2014-04-09

Zakończone

Konkurs Sukces z Eveline

Zapraszamy do kolejnego konkursu z Eveline. Do wygrania atrakcyjne zestawy nagród.
Co należy zrobić?

Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 

http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o


Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?


dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład każdego zestawu wchodzą:

 
1.Głęboko odżywczy balsam pod prysznic Argan Oil
2.Ujędrniający suchy olejek do ciała Argan Oil
3.Krem CC Rozświetlający 8w1
4.Gruboziarnisty peeling Normalizujący do twarzy
5.SOS parafinowa maska do rąk
Konkurs trwa od 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Sukces z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o

Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?

dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 kwietnia 2014. 
 

Komentarze (78)

Monika P. (2014-04-10 10:59:08)
eveline cosmetics
Najbardziej rozpoznawaną marka z serii kosmetyków wyszczuplających jest Eveline Cosmetics Slime EXTREME 4D. Marka podąża za światową modą, mają rewelacyjny skład kosmetyków, które na prawdę działają! Sama miałam tą serię i działa przy regularnym stosowaniu. Polecam wszystkim, świetna jakość za rozsądną cenę i przede wszystkim pięknie wyeksponowane kosmetyki, których nie trzeba szukać między półkami.
Mirka (2014-04-10 10:29:45)
Eveline
Najbardziej rozpoznawalną serią kosmetyków wyszczuplających jest seria Slim Extreme 4D firmy Eveline Cosmetics. Moim zdaniem za sukcesem firmy stoją: jakość, cena oraz podejście do klientów. Eveline to polskie kosmetyki o rewelacyjnej jakości i w bardzo przystępnych cenach. Dodatkowo Eveline bardzo dba o swoich klientów, co widać np. na ich oficjalnych stronach na różnych portalach społecznościowych. Marka jest ceniona również poza granicami Polski, co świadczy o jej klasie, uniwersalności i wspaniałym działaniu kosmetyków.
justyna1 (2014-04-10 10:11:37)
konkurs
1. seria Slim Extreme 4D 2. Uważam iż za sukces marki odpowiada szefostwo ,które podejmuje dojrzałe decyzje. Po drugie znajomość rynku i potrzeb klienta. Po trzecie innowacyjność a po czwarte nie wygórowane ceny i faktycznie efekty preparatów.
Asia (2014-04-10 07:14:36)
Slim Extreme
Najbardziej rozpoznawalną marką wyszuplających kosmetyków jest marka Evenline seria Slim Extreme 4D. Jest znana, rozpoznawalna i rewelacyjna. Korzystam z niej już ładnych parę lat i dotychczas nie znalazłam nic mo mogłby godnie zastąpić te kosmetytki. Chłodzą, rozgrzewają, skrobią, nawilżają i co najważniejsze walczą z cellulitem, i brakiem elasteczności skóry. Kosmetyki idealne i naprawdę przy systematematycznym stosowaniu działają cuda !
Paulina (2014-04-09 23:42:12)
Konkurs Sukces z Eveline
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplajacych w Polsce jest linia kosmetyków Eveline Cosmetics Slime EXTREME 4D. Stała się ona liderem rynkowym pod względem ilości jak i wartości sprzedawanych preparatów antycellulitowych. Nie ma sie co dziwić z roku na rok firma Eveline zwieksza swoją produkcję i wprowadza na rynek artykuły najwyższej generacji, dzieki czemu cieszy się dużym zainteresoawniem i zadowoleniem klientów. Marka Eveline jest najwiekszym producentem i eksporterem kosmetyków na świecie, trafia w gusta mieszkańców 6 kontynentów w ponad 70 krajach, o czym świadczy sprzedaż 70mln sztuk kosmetyków rocznie. Produkty tego przedsiebiorstwa spełniają najwyzsze normy Unii Europejskiej. Aby sprostać wymaganiom konsumentów, zanim trafią na rynek muszą przejść przez szereg badań jakościowych i mikrobiologicznych.  Dzieki szerokiemu asertymentowi, znajomości potrzeb konsumentów i strategiom produkcyjnym, marketingowym i handlowym firma Eveline odnosi sukcesy na światowym poziomie. Bez wątpienia ma tu znaczenie atrakcyjność, niepowtarzalność i nawyższa jakość produktów, odpowiednia cena, zastosowanie innowacyjnych technologii oraz nowoczesy design opakowań. A wszystko to dla wygody i zaspokojenia potrzeb klientów. Sama stosuję odżywkę do paznokci linii Eveline Cosmetics 8in1 TOTAL ACTIO INTENSIVE NAIL CINDITIONER i bardzo ją sobie chwalę i cenię. Paznokcie wygladają po niej jak żelowe, a co najważniejsze nie rozdwajają się ani nie łamią i rosną długie i zdrowe. Na prawdę polecam
Dorotka (2014-04-09 23:09:10)
=)
1. Slim Extreme. 2. Firma Eveline odnośni takie sukcesy, ponieważ: Powracają do niej wyłącznie klienci a nie produkty. Przodują jakością a nie ilościom. Ich wizytówką nie jest i nigdy nie był „słomiany zapał" do tworzenia, wprowadzania kosmetycznych nowości. 
monika1234 (2014-04-09 22:59:02)
eveline
jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii wyszczuplających w Polsce sa kosmetyki Eveline, swoj sukces odnosza dzieki starannie dobranym skladnikom, które  są skuteczne, a efekty potwierdzone poprzez zadowolone klientki. A także dzieki ciekawej szacie graficznej , przez ktora produkty Eveline szybciej zauważalne są niż inne produkty. Ich popularność jest także zasługą, miliona kobiet ktore polecają serie wyszczuplającą.
iza w (2014-04-09 22:53:45)
firma
Myślę, że najbardziej znaną firmą jest lirene, to najczęściej wymieniana firma wsód moich koleżanek kiedy rozmawiamy na ten temat. jeśli chodzi o firmę Eveline z kolei, zdecydowanie kusi jej naturalny skład, a wiadomo, że dziś stawia się na ową naturalność, bez wzlędu na rodzaj kosmetyków. W świecie nafaszerowanym chemią- jedzienie, picie, szampony, odżywki, basamy, masła, maski, olejki, kremy itp itp firma, której skład nie szkodzi naszemu organizmowi jest prawdziwym skarbem!
Strona komentarzy 8 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar