2014-04-09

Zakończone

Konkurs Sukces z Eveline

Zapraszamy do kolejnego konkursu z Eveline. Do wygrania atrakcyjne zestawy nagród.
Co należy zrobić?

Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 

http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o


Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?


dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład każdego zestawu wchodzą:

 
1.Głęboko odżywczy balsam pod prysznic Argan Oil
2.Ujędrniający suchy olejek do ciała Argan Oil
3.Krem CC Rozświetlający 8w1
4.Gruboziarnisty peeling Normalizujący do twarzy
5.SOS parafinowa maska do rąk
Konkurs trwa od 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Sukces z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o

Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?

dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 kwietnia 2014. 
 

Komentarze (78)

Kirka (2014-04-11 19:24:45)
Eveline - konkurs
1. Slim Extreme 4D 2. Sukces Eveline Cosmetics opiera się głównie na tzw. marketingu szeptanym, jest to jedna z naczęściej polecanych firm. Kosmetyki są skuteczne i tanie, zawsze dostosowane do potrzeb kilenta i zmian na rynku. Eveline jest zawsze na czasie z nowinkami kosmetycznymi, a klientki to bardzo doceniają.
KarolinaM (2014-04-11 17:57:53)
Konkurs Sukces z Eveline
Najbardziej rozpoznawalną serią kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest Slim Extreme firmy Eveline Cosmetics. Sekretem sukcesu firmy Eveline jest profesjonalizm, doświadczenie, wykorzystanie nowoczesnych technologii stosowanych w światowej kosmetologii, starannie opracowana strategia sprzedaży, gwarancja wysokiej jakości produktu za rozsądną cenę, wykorzystanie ekskluzywnych składników, skuteczność działania, eleganckie i estetyczne opakowania, szeroki asortyment, a także podążanie za trendami rynkowymi, mającymi na uwadze potrzeby najbardziej wymagających konsumentów, czyli kobiet. Wybór kosmetyków Eveline nie jest to przymus spowodowany niższą ceną, ale świadoma decyzja. Bo po prostu są świetne! Nie odstają niczym od kosmetyków zagranicznych, a nawet są lepsze. Potwierdzają to liczne nagrody, w szczególności wielokrotnie nagradzana linia kosmetyków Slim Extreme 3D. Kosmetyki Eveline są prawdziwym skarbem w mojej łazience i co najważniejsze "Made in Poland".
Barbara (2014-04-11 16:35:52)
konkurs Eveline
1.Najbardziej rozpoznawalną serią kosmetyków wyszczuplających jest Slim Extreme 4D firmy Eveline Cosmetics 2. Marka Eveline odnosi znakomite sukcesy przede wszystkim dlatego, że jest dla kobiety i mysli o kobiecie. Doskonale rozumie nasze potzreby i dzięki temu spełnia nasze wszelkie oczekiwania. Kosmetyki Eveline rozpieszczają nasze całe ciało od stop do głów :) Bo nie ma chyba jeszcze takiej partii naszego ciała, do której nie mogłybysmy dobrać kosmetyków Eveline. I to jest własnie to co sprawa, że Eveline jest niepokonane już od wielu lat. Dodatkowym plusem są wspaniałe zapachy, oryginalne opakowania, przystępne ceny i przede wszystkim skutecznosć. Już wiele moich przyjaciółek przerzuciło się na Eveline po tym jak zarekomendowałam im dany product. Ode mnie wielkie TAK za moją markę roku!
Maugoo7 (2014-04-11 15:50:53)
Eveline Comsetics
1) Największy hit sprzedażowy ostatnich lat to seria SLIM EXTREME (moja ulubiona;-))   2) Eveline Cosmetics może chlubić się niesamowitym sukcesem dzięki doskonałemu rozpoznawaniu urodowych potrzeb współczesnych kobiet, w tym moich. W codziennym zabieganiu oraz pochłaniających zajęciach i troskach potrzebujemy dla siebie chwili relaksu, sposobów na poczucie się pięknymi, skutecznych metod przeciwdziałania i walki ze spędzającymi sen z powiek defektami twarzy i ciała, najlepiej w jak najkrótszym czasie. Firma oferuje nam to w codziennej pielęgnacji poprzez linie swoich kosmetyków o wielokierunkowym działaniu. Możemy wybierać wśród szerokiego wachlarza produktów do pielęgnacji ciała, twarzy, paznokci, włosów, kolorówki, zapachów oraz kosmetyków aptecznych. Przystępne ceny w stosunku do wysokiej jakości to największy plus, każda z nas może bowiem sięgnąć po odrobinę luksusu za niewielką kwotę. Do tego innowacyjność, nowoczesny design opakowań oraz szybkie dostosowanie do aktualnych trendów pędzącego kobiecego świata pomogły stać się Eveline Cosmetics marką rozpoznawalną i pożądaną nie tylko przez Polki, ale także kobiety na całym świecie.  
zezowaty_kot (2014-04-11 15:41:57)
Sukces Eveline
1. Najbardziej rozpoznawalną serią kosmetyków wyszczuplających jest Slim Extreme 4D firmy Eveline Cosmetics. 2. Wszyscy doskonale wiemy, w jaki sposób Eveline zdobyła szczyt na rynku kosmetycznym. Mogłabym tu wypisać całą litanie fachowych zwrotów, które złożyły się na sukces. Owszem, marketing, reklama, wpasowanie się w potrzeby klientów... Ale... Ale uważam, zupełnie subiektywnie uważam, że za sukcesem marki stoi coś jeszcze. Coś, czego się nie wypracuje, nie kupi, czym nie zamydli się oczu konsumentkom. To wiara. Wielokrotnie miałam przyjemność zetknąć się z produktami, z pracownikami(którzy wirtualnie udzielali mi odpowiedzi na nurtujące pytania), czy choćby z "bezosobowym" profilem Eveline na facebooku. Czemu o tym piszę? Otóż atmosfera jaką marka się otacza jest nie do podrobienia. Jest w jej twórcach tak wiele pozytywnej energii, niczym niezmąconej szczerości, nieudawanej życzliwości jakiej nie ma w żadnym innym kosmetycznym półświatku. Tysiąc dwieście razy Eveline uszczęśliwiło mnie, dając do rąk kosmetyk z najwyższej półki, za niezwykle niską cenę. Dlatego piszę o wierze - bo dzięki nim każda, absolutnie każda kobieta ma szansę poczuć się, jak gwiazda, która za marzenia nie płaci... aż tak wiele. ;)
wycior (2014-04-11 14:47:05)
finisz
..Eveline..i..finisz -z maxi -do..mini !
cialkozieleni (2014-04-11 12:39:53)
Eveline kosmetyki ofiarowane kobietom z miłości
Gwiazdy i cyfry pokazują prawdę; seria wyszczuplajaca slim extreeme 4 D od Eveline została już uznana jako najbardziej rozpoznawalna marka na rynkach światowych i wóżba sukcesu jest jej przeznaczeniem. Na sukces składa się wiele wyzwolonych i pozytywnych czynników: - kreatywność i energia najwyższej klasy specjalistów pracujących na sukces marki oraz dla powiększania poczucia szczęścia zadowolonych klienów, - potwierdzona jakość, naturalność, fektywność i innowacyjność produktów Eveline, stworzonych z pragnienia uczynienia świata piękniejszym i zdrowszym,  - ekscytujące jak zastrzyk energii wrażenia wymagających klientek, które Eveline szanuje i wychodzi naprzeciw ich potrzebom, - obecność Eveline w mediach i  każdym innym wymiarze  
Żaneta (2014-04-11 12:16:26)
eveline
 1. Jedną z znajbardziej rozpoznawalanych seri kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest Silme Extreme 4D marki Eveline. 2. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że to Wasza marka jest jedną z nich, bo sama cenię wasze kosmetyki przede wszystkim za to, że idealnie dostosowane do moich potrzeb, mają wszystko czego oczekuję. Przede wszystkim jest to przyjazny skład, bez zbędnej chemii, przystępne ceny, super zapachy, przyjemność stosowania  no i nade wszystko Wasze kosmetyki przede wszystkim działają! A to cenię sobienajbardziej, bo wolę pewny produkt, który zadziała, a nie tani badziew, który może i ładnie pachnie, ale nie działa i nie jest wart nawet złamanego grosza.
karolinak (2014-04-11 11:53:57)
Ulubiona
Eveline Slim Extreme! Kazda z nas jest inna i wyjątkowa. Eveline Cosmetics pamięta o roznorodnych potrzebach kazdej z nas. Moja przygoda z Firmą, zaczęła się, gdy dostałam tusz Eveline. Zakochałam się, nie sklejał rzęs i zdecydowanie zwiękaszał ich objętość. Kiedy miałam zamiar kupić następny, prygotowana juz, ze zaraz wydam majątek, cena okazała się być dla mnie miłą niespodzianką! Zaczęłam próbować innych kosmetyków i mam teraz całkowite zaufanie do marki Eveline Cosmetics, poniewaz dba ona indywidualnieo kazda z nas!
Sukkub1512 (2014-04-11 10:44:35)
Sukces z Eveline
1. Najbardziej rozpoznawalną serią kosmetyków wyszczuplających jest Slim Extreme marki Eveline. 2. Firma Eveline odnosi takie sukcesy, ponieważ produkują kosmetyki o bardzo dobrej jakości i na rynku można dostać je w dobrych cenach, na każdą kieszeń. Bogata oferta jaką firma oferuje jest w stanie zaspokoić wymagania każdej klientki.
Strona komentarzy 5 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar