2014-04-09

Zakończone

Konkurs Sukces z Eveline

Zapraszamy do kolejnego konkursu z Eveline. Do wygrania atrakcyjne zestawy nagród.
Co należy zrobić?

Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 

http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o


Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?


dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład każdego zestawu wchodzą:

 
1.Głęboko odżywczy balsam pod prysznic Argan Oil
2.Ujędrniający suchy olejek do ciała Argan Oil
3.Krem CC Rozświetlający 8w1
4.Gruboziarnisty peeling Normalizujący do twarzy
5.SOS parafinowa maska do rąk
Konkurs trwa od 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Sukces z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o

Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?

dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 kwietnia 2014. 
 

Komentarze (78)

memos (2014-04-15 09:32:39)
Eveline
Najbardziej rozpoznawalną serią wyszczuplającą jest Slim Extreme Eveline.  Marka ta jest bardzo rozpoznawalna na Polskim rynku i nie tylko. W sprzedaży dostępna jest już dosyć długo, jednak od pewnego czasu zrobiła się bardziej popularna. Myślę, ze to za sprawą dobrej jakości kosmetyków, które posiadają przystępną cenę i są dostępne dla każdego (nawet nastolatka z kieszonkowego może sobie na nie pozwolić). Ja osobiście uwielbiam ich tusze do rzęs - naprawdę rewelacja. Wybór kosmetyków Eveline jest naprawdę duży - począwszy od kosmetyków kolorowych, lakierów czy odżywek do paznokci (swoją drogą działają cuda), maseczek do twarzy, a kończąc na kosmetykach do pielęgnacji ciała. Evelin wychodzi na przeciw potrzebom, tak bardzo wymagającym dzisiaj kobietom, i oferuje całe serie kosmetyków ze świetnymi składnikami np. seria Argan Oil. No i przede wszystkim dostępność tych kosmetyków - nie trzeba jechać na drugi koniec miasta, aby kupić krem Eveline - wystarczy zajrzeć do drogerii za rogiem. Myślę, że Evelin osiągnęła sukces głównie dlatego, że cały czas firma się rozwija i nie stoi w miejscu.
sabinaelias (2014-04-14 22:49:23)
Eveline
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest seria Slim Extreme 4D. Jako firma Eveline odnosi duże sukcesy poprzez wsłuchanie się w potrzeby klientek, jakimi jesteśmy my kobiety. Bo to my sięgamy własnie po te kosmetyki. Eveline pomaga nam spełnić marzenia o pięknym ciele, włosach, paznokciach. To dzięki nim przeglądając się w lustrze robimy minę i z zachwytem stwierdzamy, jakie jesteśmy piękne. A to za sprawą innowacyjności i skuteczności tych produktów, dzięki najwyższej jakości, dzięki recepturom, dzięki technologii. To dlatego sięgamy po nie i nie tylko my Polki, sięgają po nie kobiety w ponad 70 krajach. Sukces tej marki tkwi w recepturach, które sa bardzo skuteczne, a jeśli skuteczne to zawsze kupowane i uwielbiane przez konsumentów.
agus22 (2014-04-14 20:10:35)
Eveline :)
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplajacych w Polsce jest linia kosmetyków Eveline Cosmetics Slim EXTREME, co w sobie kosmetyki 3D i 4D ma, wie to każda wierna fanka Eveline, która firmę dobrze zna :) Dlaczego Eveline Cosmetics tak wiele sukcesów odnosi co dnia? Pamiętam, że gdy 14 lat miałam, pierwszy raz tymi kosmetykami się zainteresowałam! Najpierw były lakiery do paznokci odlotowe, potem zakupiłam do rzęs dwa tusze nowe! Następnie, gdy podrosłam i trochę utyłam, na Slim Extreme 3D się przerzuciłam! Zakupiłam też krem BB, którego do dziś używam, moja przygoda z Eveline Cosmetics trwa już 10 lat, a ja czuję się szczęśliwa! Ich sekret leży w kosmetykach iście idealnych, w olejkach w nich zawartych, w recepturach niebanalnych, które z dnia na dzień udoskonalają  i w przystępnej cenie wszędzie nam sprzedają! I nie ważne, jakiej nacji czy w jakim wieku jest dana kobieta…  ogólnodostępność, szeroka oferta i dobra jakość …oto największa ich zaleta! Prestiż i uznanie w świecie urody zdobywają, promują się dobrze, wielu partnerów kosmetycznych mają, konkursy i promocje dla nas organizują co dnia, Eveline po prostu o nas dobrze dba! A że są oryginalni i nikogo nie kopiują, cóż się dziwić, że kobiety tak chętnie Eveline kupują. Eveline Cosmetics tak wiele sukcesów odnosi co dnia, Bo szacunek i wiele serca dla swych klientek ma!
moniska601 (2014-04-14 12:26:52)
Eveline
1 .Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest Eveline Slim Extreme. 2. Firma Eveline odnosi takie sukcey,ponieważ jest największym polskim producentem kosmetyków,która dynamicznie się rozwija,szybko reaguje na światowe trendy,spełnia oczekiwania klientów, wprowadza innowacyjne,atrakcyjne produkty o nowoczesnym wyglądzie,które są łatwo dostępne,niedrogie ,a przede wszystkim skuteczne. Firma Eveline to doświadczona firma,która doskonale zna potrzeby swoich klientów.Dzięki szerokiemu asortymentowi,wysokiej jakości kosmetyków i odpowiednim cenom ma swoich klientów nie tylko w Polsce,ale i w 70 innych krajach. Sukces ten jest również wynikiem prawidłowo opracowanej strategii produkcyjnej,marketingowej i handlowej.
e.ferdzyn (2014-04-14 11:58:01)
eveline
 1. Slim Extreme od Eveline. 2. Według mnie firma Eveline odnosi ogromne sukcesy  dzięki wieloletniej tradycji. Już jako nastolatka zaufałam tej marce. Okres dorastania, chęć ulepszenia własnego ciała - wybierając się do sklepu nabyłam krem ujędrniający Eveline. Kilka - kilkanaście lat wstecz nie było dużego wyboru jeśli chodzi o tego typu produkty. Eveline była jedną z pierwszych marek, które pokusiły się o rzeźbienie kobiecego ciała i robiły to skutecznie. Z roku na rok kosmetyki te są coraz lepsze i bardziej innowacyjne. To długoletni pobyt na rynku polskim i chęć spełnienia marzeń wielu pań sprawiła, że Eveline odnosi tak wielki sukces!  
patulka (2014-04-13 15:38:37)
Eveline
1) Eveline Slim Extreme  2) Ktoś kiedyś powiedział: " Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach..." Znacznie później James Madison tę samą myśl rozwinął używając takich słów: "Sukces nigdy nie jest efektem "słomianego zapału" - tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień!" Cóż więcej mam dodać, wszystko jest jasne. Marka Eveline osiągnęła taki sukces, bo pokonała wiele schodów. Zapał ludzi tworzących tę markę, tę firmę, jej wizerunek, a przede wszystkim produkty, nie był słomiany. To długa i trudna droga, bo aby osiągnąć sukces potrzeba jest wielu lat ciężkiej pracy. Przeszli przez ogień, a teraz są na szczycie!   
Karlaa (2014-04-13 12:37:38)
Eveline
 Jest to seria Slim Extreme 4D Sukces Eveline Cosmetics tkwi w szczegółach, które składają  się na pozytywny obraz marki. Przede wszystkim jest to indywidualne podejście do klienta poprzez tworzenie kosmetyków idealnych dla różnych rodzajów cery. Niezaprzeczalną zaletą tej firmy jest naturalny skład, który w XXI wieku, który kładzie tak duży nacisk na wszystko, co jest eko, odgrywa niezwykle istotną rolę. Należy wspomnieć także o bardzo przystępnej cenie, która w parze z jakością składa się na sukces marki.  
mariposa (2014-04-12 10:59:46)
EVELINE
Najbardziej rozpoznawalną serią kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest Slim Extreme firmy Eveline Cosmetics. Firma Eveline odnośni takie sukcesy, gdyz działa na nas ujędrniająco, przeciwstarzeniowo, detoksykująco, depigmentująco. Regulujące pracę gruczołów łojowych, ma działanie terapeutycznie, kardioprotekcyjnie i antydepresyjnie, gdy patrzymy w lustro po użyciu kosmetyków Eveline. Ponadto marka jest trendy, jazzy a nawet odzywczo frisky. Firma Eveline jest naprawdę palcem wskazującym samego Boga w kierunku urody kobiety i ujawnieniu naszej kobiecości.
martus2833 (2014-04-11 20:51:50)
Sukces
1. Najbardziej rozpoznawalną serią kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest Slim Extreme firmy Eveline. 2. Dlaczego Eveline odnosi tak spektakularne sukcesy? Bo to firma, która nigdy nie stawia sobie małych celów. Jeśli oczekujesz mało - mało dostaniesz. Eveline każdą przeszkodę  przekształca w szansę. Nie czeka na odpowiednie okoliczności do uzyskania skukcesu. Ona te okoliczności stwarza. Zawsze inwestuje w wiedzę. Jak powiedział James Madison : "Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."
angelina73 (2014-04-11 19:28:40)
Eveline
Seria kosmetyków wyszczuplajacych ,jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce to oczywiście Slim Extreme i oczywiście ja też mam i chwalę ją sobie.  Firma Eveline czyta w sercach nas,kobiet i zawsze jest o krok przed naszymi marzeniami i potrzebami.Bardzo lubię tę markę ,ponieważ jest jakościowo porównywalna z produktami najlepszych swiatowych koncernów kosmetycznych.Niebagatelne znaczenie ma też to,że ceny są bardzo konkurencyjne i bardzo atrakcyjne dla naszych ,zazwyczaj ,chudych kieszeni i portfeli .Najlepsza jakość,skuteczne działanie ,dobra cena ,szeroka gama produktów,ciągle wprowadzane nowości sprawią,że najzatwardzialsi przeciwnicy i sceptycy miękną jak wosk w obliczu tak spektakularnego sukcesu rynkowego i tak ogromnego powodzenia ze strony płci pięknej.Sukces musiał byc tylko kwestią czasu.Jestem ogromną zwolenniczką produktów Eveline i nigdy nie mogę przejść obojętnie obok gabloty z kosmetykam.Mam swoje ulubione produkty i linie kosmetyczne,ale zawsze jestem ciekawa co też nowego się pojawiło na rynku.Dodam tylko że pięknie prezentujące się opakowania skutecznie przyciągaja wzrok klientów.Firma spełnia wszystkie kryteria prowadzace prosta drogą do sukcesu.
Strona komentarzy 4 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar