Diky

2014-02-04

Zakończone

Konkurs SYLVECO – zestawy walentynkowe

Ukochane osoby obdarowujemy tym, co najlepsze i najpiękniejsze. Kosmetyki naturalne SYLVECO to wyjątkowy prezent dla Pań i Panów, którzy cenią produkty niepowtarzalne i dbają o swoją wewnętrzną i zewnętrzną urodę.

Serdecznie zapraszamy do Walentynkowego Konkursu z SYLVECO
.
 


Co należy zrobić?


Napisz krótki list, który będzie miał taki początek:Drogie SYLVECO,

Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru ...Dodatkowo polub fanpage SYLVECO
https://www.facebook.com/Sylvecopl

oraz fanpage udziewczyn.pl
https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hl


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków SYLVECO www.sylveco.pl:


Zestaw 1: krem brzozowo-rokitnikowy z betuliną, lekki krem nagietkowy, łagodzący krem pod oczy oraz balsam brzozowy z betuliną.
Zestaw 2: krem brzozowo-nagietkowy z betuliną, lekki krem brzozowy, łagodzący krem pod oczy oraz kojący balsam do ciała.
Zestaw 3: krem brzozowy z betuliną, lekki krem rokitnikowy, łagodzący krem pod oczy oraz balsam brzozowy z betuliną.


Konkurs trwa od 04 lutego 2014 do 18 lutego 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs SYLVECO – zestawy walentynkowe” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 lutego 2014 do 18 lutego 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz krótki list, który będzie miał taki początek:

Drogie SYLVECO,

Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru ...

Dodatkowo polub fanpage SYLVECO
https://www.facebook.com/Sylvecopl

oraz fanpage udziewczyn.pl
https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hl

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi i spełnią wszystkie wymogi zadania konkursowego.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 lutego 2014.

 

Komentarze (50)

onlyme30 (2014-02-18 21:09:38)
Walentyki z Sylveco:)
Drogie SYLVECO, Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru i jestem pełna obaw, czy moja skóra zdoła stać się na tyle piękna, by w Walentynki mojego ukochanego mile zaskoczyć. Wiem, że ważne są uczucia, istotny bywa klimat czy też nastrój. Ale ja także pragnę coś dla siebie, nie chcę się rozczarować, chcę ze stokrotki zmienić się w różę. Potrzebuję Twojej pomocy i mam nadzieję, że jak zawsze wyciągniesz do mnie pomocną dłoń, naturalnie! Jeszcze dziś wyruszam po Ciebie, bo z Tobą czuję się kobieco i pięknie, jak zawsze. Już nie mogę się doczekać, kiedy wspólnymi siłami go oczarujemy. Walentynki to cudowny dzień, ale tylko dzięki Tobie staje się wyjątkowy. Pora zadbać o swoje ciało, oj będzie się działo!  Tym akcentem kończę list do Ciebie, nadszedł czas na pielęgnację pełną czułości... z Miłości!
aga1oo (2014-02-18 19:51:01)
LOVE
Drogie SYLVECO, Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru ...i na myśl przychodzi mi jedno, że...miłość ma słodki zapach, więc ubiorę się w zapach ulubionych perfum, że miłość to smak najsłodszy, więc owoc mango będzie gościł na romantycznej kolacji. Miłość jest gorąca, więc otulę dom magią tysiąca świec. Miłość ma kolor czerwieni, więc sukienkę czerwoną założę i usta naznaczę czerwienią. Przywitam ukochanego miłością wypisaną w oczach, podam mu swoje serce kochające i kochane. Upijemy się własną miłością, zatopimy się w czułych słowach, zatracimy we własnych ramionach...ja to ty, ty to ja...jesteśmy miłością, jednością, reszta jest...milczeniem.
beatkaa84 (2014-02-18 14:02:14)
Sylveco
 Niebawem Walentynki,dzień za którym nie przepadam,gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak,więc tym razem zdecydowałam sie pomyśleć o wszystkim wcześniej,Siedzę nad pustą kartką papieru i myślę jakby ułożyć plan działania by w tym roku w Walentynki były udane,wyjątkowe i niezapomniane.Ale po co mi kartka i planu pisania,jak myśli tysiące w głowie krząta się i nawet nie zdąrzę na papier przelać ich,zatem za działanie biorę się,bo szkoda czasu na pisanie.Ubierę się i polecę na miasto,najpierw kupić prezent dla mojego lubisia:) będzie to perfum one milion,bo wiem jak bardzo chce go mieć.Gdy prezent kupię po szampana do sklepu pójdę,potem na PKP bo bilet na pociąg bo mój ukochany w Toruniu na delegacji pracuje.Jak wrócę do domu zamówię nocleg w jakimś hoteliku.Spakuję się-piękna sukienka,szpilki,szampan,prezent,kosmetyki i zmysłowa bielizna i do wyjazdu się przygotuję:) Gdy już dojadę na miejsce z hotelu wykonamam telefon,że w pokoju XXX czekam na Mojego:) Ale się zdziwi:). To będę wyjątkowe Walentynki,bo z nim,z ukochaną osobą obok:)Wieczór spędzimy na romantycznej kolacji,a noc w łóżku z szmpanem i czekoladkami:)
epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkään (2014-02-17 19:58:01)
pustkę zamień na prawdę
 Drogie SYLVECO,   Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru ...i nagle zauważam, że, podobnie jak nad tą kartką, siedzę zazwyczaj nad /a raczej przed/ dniem zwanym Walentynkami, które, jakby nie spojrzeć, są podobnie puste. Zwłaszcza wtedy, gdy są usilnie planowane. Bo o czym mogą świadczyć "plany" jak nie o strachu, obawie o to, że coś pójdzie nie tak, że fasada nagle się rozpadnie, makijaż spłynie, a zza całej otoczki wyłoni się czysta karta, której..nie będzie czym zapisać. Nie, nie chcę tego więcej. Idę zmyć sztuczny makijaż i biorę się za pielęgnację. Pielęgnację naturalną, codzienną, systematyczną, prawdziwą. Bo to ona, a nie jednodniowa tapeta i jenodniowe przedstawienie, sprawi, że Walentylko znikną.. z kalendarza - bo będą trwały cały, okrągły rok. Bez strachu, bez sztuczności, bez przygotowań. Czyli - naprawdę. :)  
batonzo (2014-02-17 17:31:45)
Walentynki
Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru i nic mi do głowy nie przychodzi. Nagle docierają do mnie słowa z jakiejś telewizyjnej reklamy. Lot na Księżyc last minute, kabina bez grawitacji, fruwająca pościel, fruwające kwiaty, fruwający my. Chyba muszę spróbować. Zapewniają Walentego w promocyjnej cenie. Nie wiem tylko, co na to powie mój facet. Chyba jednak zrezygnuję z Walentego, aczkolwiek pucowanie butów w stanie nieważkości bardzo mnie kusi. Co tu wybrać? Lot z moim osobistym Walentym, który zapewne woli tapczan, komputer i kabinę cywilizowaną, czy może Walentego z promocji, który ucałuje, kwiaty wręczy, nie będzie marudził, pomoże ubrać gwiezdny kombinezon, pójdzie na spacer? Sprawa się jednak szybko wyjaśnia, bo miejsc na księżycową wycieczkę już brak a zapisać się na promocyjnego Walentego mogę na rok 2020. Do tego czasu muszę więc być tu i teraz, z tym, a nie innym Walentym. Nic więc nie planuję. Plany mam na 2020 r.
agata (2014-02-17 15:52:24)
Walentynki, Walentynki
Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru i chcę przelać na niego moje postanowienie. Postanowienie, które podejmę w dniu Walentynek. To pakt, który zawrę sama ze sobą. Rodzaj umowy, o której spełnienie od początku do końca będę musiała zadbać sama.   Do tej pory każde moje Walentynki przebiegały tak samo. Zewsząd docierały do mnie informacje o tym wyjątkowym dniu zakochanych. Tego dnia szczególnie często rzucały mi się również w oczy uśmiechnięte pary, z których oczu, ruchów, gestów wyczytać mogłam miłość. Tylko mnie brakowało zawsze tej drugiej połówki. Z tego też względu po wielu latach zmagań z sobą już przed Walentynkami podjęłam postanowienie, że w tym roku zawalczę o siebie i o swoje szczęście. O miłość. Bo jak można nie być w stanie pozwolić sobie na coś, coś dobrego, wspaniałego, dzięki czemu słońce mocniej świeci, kwiaty mają bardziej urzekający zapach, wszystko promienieje i świat staje się lepszy? Jak można nie być w stanie pozwolić sobie samemu na miłość? Miłość, do której we snach wyciąga się spragnione, pełne wyczekiwania i niepokoju ramiona? Ramiona czekające na szczęście - nieziemskie, oszałamiające, dające pełnię, a zarazem czekające na nieuniknione - najgorsze, które musi się stać. Musi. Bo przecież szczęście nie może trwać wiecznie.   Bardzo długo bałam się bliskości. Nie dawałam sobie prawa do bycia kochaną przez dobrych mężczyzn. Pod byle pretekstem kończyłam obiecujące związki. Uciekałam przed tym nieuniknionym, którego się zawsze bałam i mniej lub bardziej świadomie wyczekiwałam. Teraz w pełni świadomie pragnę wyzbyć się tego lęku. Pokonać demony przeszłości i zawalczyć o swoje szczęście. W tym roku i każdym kolejnym stawiam na miłość, o którą będę walczyć.
Ewelina S. (2014-02-17 08:49:58)
Konkurs SYLVECO – zestawy walentynkowe
Drogie SYLVECO, Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru ... ...i kończącym się atramentem w długopisie niby wiecznym. Moja walentynka (mój mężczyzna Krzysiek) siedzi nad pisaniem faktur 400 km ode mnie... Taki los połączył nas... poznaliśmy się na peronie../. przyjechał do mnie pociągiem przez poł Polski- był taki boski.. Miłość trwa... piękna jest ale czas na jakiś gest w Dniu Św. Walentego... choć daleko mi do niego.. :/ Różnie to może być... jeśli Tanie Linie Kolejowe (TLK) nie zawiodą zjawi się u mnie zapewne jutro rano... mam całą noc, aby przygotować coś wyśmienitego na Dzień Św. Walentego! Obejdziemy go nie w terminie, ale co słodkie nas nie ominie. :) Przygotuję dla niego deser..... będzie ciasto... "Usta Adama..".. to jego orginalny tytuł.. więc trzeba go zmienić zgodnie z sytuacją.. ---> nazwa obecna: "Usta Krzysztofa" :) Na samą myśl robi mi się słodko..:) Och co to będzie za dzień.. zrobię dwa... i jeszcze "Usta Ewelinki"- no bez tego się nie obejdzie! Zmienię tylko biszkopt na kokosowy :) Krzyś zadba z pewnością o kwiaty i wino..;) Będzie cudowny wieczór, cudowna noc:* A właśnie... jeszcze musze wyciągnąć z szafy ten milusi koc.. by okryć się razem z nim, gdy będziemy na spacerze:) Ciasto jedno, drugie, kwiaty, wino, ciepły koc, ..co z muzyką.. aaa na tę okazję misiąc temu zakupiłam zestaw do Karaoke.. piosenka opowiadającej o naszym przeznaczeniu jest wyćwiczone (wszystko musi być dopięte na ostatni guzik):) Zaśpiewam ją po kolacji :) Teraz wyprasuję biały obrus i pomyślę o sobie... Zrobię sobie domowe SPA :) W końcu jestem jednym z głównych bohaterów tego Śwęta :*
vesp007er (2014-02-16 21:22:15)
Konkurs!
 Drogie SYLVECO, Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru i piszę list do Świętego Walentego z prośbą o pomoc w spełnieniu mojego Walentynkowego postanowienia: Walenty Święty, Wiem że jesteś bardzo zajęty. Lecz chę Cię bardzo prosić, Pomóż marzenie me spełnić. Może wymagam zbyt wiele, Romantyczna podróż z narzeczonym- moje największe marzenie. Tam czeka nas Eiffla Wieża. Dalej skieruję się na wschód, Gdzie Krzywa Wieża w Pizie- architektoniczny cud. Potem klimatu szybka zmiana, Na Safari wyruszamy już z rana. Kolejnym punktem naszej podróży, Byłoby ujrzenie piaskowej burzy. Koniecznie zobaczyć chcemy Chiński Mur, Oraz w Dubaju drapacze chmur. Inków miasto też zwidzimy, Potem w Nowym Jorku czas spędzimy. A po spełnieniu marzenia naszego, Wrócimy do kraju ukochanego! Wiem, że mam pragnienia wygórowane Będę szczęśliwa jeśli choć w części zostaną spełnione...
mika19 (2014-02-16 18:14:55)
:)
Drogie SYLVECO, Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam, gdyż zazwyczaj coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam się pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru ... Najdroższa ukochana! niedościgniona jesteś pępkiem świata o nieodgadniona! Za tobą szaleją mężczyźni i wieszcze, którym ciągle mało i ciągle chcą jeszcze! Dzięki tobie świat ten dziwny ciągle jest uroczy każdy men na twój widok ma maślane oczy zapalasz iskierkę w sercu stęsknionego i poprawiasz humor tego przegranego. Kobieca urodo ty jedna jedyna bądź jak wiosna zawsze świeża i bądź jedynym trunkiem, który uzależnia!
Erna (2014-02-16 15:02:26)
Drogie Sylveco
Drogie SYLVECO! Niebawem Walentynki, dzień, za którym nie przepadam,gdyż zazwyczaj  coś idzie nie tak, więc tym razem zdecydowałam sie pomyśleć o wszystkim wcześniej. Siedzę nad pustą kartką papieru i mam zamiar spisać krok po kroku co zrobię, aby w tym roku ten dzień był udany,  przyjemny i nie zapomniany. 1 krok: kupię kartkę Walentynkową. 2 krok: wysłyłam kartkę chłopakowi z wyznaniem miłości oraz miejscem i czasem spotkania. 3 krok: wsypuję do wanny płatki róż oraz wlewam płyn różany do kąpieli. Zanurzam się w pachnącej wodzie oraz zamykam oczy. Gdy je otwieram,  widzę kosmetyki przy wanie, Twoje Sylveco, cudnie pachnące , naturalne, dla mnie przeznaczone abym mogła pójść na spotkanie walentynkowe z moich chłopakiem odmieniona, piękna i pachnąca. 4 krok: Na spotkanie biegnę uskrzydlona , bo na boginię dzięki Tobie Sylveco zrobiona.                                                                                          Erna PS. Czy spotkanie będzie udane to przekonam się niebawem!  Jak Twoje Sylveco esencje z kosmetyków na moje ciało przeniesione  na mojego chłopaka podziałały i czy go moje wdzięki oczarowały.
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar