2014-04-09

Zakończone

Konkurs Sukces z Eveline

Zapraszamy do kolejnego konkursu z Eveline. Do wygrania atrakcyjne zestawy nagród.
Co należy zrobić?

Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 

http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o


Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?


dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład każdego zestawu wchodzą:

 
1.Głęboko odżywczy balsam pod prysznic Argan Oil
2.Ujędrniający suchy olejek do ciała Argan Oil
3.Krem CC Rozświetlający 8w1
4.Gruboziarnisty peeling Normalizujący do twarzy
5.SOS parafinowa maska do rąk
Konkurs trwa od 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Sukces z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o

Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?

dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 kwietnia 2014. 
 

Komentarze (78)

Monte (2014-04-20 19:22:17)
Sukces z Eveline
 Najbardziej znana seria kosmetykow wyszczuplajacych w Polsce to napewno Slim Extreme Eveline!                                                                                                                                   Firma Eveline odnosi tak duze sukcesy i sie rozwija,gdyz jakosc kosmetykow jest bardzo dobra przy stosunkowo niskiej cenie.Szeroki asortyment pozwala zaspokoic potrzeby praktycznie wszystkich-tu kazdy znajdzie cos dla siebie!Dodatkowo co jakis czas sa wprowadzane nowosci,by utrzymac stalych i pozyskiwac nowych klientow!I o to chodzi!
sarah (2014-04-20 16:56:04)
odpowiedź na pytania konkursowe
1.Slim Extreme 4D firmy Eveline.  2. Moim zdaniem podstawową przyczyną odnoszenia sukcesów przez firme Eveline są czasy w których aktualnie żyjemy. Rozwój kosmetyki gwałtownie wzrósł ,tak jak świadomosc kobiet (a nawet mezczyzn) w sposobach pielegnacji ciala. Wygląd nabrał  duzego znaczenia w zyciu czlowieka, jest jego wizytówką. Społeczeństwu zalezy na zdrowym, pięknym wygladzie, dlatego jest bardziej zorientowane w świecie kosmetycznym oraz chetne do korzystania z produktów. Firma Eveline wykorzystała odpowiedni moment w odpowiedni sposób. Kosmetyki tej firmy, z mojego doświadczenia, są dobrej jakości, w dobrej cenie. Produkty tej firmy tak na prawde moze kupic kazdy. Sa dostosowane do aktualnych potrzeb człowieka. A dodatkowym atutem jest fakt, ze w kosmetykach sa stosowane ciekawe rozwiązania naturalnych skladników aktywnych, które mają bardzo duży wplyw na efekt, który ma przynieść uzywany przez nas produkt.
Gosia (2014-04-19 18:11:07)
Dobra marka broni się sama
Slim Extreme firmy Eveline Sukces firmy jest w szczegułach objaśniony w filmiku. Moim zdaniem najlepsze produkty, a za takie z pełną odpowiedzialnością mogę uznać kosmetyki Eveline (sprawdzone, przetestowane przeze mnie - autopsja:) bronią się same. O dobrym produkcie opowiadam przyjaciółkom, kupuję w ramach prezentów... Najlepszą reklamą jest polecenie przez znajomego, to wzbudza zaufanie. A o tej marce można powiedzieć tylko dobre rzeczy, sprawdzają się w 100% !  
9barbarka9 (2014-04-19 14:29:13)
Eveline
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest Slim Extreme firmy Eveline. Moim zdaniem firma Eveline odnosi takie sukcesy, dzięki wielu czynnikom, większość z nich została zaprezentowana w filmiku. Według mnie najważniejszymi z nich są: - urozmaicanie serii kosmetyków mając już szeroki asortyment - wprowadzanie na rynek „modnych” nowości znając zapotrzebowanie konsumentów oraz działanie nowoodkrytych składników - duża dostępność w sklepach - wysoka jakość i skuteczność kosmetyków przy niskich cenach Kobiety dużo częściej zwracają uwagę na walory estetyczne, takie jak wygląd opakowania kosmetyku niż na ich skład, więc to także przyczynia się do odnoszonego sukcesu przez firmę Eveline. Dodatkowo zapach danego kosmetyku ma ogromne znaczenie, często jest pierwszym z czynników decydującym o zakupie. Wiadomo, że każda z nas chce ładnie pachnieć po jego nałożeniu go na skórę.
9barbarka9 (2014-04-19 14:26:00)
Eveline
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest Slim Extreme firmy Eveline. Moim zdaniem firma Eveline odnosi takie sukcesy, dzięki wielu czynnikom, większość z nich została zaprezentowana w filmiku. Według mnie najważniejszymi z nich są: - urozmaicanie serii kosmetyków mając już szeroki asortyment - wprowadzanie na rynek „modnych” nowości znając zapotrzebowanie konsumentów oraz działanie nowoodkrytych składników - duża dostępność w sklepach - wysoka jakość i skuteczność kosmetyków przy niskich cenach Kobiety dużo częściej zwracają uwagę na walory estetyczne, takie jak wygląd opakowania kosmetyku niż na ich skład, więc to także przyczynia się do odnoszonego sukcesu przez firmę Eveline. Dodatkowo zapach danego kosmetyku ma ogromne znaczenie, często jest pierwszym z czynników decydującym o zakupie. Wiadomo, że każda z nas chce ładnie pachnieć po jego nałożeniu go na skórę.
Keisa (2014-04-18 22:46:44)
Konkurs
Slim Extreme 4D Nie bez powodu ktoś kiedyś powiedział, że sukces jest kobietą. Powiedziano również, że nikt nie zrozumie kobiet, gdyż one same siebie nie rozumieją. Marka Eveline nastawiona jest na działania mające na celu uszczęśliwiać płeć piękną, zapewniać produkty najwyższej jakości, trafiające przede wszystkim w gusta wszystkich pań. Szeroka gama produktów gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań a nie ma ma co ukrywać, że poprzeczka co do wyglądu i urody ustawiona jest naprawdę bardzo wysoko. Myślę, że marka Eveline odnosi sukcesy potrafiąc zrozumieć kobiety :-)
magdalena (2014-04-18 21:07:19)
Eveline
jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest eveline slim extreme . Firma Eveline odnosi takie sukcesy,poniewaz: powracaja do niej klienci i sa najlepszymi kosmetykami w polsce i nietylko.Prowadzo jakoscia a nie ilosciom. Rozpoczyna wprowadzac nowości. Jest najlepsza firma jaka znam.
magdalena (2014-04-18 21:04:19)
Eveline
jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest eveline slim extreme . Firma Eveline odnosi takie sukcesy,poniewaz: powracaja do niej klienci i sa najlepszymi kosmetykami w polsce i nietylko.Prowadzo jakoscia a nie ilosciom. Rozpoczyna wprowadzac nowości. Jest najlepsza firma jaka znam.
AgaPe (2014-04-16 14:45:04)
Eveline
Oczywiście, że prowadzi Eveline. Pierwszy powód to przystępna cena. Drugi to fakt, że się czuje działanie kosmetyku. Korzystanie jest przyjemne. Towarzyszy temu uczucie rozgrzania i mrowienia. Kolejnym atutem jest kremowa konsystencja i kojący zapach co daje dużo zmysłowej przyjemności. Nie tylko w tej kwestii prowadzi Eweline. Firmie ustępują również tzw. liderzy z dziedziny pielęgnacji paznokci.
annli18 (2014-04-15 17:14:30)
kosmetyki Eveline
 Najbardziej znaną serią wg mnie jest seria Slim Extreme Eveline lub seria Oriflame. Różnica to oczywiście cena.  Firma EVELINE odnosi sukcesy ponieważ w odpowiednim czasie trafia w potrzeby i wymagania odpowiedniego segmentu. Pamiętam juź jako nastolatka używałam tych kosmetyków, głównie dlatego, że poprostu NIE BYŁY drogie. Co za tym idzie kiedy mogłam sobie pozwolić na coś poprostu sprawdzałam to. A kiedy sprawdziłam i podobało mi się to zaczęłam kupować częściej. Myślę, ze to jest schemat postępowania większości nastolatek w obecnym czasie.  Sama też mam bardzo dużo kosmetyków EVELINE i tu nie chodzi o to, żeby jakoś się pokazywać jaką to nie jestem fanką tych kosmetyków, ale o to, ze mimo biegu czasu firma EVELINE zawsze jest w stanie zaoferować mi coś co mi się poprostu przyda, cos co przyciągnie moją uwagę.  Podsumowując klucz do sukcesu firmy EVELINE to odpowiedni marketing, by pokazać i wypromować dany kosmetyk, ale i trafianie w różne segmenty rynku. Bo kosmetyki EVELINE to kosmetyki dla młodych, starszych, lubiących makijaż, stawiających na ładne ciało, dla Pań mających worki pieniędzy ale i dla nas Biednych studentów;)  
Strona komentarzy 3 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar