2014-05-15

Zakończone

Konkurs Dzień Matki z Eveline

Chcesz podarować coś sprawdzonego, wyjątkowego i idealnego  swojej Mamie? Zapraszamy do konkursu z Eveline.
 


 

Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...


dokończ w formie wierszyka.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów z serii Gold Eveline dla Pań 45+.Konkurs trwa od 15 maja 2014 do 26 maja 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Matki z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 maja 2014 do 26 maja 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest :
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...
dokończ w formie wierszyka.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14 maja 2014. 

Komentarze (92)

Renata Klimek (2014-05-18 21:55:03)
Mamusi
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo jest naszym zlotem i diamentem i pokochala by go!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Nutka (2014-05-18 21:33:26)
konkurs
 Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ... Gold Evelin dla Pań 45+ ... to jej AS na każdy czas!
Natalia Em. (2014-05-18 21:02:45)
dla mamy
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo zawsze mi powtarza słowa Abrahama Lincolna "po czterdziestym roku życia każdy jest już odpowiedzialny za wygląd swojej twarzy." A moja mama się tym nie przejmuje i wierzy, że promienieje pięknem wewnętrznym, nawet gdy jej twarz przyozdobią smutne zmarszczki, a cellulit zaprzyjaźni się na dobre z udami i brzuchem. Dlatego chciałabym jej pomóc w realizacji jej celu na wiosnę, mianowicie zwierzyła mi się, ż nie chce być już szarą i nijaką czterdziestolatką! Jej największym marzeniem jest znów poczuć się młodo i pięknie. Chce każdego poranka ubierać uśmiech i aż do wieczora go nie zdejmować. A ja chcę podarować jej te kosmetyki, które przybliżą ją do realizacji wymarzonego celu.
rubik (2014-05-18 18:56:41)
zawsze najważniejsza
 Kocham swoją mamę,dlatego chciałabym aby była zawsze piękna powabna i zgrabna.Wiem że dzięki Gold Eveline marzenia jej sie spełnią.A ja będę cieszyć się z jej radości,że wreszcie wyglada tak jak trzeba. Mamusiu zawsze wyglądasz rewelacyjnie jesteś taka kochana i masz serce złote.Nieważne co myślisz o urodzie,ale Twoje serduszko wszystko mówi samo za siebieJesteś zawsze najpiekniejsza i masz złote serce. My to bardzo cenimy i kochamy Ciebie za to,że jesteś taka jaka jesteś- najukochańsza.  
Alexa07 (2014-05-18 17:06:10)
Dla mamy
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy, bo… kobiety w tym wieku, po taki specyfik same by chętnie sięgały. A, że jest tu do wygania, a ja pomysły na wiersze mam, to wygram go mamie i taki prezent  jej dam !!!
Dominika Kozłowska (2014-05-18 16:42:57)
Zadbajmy o mamy, bo je kochamy :)
 Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ... chcę aby zawsze była piękna , bo na to zasługuje , ot co ! Uśmiecha się do mnie codziennie i jest lekiem na złe chwile,  codzień się uczę od niej czegoś, dzięki niej mniej się mylę. Dla mnie zawsze jest piękna, ale wiem, że czas mija, dlatego chcę jej dać coś , co temu nie sprzyja. Jej twarz była pierwszą, którą w życiu ujrzałam, diamenty i złoto cenne jak ona - to im zaufałam. Ukochana mama jest warta tego, co najlepsze, ja dam jej miłość i życzenia, a młodą skórę Eveline- ekspert.
enigma1990 (2014-05-18 14:35:10)
dla mamy
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo portal udziewczyn.pl i ja z radością jej go damy. Mojej mamie już trochę lat przybyło, a z wiekiem oarę lat się pojawiło, dlatego mama zaczęła o siebie dbać,  a ja zestaw Gold Eveline zamierzam jej dać. Kosmetyki Eveline sprawią, że kolejna zmarszczki na twarzy mamy się nie pojawią, a te, które już się pojawiły, po tych kosmetykach się zmniejszyły. a szczęście na twarzy mojej mamy to najpiękniejsze podziękowanie,  więc drogi portalu udziewczyn.pl pozwólcie mi na jej uszczęśliwianie i dajcie mi zestaw Eveline wygrać, bym mogła je mojej mamie dać.
cherry1977 (2014-05-18 14:26:07)
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...
 Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+  jest idealny dla mojej mamy, bo  jest jak boski nektar i ambrozja- pachnący, odżywczy, wyczekiwany, dzięki niemu będzie piękna jak grecka bogini, a może i jakiegoś Zeusa uskrzydli.    
Dzieci Basi :) (2014-05-18 14:00:23)
Z całego serca Mamusi
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla Naszej mamy bo ....bardzo firmę Eveline Kochamy <3 Nasza mama - Dla Nas piękna dama Kosmetyki firmy Eveline dbaja o Nią każdego dnia od samego rana.               Naszą Mamusię bardzooo Kochamy dlatego o ten piękny prezent dla Niej się staramy :) Może nie Jestesmy poetami ale bardzo się dla Niej staramy :)
memos (2014-05-18 13:15:34)
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo:
Firmę Eveline od lat już zna, Z jej kosmetykami o siebie dba. A zestaw taki - nie lada gratka, Prezentem lepszym byłby od kwiatka. Zmarszczki wygładzi i zredukuje, A właśnie tego mamie brakuje. Bo chociaż babcią mama została, Marzeniem jej jest by odmłodniała.
Strona komentarzy 6 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar