2014-04-09

Zakończone

Konkurs Sukces z Eveline

Zapraszamy do kolejnego konkursu z Eveline. Do wygrania atrakcyjne zestawy nagród.
Co należy zrobić?

Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 

http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o


Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?


dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład każdego zestawu wchodzą:

 
1.Głęboko odżywczy balsam pod prysznic Argan Oil
2.Ujędrniający suchy olejek do ciała Argan Oil
3.Krem CC Rozświetlający 8w1
4.Gruboziarnisty peeling Normalizujący do twarzy
5.SOS parafinowa maska do rąk
Konkurs trwa od 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Sukces z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o

Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?

dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 kwietnia 2014. 
 

Komentarze (78)

Kasia95 (2014-04-10 19:09:21)
eveline
 Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest produkt firmy : Eveline Cosmetisc pt:"Slim Extreme" A dlaczego firma Evelina odnosi sukcesy ? Moim zdaniem odpowiedź jest oczywista , ponieważ jest to najlepsza firma z kosmetykami na rynku! Każdy uczy się na metodzie prób i błędów, moja pierwsza styczność z kosmetykami z Eveline była 2 lata temu , podczas gdy szukałam dobrej i szybkiej odżywki do paznokci. Wszystkie używane do tamtego momentu poniosły klęskę,kupiłam odżywkę z Eveline "diamond hards and shiny nails" i po prostu zakochałam się w kosmetykach z Eveline! Rezultat widziałam od razu i stosuję do dziś, również do dnia dzisiejszego zmieniłam wszystkie kosmetyki na te produkowane właśnie przez tą firmę. Dla mnie nie ma lepszej, rekomendacje i reklama tych kosmetyków sprawdzają się i przynoszą oczekiwane efekty , nie tak jak inne kosmetyki, których producenci oszukują tylko by była lepsza sprzedaż. Dotychczas nie zawiodłam się na Eveline i wiem , że nigdy się nie zawiodę.  
Marta Z. (2014-04-10 18:53:20)
moja odpowiedź
 Firma Eveline   Kosmetyki można kupić nacałym świecie. One też  są doskonałej jakości i trafiają w gusta ludzi na całym świecie.
Renatka (2014-04-10 18:38:13)
EVELINE
Najbardziej rozpoznawalną serią kosmetyków wyszczuplających jest seria Eveline Cosmetics SliM 4D. Moim zdaniem, firma Eveline, dlatego odnosi wielkie sukcesy, ponieważ dba o swojego klienta w 100%. Dowodzi to tym, że za nim wyda na rynek jakiś kosmetyk, to przechodzi on surowe badania jakościowe, o czy świadczy spełnienie najwyższych norm Unii Europejskiej.
Kinga S. (2014-04-10 18:18:22)
Konkurs Sukces z Eveline
1. Kosmetyki Eveline akonkretnie Seria SLIM EXTREME 4D 2.Firma Eveline odnosi sukcesy dzięki wysokiej jakości oraz innowacyjności przez co zyskała duże zaufanie wśród konsumentów.
annna252 (2014-04-10 15:24:42)
eveline
Firma EVELINE odnosi ogromne sukces poniewaz ich kosmetyki spełniają warunki idealnych z punktu widzenia konsumenta. Mianowicie, są nie tylko bardzo skuteczne, wykonszej jakości składników naturalnych ale ruwniez są w przystępnej cenie. Tutaj nie mamy do czynienia z kosmetykiem o marnym działaniu w niskiej cenie, ani z takim za którego jakość musimy zapłacić kolosalne kwoty pieniędzy. Kosmetyki EVELINE łączą w sobie najlepsze cechy tych dwuch prosuktów czyli jakość w niskiej cenie. To sprawia, ze kochamy tą markę i najczęściej po nią sięgamy na sklepowych półkach. Dzięki Eveline jesteśmy zadowolone ze swoich kosmetyków a co za tym idzie ze swojej urody i nie musimy narazać swojego budzetu aby tę satysfakcję osiągnąć. Dziękujemy Wam za to Eveline :)
arogowska4@wp.pl (2014-04-10 13:30:16)
Eveline
 Najbardziej rozpoznawalną w Polsce serią wyszczuplającą są kosmetyki Slim Extreme 4D marki Eveline. Sukcesy firmy Eveline podzielę na kilka kroków 1.Wprowadza na rynek, swoje kosmetyki reklamując je. 2.Analizuje rynek,dobierając kosmetyki do potrzeb klientów np.poprzez ankiety 3.Dociera do klienta jest mu bliska ponieważ to Polska firma 4.Klienci po zakupie produktów przekonują się ,że jest to kosmetyk ,który im pomaga i dzięki temu polecają go innym 5.Zadowolony klient to sukces Pięć prostych kroków i piątka z plusem dla Eveline :) arogowska4@wp.pl
zuziape85 (2014-04-10 12:14:22)
Eveline
 Najbardziej rozpoznawalną w Polsce serią wyszczuplającą są kosmetyki Slim Extreme 4D marki Eveline. Firma Eveline odnosi sukcesy, ponieważ jej kosmetyki to nie przypadkowe ekscesy. Są na rynku już od lat, i nie rzucają pustych słów na wiatr. Rzeźbią i modelują kobiece ciało, więc o wyszczuplaniu mogę mówić śmiało. Są niedrogie i skuteczne, czy mam wymieniać jeszcze? Możecie mi nie wierzyć, ale Eveline na prawdę działa. Wiem, bo sama te kosmetyki przetestowałam!  
daniela (2014-04-10 12:13:46)
eveline
Marka Eveline
nella (2014-04-10 11:38:49)
konkurs
         Na polskim i światowym rynku istnieje wiele firm produkujących kosmetyki. Trudno więc jest osiagnąć sukces na jednej z tych płaszczyzn a co dopiero na obu. Tym bardziej trudno tu mówić o sukcesie Polski. Nie ma co ukrywac stoimi bardzo słabo w eksporcie Naszych produktów.         Marce Eveline Cosmetics jednak się to udało. Jedną z najbardziej rozpoznawanych serii produktów jest Eveline Cosmetics Slim EXTREME 4D. Osiągnęła ona 1/4 udziału w rynku i zapewniła firmie miano Lidera nie tylko biorac pod uwagę ilość ale również jakoś sprzedawanych produktów. W czym więc tki sekret tej firmy?            Przede wszystkim, zanim firma wypuści na rynek jakiś produkt najpierw bada potrzeby Konsumetów. Dopiero wtedy można zacząć produkcję, ponieważ nie sztuką jest wyprodukowanie zupełnie niepotrzebnego produktu. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie.           Eveline Cosmetics specjalizuje sie w pielęgnacji: twarzy, ciała,włosów, makijażu jak i paznokci. Warto podkreślić, ze segment pielęgnacji paznokci osiagnąl 50% udział wartościowy na rynku! Dzięki linii Nail Therapy.             Do tej pory marka podbiła 6 kontynentów (70 krajów). To jednak za mało by podbijać inne rynki.Za dalszym sukcesem stoi wyspecjalowana grupa osób zajmujacuch się produkcyją,marketingiem, handlem. Wprowadzanie innowacyjnych składników oraz kontrolowanie wypuszczanych produktów może dopiero zapewnić jakościowy porodukt końcowy. Świadczy o tym spełnienie najwyzszych norm Unii Europejskiej.Nawet wygląd opakowania ma znaczenie i sumiennie jest opracowywany.         Do tej pory firma sprzedawała 70 milionów produktów rocznie. Wskażnik ten jednak stale rośnie! Co oznacza zdobywanie zaufania coraz wiekszej ilości Konsumentów.          Firma jednak nie osiada na laurach i dalej rozwija się tworząc coraz nowsze generacje produktów, pamietajac przy tym o bazowaniu na naturalnych skladnikach. Jest to najwazniejszy czynnik przy wybieraniu kosmetyków przez Klientów, ponieważ nikt nie chce szpikowac się chemią. Rozwój możliwy jest dzieki wyjazdom na światowe i prestiżowe Targi Kosmetyczne między innymi do Hong Kongu, Moskwy, Kijowa, Dubaju. Bolonnii.            Firma Eveline Cosmetics działa jak organizm, w którym wszystko musi ze sobą wspólgrać by móc się dalej rozwijać.Jezeli, ktorys z organow zawiedzie caly organizm ''stoi'' w miejscu. Musimy pamiętać, że sukces Firmy to ciężka praca wielu wyspecjalizowanych osób i dziedzin, które czuwają nad tym by do rąk kazdego z Nas trafił produkt najwyższej jakosci w przystepnej cenie. Dopiero połączenie tych wszystkich dziedzin w jedno może zapewnic sukces.  Eveline Cosmetics jako jedynej z wielu udało się to wszystko połączyć dlatego dalej się rozwija i zdobywa powoli cały świat. Dlatego uznawana jest za Markę sukcesu przez duze ''S''. Powinnismy byc dumi, ze na tym podlozu Nasz kraj jest reprezentowany w taki sposob w świecie.
Monika P. (2014-04-10 11:07:12)
eveline cosmetics
Firma odnosi takie sukcesy, ponieważ ma świetne podejście do klienta, ładnie i przejrzyście wyeksponowane kosmetyki na szafkach w drogeriach oraz ceną. Marka jest doceniana również na świecie a to świadczy również o zaangażowaniu i jakości kosmetyków.
Strona komentarzy 7 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar