2014-06-05

Zakończone

Konkurs Moje śniadanie z Cortina

Marzy Ci ię idealne śniadanie? Weź udział w naszym konkursie, a mamy dla Ciebie coś, co z pewnością umili ten najważniejszy posiłek. 
 
Co należy zrobić?

Polub fanpage Cortina
 
 
 
 
oraz fanpage udziewczyn.pl
 
 
 
 
 
W komentarzach pod konkursem opisz swoje idealne śniadanie.
 
 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygraniamy mamy 3 zestawy filców po 3 sztuki w różnych kolorach. 
 
 
 
 
Konkurs trwa od 05 czerwca 2014 do 20 czerwca 2014. 
 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Moje śniadanie z Cortina” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 czerwca 2014 do 20 czerwca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród. 
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Polub fanpage Cortina
 
www.facebook.pl/cortina
 
 
 
oraz fanpage udziewczyn.pl
 
https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hl
 
 
W komentarzach pod konkursem opisz swoje idealne śniadanie.
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem. 
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi i polubią fanpage Cortina i udziewczyn.pl 
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę. 
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp. 
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata. 
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 maja 2014. 
 

Komentarze (16)

Erna (2014-06-07 11:54:48)
Konkurs
Moje idealne śniadanie to jogurt i musli śmaczne, nie tuczące, pożywne w towarzystwie narzeczonego w przytulnej jadalni przy stole obrusem białym przykrytym i róży czerwonej w wazonie na środku stołu postawionej.
AliciaS (2014-06-06 20:52:48)
Idealne śniadanie
Idealne śniadanie to... Swieża bagietka przekrojona na pół, na niej plastry pomidora i mozzarelli. Włożone do pekarnika, przyrumionione a na koniec posypanie świężą bazylią i polane odrobiną soso pesto. Wyśmienite tylko w towarzystwie Jego...
klaudia (2014-06-06 11:34:54)
Śniadanie
Moje idealne śniadanie byłoby zjedzone późnym porankiem, na tarasie w promieniach słońca. Nie było by to nic "ciężkiego" a coś bardzo pożywnego. Sałatka warzywna zagryzana kromką chleba. Do tego ciepłe kakao - zastrzyk energii na cały dzień
KAsia85 (2014-06-06 11:28:37)
śniadanie
Mój przepis na idealne śniadanie jest bardzo prosty, a równocześnie bardzo smakowity: po odprężającej, porządnej dawce snu wstajemy z łóżka prawą nogą i z uśmiechem, przeciągamy się i przyjmujemy spokojnie poranną dawkę komeplementów od męża i uścisków od dzieci. W tej sposób ładuujemy się pozytywna energią na cały dzień i po odświeżąjącej wizycie w łazience możemy powoli zagościć w kuchni:) Tutaj mamy dwa wyjścia - albo sami przyrządzamy śniadanie i wiemy, że będzie dobrze, albo zdajemy się na męża i po cichu liczymy, że będzie dobrze;) W tym pierwszym wypadku zawsze stawiam na świeży sok pomarańczowy, ewentualnie z marchwi, gdyby dzieci akurat bardzo marudziły i ciemne pieczywo z białym serem, pomidorami i bazylią. Mniam. Niestety dzieciaki tego mniam nie podzielają, więc zatykam im marudne usta musli z jogurtem naturalnym i świeżymi owocami, zaleznie od pory roku uwielbiane są maliny, porzeczki, nektarynki, banany, ale najbardziej borówki:) Pysznie i zdrowo najedzeni zbieramy się w sobie i wychodzimy na świat zaczerpnąc trochę powietrza, chciałoby się napisać świeżego, ale niestety o krakowskim ciężko to napisać;) Zostańmy więc przy tym, że ruch nigdy nikomu nie zaszkodził :) Podsumowując: moje idealne śniadanie to czas spędzony w towarzystwie rodziny i pysznych witamin, czas, w którym ładuję się pozytywną energią na resztę dnia...
justyna1 (2014-06-06 10:44:01)
idealne śniadanie
Moje idealne śniadanie-leżę sobie wygodnie na wielkim łóżku, przez okno wpada wiatr znad morza. Mój ukochany budzi mnie delikatnie muskając mnie różą. Na tacy ma sałatkę owocową i świeżo wyciśniety sok z ananasa. A także cudownie pachnące truskaweczki ,które maczając w czekoladzie wkłada mi w usta. Pycha
iwko24 (2014-06-05 23:51:22)
Idealne śniadanie.
 Moje idealne,wydumane śniadanie,ponieważ nigdy mi tak nie podano i nigdy takiego nie jadłam wyglądałoby tak:  Na ładnym,śniadaniowym stoliczku,nakrytym haftowaną serwetą wprost do łóżka przynosi mi śniadanie przystojny mężczyzna.Na stoliczku znajduje się porcelanowy kubeczek z gorącym,pachnącym kakao,na białym talerzyku świeży,chrupiący posypany makiem i posmarowany masłem rogalik..W kieliszku ugotowane na miękko jajko,a na listku sałaty świeże rzodkiewki,pokrojony w plasterki pomidor i zielony ogórek. W maleńkim,smukłym flakoniku bukiecik niezapominajek lub stokrotek. Mężczyzna życzy mi smacznego i całuje delikatnie w policzek. Bajka :-)
Strona komentarzy 2 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar