2014-05-15

Zakończone

Konkurs Dzień Matki z Eveline

Chcesz podarować coś sprawdzonego, wyjątkowego i idealnego  swojej Mamie? Zapraszamy do konkursu z Eveline.
 


 

Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...


dokończ w formie wierszyka.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 zestawów z serii Gold Eveline dla Pań 45+.Konkurs trwa od 15 maja 2014 do 26 maja 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Matki z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 maja 2014 do 26 maja 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest :
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...
dokończ w formie wierszyka.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14 maja 2014. 

Komentarze (92)

agus22 (2014-05-26 10:13:15)
Moja mama, to diament o złotym sercu!
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo, chcę jej podarować coś do niej podobnego! Coś drogiego, szlachetnego i niezawodnego! Te kosmetyki mają w swej formule szlachetny kruszec, a moja mama ma złote serce, dlatego chociaż nie jestem bogata, chcę dać to złoto mej mamie w podzięce. W końcu 24 lata poświęciła, żeby wychować swe niedoskonałe dziecię, jednak najlepiej jak mogła to zrobiła i kocham ją nad życie, jak bardzo nawet nie wiecie! To moja przyjaciółka, opiekunka, najlepsza na świecie kucharka, przy niej nigdy nie czułam się jak intruz, rozpuszczona panienka czy zamknięta w domu więźniarka! Dziękuję jej za zaufanie, miłość i że w każdym, nawet najgorszym momencie życia mi pomogła, mam nadzieję, że nigdy jej nie zawiodę i że nigdy jej nie zawiodłam. Dlatego chcę jej podarować coś, co na pewno jej nie zawiedzie, coś co najlepszym i bardzo wartościowym prezentem dla niej będzie! Moja mama to diament, więc chcę jej dać diamenty, które mają w sobie czar młodości zaklęty. I pomimo, że kilka zmarszczek wokół oczu moja mama ma, dla mnie coraz piękniejsza staje się co dnia. I choć moja mama nigdy się nie skarży i cicha jest, jak woda, wiem, że w głębi duszy chciała by być znów młoda. Dlatego choć po części chcę spełnić jej marzenie, tak jak ona moje marzenia spełnić się starała, chcę dać jej złoto, diamenty i jedwab, by królową się stała!
jolunia559 (2014-05-26 07:10:13)
mamie
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ... bo nic lepszego nia mamby powiedzieć jej jak bardzo ją kochamy
iza (2014-05-26 05:54:45)
dla mamy
 Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań +45 jest idealny dla mojej mamy bo bardzo ją kochamy.
kasiek87p (2014-05-25 21:51:11)
Mama
 Zestaw  z serii  Gold Evenline dla Pań 45 + jest idealny dla mojej mamy bo .... ma serce ze złota 24karatowego a jej uśmiech odcień  diamentu błyszczącego.   <<<<<<<<<<<<<Idealnie ten zestaw do niej pasuję                                bo tak jak i on moja mama też                                POBUDZA i REGENRUJE                                moje siły do działania                                a wszystko to za sprawą ogromnego kochania. >>>>>>>>>>                
dagmarka (2014-05-25 20:05:59)
Prezent dla mamy
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo wprost dla niej jest wykonany. Przedział 45+ wcale jej nie obrażą, cóż taki wiek w życiu kobiety też się zdarza. W jej sercu i głowie panuje maj, trzeba więc sprawić by na skórze panował pozbawiony zmarszczek raj. Moja mama to skarb mój i mojego taty, ma przepisowe 24 karaty. O skarby takie dbać trzeba, więc takiego zestawu do pomocy Nam potrzeba. Bo globalne odmłodzenie jest obecnie dzisiaj w cenie. W cień odejdą worki i cienie oraz wszechobecne na twarzy zmęczenie. Bo ten duet diamentowo-złoty w kąt odeśle wszystkie te kłopoty. Mama będzie odmłodzona i takim prezentem zachwycona!
auriga (2014-05-25 15:36:33)
Konkurs Dzień Matki z Eveline
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo wszyscy upodobania do złota naszej mamy dobrze znamy, nie tylko kolczyki, pierscionki, naszyjniki, których ma bez liku, ale wspaniałe kosmetyki ze złotem w lazience w słoiku.
nefretete07 (2014-05-24 20:19:07)
Mama jest moim Skarbem
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ... Jest to piękny prezent dla prawdziwej damy. Złotem obdarować byłoby mało kobietę, która na diamenty zasługuje śmiało. To ona stłuczone kolano całowała. To ona tygodniami mi swetry dziergała. To ona nauczyła tolerancji i miłości. To ona nie dała mi poczuć samotności. Przy takiej kobiecie o sercu złotym bledną nawet najwspanialsze klejnoty. Pragnę podziękować za wszystko, co zrobiła. Za 26 lat życia przez które prowadziła. Mama od dawna kocha Eveline świat. Może dlatego na jej twarzy nie ubywa lat. Z lubością kremy tej firmy stosuje, upływającym czasem się nie przejmuje. Aby sprawić jej radość i zadbać o urodę, chcę jej podarować tę wyjątkową nagrodę. Nie są to szmaragdy, perły czy rubiny, lecz to gwarancja mamy zadowolonej miny. Zestaw Eveline ze szczyptą kruszcu złotego będzie idealny dla mojego Skarbu drogocennego. Doda zalotności, poprawi, co potrzeba i zaprowadzi mamę do kosmetycznego nieba. Tam w wytworną damę się przemieni. Oczy jej zabłyszczą, policzek zarumieni. Marzę, aby poczuła się naprawdę znakomicie i przypomniała, że córeczka kocha ją nad życie.:)
Sara (2014-05-24 13:53:24)
Złoty skarb
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo, ona z całą pewnością bardzo pokocha go! To wspaniałe cudeńko magiczne, które posiada zalety tak liczne! Odmładza, nawilża, uroku dodaje, Dla każdej mamy jest istnym rajem! Zmarszczki likwiduje, Sprawia, że mamusia znowu uśmiechem czaruje! Chciałabym więc takie prezencik mamie podarować, coś od serca jej ofiarować, coś co okaże się praktyczne i niebanalne, krótko mówiąc: połączenie idealne! Poza tym jak sama nazwa wskazuje, złoto mojej mamie sprezentuję! A to dla kobiety o złotym sercu coś stworzonego, Coś szczerego i prawdziwego ;*
jezyna (2014-05-24 07:25:08)
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...
 Ona sama jak diament od dziecka bawiąca się z nami Ukazująca świat jak baśń kolorową z fantazji dodatkiem ucząca wielkiej przyjaźni z Kubusiem Puchatkiem jej myśli złote przez życie mi iść spokojnie pozwalają i poddawać się nigdy w trudnych chwilach nie dają. Jak złoto jej serce będzie mi towarzyszyć wieczność całą i tworzyć mnie zawsze na jej wzór doskonałą  
jezyna122 (2014-05-24 07:18:05)
Zestaw z serii Gold Eveline dla Pań 45+ jest idealny dla mojej mamy bo ...
 ona sama jak diament od dziecka bawiąca sięz nami ukazująca świat jak baśń kolorową z fantazji dodatkiem ucząca wieliek przyjaźni z Kubusiem Pychatkiem jej myśli złote przez życie mi iść spokojnie pozwalają i poddawać nigdy w trudnych chwilach nie dają. Jak złoto jej serce będzie mi towarzyszyć całą  i tworzyć mnie na zasze na jej wzrór doskonałą .        
Strona komentarzy 2 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar