu, nie chciałabym dostać od chłopaka drogiego prezentu, po prostu nie. Czułabym się bardzo głupio, kiedy on wyciągnąłby złotą bizuterię czy zegarek marki Rolex, a ja album na zdjęcia. Byłaby to niezręczna sytuacja, a ja staram się takich unikać.
SzaraSowa (2014-12-01 13:49:56)
Mikołajkowa katastrofa
 Najgorszym prezentem byłoby zaproszenie na kolację z jego mamusią. Nic nie odbiera apetytu i romatyzmu tak bardzo, jak zazdrosna teściowa złośliwości i troski o synka. 
Justyna (2014-12-01 12:32:45)
najgorszy prezent ?
 Wszystkiego co dobre, bo praktyczne ?adna z nas nie chciałaby dostać od chłopaka, na pewno ja. Zelazko do prasowania a moze tabletki do zmywarki ? to najbardziej nietrafione prezenty od chłopaka ! Poniewaz nie są dla mnie ale do mieszkania w ktorym mieszkamy wspolnie. Katastrofalny prezent, to tak jakbym ja podarowałabym ukochanego np. samonosnym odkurzaczem. 
Nadis (2014-11-30 22:48:52)
prezent z odzysku
Nie chciałabym dostać prezentu ,,z odzysku", takiego, jak dostała dziewczyna mojego dobrego kolegi... Miał problem, by kupić dla niej prezent, bo nie miał pomysłu. Gdy zwierzył się z tego problemu mamie (!) ta praktyczna do bólu osoba stwierdziła, że właściwie, to ma jakieś swoje kolczyki, których nie nosiła, więc chętnie odda dla Paulinki... Gdyby to chociaż były jakieś rodowe klejnoty, ale gdzie tam - zwyczajne kolczyki jednej z bardziej popularnych marek jubilerskich sprzed dobrych 10-15 lat. Kolega był bardzo dumny z siebie i zupełnie nie rozumiał, czemu po rozmowie z nim miałam taką dziwną minę. Biedna Paulina pewnie dalej żyje w nieświadomości...  Z ,,odzysku" to mogę dostać ewentualnie pierścionek zaręczynowy, przekazywany z pokolenia na pokolenie :) vilaya.pl@gmail.com
SylviaInVogue (2014-11-30 21:38:32)
Nietrafione prezenty dla pani domu
 Chemia, płyny i środki czystości Są dla mnie oznaką niemiłej żałości Bo kto by się cieszył z płynu do garów, Gdy się spodziewam ciut lepszych darów? Nie jestem kopciuszkiem, by dom szorować Nie, nie musisz od razu złota kupować! Lecz pasty do podłóg to już za dużo I nic dobrego w przyszłości nie wróżą. Płyn do okien i spray do drewna I do tego jeszcze pieśń rzewna Sprawią, że ucieknę jak najdalej Więc gdy coś kupujesz to z tym nie szalej!
Strona komentarzy 2 z 13
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar