2014-04-09

Zakończone

Konkurs Sukces z Eveline

Zapraszamy do kolejnego konkursu z Eveline. Do wygrania atrakcyjne zestawy nagród.
Co należy zrobić?

Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 

http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o


Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?


dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład każdego zestawu wchodzą:

 
1.Głęboko odżywczy balsam pod prysznic Argan Oil
2.Ujędrniający suchy olejek do ciała Argan Oil
3.Krem CC Rozświetlający 8w1
4.Gruboziarnisty peeling Normalizujący do twarzy
5.SOS parafinowa maska do rąk
Konkurs trwa od 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Sukces z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obejrzyj film i w  komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=v-G_MYjuj3o

Jaka jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce?

dodatkowo napisz dzięki czemu Twoim zdaniem firma Eveline odnośni takie sukcesy?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 kwietnia 2014. 
 

Komentarze (78)

Angelina (2014-04-23 17:08:51)
Eveline
Myślę, że firma Eveline zawdzięcza swój sukces rzetelnej pracy i uczciwym podejściem do klienta, który coraz częściej zagłębia się w skład kosmetyków i nie ulega chwytom reklamowym jak kiedyś. Osobiście cenię firmę Eveline, gdyż składniki których używa są odpowiednio dobrane do właściwości kosmetyku. Jakość  przeważa nad ceną i jak do tej pory żaden kosmetyk tej firmy mnie nie zawiódł, dlatego mam zaufanie do tych produktów. Sukces firmy polega na zdobyciu zaufania klienta a Eveline udało się to świetnie!
diagnose: lebensgefahr (2014-04-23 16:10:39)
badanie rynku
 1. Eveline Slim Extreme 2. Moje prywatne badanie rynku głosi, że sukces zazwyczaj zbudowany jest na skuteczności produktu, jego estetyce, reklamie oraz pochodzeniu. Wszystkimi wymienionymi czynnikami musi trafiać też do grupy docelowej, jaką w przypadku Eveline stanowią głównie kobiety. Już tutaj warto zauważyć pierwszy aspekt, który wywołuje sympatię wielu pań. Jest to mianowicie różnorodność - objawiająca się nie tylko szeroką gamą produktów, z których można wybrać jeden albo całą serię związaną z danym kosmetycznym problemem, ale także swoistym "niedyskryminowaniem ze względu na wiek". Eveline ma bowiem w swojej "kolekcji" kosmetyki dla kobiet w każdym wieku, a to nie tylko poprawia wizerunek, ale także sprawia, że produkty docierają do szerszego grona odbiorców. Warto w tym miejscu zauważyć też nazwę firmy, która jest kobiecym imieniem. To z kolei przenosi nas już w obszary estetyki, która w firmie Eveline nie została zepchnięta na drugi plan, ale rozbudowana w taki sposób, że nie tylko skutecznie informuje o działaniu danego kosmetyku, ale także sprawia, że gdy po niego sięgamy, mamy pewność, że przygotowali go dla nas prawdziwi eksperci. Estetyka marki została tak stworzona, ze w pierwszej chwili trudno uwierzyc, ze Eveline to polska firma. Dostajemy bowiem produkty swietnie dzialajace, zamkniete w opakowaniach na swiatowym poziomie, a jednoczesnie... wspieramy polski rynek kosmetyczny, udowadniajacy swiatu, że i my idziemy z duchem czasu i potrafimy stworzyć coś, co naprawdę skutecznie dba o polskie kobiety, wychodzi im naprzeciw i podkreśla nasze naturalne piękno. Eveline, nie dało się zrobić tego lepiej! :)
prawdziwa (2014-04-23 14:41:26)
Eveline
1.Slim Extreme 2.Moim zdaniem sukcesy firmy Eveline wynikają z tego,że poprzez nieustanne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie pielęgnacji,doskonale radzi sobie z odpowiedzią na potrzeby rynku.Bogata i ciągle poszerzana oferta produktów sprawia,że coraz więcej konsumentów po nie sięga i nie ma się co dziwić,bo przeciez za niewielkie pieniądze otrzymujemy produkty dobrej jakości,nierzadko niczym nie ustępujące tym z najwyzszych półek cenowych.Wśród kosmetyków Eveline każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek.Starsza pani z naprzeciwka na pewno z przyjemnością sięgnie po produkty z serii  odmładzającej i zachwycona ich działaniem,z przyjemnością będzie je polecała przy kawie swoim przyjaciółkom. Mama mojej znajomej,elegancka pani po piędziesiątce,szczególnie starannie dbająca o swój wygląd na pewno nie przejdzie obojętnie obok serii kosmetyków obiecujących wygładzenie zmarszczek.Sąsiadka z mojego bloku,która w ostatnim czasie rzuciła wyzwanie swoim zbędnym kilogramom i postawiła na intensywny trening,aby zawalczyć równiez o efekt gładkiej i jędrnej skóry,nie oprze się zapewne produktom wyszczuplającym.A ja?No cóż...jestem już w wieku,który także rządzi się swoimi prawami,ale się absolutnie nie przejmuję zmianami wyglądu,albowiem wiem,że mam sojusznika,który wspomoże mnie w powstrzymywaniu niekorzystnych zmian.Dlatego też chętnie sięgam po produkty Eveline... Każda z nas jest inna,ale łączy nas jedno,wszystkie pragniemy zachować jak najdłużej młody wygląd,by czuć się kobieco na każdym etapie swojego życia.Eveline nam to umożliwia i w tym właśnie tkwi sedno jej sukcesu...      
onlyme30 (2014-04-23 14:02:13)
Eveline
1. Slim Extreme marki Eveline 2. Firma Eveline zawdzięcza swój sukces fachowemu i naturalnemu podejściu do pielęgnacji, która czerpie swoją moc ze stosowania sprawdzonych, skutecznych i dobroczynnych składników jak ekstrakty czy olejki, które zawiera w produkowanych przez siebie kosmetykach. Bogate doświadczenie i cenienie wartości kobiecej skóry i piękna, zaowocowała kosmetykami, które polska marka stara się kierować do szerokiego grona konsumentek i sprostać ich oczekiwaniom. Marka Eveline tworzy kosmetyki, które kochają polki i okobiety na całym świecie, bo dba o to abyśmy każdego dnia czuły się piękne i zadowolone. Kosmetyki Eveline kochają wszyskie kobiety, bo w ich składzie odnajduje się kawałek natury, prawdziwych perełek, które każdego dnia przywracają nam blask i uśmiech zadowolenia:)
beatkaa84 (2014-04-22 21:30:21)
Eveline
1.Dla mnie najbardziej rozpoznawalną jest seria Slim Extreme 4D od Eveline;) 2.Firma Eveline odnosi takie sukcesy,ponieważ tworzy innowacyjne kosmetyki oparte na sprawdzonych i najlepszych składnikach.Swoje produkty tworzy z pasją i sercem.Odnosi ogromny sukces,ponieważ tworzy kosmetyki dla ludzi w różnym wieku,ich produkty są w niskich cenach i łatwo dostępne,dlatego Eveline odnosi sukces za sukcesem.Ich linie kosmetyków są coraz to bardziej innowacyjne!  
karolina25 (2014-04-22 19:44:20)
Eveline
1. Slim Extreme 2. Eveline jest na bieżąco z najnowszymi technologiami sprawdzonymi na skórach kobiet w różnych częściach świata. Kosmetyki tej marki są nowoczesne, eleganckie, zróżnicowane, skuteczne i na każdą kieszeń. Konsekwentnie pracują nad jakością i zachowaniem najwyższych standardów, żeby nie pozostać w tyle za najnowszymi trendami i oczekiwaniem klientów. Błyskawicznie reagują na potrzeby, są rzetelni i wiarygodni. Stosowane surowce, wykorzystywane technologie i wzornictwo opakowań nie odbiegają od światowych trendów i wymogów. Widać, że produkcja kosmetyków to ich pasja. Nie interesuje ich przetrwanie, tylko rozwój. Starannie, dokładnie i ciągle analizują, czego potrzebuje rynek, a potem tworzą produkty, które spełniają oczekiwania. Eveline jest postrzegana jako firma bezpieczna i rzetelna, a produkty mają opinię kosmetyków nieuczulających, wyjątkowo skutecznych i zaawansowanych technologicznie. Rygorystycznie przestrzegają poziomu i jakości wyrobu, wprowadzają dużo nowości, uczciwą reklamę i spełniają obietnicę.   
aagnieszkaa1 (2014-04-22 14:40:37)
Sukces z Eveline
1 .Jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii kosmetyków wyszczuplających w Polsce jest Eveline Slim Extreme. 2. Firma Eveline sprawia, że uśmiech na twarzy u niejednej osoby się pojawia. Ogromny sukces odnosi, a swojej firmie zyski przynosi. A jak to się staje, że jedną z najlepszych firm kosmetycznych na świecie ona zostaje? A więc, najpierw potrzeby konsumentów poznaje, a dopiero później dany kosmetyk tutaj powstaje. W specjalnej szafce w drogerii się on znajduje i istniejące trendy urodowe nam przekazuje. Kosmetyki te są dokładnie badane i w piękne opakowania zapakowane. Są wysokiej jakości, a cena nie jest zbyt wysoka, co daje nam efekt długiej radości. I jeszcze jedno są one skuteczne, a przede wszystkim dla nas bezpieczne. Na targach kosmetycznych firma ta swoje produkty promuje, i dzięki temu sławę swoją zyskuje!
SylwiaFoj (2014-04-22 10:04:00)
SUKCES
1. Jest to seria SLIM EXTREME                     2. Wielość produktów, jakie firma Eveline ma w swej ofercie, pozwala stwierdzić, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych,  a umiejętność natychmiastowego reagowania na potrzeby swoich konsumentek, wysoka jakość, niezawodność i dbałość o każdy detal, to bez wątpienia klucz do sukcesu firmy!
wiewiorczak (2014-04-21 11:45:07)
sukces
1..Slim Extreme 4D firmy Eveline 2.Dużą role odgrywa wprowadzanie nowości a także dbanie oraz zmiana wizerunków czy opakowania stałej serii, częste promocje ,skład który jest naturalny oraz ładne opakowanie oraz dozowanie danego składnika to przyciąga widać ,ze firma się rozwija a nie stoi w jednym punkcie to pozwala zachęcać nowych klientów i przyciągać tych co może kiedyś raz kupili a teraz powracają do danego produktu ,Stawia na rozwój oraz nie boi się nowości i konkurencji. No i najważniejsze ,ze działają dla mnie taka seria jest właśnie slim extreme ,która czuć na własnej skórze.
jasia (2014-04-20 20:03:52)
Eveline - mój wybór, moje zadowolenie
Ad 1. Slim Extreme 4D Ad 2. Prawda, czy mit? PRAWDA. Eveline rozumie każdą kobietę. Eksponuje zalety i pomaga ukryć/zwalczyć/zaakceptować wady. Nie wrzuca nas do jednego worka. Wie, że różnimy się od siebie i szanuje to… A my 20-to, 30-to (…) i 70latki znajdujemy w jej ofercie produkty szyte na miarę… naszych potrzeb. PRAWDA. To działa! Nawilża, oczyszcza, spłyca zmarszczki, ujędrnia, redukuje cellulit. Mogłabym tak wymieniać w nieskończoność… A przy tym: pięknie pachnie, idealnie się wchłania i krzyczy z łazienkowej półki „użyj mnie!” PRAWDA. Dobre kosmetyki nie muszą kosztować fortunę! Krem za 500 zł? Fluid za 250 zł? Nie oszukujmy się. Nie każda kobieta może sobie na to pozwolić. Evelne znajduje złoty środek i za dostępną cenę proponuje bardzo dobrą jakość, z której nie musimy już rezygnować. Dlaczego marka Eveline cieszy się taką popularnością? Czy musze podawać kolejne argumenty? ;)
Strona komentarzy 2 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar