2014-05-15

Zakończone

Konkurs Dzień Matki z Eveline

Chcesz podarować coś sprawdzonego, wyjątkowego i idealnego  swojej Mamie? Zapraszamy do konkursu z Eveline.
 


 

Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...


dokończ w formie wierszyka.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów z serii Gold Eveline dla Pań 45+.Konkurs trwa od 15 maja 2014 do 26 maja 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Matki z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 maja 2014 do 26 maja 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest :
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...
dokończ w formie wierszyka.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14 maja 2014. 

Komentarze (92)

kora9104 (2014-05-18 12:43:45)
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...
 ...my je mocno kochamy! więc zawsze o nie dbamy! co by zakryć te wiekowe niedoskonałości i przyciągnąć na nie spojrzenia wielu gości na złoto wszystkie zasługują więc niech dzieci je tym wszystkim obdarują!    
Malwin (2014-05-18 12:16:20)
Moja mama
 Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ... Moja mama choć nie jest już młodą, ciągle zachwycać chce swą urodą. Zgodnie z modą się ubiera, ciągle biega do fryzjera, raz w tygodniu kosmetyczka, wygląda jak anemiczka. Najlepsze na wszystkie stresy, według Niej są fitnessy, dba o siebie jak szalona, i bardzo jest w tym wprawiona. Żeby Dniu Matki sprostać, dobry prezent musi dostać. Zestaw powyższy z pewnością, weźmie w swe łaski z radością. Jak na śniadanie dobry dżem, tak dla mamy nowy krem.
Natalieee21 (2014-05-18 11:21:08)
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...
Moja mama, choć dojrzała, dbać o siebie też by chciała. Gold Eveline by się przydał, by mamusia była szczęśliwa. Mamuś kocha Waszą firmę, i nowoście śledzi pilnie. I choć w domu mnóstwo tego, to chce więcej, i co z tego? W końcu jest kobietą przecież, więc za mało nigdy nie jest. Jak zwycięży moja mama, happy będę i ja sama. Ona zrobi z tym użytek, i piękniejsza będzie przy tym. Chociaż urody nikt jej nie skąpił, nie jeden pan się na nią gapił, ona urodę swą chce poprawiać, by każdy Pan chciał ją doceniać. Mamusia szczerze mi podziękuje, gdy za ten wierszyk Gold Eveline wypróbuje.
Bożena (2014-05-18 10:57:33)
zmarszczki
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ... Zostawcie mi moje zmarszczki sama na nie zapracowałam, każdego roku dyskretnie po jednej dokładałam. One nie świadczą o starości ale o doświadczeniu życiowym, zostawcie mi moje zmarszczki ja nie chcę być kimś nowym. Z każdej kreski jak z księgi biografię można wyczytać, o przejścia życiowe wcale nie trzeba pytać. Mi nie przeszkadza twarz pokryta pajęczyną, bo minęły już lata kiedy byłam dziewczyną. Zostawcie mi moje zmarszczki nie chcę operacji, broń Boże, jak będę chciała je schować to fluid nałożę :)
agus_s_ (2014-05-17 22:12:24)
WSZYSTKO DLA MOJEJ MAMY!
;Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo... WSZYSTKO DLA MOJEJ MAMY Przez życie całe kochała mnie i rodzeństwo moje - czyż nie? całą swą siłę, miłość i życie oddała dzieciom swym skrycie  bo tato też miłości tej wiecie  potrzebował najbardziej na świecie lecz przyszedł niespodziewanie o świcie  czas gdy Bogu oddał swe życie i wtedy tragedia się stała bo nasza mama sama została smutek i cięzar dnia codziennego odebrał uśmiech od anioła naszego lecz my iskierki trzy nigdy nie pozwolimy by naszej mamie źle dalej było i wszystko co dobre ją obdażyło zdrowie i szczęście i piękno całe aby w jej życiu zamieszkało na stałe
AliciaS (2014-05-17 20:19:11)
Wierszyk
Moja mama za niedługo Kończy już 50 lat Choć wygląda bardzo młodo Zna już bardzo dobrze świat Jednak ciągle poszukuje Idealnych kosmetyków Kremów, żeli i balsamów Maskar, masek i toników. Mam nadzieję, że zestawem Z piękną nazwą Eveline Zaspokoję jej  ciekawość Już nie będzie chciała zmian!
Aldona (2014-05-17 18:55:43)
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ... całą rodziną ją kochamy. 
michał10238@wp.pl (2014-05-17 18:50:16)
mama
Kocham Cię Mamo- Te słowa całą Prawdę o mojej miłości mówią Wiem, że na co dzień Nie jestem godzien  Bo one Ciebie nie kupią Dlatego z radością zakupy Ci niosę Pozmywam za Ciebie Niech odpoczną dłonie Ogródek cały przekopię z ochotą Nawet gdy szef mnie zawali robotą Wszystko dla Ciebie Mamo kochana Nie tylko w maju Przy Twoim święcie Ale też w całym roku zawzięcie Chcę ci pokazać Jak mi zależy Kto żyw niechaj do Mamy swej Bierzy Bo ona jedyna zna nas na wskroś Wie, co powiemy nim zabierzemy głos Ona zagarnia dziatki do jednego stadka Taka jest właśnie kochająca Matka.  
romekj23@op.pl (2014-05-17 18:39:44)
konkurs
Zestaw z seri Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy, bo choć więcej niż 45 lat mamy to ciągle swoją Mamę kochamy! Za wszystkie te noce i lata nieprzespane za jej piękne oczy i ręce spracowane!
Monika (2014-05-17 18:09:44)
MAMUSIA :-)
 Ten zestaw jest wyjątkowy dla wyjątkowej mamy!!! :-)
Strona komentarzy 7 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar