2014-04-09

Zakończone

Konkurs Sukces z Eveline

Zapraszamy do kolejnego konkursu z Eveline. Do wygrania atrakcyjne zestawy nagród.
Co należy zrobić?

Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 

http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o


Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?


dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład każdego zestawu wchodzą:

 
1.Głęboko odżywczy balsam pod prysznic Argan Oil
2.Ujędrniający suchy olejek do ciała Argan Oil
3.Krem CC Rozświetlający 8w1
4.Gruboziarnisty peeling Normalizujący do twarzy
5.SOS parafinowa maska do rąk
Konkurs trwa od 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Sukces z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o

Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?

dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 kwietnia 2014. 
 

Komentarze (78)

lilka (2014-04-11 10:36:37)
eveline
Serią jednych z najbardziej wyszczuplających kosmetyków jest Eveline Slim Extreme. Sukces odnoszą dlatego ponieważ prawidłowo opracowują strategię produkcji, marketingu i handlu. Eveline produkuje bardzo dobre kosmetyki i chętnie się je kupuje. Linia produkcyjna jest o szerokiej gamie i zawsze wybierze się coś odpowiedniego dla siebie.
Erna (2014-04-11 09:51:09)
Konkurs
Najbardziej znaną wyszczuplającą serią kosmetyków w Polsce jest SLIM EXTREME EVELINE. Firma EVELINE odnosi sukcesy dzięki kosmetykom dostepnym w wielu krajach, które są wyeksponowane w specjalnych szafach w drogeriach a także marketach. Posiadają wysoką jakość , są skuteczne w swoim działaniu oraz posiadają przystepną cenę co trafia do milionów klientów. Marketing robią sami klienci, polecając sobie kosmetyki Eveline,które skutecznie pielegnują i upiekszają oraz nigdy nie zawodzą.
BlackAnn (2014-04-11 08:56:16)
Sukces z Eveline :)
1. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce to Eveline Slim Extreme!!! potwierdzam- sama używam tej serii od wielu lat i wśród moich koleżanek jest również bardzo popularna! 2. Wg mnie firma Eveline odnosi sukcesy ponieważ bardzo dobrze bada potrzeby rynku - w związku z czym wprowadza na rynek produkty wysokiej jakości, w pięknych nowoczesnych opakowaniach, i przede wszystim - DZIAŁAJĄCE. Wszystkie produkty Eveline jakie miałam DZIAŁAŁY (np. odżywka do paznokci 8w1, serum wyszczuplające, kremy do twarzy, serum z kwasem hialuronowym) - WYSOKA JAKOŚĆ W POŁĄCZENIU Z NISKĄ CENĄ ZAWSZE PROWADZI DO  SUKCESU !!!!
johana s (2014-04-11 00:15:48)
sukces z EVELINE
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce to seria Slim Extreme marki Eveline. Sukces firmy Eveline to oczywiście efekt wielu czynników, najważniejsze z nich to dopasowanie do potrzeb konsumenta, innowacyjne technologie i najwyższa jakość szerokiego asortymentu produktu. Dla mnie liczą się także designerskie opakowania, piękne, delikatne zapachy i wyjątkowa skuteczność. Logo EVELINE oznacza dla mnie profesjonalną opiekę, najnowsze rozwiązania w kosmetyce pielęgnacyjnej i niewiarygodną wprost skuteczność. Doskonałą harmonię w pielęgnacji.
Kamila (2014-04-10 22:41:30)
Eveline
  linia kosmetyków Eveline Slime Extrime 4D to jest sedy zna,a jak nie to niech sięs chowa!!!! To wyszczupla i działa! Eveline odnosi sukcesy ze wzgldu na swoją jakość,skuteczność działania oraz cenę, a to mieszanka uzależniająca<3
patkaM_87 (2014-04-10 21:40:35)
Sukces z Eveline :)
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest Slim Extreme firmy Eveline. Firma Eveline odnosi sukcesy ponieważ używa nowoczesnych technologii, dba o wysoką jakość swoich produktów, dopasowuje swoje produkty to różnego typu ludzi  i ich skóry. Poza tych firma Eveline ma bardzo dobrze rozwinięty PR i strefę handlową. Szuka innowacyjnych technik i rozwiązań. Opakowania kosmetyków mają innowacyjny design i przyciągają oko konsumenta. Najważniejsze jest jednak to, że bardzo dobrze spełniają swoje zadanie i przez to są polecane przez ich użytkowników :)
Kasia C (2014-04-10 21:37:19)
Eveline
Moim zdaniem słynna jest linia kosmetyków Eveline Slime Extrime 4D, używałam jej zarówno podczas ciąży jak i po. Plecam wszystkim mamą, skóra jest niesamowicie delikatna, błyszcząca i nawilżona, Marka ta ma dużo różnych posmetyków zarówno do pielęgnacji jak i makijażu. Myślę, że to jedna z najlepszych marek na rynku! :) Wszystkim gorąco polecam !! Kasia C.
Martula (2014-04-10 21:17:33)
Konkurs 'Sukces z Eveline'
 Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest linia "Slim Extreme" marki ' Eveline'.  Firma ta odnosi ogromne sukcesy, ponieważ oferuje szeroką gamę produktów, nie tylko do pielęgnacji ciała i twarzy, ale również paznokci (uwielbiam odżywkę 8w1!:D) i włosów. W swojej ofercie posiada także kosmetyki do makijażu. Dlatego marka 'Eveline' odpowiada tak wielu kobietom na świecie. Każda klientka znajdzie dla siebie idealny kosmetyk, w przystępnej cenie.   
Rabiosa (2014-04-10 20:30:40)
EVELINE
1. Seria Slim Extreme 4D 2. Firma odnosi takie sukcesy bo ciągle podnosi jakość swoich kosmetykó, ma bogatą ofertę produktów a przede wszystkim inwestuje w swoją markę stawiając na zwiekszenie atrakcyjności i promocję swoich produktów.
marlena (2014-04-10 20:22:51)
konkurs
1. Seria Eveline Co Slim Extreme 2. Firma Odnosi takie sukcesy, pnieważ góruje nad innymi doskonałym stosunkiem jakości produktu do ceny. Poza tym myślę, że coraz więcej konsumentów zawraca uwagę na skład kosmetyków oraz estetykę ich wykonania. Eveline Cosmetics doskonale daje sobie radę na obecnym rynku stawiając na szczycie swoich priorytetów zadowolenie konsumenta.  
Strona komentarzy 6 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar